Закон за електронната търговия и защита на потребителите от непоискани търговски съобщениястраница1/7
Дата11.11.2017
Размер0.93 Mb.
#34390
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7


Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗА 2012 ГОДИНА


София

2013

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод ....................................................................................................................... 5

Безопасност на стоки и услуги ........................................................................ 9

Защита икономическите интереси на потребителите............................... 26

Защита на потребителите на туристически продукт.................................. 40

Проверки по постъпили жалби и сигнали на потребители....................... 44

Помирителни производства ........................................................................... 46

Закон за електронната търговия и защита на

потребителите от непоискани търговски съобщения ............................... 48

Повишаване на потребителската култура

и присъствие в медиите................................................................................... 51

Повишаване професионалната

квалификация на служителите ……………………………………..…..… 56

Участие в съвместни проекти ........................................................................ 57

Сътрудничество, осъществено от ЕПЦ - България ................................... 61

Заключение ........................................................................................................ 63
Използвани абревиатури:
АУАН - Акт за установяване на административно нарушение

БС - Безопасност на стоките

БС-ДОБП - Безопасност на стоките – Директива за обща безопасност на продуктите

ГДБОП - Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

ГМО – генетично модифицирани организми

ДАМТН – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

ДМФ – Диметил фумарат

ДП – Документална проверка

ЕПЦ – Европейски потребителски център

ЗВСН - Закон за виното и спиртните напитки

ЗГМО - Закон за генетично модифицираните организми

ЗДвП - Закона за движението по пътищата

ЗЕТ - Закон за електронната търговия

ЗЗД - Закон за задълженията и договорите

ЗЗП - Закон за защита на потребителите

ЗИИП - Защита икономическите интереси на потребителите

ЗПК - Закон за потребителския кредит

ЗПФУР - Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

ЗТ - Закон за туризма

ЗТТИ - Закон за тютюна и тютюневите изделия

ЗУО - Закона за управление на отпадъците

ИСЗПИ - Информационна сигурност и защита на потребителите в интернет

КЗП - Комисията за защита на потребителите

КП - Констативен протокол

МВР - Министерство на вътрешните работи

МЗ - Министерство на здравеопазването

МИЕТ - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МПС - Моторни превозни средства

НАП - Национална агенция за приходите

НЕНТП - Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти

НЕПКР - Наредбата за етикетиране на продукти от кристални стъкла

НИЕБУОКЕДР - Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси

НИППБАТТОБА - Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори

НИППЕЕОТТОЕЕО – Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци на електрическо и електронно оборудване

НК - Национална кампания

НООО - Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

НП - Наказателни постановления

НПНП - Националната програма за надзор на пазара

НСИОСИ – Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

ОПАК - Оперативна програма „Административен капацитет”

ОУ - Общи условия

РД - Регионална дирекция

РК - Регионална кампания

МФ – Министерство на финансите

СЕ – Европейски стандарт за безопасност

СРС - /Consumer Protection Cooperation/ Система за сътрудничество при защита на потребителите

CPSC - /U.S. Consumer Product Safety Commission/- Американската комисия за безопасност на потребителските продуктиEMARS II – /Enhancing MARket Surveillance through best practice/ - Съвместни действия за надзор на пазара за по нататъшно подобряване на надзора чрез най-добри практики

RAF – /Rapid Advice Forum/- Форум за бързи съвети

RAPEX – /RAPid EXchange/- Система на Общността за бърз обмен на информация за нехранителни потребителски продукти, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите

УВОД
Комисията за защита на потребителите (КЗП) е колегиален орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетен кредит. Комисията е със седалище София и с регионални звена на територията на страната. Общата й численост е 176 щатни бройки.

КЗП има основни компетенции по Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ), Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) и частични по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО), Закона за движението по пътищата (ЗДвП), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и в подзаконовите актове по тяхното прилагане.


Във връзка с правомощията си по цитираните закони и редица подзаконови нормативни актове, КЗП утвърди годишна план-програма за 2012 г., в която залегнаха следните цели:

1. Да се подобрят координацията и диалогът между администрацията на КЗП и заинтересовани страни на национално и международно ниво, свързани със защита интересите на потребителите.

2. Да се развият и приложат практики за повишаване нивото на информираност в областта на потребителската защита и законодателството на всички икономически субекти на пазара.

3. Да се изгради ефективен действащ инструмент за обратна връзка с потребителите и за проследяване нивото на удовлетвореността им от предприетите действия от страна на КЗП.

4. Да се разработят и предприемат мерки за оптимизиране на контрола върху използването на нелоялни търговски практики, включително при пазаруването в Интернет.

Така формулираните цели се реализираха чрез дейностите, подчинени на няколко направления: • Оптимизиране контрола върху безопасността на предлаганите стоки и услуги;

 • Повишаване ефективността при защита икономическите интереси на потребителите;

 • Оптимизиране на контрола върху продажбата от разстояние и нелоялните търговски практики;

 • Повишаване на потребителската култура чрез по-високо ниво на информираност. Добри практики при прилагане на нормативните актове от компетенциите на КЗП;

 • Координация на дейностите с контролни органи, браншови сдружения, неправителствените потребителски организации и общински администрации;

 • Планиране и отчет на дейността.

Основна мисия на КЗП е, като упражнява ефективна, навременна и последователна контролна дейност съгласно вменените й правомощия, да се грижи за осигуряването на един справедлив и лоялен пазар, в който потребителите да реализират своите права и да се възползват от най-добрите търговски предложения.


В резултат на осъществяваната контролна дейност през 2012г. са отчетени следните резултати: • Издадени са 3771 наказателни постановления, с които са наложени глоби и санкции на обща стойност 2 723 990 лв.;

 • Влезли са в сила 2 724 наказателни постановления с обща стойност на наложените глоби и санкции в размер на 1 888 623 лв.;

 • За принудително събиране в Националната агенция по приходите са изпратени 1 697 наказателни постановления с обща стойност на наложените глоби и санкции в размер на 1 361 020 лв.

 • Събрани са приходи от глоби и имуществени санкции в общ размер на 1 693 886лв., в това число: доброволно платени от нарушителите в размер на 975 668 лв. и принудително събрани от НАП в размер на 718 218 лв.

 • Събраните глоби и имуществени санкции са наложени от КЗП за установени нарушения по следните нормативни актове:

Закон за защита на потребителите 837 518 лв.

Закон за туризма 620 312 лв.

Закон за електронната търговия 30 221 лв.

Закон за потребителския кредит 31 058 лв.

Закон за тютюна и тютюневите изделия 50 359 лв.

Валутен закон/Наредба за дейността на заложните къщи/ 27 330 лв.

Закон за виното,спирта и спиртните напитки 6 000 лв.

Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия/отм./ 90 868 лв.Закон за цените/отм./ 220 лв.

Общо: 1 693 886 лв.

Събраните приходи от глоби и имуществени санкции през 2012г. в размер на 1 693 886лв., отнесени към сумата на влезлите в сила наказателни постановления за същия период в размер на 1 888 623 лв., показва изключително висок процент на събираемост – 89,7%. Този резултат се дължи на създадената организация и добрата оперативност при приключване на административните преписки в КЗП.


Обезпечаването на дейността на КЗП през 2012г. бе съобразено с необходимостта от оптимизиране на разходите в условията на икономическа криза, като бюджетът бе разходван съобразно поставените цели и приоритети. В тази връзка съответно при утвърдени разходи по бюджета на КЗП за 2012г. в размер на 3 755 325 лв., отчетените разходи за същия период са в размер на 3 747 836 лв. Изпълнението на разходите по бюджета на КЗП за 2012г., спрямо утвърдения план за годината е 99,8 %.
През 2012г. КЗП взе активно участие в изпълнението на Програма №10 “Защита на потребителите” към Политика “Устойчиво развитие и конкурентоспособност” на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Заложените показатели за реализация на Програмата в по-голямата си част бяха изпълнени от КЗП, което е видно от данните по-долу.
През 2012  година са извършени общо 38 489 инспекции в търговски и туристически обекти на територията на България.

Броят на инспекциите се разпределя по водещи направления, както следва:6875 броя по безопасност на стоките;

21 173 броя във връзка със защитата на икономическите интереси на потребителите.

10441 броя при търговци, предоставящи туристически услуги.

Съставени са 4821 акта за административни нарушения.

Приложени са следните принудителни административни мерки:


 • 127 заповеди за временно спиране реализацията на 177 вида стоки и 1 услуга;

 • 50 заповеди за отмяна на заповеди за временно спиране от реализация на 60 вида стоки, за които в хода на проверката са представени доказателства за тяхната безопасност;

 • 349 заповеди за забрана за реализация на българския пазар за 374 вида стоки, безспорно доказано, че представляват опасност за живота и здравето;

 • 103 заповеди за прекратяване и забрана за прилагането на нелоялни търговски практики;

 • 243 заповеди за налагане на принудителната административна мярка „временно затваряне на туристически обект”.

Съобразно нормативно уредените правомощия на институцията са извършени проверки по спазването на следните закони и подзаконови актове: • По ЗЗП - 25 559 инспекции, съставени 2606 АУАН и са издадени 2248 НП

 • По ЗТ – 10441 инспекции, съставени 1887 АУАН, издадени 1535 НП;

 • По ЗПК – 139 инспекции, съставени 9 АУАН, издадени 9 НП;

 • По НДЗК – 153 инспекции, съставени 37 АУАН, издадени 45 НП;

 • По ЗВСН – 325 инспекции, съставени 31 АУАН, издадени 17 НП;

 • По ЗТТИ - 844 инспекции, няма съставени актове;

 • По ЗУО – 85 инспекции, няма съставени актове;

 • По ЗДВП – 244 инспекции, няма съставени актове.

 • По ЗЕТ – 697 инспекции, съставени са 263 АУАН и са издадени 170 НП

 • По ЗПФУР – 2 съставени АУАН и са издадени 2 НП

За периода са: • издадени 3771 наказателни постановления, с които са наложени санкции за 2 723 990 лв.;

 • влезли в сила 2724 НП с общ размер на наложените санкции 1 888 623 лв.

 • изпратени за принудително събиране 1697 НП за 1 361 020 лв.

 • доброволно внесени 975 668 лв. по 2017 НП;

 • принудително събрани 718 218 лв. по 1391 НП.

Постъпилите суми по НП – доброволно внесени и принудително събрани, отнесени към сумата по влезлите в сила НП, показва изключително висок процент на събираемост – почти 93%. Това се дължи на създадената организация и добрата оперативност при приключване на административните преписки.
НАПРАВЛЕНИЕ

Брой инспекции

Брой проверени обекти КП

Брой проверки по документи ДП

Брой съставени актове

Брой издадени НП

Безопасност на стоките

6875

5430

1445

670

587

Защита икономическите интереси на потребителите

21 173

14341

6830

2264

1896

Защита на потребителите на туристически услуги

10 441

8021

2420

1887

1535

ОБЩО ЗА 2012

38 489

27792

10695

4821

4018

Сравнителна графика за 2012 г. спрямо 2011 г.: извършени инспекции, съставени актове и издадени наказателни постановления:БЕЗОПАСНОСТ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Надзорът на пазара по направление „Контрол върху безопасността на предлаганите стоки и услуги” обхваща проверки в различни търговски обекти с цел предотвратяване разпространението на опасни стоки на българския пазар на база получени нотификации и сигнали от система RAPEX, доказано опасни от КЗП стоки, постъпили уведомления от Агенция „Митници”. При възникване на съмнения за съответствието на предлаганите стоки с изискванията за безопасност са взети проби и са предприети последващи действия за установяване на тяхната безопасност. Проверките по направлението бяха насочени към разкриването и предотвратяването на реализацията на опасни стоки на българския пазар, за предотвратяване на внос на стоки от трети страни, които не отговарят на нормативно установените изискванията за безопасност, както и към осъществяването на превантивен контрол по предотвратяване доставянето на опасни стоки на пазара. При осъществяването на контрола се следи предимно за спазването изискванията за общото задължение на търговците да предлагат на пазара безопасни стоки, както и спазването на задължението за извършване на дейности по оценяване и удостоверяване съответствието им с изискванията за безопасност при предлагането им на потребителите. В хода на инспекциите се проверява за наличието на етикети на предлаганите за продажба стоки, както и дали те съдържат необходимата и задължителна информация съгласно ЗЗП.1. Дейност на КЗП като контактна точка за Р България по система RAPEX

КЗП е контактна точка за България по европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки на територията на ЕС (RAPEX). В Централното звено на КЗП се събират и обработват всички данни за откритите рискови стоки на пазара на Общността, в това число и България. В изпълнение на процедурните правила за координация между членовете на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, КЗП предоставя оригинал и превод на уведомленията – нотификация, реакция и друга информация, разменяна по системата RAPEX на съответните компетентни органи:

o Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по отношение контрола за безопасност на играчки, строителни материали, електроуреди, машини, газови уреди, лични предпазни средства, съдове под налягане, хладилни уреди и котли за гореща вода.

o Агенция “Митници” – по отношение на стоките от внос;

o Министерство на здравеопазването - по отношение на козметични продукти, стоки за бита и химически продукти.

o Министерство на околната среда и водитеo Национална служба «Полиция» при Министерство на вътрешните работи - по отношение на огнестрелно оръжие - пистолети, пушки /вкл. ловни/, боеприпаси за огнестрелно оръжие, фойерверки, сигнални ракети, пиратки.
Уведомления от системата RAPEX

Получени са 3682 уведомления (нотификации, реакции и сигнали) за опасни стоки на Европейския пазар. През миналата година те са били 3646 броя.


Получените нотификации са 1989 и по компетенции се разделят, както следва:

Комисия за защита на потребителите - 832 броя:

Облекло - 366

Моторни превозни средства и авточасти - 157

Лазерни показалки - 49

Електроуреди – 44(Това са електроуреди, изключени от Нисковолтовата директива, които са в т.нар. сива зона, напр. контакти за вграждане, адаптери, щепсели и т.н)

Детско оборудване и изделия „грижи за деца” – 34

Запалки – 26

Стоки, имитиращи храни – 21

Декоративни артикули -11(Тук попадат стоки, изключени от Директивата за играчки, които са в т.н. сива зона, напр. детски пъзелни играчки, лък и стрели, играчка за елха и т.н)

Мебели – 18

Стълби – 12

Оборудване за спорт и отдих – 10

Играчки – 10

Тамян – 10

Бижута -10

Обувки - 9

Детектор за дим - 7

Еластични ленти - 5

Осветително оборудване – 4

Домакински пособия и аксесоари – 4

Приспособления – 2

Спални изделия - 2

Комуникационно и медийно оборудване - 2

Филтри за ел. цигара – 1

Течност за ел. цигара – 1

Плавателни средства –1

Други /фенери, алкохолен тестер , сламка, игли за пиърсинг, каска, оръжие и др./ - 16
o Препратени до Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - 878 броя:

Играчки - 427

Електроуреди и ел. съоръжения – 185

Осветителни вериги, тела и оборудване – 114

Експлозивно атмосферно оборудване и пиротехнически артикули – 43

Машини – 27

Комуникационно и медийно оборудване – 16

Лични предпазни средства – 13

Газови уреди – 10

Аларми за дим – 7

Кухненско оборудване -6

Детско оборудване – 5

Строителни продукти – 4

Облекло – 3

Елекронна цигара – 3

Декоративни артикули - 3

Съдове под налягане – 4

Плавателно средство - 1

Спортно оборудване – 1

Други /коледна декорация, дигитален цифров приемник, приспособления,

алкохолен дрегер / -6
o Препратени до Министерство на здравеопазването - 269 броя:

Козметика -101

Химически продукти – 68

Облекло–27

Бижута – 22

Обувки – 12

Канцеларски материали - 8

Модни артикули /нокти/ - 6

Стоки за деца –4

Фенери – 4

Защитно оборудване -3

Кухненски пособия – 2

Очила – 2

Други /албум, комуникационно и медийно оборудване, цифрова камера, ключодържатели и др./ - 10
Изпратени на ДАМТН и на МЗ - 5 броя

Изпратени на ДАМТН и на КЗП - 2 броя

Изпратени на МОСВ - 2 броя

От компетенциите на национална служба „Полиция” при Министерство на вътрешните работи - 1 брой
Най–голям брой нотификации са получени за:

играчки – 428,

облекло – 393,

електроуреди – 229,

МПС – 157,

осветителни вериги и оборудване – 115,

козметика – 101,

химически продукти - 68

лазерни показалци - 49

стоки за деца – 43 1

Най-голям дял са с произход Китай.
Получените реакции са 1679 и по компетенции се разделят, както следва:
o КЗП – 1315 броя

o ДАМТН – 290 броя

o МЗ – 66 броя

o ДАМТН/КЗП –4 броя

o ДАМТН/МЗ – 3 броя

o КЗП/МЗ 1 брой

Най-голям брой реакции са получени за:

МПС – 1050,

играчки – 150,

облекло и обувки - 89,

електроуреди – 78,

козметика – 49

стоки за деца – 62


От 29.05.2012 г. е въведена в експлоатация новата система за бърз обмен на информация „GRAS – RAPEX”, която има:

 • Подобрен механизъм за търсене на нотификации и реакции по различни критерии;

 • Подобрени възможности за идентифициране на промяна в статуса на нотификациите директно в системата, а не чрез имейл съобщения, както досега;

 • Наличие на различни нива с различни права при работа със системата –

оператор, наблюдател и т.н.;

 • Наличие на инструмент за извличане на статистически данни от системата;

 • Функция за комуникация между участниците в системата;

 • Нов момент в разпространението на нотификации, отнасящи се за продукти за професионална употреба и продукти с риск, различен от този за здравето и безопасността на потребителите.

 • Нова форма за попълване при подаване на нотификации и реакции.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница