Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредбиДата22.07.2016
Размер111.97 Kb.
#718
ТипЗакон

ЗАКОН
ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ
(Обн., ДВ, бр. 61 от 29.05.1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15.10.2004 г.)


Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г.) С този закон се уреждат условията и редът за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, посочени в чл. 3, ал. 1, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.

(2) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 92 от 2004 г.) Застраховането по ал. 1 осигурява търговците в случаите на понесени от тях имуществени вреди, настъпили вследствие на търговски или политически риск.

(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Застраховането по ал. 1 има за цел:

1. (доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен и реализиране на български инвестиции в чужбина;

2. (доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентоспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари.

Чл. 2. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)

(1) Дейността по този закон се извършва от акционерно дружество "Българска агенция за експортно застраховане", наричано по-нататък "БАЕЗ" - АД. Застрахователните и презастрахователните договори се сключват от името на "БАЕЗ" - АД.

(2) Държавата, представлявана от министъра на икономиката, притежава не по-малко от 95 на сто от капитала на "БАЕЗ" - АД.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 92 от 2004 г.)

(1) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща застраховане и презастраховане на непазарен риск, включително следните експортни рискове:

1. производство на български стоки и услуги за износ;

2. финансиране на износа на български стоки и услуги;

3. български инвестиции в чужбина срещу политически риск;

4. банкови кредити, предназначени за реализиране на български инвестиции в чужбина;

5. банкови гаранции, свързани с осъществяване на износ на български стоки, както и извършването на услуги, или свързани с изпълнението на проекти с международно финансиране;

6. предекспортно финансиране;

7. презастраховане на застрахователни договори за рискове по т. 1 - 6 и ал. 2, сключени от чужди институции за експортно застраховане, при условията на взаимност.

(2) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща и застраховане срещу пазарен риск на експортни кредити, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина, които не могат да бъдат застраховани или презастраховани на застрахователния пазар свободно, в случаите от съществен интерес за националната икономика, въз основа на решение на Междуведомствения съвет по експортно застраховане.

(3) Във връзка с осъществяването на дейността по ал. 1 "БАЕЗ" - АД, може да осъществява дейност по предоставяне на услуги на чуждестранни институции за експортно застраховане при условията на вазимност.

Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 92 от 2004 г.) Непазарен риск по този закон е:

1. краткосрочен търговски и политически риск, с изключение на риска, определен в чл. 5 като пазарен;

2. средносрочен търговски и политически риск, с изключение на риска, определен в чл. 5 като пазарен;

3. дългосрочен търговски и политически риск.

Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)

(1) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2004 г.) Пазарен риск по този закон е всеки търговски или политически риск за срок до две години, при който длъжник по договора за износ е частноправен или публичноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск.

(2) Списък на държавите с пазарен риск по ал. 1 се приема и обнародва в "Държавен вестник" от Министерския съвет.

Чл. 6. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г.) Политически риск по този закон е:

1. настъпване на извънредни обстоятелства в държавата на длъжника или в трета, свързана с плащанията държава, възпрепятстващи уреждането на задължения, свързани с производството и износа на български стоки и услуги или с осъществяването на български инвестиции в чужбина, в това число:

а) възникване на политически събития, като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;

б) обявяване на общ мораториум върху плащанията;

в) промени в режима на валутните плащания;

г) приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или на друг държавен орган;

д) конфискация или национализация;

2. отказ за плащане или просрочване на дължимото плащане повече от 3 месеца, когато длъжник е чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност;

3. ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори, по които Република България е страна, препятстващи изпълнението на сключени преди тяхното въвеждане договори за износ.

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)

(1) Търговски риск по този закон е:

1. неплатежоспособност или обявяване в несъстоятелност на длъжника по договора;

2. закъснение на дължимо плащане повече от 3 месеца след настъпване на датата на плащането, указана в договора, по причини, несвързани с изпълнението на договора;

3. едностранно прекратяване на договор от длъжника без наличието на правно основание за това;

4. отказ на длъжника да приеме стоките или услугите - предмет на договора, без наличието на правно основание за това.

(2) В случаите по ал. 1 не е налице търговски риск, когато длъжник по договора е чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава.

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г.) При застраховане по чл. 3, ал. 1 размерът на застрахователното обезщетение е не повече от 90 на сто от застрахователната сума при застраховане срещу политически риск и не повече от 85 на сто от застрахователната сума при застраховане срещу търговски риск.

Чл. 9. (1) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г.) В закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се предвиждат средствата от централния бюджет за изплащане на застрахователни обезщетения по чл. 3.

(2) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Средствата по ал. 1 се предоставят при недостиг на средствата по сметката по чл. 14, ал. 2 въз основа на решение на Междуведомствения съвет.

(3) (Отм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.).

(3) (Нова, ДВ, бр. 92 от 2004 г.) При недостиг на средствата по ал. 1 разликата се покрива за сметка на бюджета на Министерството на икономиката.

Чл. 10. (Изм., ДВ, бр. 92 от 2004 г.)

(1) "БАЕЗ" - АД, може да сключва застрахователни и презастрахователни договори по чл. 3 до размера на застрахователния си капацитет.

(2) Застрахователен капацитет е сборът от:

1. общия размер на застрахованите кредитни лимити по сключени застрахователни договори от "БАЕЗ" - АД, по този закон;

2. общия размер на кредитните лимити по този закон, одобрени и предложени от "БАЕЗ" - АД, на потенциалните застраховани износители или инвеститори;

3. общия размер на кредитните лимити, по които "БАЕЗ" - АД, е презастраховател, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 7;

4. общия размер на очакваните приходи от прогнозираното развитие на дейността на "БАЕЗ" - АД.

(3) Сборът по ал. 2 се намалява със сумата от презастрахованите кредитни лимити по сключените от "БАЕЗ" - АД, договори за презастраховане.

(4) Застрахователният капацитет не може да надвишава сумата на предвидения размер на средствата от републиканския бюджет за изплащане на обезщетения по застрахователни договори по чл. 3 за съответната година, увеличена с коефициент, одобрен с решение на Министерския съвет.

(5) Коефициентът по ал. 4 се изчислява на базата на обосновка на отговорността, която "БАЕЗ" - АД, може да поеме за сметка на държавата при заделената за съответната година сума от републиканския бюджет, прогнозирания премиен приход и квота на щетимост и средно тарифно число.

(6) Методиката и редът за определяне на коефициента по ал. 4 се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 10а. (Нов, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) За дейността на "БАЕЗ" - АД, по този закон не се прилагат разпоредбите на Закона за застраховането.


Глава втора
МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ
(Предишна глава трета, ДВ, бр. 112 от 2001 г.)


Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)

(1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 2004 г.) Към Министерския съвет се създава Междуведомствен съвет по експортно застраховане за провеждане на държавната политика при застраховане и презастраховане по този закон на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина, който определя основните принципи в дейността на "БАЕЗ" - АД.

(2) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2004 г.) Междуведомственият съвет се състои от 6 членове. Министърът на икономиката по право е председател на Междуведомствения съвет.

(3) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2004 г.) Министърът на икономиката, министърът на финансите, министърът на земеделието и горите, министърът на външните работи, и председателят на Комисията за финансов надзор предлагат свой представител за член на Междуведомствения съвет.

(4) Министър-председателят назначава членовете на Междуведомствения съвет и определя тяхното възнаграждение.

Чл. 12. (Отм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.).

Чл. 13. (1) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г.) Междуведомственият съвет:

1. приема краткосрочни стратегии и дългосрочна стратегия за подкрепа на износа на български стоки и услуги, осъществяване на български инвестиции в чужбина и изпълнение на проекти, свързани с износ на български стоки и услуги, включително в случаите на финансиране на проекти извън територията на Република България;

2. предлага ежегодно чрез министъра на икономиката на министъра на финансите размера на средствата по чл. 9, ал. 1 и 3, които да бъдат включени в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;

3. определя експозициите по държави;

4. определя обхвата на правомощията на управителните органи на "БАЕЗ" - АД, относно сключване на застрахователни договори и изплащане на обезщетения по застрахователни договори по този закон;

5. ежегодно подготвя годишен отчет за дейността по чл. 3 и го представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет до 31 май на следващата календарна година;

6. одобрява разходите за дейността на "БАЕЗ" - АД, по чл. 3;

7. определя начина на инвестиране на свободните средства по банковата сметка на "БАЕЗ" - АД, по чл. 14, ал. 2;

8. изисква от управителните органи на "БАЕЗ" - АД, информация за сключените застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и инвестиции, информация за размера на заявените кредитни лимити за застраховане и тяхното нарастване в съпоставка със застрахователния капацитет на "БАЕЗ" - АД;

9. изисква на всяко тримесечие от управителните органи на "БАЕЗ" - АД, информация относно изплатените застрахователни обезщетения и предстоящите за изплащане застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по този закон;

10. приема и други решения във връзка с дейността на "БАЕЗ" - АД, по този закон.

(2) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Министерският съвет приема правилник за дейността на Междуведомствения съвет.

(3) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Междуведомственият съвет прави предложение до Министерския съвет за приемане на решение за прехвърляне на сключените от "БАЕЗ" - АД, по реда на този закон застрахователни и презастрахователни договори в случай на откриване на производство за ликвидация или несъстоятелност на "БАЕЗ" - АД.

Глава трета
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА
(Предишна глава четвърта, ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. загл., бр. 92 от 2004 г.)


Чл. 13а. (Нов, ДВ, бр. 92 от 2004 г.)

(1) Държавата гарантира изплащането на застрахователни обезщетения за дейността по чл. 3. Застрахователни обезщетения за текущата година се изплащат до размера на предвидените в държавния бюджет средства по реда на чл. 9.

(2) Механизмът за заявяване на средствата по чл. 9 от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения със средства по чл. 9, ал. 1 и 3 се определя с наредбата по чл. 10, ал. 6.

Чл. 14. (1) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) За дейността по този закон "БАЕЗ" - АД, води отделна аналитична счетоводна отчетност.

(2) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) За извършването на финансовите операции във връзка с дейността по този закон се открива и води отделна банкова сметка на "БАЕЗ" - АД.

(3) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Разпореждането със средствата по сметката по ал. 2 се извършва при условия и по ред, определени в правилника за дейността на Междуведомствения съвет.

(4) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г.) Средствата по сметката по ал. 2 се набират от:

1. застрахователни премии по сключени застрахователни договори от "БАЕЗ" - АД, по този закон;

2. трансфер на средства, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, за дейността на "БАЕЗ" - АД, по чл. 3;

3. дарения и безвъзмездни помощи;

4. други приходи.

(5) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г.) Средствата от сметката се разходват за:

1. изплащане на застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори от "БАЕЗ" - АД, по този закон;

2. изплащане на отстъпени премии при презастраховане на дейността на "БАЕЗ" - АД, от друг застраховател;

3. изплащане на комисиони на чужд застраховател при презастраховането му от "БАЕЗ" - АД;

4. административни разходи за дейността на "БАЕЗ" - АД, по този закон до размер, определен от Междуведомствения съвет;

5. изплащане възнагражденията на членовете на Междуведомствения съвет;

6. други извънредни разходи във връзка с дейността на "БАЕЗ" - АД, по този закон.

(5) (Отм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.).

(6) (Предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г.) Годишната печалба от дейността по чл. 1, ал. 1 не се разпределя, а се отнася изцяло в отделен резерв, който се използва за покриване на загуби от дейността по този закон.

(7) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Контролът върху финансовите операции във връзка с дейността по чл. 3 се осъществява от Сметната палата.

Чл. 15. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.)

(1) Средствата по сметката по чл. 14, ал. 2 не могат да се използват за удовлетворяване на задължения към кредитори по застрахователни договори, сключени от "БАЕЗ" - АД, за собствена сметка, както и за административни и други разходи на "БАЕЗ" - АД, за дейности извън посочените в чл. 3.

(2) В случай на обявяване на "БАЕЗ" - АД, в несъстоятелност средствата по сметката по чл. 14, ал. 2 не влизат в масата на несъстоятелността.

Чл. 16. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) "БАЕЗ" - АД, периодично предоставя информация на Междуведомствения съвет за извършените операции по сметката по чл. 14, ал. 2.

Чл. 17. (Нов, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Приходите от дейността по чл. 3 и приходите по чл. 14, ал. 4, т. 3 и 4 се освобождават от държавни и местни данъци и такси.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Параграф единствен. (Предишен § 1, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) По смисъла на този закон:

1. "Български стоки" са стоките, чийто български произход е удостоверен с документ, издаден от компетентните органи на Република България.

2. (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) "Български услуги" са услугите, предоставяни на чуждестранно физическо или юридическо лице от търговец, регистриран по Търговския закон.

3. (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г.) "Български инвестиции" са инвестициите, осъществени в чужбина от търговец, регистриран по Търговския закон.

4. (Предишна т. 3, изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) "Краткосрочен риск" е рискът за период до една година.

5. (Предишна т. 4, изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) "Средносрочен риск" е рискът за период от една до пет години.

6. (Предишна т. 5, изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) "Дългосрочен риск" е рискът за период над пет години.

7. (Нова, ДВ, бр. 92 от 2004 г.) "Загуби от производствен риск" са налице, когато изпълнението на договорните задължения или производството на поръчаните стоки е било прекратено за период от 6 последователни месеца, когато това прекратяване е причинено пряко и изключително от едно или повече от събитията, посочени като търговски риск за частноправни длъжници, както и от политически риск.

8. (Нова, ДВ, бр. 92 от 2004 г.) "Кредитен лимит" е максималният размер на покритие на застрахователя по износа на застрахования към определен длъжник във всеки момент по време на действие на застрахователния договор.

9. (Нова, ДВ, бр. 92 от 2004 г.) "Квота на щетимост" е отношението между нетните възникнали претенции и нетните спечелени премии за даден период.

10. (Нова, ДВ, бр. 92 от 2004 г.) "Средно тарифно число" е число, изчислено на базата на отношението на застрахования износ към получените премии.

§ 2. (Отм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.).

§ 3. (Отм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.).

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 14 май 1998 г. и е подпечатан с държавния печат.Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
bg -> Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница