Закон за държавния бюджет на Република България зудб закон за устройството на държавния бюджетДата24.10.2018
Размер266.5 Kb.
#96053
ТипЗакон
ОДИТЕН ДОКЛАД

0500201514за резултатите от извършен финансов одит на

Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2013 г.

София, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита………………………………………….7 2

Част първа 4

І. ВЪВЕДЕНИЕ 4

ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет 5

ІІІ. Отговорност на одитора 5

Част втора 6

І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 10

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ с обръщане на внимание 1010

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита………………………………………….7СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

МФ

Министерство на финансите

СП

Сметна палата

ЦБ

Централен бюджет

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

ЗСч

Закон за счетоводството

ПМС

Постановление на Министерския съвет

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ЕБК

Единна бюджетна класификация

СЕБРА

Система за единни бюджетни разплащания

ДМА

Дълготрайни материални активи

НДА

Нематериални дълготрайни активи

ГФО

Годишен финансов отчет

ОКИБ

Отчет за касово изпълнение на бюджета

ПКО

Приходен касов ордер

РКО

Разходен касов ордер

Част първа

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1.Правно основание за извършване на одита


Одитът е извършен на основание чл. 52 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2014 г. и в изпълнение на Заповед № ОР5-02-015 от 08.09.2013 г. на Стефка Михайлова, член на Сметната палата и ръководител на Отделение V.

2.Предмет на одита


Предмет на одита е Годишният финансов отчет (ГФО) на община Гулянци за 2013г.


 1. Елементи на одитирания годишен финансов отчет:

Финансовият одит се извърши на годишния финансов отчет, който включва:

  1. Баланс към 31.12.2013 г.

  2. Годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., в т.ч.:

 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3)

 • Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства (ИБСФ -3 с код 33) ;

 • Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ -3 - КСФ);

 • др. отчетни форми, съгласно указания на МФ.

  1. Приложение към ГФО за 2013 г., което съдържа обяснителна записка за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, както и изискуемите справки разшифровки, съгласно указанията на МФ. 1. Обхват


Основните области, които са обхванати при изпълнение на одитната задача са:

  1. Проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове относно:

 • съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета с приложимите изисквания;

 • вярно и честно представяне на информацията в отчета, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;

 • взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи от ЕБК за одитираната година.

  1. Проверка на баланса към 31 декември относно:

 • съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с приложимата рамка за финансово отчитане;

 • вярно и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на одитираната организация;

 • последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

 • съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитираната организация;

 • съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.

  1. Проверка на приложенията към Годишния финансов отчет

Приложенията към ГФО (обяснителна записка, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи) са проверени относно съответствието на включената в тях информация със съдържанието на баланса, оборотната ведомост и други източници на информация, както и с приложимата рамка за финансово отчитане.

  1. Системата за вътрешен контрол в одитираната организация

Системата за вътрешен контрол е оценена от гледна точка на способността й да осигури изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

3.Основни финансови параметри на одитирания годишен финансов отчет.Показател

Сума

1.

Актив/Пасив на баланса

20 188 605

2.

Задбалансови активи

38 865 908


3.

Отчет за касово изпълнение на бюджета (общо разходи)

6 716 007

4.

Отчетени разходи по проекти финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС (ИБСФ – 3- КСФ)

2 480 837

5.

Отчетени разходи по проекти финансирани от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ (ИБСФ – 3)

1 370 747

6.

Наличностите по сметките за чужди средства (ИБСФ – 3 с код 33 – наличности в края на периода)

483 842

7.

Ниво на същественост за финансовият отчет като цяло

1 181 090

ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет


Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на информацията в този финансов отчет, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, както и за функционирането на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

ІІІ. Отговорност на одитора


Отговорността на Сметна палата се свежда до изразяване на независимо одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на резултатите от извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие със Закона за Сметната палата и основните одитни приципи на Международните стандарти на Върховните одитни институции. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторите да се убедят в разумна степен на увереност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включи изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури са въпрос на независима одитна преценка, включително оценка на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска се взе под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет, за да се разработят одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на цялостната система за вътрешен контрол на организацията. Одитът също така включи оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.Част втора


КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище

От община Гулянци е представен ГФО за 2013 г. в Сметната палата в срока, определен в т. 12.2 от писмо ДДС № 11 от 18.12.2013 г. на МФ.

Спазени са указанията на МФ, дадени с писмо ДДС № 11 от 18.12.2013 г., относно окомплектоване на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2013 г.

Годишната инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея е в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на община Гулянци.І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО


1. Не е извършено провизиране на вземания при наличие на просрочени вземания на стойност 572 244 лв. към 31.12.2013 г.1

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО


1 Неправилно осчетоводени 45 772 лв. разходи за доброволно задължително пенсионно осигуряване на служители от общинска администрация по сметка 6056 „Разходи за доброволно осигуряване за сметка на работодателя“, вместо по сметка 6055 „Разходи за задължително осигуряване“.2

2. Неправилно осчетоводени 17 374 лв. субсидии за спортни клубове на територията на общината по сметка 6421 „Текущи помощи и обезщетения за домакинства, вместо по сметка 6441 „Текущи субсидии за нефинансови предприятия“.3

3. Неправилно осчетоводени 32 528 лв. разходи за присъдена издръжка на деца на разведени родители и компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания на превозвачи по сметка 6441 „Текущи субсидии за нефинансови предприятия“, вместо по сметка 6425 „Капиталови трансфери и обезщетения за домакинства“.4

4. Неправилно осчетоводени 48 650 лв. трансфер по проект „Защитени мероприятия за опазване на горите от пожари-община Гулянци“ по сметка 7511 “Касови трасфери от/за централния бюджет“, вместо по сметка 7529 „Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки“ в извънбюджетни дейности.5

5. Неправилно осчетоводени 34 489 лв. вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател по проекти в ИБСФ-НФ по сметка 6056 „Разходи за доброволно осигуряване за сметка на работодателя“, вместо по сметка 6055 „Разходи за допълнително задължително осигуряване“.6

6. Неправилно осчетоводени 1 801 лв. от ОУ „Хр. Ботев“ с. Брест в дейност „ИБСФ“, като трансфер по сметка 7529 „Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства“, вместо в дейност „Бюджет“ по сметка 4684 „Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на общини“.7
ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита

По време на одита са направени промени в оборотната ведомост към годишния финансов отчет за 2013 г. на Община Гулянци . Представена е нова годишна оборотна ведомост за 2013 г. в Министерство на финансите и Сметна палата – ИРМ Плевен и е заведена с входящ № 52/01.10.2014 г.8


Промените в годишна оборотна ведомост за 2013 г. са:

1. В отчетна група „Бюджет“ :

1.1. Поради грешна приключвателна операция за 2012 г , сумата от 266 220 лв. е осчетоводена неправилно по сметка 1101 „Акумулиран прираст-намаление от бюджетни дейности“, вместо по сметка 1109 „Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценки и други събития“. По време на одита се взе коригираща операция.9

1.2. Неправилно осчетоводен трансфер на стойност 20 349 лв. по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги, вместо по сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства“. По време на одита е взета коригираща операция.10

1.3. По време на одита е осчетоводeн получен безлихвен заем от Министерство на финансите на стойност 801 643 лв.11

1.4. По време на одита е сторнирана двойно осчетоводена сума от 776 653 лв. по дебита и кредита на сметка 1623 „Дългосрочни заеми от банки в страната“.12

1.5. По време на одита са осчетоводени просрочени вземания от наеми на стойност 311 690 лв. по дебита на сметка 9915„Просрочени вземания от концесии и наеми“ и по кредита на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи“.13

1.6. Неправилно двойно осчетоводени 43 240 лв. от продадена земя, с което е увеличена сметка 9901 „Земи, гори и трайни насаждения“ и кореспондираща сметка 9981 „Задбалансови активи“. По време на одита се взе коригираща операция.14

1.7. Неправилно осчетоводени приходи от стопанска дейност за 3 790 лв. по сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми“, вместо по сметка 9939 „Приходи от стопанска дейност“. По време на одита се взе коригираща операция.15
2. В отчетна група „Извънбюджетни сметки и фондове“

2.1. По проект „Улично осветление“

Не са взети приключвателни счетоводни операции за 2012 г. за сумата 1 672 461 лв. за инфраструктурни обекти, съгласно изискванията на т. 59.1.3. и т. 59.6 на ДДС 20 от 2004 г. По време на одита се взе коригираща операция.16

2.2 Проект „Площади“

Не са взети приключвателни счетоводни операции за 2012 г. за сумата 1 746 588 лв. за инфраструктурни обекти, съгласно изискванията на т. 59.1.3. и т. 59.6 на ДДС 20 от 2004 г. По време на одита се взе коригираща операция.17

Настоящият одитен доклад е изготвен в 2 еднообразни екземпляра, по един за община Гулянци и за Сметната палата и е неразделна част от одитното становище.


В подкрепа на констатациите са събрани 22 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Плевен, ул. „Д. Константинов“ № 23 а .

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
Одитни доказателства

Брой страници

1

Приложение № ГФО-2.25 За извършена проверка на счетоводните операции, свързани с изпълнение на указанията, дадени с ДДС № 20 от 2004 г. на Министерство на финансите относно начисляване на провизии, приходи и разходи по корективни сметки в края на отчетната година

3

2

Приложение № ГФО- 2.11 Еква равнение „Бюджет“

14

3

Приложение № ГФО- 2.14 Еква равнение „РА“

5

4

Приложение № ГФО- 2.12 Еква равнение „КСФ-ИБСФ“

13

5

Приложение № ГФО-1.14.1 за тестване на начални и крайни салда по счетоводни сметки „Бюджет“.

5

6

Приложение № ГФО- 1.14.2 за тестване на начални и крайни салда по счетоводни сметки „ИБСФ“.

4

7

Приложение № ГФО- 1.14.3 за тестване на начални и крайни салда по счетоводни сметки „ДСД“.

4

8

Приложение № ГФО- 2.14.1за тестване на начални и крайни салда по счетоводни сметки след корекция на оборотна ведомост „Бюджет“.

5

9

Приложение № ГФО- 2.14.2 за тестване на начални и крайни салда по счетоводни сметки след корекция на оборотна ведомост „ИБСФ“.

2

10

Приложение № ГФО- 2.14.3 за тестване на начални и крайни салда по счетоводни сметки след корекция на оборотна ведомост „ДСД“.

4

11

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 20 349 лв. №178

1

12

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 801 643 лв. № 180, №181 и №182

1

13

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 7766 52,94 лв. № 183

1

14

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 267 722.50 лв. № 160 и №161

1

15

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност1 502.72 лв. № 162 и №163

1

16

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност1 502.72 лв. № 164 и №165

1

17

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 267 722.50 лв. № 168 и №169

1

18

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 311 690 лв. № 166

1

19

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 43 240 лв. № 167

1

20

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 3 789,60 лв. № 177

1

21

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 1 672 460,56 лв. № 170, №171

1

22

Счетоводна справка от 25.09.2014 г. на стойност- 1 746 588 лв. № 174, №175

1
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ с обръщане на внимание


на Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2013 г.

София, 2014 г.

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 52, ал. 7 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Гулянци за 2013 г.

Резултатите от извършения финансов одит, представени в Одитен доклад № 0500201514, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

Независимо одитно становище

Финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Гулянци към 31 декември 2013 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.Финансовият отчет на община Гулянци за 20213 г. се заверява без резерви с обръщане на внимание.

Параграф за обръщане на внимание

Обръща се внимание на кмета на община Гулянци относно неефективността на контролните процедури при:

провизиране на вземанията и приключвателните счетоводни операции.

Одитното становище не е квалифицирано във връзка с този въпрос.1 Одитно доказателство №1

2 Одитно доказателство № 2

3 Одитно доказателство № 2

4 Одитно доказателство № 2

5 Одитно доказателство № 3

6 Одитно доказателство № 4

7 Одитно доказателство № 4

8 Одитно доказателство № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10

9 Одитно доказателство № 14, № 15,№ 16 и № 17

10 Одитно доказателство № 11

11 Одитно доказателство № 12

12 Одитно доказателство № 13

13 Одитно доказателство № 18

14 Одитно доказателство № 19

15 Одитно доказателство № 20

16 Одитно доказателство № 21

17 Одитно доказателство № 22


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница