Закон за електронната търговия и защита на потребителите от непоискани търговски съобщениястраница1/6
Дата08.05.2018
Размер1.26 Mb.
#68910
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6
Д О К Л А Д


ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗА 2014 ГОДИНА

София

2015

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод ........................................................................................................... 4


Безопасност на стоките и услугите ...................................................... 7
Защита икономическите интереси на потребителите...................... 24


Защита на потребителите на туристически продукт........................ 43


Проверки по постъпили жалби и сигнали на потребители.............. 46


Помирителни производства ................................................................... 48


Закон за електронната търговия и защита на

потребителите от непоискани търговски съобщения ........................ 49


Международно сътрудничество и участие в съвместни проекти ... 51


Повишаване на потребителската култура и присъствие в медиите… 55


Сътрудничество, осъществено от ЕПЦ - България ............................... 62


Заключение ...................................................................................................... 64

Използвани абревиатури:
АУАН - Акт за установяване на административно нарушение

БС - Безопасност на стоките

ВКС – Върховен касационен съд

ДАМТН – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ДМА – дълготрайни материални активи

ДП – Документална проверка

ЕС – Европейски съюз

ЕПЦ – Европейски потребителски център

ЗВСН - Закон за виното и спиртните напитки

ЗГМО - Закон за генетично модифицираните организми

ЗДвП - Закона за движението по пътищата

ЗЕТ - Закон за електронната търговия

ЗЗД - Закон за задълженията и договорите

ЗЗП - Закон за защита на потребителите

ЗИИП - Защита икономическите интереси на потребителите

ЗПК - Закон за потребителския кредит

ЗПФУР - Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

ЗТ - Закон за туризма

ЗТТИ - Закон за тютюна и тютюневите изделия

ЗУО - Закона за управление на отпадъците

КЗП - Комисията за защита на потребителите

КП - Констативен протокол

МВР - Министерство на вътрешните работи

МЗ - Министерство на здравеопазването

МИ – Министерство на икономиката

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

НАП - Национална агенция за приходите

НП - Наказателни постановления

ОПАК - Оперативна програма „Административен капацитет”

ПРПК – Правилник за работа на Помирителната комисия

РД - Регионална дирекция

МФ – Министерство на финансите

СРС - /Consumer Protection Cooperation/ Система за сътрудничество при защита на потребителите

CPSC - /U.S. Consumer Product Safety Commission/- Американската комисия за безопасност на потребителските продукти

RAPEX /RAPid EXchange/- Система на Общността за бърз обмен на информация за нехранителни потребителски продукти, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите

УВОД

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е колегиален орган към министъра на икономиката. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет. Седалището на институцията е в София, като има и регионални звена в страната. Общата й численост е 171 щатни бройки.


Основните компeтенции на КЗП се определят от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ), Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) и частични по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО), Закона за движението по пътищата (ЗДвП), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и в подзаконовите актове по тяхното прилагане.
КЗП си е поставила за основна мисия осигуряването на безопасен, прозрачен и коректен пазар, в който потребителите да разполагат с пълна и вярна информация, както за предлаганите продукти, така и за условията, при които се сключват сделките.
През 2014г. институцията осъществи своите контролни правомощия и очертана мисия във връзка с поставените цели:
1. Популяризиране новостите в законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги.

2. Подобряване координацията с други специализирани и контролни органи за гарантиране на по-ефективна потребителска защита.

3. Високи нива на защита на потребителите от придобиване на опасни стоки и услуги, и на икономическите им интереси.

4. Повишаване квалификацията на служителите за ефективно прилагане на новото законодателство.

През 2014г. Законът за защита на потребителите претърпя изменения и допълнения, продиктувани от въвеждането в българското законодателство изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за правата на потребителите, изменяща Директива 93/13ЕИО и Директива 99/454/ЕО за продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции и за отмяна на Директива 85/57/ЕИО за договорите извън търговския обект и на Директива 97/7/ЕО за договорите от разстояние. Промените са отразени в: Глава втора, „Информация, предоставяна на потребителя”, Раздел I „Общото задължение за предоставяне на информация” и Раздел IV „Обозначаване на цените на стоките и услугите”; Глава четвърта „Търговски практики и способи за продажба”, Раздел I „Договори извън търговския обект и договори от разстояние”, Раздел II „Способи за продажба” и Раздел III „Нелоялни търговски практики”; Глава Пета „Безопасност и качество на стоките и услугите”, Раздел I „Обща безопасност на стоките и услугите”, Раздел II „Гаранция на потребителската стока” и др.

В резултат на осъществяваната дейност през 2014г. са отчетени следните резултати:


ПРИХОДИ

Изпълнението на приходната част на бюджета на КЗП за 2014г. възлиза на 474085 лв. /43,09% от годишния план/. От тях по източници, както следва:

1.Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви 950800 лв. /86,43%/

2.Други неданъчни приходи (–) 476723 лв.

3.Приходи и доходи от собственост 8 лв.
От отчетените приходи по бюджета на КЗП с най-голям относителен дял са приходите от глоби, санкции и наказателни лихви в размер на 950800 лв. или 86,43% спрямо годишния план. Отчетените други неданъчни приходи в общ размер на (–) 476723 лв. представляват принудително събраните суми от глоби и имуществени санкции от НАП, които са отчислени в полза на ЦБ, като за целта са отчетени по §36-18 от ЕБК със знак (-).
КЗП е администратор на приходи от глоби и имуществени санкции, които се събират в резултат на издадени наказателни постановления за нарушение на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ), Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) и частично по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО), Закона за движението по пътищата (ЗДвП), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и в подзаконовите актове по тяхното прилагане. Събраните приходи от наложените от КЗП глоби и имуществени санкции постъпват и се отчитат в приход по следните бюджети:


 • в приход по бюджета на КЗП – доброволно платените суми от глоби и имуществени санкции, наложени по ЗТ, ЗПК, ЗЕТ,ЗПФУР, ЗТТИ, ЗВСН;

 • в приход по бюджета на Министерство на икономиката – доброволно платените суми от глоби и имуществени санкции, наложени по ЗЗП;

 • в приход на Централния бюджет – всички принудително събрани суми от НАП, наложени по горепосочените нормативни актове.

През 2014г. брутният размер на всички събрани приходи от глоби и имуществени санкции е 1653610 лв., които са наложени от КЗП по следните нормативни актове: • Закон за защита на потребителите 911511 лв.

 • Закон за туризма 535626 лв.

 • Закон за потребителския кредит 33191 лв.

 • Закон за електронната търговия 48654 лв.

 • Валутен закон (Наредба за дейността на заложните къщи) 29127 лв.

 • Закон за виното, спирта и спиртните напитки 3461 лв.

 • Закон за управление на отпадъците 3000 лв.

 • Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия(отм.) 36899 лв.

 • Закон за цените(отм.) 981 лв.

 • Закон за тютюна и тютюневите изделия 50260 лв.

 • Други 900 лв.

Общо: 1653610 лв.

Общо събраните през годината приходи от глоби и имуществени санкции в размер на 1653610 лв. са постъпили в приход по следните бюджети: • по бюджета на КЗП – 473968 лв.

 • по бюджета на МИ – 702810 лв.

 • по Централния бюджет – 476832 лв.


РАЗХОДИ
Общата сума на разходите по бюджета на КЗП за 2014г. е 3284072 лв. /98,92% от годишния план/, в т.ч. по видове разходи:

1.Заплати и възнаграждения на персонала, 1665615 лв. /98,83%/

нает по трудови и служебни правоотношения

2. Други възнаграждения и плащания за персонала 373424 лв. /97,64%/

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 529113 лв. /99,07%/

4. Издръжка 669106 лв. /99,95%/

5. Платени данъци, такси и административни санкции 27550 лв. /95,00%/

6. Придобиване на дълготрайни материални активи 17782 лв. /98,78%/

7. Придобиване на неметариални дълготрайни активи 1482 лв. /100,00%/

През годината са извършени 34 408 инспекции в търговски и туристически обекти на територията на България и са съставени 3384 акта за административни нарушения, въз основа на които са издадени 2872 наказателни постановления.Приложени са следните принудителни административни мерки:


 • 41 заповеди за временно спиране реализацията на 42 вида стоки;
 • 7 заповеди за отмяна на заповед за временно спиране от реализация на 7 вида стоки;
 • 160 заповеди за забрана за реализация на българския пазар на 161 вида стоки, безспорно доказано, че представляват опасност за живота и здравето;
 • 112 заповеди за прекратяване и забрана за прилагането на нелоялни търговски практики;
 • 90 заповеди за налагане на принудителната административна мярка „временно затваряне на туристически обект.БЕЗОПАСНОСТ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
По направлението са извършени 4377 инспекции, проверени са 3713 обекта, осъществени са 664 документални проверки и са съставени 358 акта за установени административни нарушения, въз основа на които са издадени 322 наказателни постановления. Като цяло по това направление спрямо 2013г. се отчита занижаване на общите количествени показатели.

Сравнителна графика на количествени показатели на контролната дейност по направление”Контрол върху безопасността на предлаганите стоки и услуги” през 2014 г., спрямо 2013 година
КЗП като контактна точка за Р България по система RAPEX

 • Уведомления от системата RAPEX

По система RAPEX са получени 4993 уведомления за различни видове стоки, като от тях 2312 са нотификации, както следва:


 • 851 от компетенциите на Комисията за защита на потребителите:

  • Облекло, текстилни изделия и модни артикули – 434

  • Моторни превозни средства и авточасти – 180

  • Стоки, имитиращи храни – 10

  • Електрически уреди и оборудване – 31

  • Запалки – 21

  • Играчки – 4

  • Изделия и грижа за децата – 80

  • Комуникационно и медийно оборудване – 1

  • Оборудване за свободно време –37

  • Мебели – 13

  • Лазерни показалки – 16

  • Модни аксесоари – 1

  • Надуваеми артикули – 1

  • Стълби – 3

  • Кухненски/готварски аксесоари – 6

  • Предпазно оборудване – 1

  • Осветително оборудване - 2

  • Други / декоративна маслена лампа, еластични въжета и колани, летящи фенери, колани за бънджи, соларни колектори, колани за багаж, ел. велосипед, SmartBoard / – 10
 • 1185 от компетенциите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор :

 • Играчки – 670

 • Електроуреди и ел. съоръжения – 192

 • Изделия и грижа за децата – 1

 • Осветителни вериги, тела и оборудване – 78

 • Защитно оборудване – 47

 • Комуникационно и медийно оборудване – 18

 • Машини – 26

 • Облекло, текстилни изделия и модни артикули – 15

 • Пиротехнически изделия – 38

 • Оборудване за свободното време – 14

 • Газови уреди и компоненти – 15

 • Плавателни средства за свободното време – 1

 • Кухненски/готварски аксесоари – 4

 • Строителни продукти – 26

 • Красота и лична хигиена - 1

 • Други /детектор за дим, CO2 детектор, детектор за въглероден моноксид и газ, аларма въглероден моноксид/ – 39
 • 251 от компетенциите на Министерство на здравеопазването за предприемане на действия:

  • Козметика – 98

  • Химически продукти – 68

  • Облекло, текстилни изделия и модни артикули – 26

  • Играчки – 8

  • Изделия и грижа за децата – 7

  • Модни аксесоари – 25

  • Канцеларски материали – 6

  • Кухненски/готварски аксесоари – 7

  • Оборудване за свободното време – 2

  • Обувки - 3

  • Изкуство - 1
  • Играчки – 3

  • Оборудване за свободното време – 3

  • Дрехи, текстилни изделия и модни артикули- 5

  • Лични аксесоари- 6
 • 3 от компетенциите на Агенция „Митници” за предприемане на действия:

  • Други /тютюн/ – 2

  • Ел.уреди - 1
  • 4 от компетенциите на Главна дирекция Национална Полиция за предприемане на действия - Оборудване за свободното време /патрони за пушка, пушка/
 • 1 брой от компетенциите на Министерство на транспорта и информационните технологии - Aварийна сигнална светлина за посочване на местоположението

Най–много нотификации са получени за: играчки – 674, облекло – 544, електроуреди – 221, МПС – 209, козметика – 98, осветителни вериги – 80, изделия и грижа за децата – 81, химически продукти – 68, защитно оборудване – 48, оборудване за свободното време – 41, пиротехнически изделия – 38.

По нотификациите, отнасящи се за МПС, са изготвени писма до дистрибуторите и са съставени досиета.

Получените нотификации са със 174 повече в сравнение с 2013 г., когато те са 2138.

Всички нотификации са преведени и разпространени по компетентност за предприемане на действия по издирване на описаните в тях стоки. Най-голям брой нотификации са подадени, както следва: от Германия – 296, Унгария – 291, Испания – 280, Франция – 158, Кипър – 136, Чехия – 116, Обединено кралство – 113 Финландия – 95, Холандия – 93.

През периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. КЗП изпрати 122 нотификации, от които 119 са за открити от КЗП на българския пазар опасни стоки.Валидирани са 123 нотификации:

 • 120 нотификации - от компетенциите на КЗП, от които една нотификация е изпратена през 2013г. (BG-179-2013)

 • 3 нотификации - от компетенциите на МЗ (крем и червила).

Публикувани за информация са 15 нотификации от компетенциите на КЗП.


Дял на групите стоки, за които от КЗП са изпратени нотификации през януари - декември 2014 г. и са валидирани през януари - декември 2014:


вид

брой

%

Облекло с връзки

98

83

Стоки, имитиращи храни

3

2,5

Електрически уреди и оборудване

3

2,5

Запалки с необичаен външен вид

5

4,2

Артикули за деца

1

0,85

Лазарни показалки

1

0,85

Авто бушони

1

0,85

Спортно оборудване

2

1,7

Други

5

4,2

Общо

119

100,00


През периода не са изпращани нотификации за стоки, открити от ДАМТН. Изпратени са 3 нотификации за стоки, открити от МЗ.
РЕАКЦИИ, обменяни по системата RAPEX.

Получени са 2681 реакции, които се разпределят по компетенции, както следва:

 • КЗП – 1662 броя

 • ДАМТН – 884 броя

 • МЗ – 123 броя

 • МОСВ – 6

 • МТИТС – 5

 • ГДНП - 1

По отношение на реакциите по нотификации за стоки, които са от компетенциите на КЗП, са уведомени всички регионални дирекции на институцията, за да бъдат допълнени откритите до момента досиета с нотификации, реакции, снимки и пр. и за улесняване на инспекторите при предприемане на действия по установяване наличието и предлагането им на пазара. За останалите реакции са изпратени уведомления до съответните контролни органи за предприемане на необходимите действия по компетентност.

Както и в предходни периоди, действията на служителите в сектор „Безопасност на стоките” бяха насочени към стриктно спазване на изготвените вътрешни правила на КЗП по отношение на експедитивни действия по разпространението на получаваната от системата RAPEX информация, изпращане на информацията към системата RAPEX и спазването на сроковете за подаване на нотификации и реакции.

Получени са 2681 реакции, което е с 636 повече в сравнение с 2013г.

За откритите на българския пазар опасни стоки по получените нотификации от RAPEX КЗП изпрати по системата 69 обратни реакции, от които 64 са от компетенциите на КЗП, 1 - на ДАМТН и 2 на МЗ.
Дял на групите стоки, за които са изпратени реакции от КЗП

вид

брой

%

МПС

64

97

Велосипед

1

1.5

Лазарни показалки

1

1.5

Общо

66

100,00


Дял на групите стоки, за които са изпратени реакции от МЗ


вид

брой

%

Лак за нокти

1

100

Общо

1

100,00
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница