Закон за дружествата със специална инвестиционна целДата25.07.2016
Размер137.85 Kb.
#5197
ТипЗакон
ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Статус на процедурата: актуална

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ)

Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Търговски закон (ТЗ)

Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.)

Тарифа - Приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) дружество със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което при условията и по реда на ЗДСИЦ инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания). Понятието секюритизация е дефинирано в § 1, т. 1 ДР ЗДСИЦ като дейност, при която вещни права (право на собственост и право на строеж) върху недвижими имоти или права върху парични вземания, включително и бъдещи вземания, се материализират в ценни книжа, предлагани публично. Едно дружество със специална инвестиционна цел може да секюритизира само недвижими имоти или вземания (чл. 4, ал. 6 ЗДСИЦ). Във фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел се включва обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ" (чл. 3, ал. 2 ЗДСИЦ).

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за получаване на лиценз за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, притежаването на който е задължително условие за правомерното извършване на такава дейност.

І. Компетентен орган

Лицензът за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел се издава от Комисията за финансов надзор (чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦ и чл. 1, ал. 2 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

ІІ. Условия за издаване на лиценз

Лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел се издава на акционерно дружество, учредено при условията на чл. 163 от Търговския закон от не повече от 50 лица, което има за предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 ЗДСИЦ).

Капиталът на дружество със специална инвестиционна цел не може да бъде по-малък от 500 000 лева, като не по-малко от 30 на сто от капитала трябва да бъде притежаван от институционални инвеститори (по смисъла на § 1, т. 1, б. "в" ДР ЗППЦК). При учредяване на дружество със специална инвестиционна цел учредителното събрание задължително приема решение за първоначално увеличаване на капитала със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството ще бъде издаден лиценз от Комисията за финансов надзор. Увеличаването трябва да бъде в размер на по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството (чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ).

Дружеството със специална инвестиционна цел уведомява Комисията за финансов надзор за вписването си в търговския регистър в 7-дневен срок от вписването (чл. 5, ал. 4 ЗДСИЦ).

Членовете на съвета на директорите на дружество със специална инвестиционна цел трябва да отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 2 ЗДСИЦ, а именно: да притежават висше образование и да не са:

- осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

- били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

- лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

- съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Забележка: изискванията по чл. 8, ал. 2 ЗДСИЦ към членовете на съвета на директорите се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета (чл. 8, ал. 3 ЗДСИЦ).

ІІІ. Необходими документи

За издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел се подава до Комисията за финансов надзор писмено ЗАЯВЛЕНИЕ на хартиен носител, и се попълва регистрационна форма на електронен носител. Заявлението се подава от членовете на съвета на директорите не по-късно от 6 месеца от датата на вписване на дружеството в търговския регистър (чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦ и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

Съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. заявлението следва да съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, съответно в чужбина, и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.

Към заявлението се прилагат документите, посочени в чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦ и чл. 39-43 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г., а именно:

1. заверен препис от устава и другите учредителни актове;

2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ;

3. проспект за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции по чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ;

4. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

5. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

7. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел;

8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

9. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на обслужващото дружество или дружества, както и данни за необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със специална инвестиционна цел;

10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица (по смисъла на § 1 ДР ТЗ) над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел;

11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел;

12. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН (чл. 39 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

За лицата, избрани за членове на съвета на директорите, към ЗАЯВЛЕНИЕТО се прилагат и следните документи:

1. свидетелство за съдимост;

2. ДЕКЛАРАЦИЯ, че не са били членове на управителен или на контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. ДЕКЛАРАЦИЯ, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. ДЕКЛАРАЦИЯ, че не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество;

5. ДЕКЛАРАЦИЯ, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;

6. заверен препис от диплома за завършено висше образование (чл. 40, ал. 1 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

Забележка: документите по чл. 40, ал. 1 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. се прилагат и за физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, както и за други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел (чл. 40, ал. 2 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, към ЗАЯВЛЕНИЕТО се прилагат и:

1. актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел (чл. 40, ал. 3 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, към ЗАЯВЛЕНИЕТО се прилагат:

1. удостоверение от данъчната служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;

2. декларация относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години;

3. ДЕКЛАРАЦИЯ дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. ДЕКЛАРАЦИЯ дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);

5. заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, ако са юридически лица;

6. годишните финансови отчети за последните 3 години, ако са юридически лица (чл. 41 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

За банката депозитар към ЗАЯВЛЕНИЕТО се прилагат:

1. заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;

3. декларация по чл. 173, ал. 2, т. 5 и чл. 173, ал. 3 ЗППЦК (чл. 42 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

За обслужващото дружество към ЗАЯВЛЕНИЕТО се прилагат:

1. заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;

2. заверен препис от договора за обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел;

3. документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със специална инвестиционна цел (чл. 43 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

ІV. Вътрешен ход на процедурата

1. Адресат

Заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, заедно с приложените документи се подават в Комисията за финансов надзор.

2. Разглеждане на заявлението и приложението към него документи

Въз основа на представените документи Комисията за финансов надзор извършва проверка и установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз.

3. Ред и срок за отстраняване на недостатъци и непълноти в подадените документи

Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, Комисията за финансов надзор изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи. В случай, че съобщението не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им започва да тече от поставянето на съобщение на специално определено за целта място в сградата на Комисията за финансов надзор. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на Комисията за финансов надзор (чл. 48, ал. 1, 8 и 9 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г.).

4. Издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел

Когато заявлението и приложените към него документи отговарят на изискванията на ЗДСИЦ и Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. Комисията за финансов надзор издава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и потвърждава проспекта в срок до един месец от получаване на заявлението, а в случаите, когато са били поискани допълнителни сведения и документи – до 14 дни от получаването им (чл. 11, ал. 2, изр. първо ЗДСИЦ).

5. Постановяване на отказ за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел

Комисията за финансов надзор отказва издаване на лиценз в случаите по чл. 11, ал. 3 ЗДСИЦ, когато:

1. проспектът за публично предлагане на ценни книжа, обслужващото дружество, банката депозитар или договорът с нея не съответстват на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК или на актовете по тяхното прилагане;

2. лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол над дружеството с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, могат да навредят на сигурността на инвестициите;

3. дружеството не отговаря на изискванията за минимален капитал;

4. членовете на съвета на директорите и лицата, оправомощени да управляват и представляват дружеството не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 2 ЗДСИЦ.

Влезлият в сила отказ за издаване на лиценз се изпраща от Комисията за финансов надзор до Агенцията по вписванията, която служебно вписва изменение на фирмата на дружеството, като обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ" се заменят съответно с "акционерно дружество" и "АД" (чл. 14, ал. 1 и 3 ЗДСИЦ).

Съгласно чл. 3, ал. 3 ЗДСИЦ лица, които не отговарят на изискванията на ЗДСИЦ не могат да включват в наименованието си обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ".

V. Такси


Съгласно т. 1.1, буква "з" от Тарифата – Приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел се заплаща такса в размер 3600 лева.

1. Права и задължения на дружествата със специална инвестиционна цел

Дружествата със специална инвестиционна цел осъществяват дейността си при спазване изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането им.

Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗДСИЦ дружество със специална инвестиционна цел може да извършва следните сделки:

1. набиране на средства чрез издаване на ценни книжа;

2. покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, или покупко-продажба на вземания.

В чл. 4, ал. 2 ЗДСИЦ е установена забрана за дружествата със специална инвестиционна цел да извършват други сделки, извън гореизброените и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦ.

Придобиваните от дружествата със специална инвестиционна цел недвижими имоти, трябва да се намират на територията на Република България. Вземанията, придобивани от такива дружества следва да са към местни лица (по смисъла на § 1, т. 3 ДР ЗДСИЦ) и да не са обект на принудително изпълнение. Не могат да се придобиват от дружество със специална инвестиционна цел недвижими имоти или вземания, които са предмет на правен спор (чл. 4, ал. 3-5 ЗДСИЦ).

2. Отнемане на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел

Комисията за финансов надзор отнема лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел в случаите, посочени в чл. 16, ал. 1 ЗДСИЦ, ако дружеството:

1. не започне да извършва разрешената дейност в срок 12 месеца от датата на издаване на лиценза;

2. е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

3. престане да отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът;

4. системно нарушава разпоредбите на ЗДСИЦ или актовете по прилагането му.

В 7-дневен срок след вземане на решение за отнемане на лиценза Комисията за финансов надзор уведомява писмено дружеството за това. След влизане в сила на решението за отнемане на лиценза Комисията за финансов надзор незабавно отправя искане до съответния окръжен съд за образуване на производство за ликвидация на дружеството със специална инвестиционна цел и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността (чл. 16, ал. 2 и 3 ЗДСИЦ).

Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел

Декларация по чл. 40, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел

Декларация по чл. 41, т. 3 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна целДекларация по чл. 41, т. 4 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел
Каталог: docs demo
docs demo -> Бизнес план на “вертен” оод – софия съдържание резюме 4 увод 5
docs demo -> Годишните корекции в размера на частичния данъчен кредит по зддс
docs demo -> Предварителен договор за наем
docs demo -> Notificatio n
docs demo -> Как се пише бизнес план представянето на бизнес-плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през няколко фази
docs demo -> Областна инспекция по труда
docs demo -> Инструкция за безопасна работа със стругове
docs demo -> Закон за данък върху добавената стойност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница