Закон за държавния бюджет на Република България /здбрб/ за 2011 гДата23.07.2016
Размер168.43 Kb.
ТипЗаконОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg


ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2011 Г.
Проектът за Бюджет 2011 г. на Община Пазарджик е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи, от които най-съществените са:

- Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2011 г. ;

- ЗАКОН за общинските бюджети;

- Постановление на МС № 334/29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2011 г.;

- Решение на МС на Р България № 715/01.10.2010 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.;

- Разчетни натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2011 г. за Община Пазарджик.

- Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, утвърдена от Общинския съвет в изпълнение на изискванията на чл.9 а от Закона за общинските бюджети;

- ФО-81 от 30.12.2010 г. указания за съставянето на бюджетите на общините за 2011 година.


Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Пазарджик за 2011 г. са:

  • повишаване ефективността от публичните разходи за осигуряване на нормална жизнена среда за населението;

  • увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;

  • продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;

  • реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик.

  • подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;

  • поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града;ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2011 Г. 56 723 991 лв.
в т.ч. – бюджет за държавни дейности 29 493 478 лв.

бюджет за дофинансиране на държавни дейности 1 550 960 лв.

бюджет за местни дейности 25 679 553 лв.


ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за прихода, както следва:


І. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ - 20 864 000 лв.

в това число:

- данъчни приходи 5 190 000 лв.

- неданъчни приходи 15 674 000 лв.ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
ОБЩ РАЗМЕР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЦРБ 31 844 219 лв.

в това число:

- обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности 26 570 819 лв.

- обща изравнителна субсидия предназначена за допълване

разходите за местни дейности 4 561 800 лв.

- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища 165 000 лв.

- целева субсидия за капиталови разходи 546 600 лв.

в т. ч. 263 000 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.

Разпределението на общата субсидия за делегираните от държавата дейности по тримесечия е 30:25:20:25 на сто, съответно за първо, второ, трето и четвърто тримесечие.

Разпределението на изравнителната субсидия е до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни – останалите 50 на сто.

Разпределението на капиталовата субсидия за капиталови разходи по тримесечия е 20:25:30:25 на сто, съответно за първо, второ, трето и четвърто тримесечие.

Средствата за зимно поддържане и опесъчаване се предоставят до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто.


ІІІ. ТРАНСФЕРИ - 100 000 лв.

в това число:Държавен театър „К. Величков” гр.Пазарджик - 100 000 лв.
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

в това число:

- временен безлихвен заем от бюджетни сметки +(-) 1 083 511 лв.

- получаване на временен безлихвен заем от фонд „Приватизация” 100 000 лв.

- погасяване на временен безлихвен заем от фонд „Приватизация - 100 000 лв.
- възстановяване на временен безлихвен заем от НФ-КСФ 3 155 312 лв.

- предоставяне на временен безлихвен заем на НФ-КСФ - 2 975 050 лв.


V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

- емисии на дългосрочни общински ценни книжа 3 227 120 лв.

- револвиращ дългосрочен банков кредит за инвестиции 2 250 000 лв.

- погашения по револвиращ дългосрочен банков кредит - 2 250 000 лв.

- дългосрочен кредит от ФЕЕ /фонд Ен.Ефективност/ 725 050 лв.

- погашения по дългосрочен кредит от ФЕЕ - 774 070лв.

- търговски лизинги за 3 бр. автомобили - 15 551 лв.

- друго финансиране (главнични плащания по договори

за енергийна ефективност - 740 493 лв.
VІ . ПРЕХОДЕН ОСТЪТЪК 1 487 653 лв.

в това число:

- в държавни дейности - 1 485 747 лв.

- в мести дейности - 1 906 лв.

В Приложение № 2 е заложена бюджетна прогноза за собствените приходи през 2011 г.


  1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ представляват 24,7 на сто от собствените приходи.

- патентен данък 360 000 лв.

Планираните приходи от патентен данък са на база подадените декларации за 2010 година и анализиране на вероятността част от лицата осъществяващи патентна дейност да отпаднат за 2011 г. , а друга част да се включат.

- данък върху недвижимите имоти 1 350 000 лв.

При непроменен размер на данъка върху недвижимите имоти през 2011 година се очакват приходите от този данък да бъдат близо до постъпленията за 2010 година, като в резултат от предприетите мерки за увеличаване на събираемостта и новите правомощия на общините приходите ще нараснат.

- данък върху превозните средства 1 900 000 лв.

Данъкът е определен от общинския съвет в границите, определени със закона. За 2011г. се очакват приходите от този данък да бъдат със 9 на сто повече от постъпленията за 2010 година, тъй като големия дял от недоборите са от този приходоизточник.

- данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 1 500 000 лв.

В условията на икономическа криза и намаление на кредитния ресурс броят на ипотечните сделки и предоставянето на лизинг за закупуване на моторни превозни средства са все още с нисък ръст, но очакванията за 2011 г. са по-добри.

- туристически данък 40 000 лв.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 75,3 на сто от местните приходи. Прогнозата е съобразена с предложените изменения в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги.

Прогнозата за неданъчните приходи за 2011 година е 15 674 000 лв.

Те включват приходи и доходи от собственост 1 505 000 лв.

Приходите от наеми на имущество, в това число от рекламни съоръжения, се разчитат в размер на 985 000 лв., при изпълнение за отчетния период 927 872 лв. Очаква се приходите да се повишат с промяната на инфлационния индекс заложена в договорите .

По §2404 “Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги” са предвидени 451 000 лв.

Приходите от дивиденти /§ 2407/, се предвижда да постъпят в размер на 5 000 лв., при изпълнение за предходната година 8 226 лв.

В бюджета са заложени да постъпят от местни такси 8 594 000 лв.,

в това число по видове такси, както следва:- за битови отпадъци 5 000 000 лв.

- такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна 1 800 000 лв.

- за ползване на детски градини 580 000 лв.

- за ползване на общежития и др. по образованието 33 000 лв.

- за ползване на домашен социален патронаж 270 000 лв.

- за административни услуги 300 000 лв.

- за технически услуги 500 000 лв.

- за откупуване на гробни места 35 000 лв.

- други общински такси 40 000 лв.

- такса за притежаване на куче 1 000 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви 400 000 лв. изпълнението за 2010г. е 381 300 лв. В тази сума не се включват лихвите за просрочие, които с изменение на нормативната база от 01.01.2007г. се отнасят по съответните приходни параграфи.

Други неданъчни приходи 102 000 лв.

Приходи от концесии 135 000 лв.

Разчетени са 100 000 лв. за корпоративен данък /2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански/ ; 600 000 лв. за ДДС и др.данъци и такси 50 000 лв., които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.

От продажба на нефинансови активи 5 625 000 лв., изпълнението на приходния параграф за 2010г. е 3 927 965 лв. или 96 % спрямо плана. Предвид спецификата на постъпленията и отчетени икономическите тенденции през изминалия период прогнозата е обоснована и съответства на приетата от ОбС програма за разпореждане с общинската собственост.

При съставянето на бюджета е взето предвид изискването на ЗДБРБ за 2011 г., а именно постъпленията от продажба на общински нефинансиви активи (общинско имущество) по §40 да се изразходват само за изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура.

За задоволяване на огромните потребности и изпълнение на инвестиционната политика се търсят нови финансови източници, като например заемни средства от ФЕЕ /фонда за енергийна ефективност/.
ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

При разпределяне на разходите на текущи и капиталови, разходи за заплати и възнаграждения и разходи за текуща издръжка, както и определяне на кредитите за съответните функции и дейности, е запазен благоразумният подход, в отговор на икономическите неравновесия, породени от финансовата криза и отражението и върху бюджета.Разходите по бюджета на Община Пазарджик за 2011г. са в размер на 56 723 991 лв. и са балансирани с приходите.

За делегирани държавни дейности са разчетени 29 493 487лв.

За общинските дейности се предвиждат общо 25 679 553 лв.

За дофинансиране на държавни дейности с

общински приходи са разчетени 1 550 960 лв.

Бюджетните кредити за разходи в общинския бюджет са разработени в съответствие действащите законови и подзаконови нормативни актове, съгласно Единната бюджетна класификация на разходите за 2011 година. и са съобразени с възприетите програми и стратегии за развитие на общината.

При съставянето на общинския бюджет размерът на заделените (разчетените) бюджетни кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности, както и натуралните показатели за същите са на база определените такива със ЗДБРБ за 2011 година.

За всички останали дейности извън делегираните от държавата дейности, числеността на персонала е съобразена с утвърдената от общинския съвет като бюджетните кредити за заплати и осигурителните плащания свързани с тях и издръжката са осигурени за сметка на общата изравнителна субсидия и собствените бюджетни приходи на общината за 2011 година.

В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за публичните разходи по икономически тип в рамките на общия бюджет:

1.

Възнаграждения и осигуровки

43,38 %

24 650 923

2.

Издръжка

43,16 %

24 426 809

3.

Стипендии

0,36 %

206 148

4.

Помощи

0,01 %

3 000

5.

Субсидии

1,50 %

856 320

6.

Капиталови разходи

8,94 %

5 077 176

7.

Лихви по банков заем и др.лихви

2,65 %

1 503 615

В Приложение № 3 е показано разпределението на разходите по функции и параграфи, както следва:I. Функция “Общи държавни служби”

Включва дейностите на общинския съвет и общинската администрация.

Средствата за работни заплати и осигурителни вноски в дейност 122Общинска администрация са разчетени на база 244,5 бройки численост на персонала в държавните дейности, като не е предвидено увеличаване на средните брутни работни заплати. Предвидени са средства за дофинансиране с общински приходи за 67 бр. персонал в ОбА, съгласно утвърдената структура до настоящия момент на общинската администрация. Тук са и средствата за заплата и осигурителни плащания на Омбудсмана и техническите му сътрудници.

Текущата издръжка за дейността е разчетена със средства от общата изравнителна субсидия по ЗДБРБ за 2011 г., имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с местен характер по бюджета на общината за 2011 година.

За “Общинска администрация” кредитите са 4 517 200 лв., в това число за делегирани държавни дейности 2 147 200 лв.

за дофинансиране на делегирани дейности 520 000 лв.

за издръжка – местни дейности 1 850 000 лв.

Разчетени са редства за работна заплата и осигурителни вноски в дейност 123 “Общински съвет” - на председателя и общинските съветници, като разходите за възнаграждения са съобразени с нормативните актове, а издръжката с обичайните разходи свързани с този вид дейност.

Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е общинска отговорност, са в размер на 370 000 лв. както следва:

Съгласно чл.34, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, са разче­тени средства за възнаграждения и осигуровки на общински съветници в размер на 250 000 лв. и веществени разходи 120 000 лв.ІІ. Функция “Отбрана и сигурност
По бюджета са разчетени 216 778 лв.

в това число дофинансиране 5 000 лв.

Предвидени са средства за заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни по общински съвет по реда на ПМС № 212/1993 г., както и съответната издръжка за тях.

За военния отдел също е разчетена издръжка.

Разчетени са средства за отбранително-мобилизационна подготовка, както и за поддръжка на ПУ, РПУ, СПХ и за техници по пунктовете.

Предвидени са средства за материално стимулиране на 13 бр. обществени възпитатели, съгласно Наредба № 2/1999г. на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (ЦКБППМН).

Разчетени са и средства за издръжка на специфични дейности - за издръжка на центрове за социална превенция и консултативни кабинети, детските педагогически стаи в изпълнение на чл.3 от ЗБППМН, както и за Общинската комисия за борба срещу наркотичните вещества и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по Наредба №3/2005 г.
ІІІ. Функция “Образование”

Предвидените средства за функцията са с най-голям дял в общия бюджет в размер на 24 243 475 лв., представляващи 42,7 на сто от бюджета за 2011г. От тях за:

- за делегирани държавни дейности 21 676 721 лв.

По-високият размер на средствата за делегираните от държавата дейности в образованието се дължи на завишаването на стандартите за издръжка на ученик и дете. В рамките на тези средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2011г., в това число и текущите ремонти.

В дофинансиране с общински приходи са разчетени средства в размер на 834 754 лв., от които 409 754 лв. за капиталови разходи.

За местни дейности са разчетени 1 732 000 лв., от които за текущи разходи 1 700 000 лв.

Със средствата, които са разчетени по реда на РМС № 715/01.10.2010 г.г.,съгласно единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности за общината, както и с добавените средства от преходния остатък към 31.12.2010 г. в частта на държавните дейности се осигурява нормален учебно-възпитателен процес през 2011 г., както в училищното, така и в детското образование.

През годината ще бъдат предоставени допълнителни целеви средства за заплащане на превозните разноски на педагогическия персонал в детските градини и училищата, както и за закуски на учениците до ІV клас.

Съгласно разпоредбите на РМС № № 715/01.10.2010 г. г.текущата издръжка в дейност“Целодневни детски градини” са за сметка на приходите от общата изравнителна субсидия и от имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с общински характер по общинския бюджет за 2011 година.

Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета и указанията по Писмо № ФО-81/2010 г. на Министерството на финансите в общинския бюджет за 2011 г. не са предвидени средства за превоз на ученици. Същите се предоставят целево от РБ през 2011 година.


ІV.Функция “Здравеопазване”:

По бюджета на общината за 2011 г. са разчетени средства като дейности “държавна отговорност” – за заплати, осигурителни плащания и издръжка на дейностите: “Здравни кабинети” , свързани с медицинско обслужване на дете от ЦДГ и ОДЗ, дете от подготвителна група или клас, на ученик, на дете в яслена група към ЦДГ и ОДЗ и “Други дейности по здравеопазванито” за здравните медиатори.

Всичко за функцията са разчетени 1 231 375 лв.
V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “.

Разчетените по бюджета разходи са общо в размер на 4 186 705 лв.,

в това число:

от тях за заплати и осигурителни вноски 1 192 300 лв.,

за издръжка 2 793 907 лв.

стипендии 5 000 лв.

капиталови лазходи 195 498 лв.

В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата от 54 006 лв. основно за заплати и осигурителни вноски на персонала зает в програмите за временна заетост 25 000 лв. и издръжка и капиталови разходи 29 006 лв.

Общински дейности за функцията остават трапезарии, домашен социален патронаж и клубове на пенсионера.

Разчетени са средства за работа с малцинствата и етническите групи, както и за необходимите мероприятия осъщестявани от сектор „Социални политика”.

За социални дейности със собствени средства са разчетени 1 070 829 лв.

- това число заплати и осигурителни вноски 324 000 лв.

- издръжка 727 337 лв.,

VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разчетените бюджетни кредити за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка във всички дейности в този отрасъл са изцяло с местен характер като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности.

Разчетени са и средства за организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно утвърдената план-сметка.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2011 година са разчетени средства в размер на 14 426 460 лв. за улично осветление, ВиК, ремонт на общински пътитища, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство.

В това число

- за заплати и осигурителни вноски на всички дейности в отрасъла 406 441 лв.

- за веществена издръжка 10 454 571 лв.

- за капиталови разходи 3 565 448 лв.

Разходите за ДДС за някои позиции свързани със сметосъбирането са разчетени със знак минус в приходната част на бюджета и се внасят от общината, тъй като за тях се прилага т. нар. обратно начисляване.
VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група 2 - “Физкултура и спорт” 607 173 лв.

В раздел дофинансиране са разчетените кредити за спортни програми и за спортни мероприятия на територията на Община Пазарджик в размер на 125 000 лв.

Субсидиите за спортните клубове са в размер на 250 000 лв.

Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и детските градини, на база защитени проекти, всяка година получават допълнително от републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.


Група 3 - “Култура”

Разчетените разходи за 2011 г. са в размер на 2 677 893 лв.

В това число за делегирани дейности и дофинансирането им са предвидени средства, както следва:

- Читалища – субсидия 404 320 лв.

- библиотека 284 675 лв.

- музей 231 520 лв.

- галерия 99 706 лв.

- капиталови разходи 151 544 лв.

За общински дейности се предвиждат 1 506 128 лв.

в това число:

- заплати и осигурителни вноски 996 128 лв.

- издръжка 506 500 лв.

- помощи 3 000 лв.

В група “Култура” местни дейности освен предвидените средствата за културни прояви от местно значение в „сектор Култура” са разчетени и средства за Обредния дом.


VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги”
Група “Транспорт и съобщения” 801 500 лв.

Текущите разходи са в размер на 338 500  лв. за текущ ремонт и зимно поддържане на пътищата.

Разчетени са средства в размер на 200 000 лв за субсидии на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

За капиталови разходи са предвидени 263 000 лв. за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа Пазарджик-Черногорово.Група “Туризъм”- 2 000 лв. субсидии на туристически дружества.

Група “Други дейности по икономиката”- 1 939 817 лв. от които за местна дейност 1 933 348 лв. за издръжка и дейности на бюджетните мероприятия „СПЖФНСИ”, „Младежки дом”, „Паркинги и охрана”и „Пазара”.

-за заплати и осигурителни вноски 1 167 548 лв.

- текущи разходи 752 000 лв.

-капиталови разходи 13 800 лв.

Допълнително през годината, на база действително извършени разходи, се предоставят от Републикански бюджет средства за изплащане на присъдени издръжки, които се отразяват в тази дейност.
Дейност 910 “Разходи за лихви”

Разчетените средства за лихви и разходи по обслужване на кредитите, лизингите и договорите за енергоефективни дейности са 1 503 615 лв. , от които 1 007 000 лв. лихви по облигационен заем.


В приложение №4 е представен разработения проект за инвестиционна програма на Пазарджишка община за 2011 г . в размер на 7 367 889 лв.

Източници за финансиране на програмата за капиталови разходи са :

- целева субсидия от РБ 546 600 лв.

- от собствени бюджетни приходи 1 303 456 лв.

- от облигационен заем 3 227 120 лв.

- от фонд «Приватизация « 1 087 095 лв.

- от ИБСФ НФ-КСФ 1 203 618 лв.
Основните приоритети са насочени към изграждане и основен ремонт на обекти от пътната инфраструктура и изграждане и основен ремонт на образователни и социални заведения.


______________________________________________________________________________Проект на Бюджета на Община Пазарджик за 2011 година

Каталог: new
new -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
new -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
new -> Хипотезата за „странната долина ” и мястото й в „географската и историческа карта” на анимацията
new -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
new -> Тантриското преобразяване
new -> Тема: здравеопазване
new -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
new -> І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница