Закон за електронната търговия и защита на потребителите от непоискани търговски съобщениястраница1/4
Дата24.06.2017
Размер0.69 Mb.
#24202
ТипЗакон
  1   2   3   4
Д О К Л А Д


ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗА 2013 ГОДИНА

София

2014

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод .......................................................................................................... 4


Безопасност на стоките и услугите ...................................................... 7

Защита икономическите интереси на потребителите...................... 16


Защита на потребителите на туристически продукт...................... 23


Проверки по постъпили жалби и сигнали на потребители.............. 26


Помирителни производства ............................................................... 28


Закон за електронната търговия и защита на

потребителите от непоискани търговски съобщения ........................ 30


Международно сътрудничество и участие в съвместни проекти ... 33


Повишаване на потребителската култура и присъствие в медиите .. 37


Сътрудничество, осъществено от ЕПЦ - България ............................... 40


Заключение ..................................................................................................... 41

Използвани абревиатури:
АУАН - Акт за установяване на административно нарушение

БС - Безопасност на стоките

ВКС – Върховен касационен съд

ДАМТН – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ДМА – дълготрайни материални активи

ДП – Документална проверка

ЕС – Европейски съюз

ЕПЦ – Европейски потребителски център

ЗВСН - Закон за виното и спиртните напитки

ЗГМО - Закон за генетично модифицираните организми

ЗДвП - Закона за движението по пътищата

ЗЕТ - Закон за електронната търговия

ЗЗД - Закон за задълженията и договорите

ЗЗП - Закон за защита на потребителите

ЗИИП - Защита икономическите интереси на потребителите

ЗПК - Закон за потребителския кредит

ЗПФУР - Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

ЗТ - Закон за туризма

ЗТТИ - Закон за тютюна и тютюневите изделия

ЗУО - Закона за управление на отпадъците КЗП - Комисията за защита на потребителите КП - Констативен протокол

МВР - Министерство на вътрешните работи

МЗ - Министерство на здравеопазването

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

НАП - Национална агенция за приходите

НП - Наказателни постановления

ОПАК - Оперативна програма „Административен капацитет”

ПРПК – Правилник за работа на Помирителната комисия

РД - Регионална дирекция

РК - Регионална кампания

МФ – Министерство на финансите

СЕ – Европейски стандарт за безопасност

ЧСИ – Частен съдебен изпълнител

СРС - /Consumer Protection Cooperation/ Система за сътрудничество при защита на потребителите

CPSC - /U.S. Consumer Product Safety Commission/- Американската комисия за безопасност на потребителските продуктиRAPEX /RAPid EXchange/- Система на Общността за бърз обмен на информация за

нехранителни потребителски продукти, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителитеУВОД

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е колегиален орган към министъра на икономиката и енергетиката. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетен кредит. Седалището на институцията е в София, като има и регионални звена в страната. Общата й численост е 176 щатни бройки.

Основните компeтенции на КЗП се определят от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ), Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) и частични по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО), Закона за движението по пътищата (ЗДвП), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и в подзаконовите актове по тяхното прилагане.
КЗП е приела за своя основна мисия грижата за осигуряване на справедлив и лоялен пазар, в който потребителите да реализират оптимално своите права и да се възползват от най-добрите търговски предложения.

През 2013г. институцията реализира своите контролни правомощия и очертана мисия в подчинение на следните цели:


1. Устойчива и ефективна защита на правата на потребителите и техните икономически интереси:

– срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота,

здравето или имуществото им;

– при придобиване на стоки и услуги в т.ч. и туристически услуги;

– при договорите за продажба от разстояние и електронната търговия.
2. Повишаване на административния капацитет и квалификацията на служителите за ефективно прилагане на законодателството:

– защита на потребителите, принадлежащи към уязвими групи – възрастни, хора с увреждания, деца и др.;

– обмен на добри практики и устойчиво партньорство в областта на потребителската защита;

– предприемане на мерки за повишаване на потребителската култура и добра информираност в условията на по-сложните пазари и тяхното функциониране.

В резултат на осъществяваната контролна дейност през 2013г. са отчетени следните резултати:
Утвърденият план на приходите от глоби и имуществени санкции по §28-02 “Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” за 2013 г. е в размер на 1 100 000 лв. Отчетените приходи за същия период са в размер на 1 078 543 лв. В този смисъл отчетеният резултат по бюджета на КЗП е изпълнение на приходите от глоби и санкции в размер от 98 на сто спрямо утвърдения план за годината.
През 2013г. общият размер на събраните приходи от глоби и имуществени санкции, наложени от КЗП, е 1 880 164 лв., в това число: платени доброволно от нарушителите и събрани от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) в размер на 1 260 101 лв. и събрани принудително от Национална агенция за приходите (НАП) в размер на 620

063 лв. Принудително събраните суми от НАП постъпват в полза на Централния бюджет и се отчитат като коректив по бюджета на КЗП със знак минус. Като краен резултат, общо събраните през 2013г. приходи от глоби и имуществени санкции, наложени от КЗП в размер на 1 880 164 лв., се разпределят по предназначение, както следва:

 в приход по бюджета на КЗП – 458 481 лв.

 отчислени по бюджета на МИЕ – 801 620 лв.

 отчислени в полза на Централния бюджет – 620 063 лв.
Общо събраните приходи от глоби и имуществени санкции в размер на

1 880 164лв. са наложени от КЗП по следните нормативни актове:

 Закона за защита на потребителите 1 071 729

лв.

 Закона за туризма 651 921лв.

 Закона за електронната търговия 38 701

лв.

 Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (отм.) 41 150лв.

 Валутен закон (Наредба за дейността на заложните къщи) 27 165

лв.

 Закон за виното и спиртните напитки 33 188лв.

 Закон за потребителския кредит 14 700

лв.

 Други приходи/съдебни разноски/ - 1 610лв.
Други неданъчни приходи (617 098

лв.)

 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 2 851

лв.

Отчетените приходи в размер на 2 851 лв. представляват получени застрахователни обезщетения за ДМА в резултат на настъпили застрахователни събития. Коректив за приходи (620 063

лв.)


Отчетените като коректив приходи със знак минус в размер на 620 063 лв., представляват принудително събрани суми от глоби и санкции от НАП, които се постъпват в полза на Централния бюджет.
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 49 930

лв.

Отчетените приходи в размер на 49 930 лв. представляват получени средства от институции на Европейския съюз за изпълнение на съвместни европейски проекти с

участието на КЗП в качеството й на събенефициент.
Утвърденият годишен план на разходите по бюджета на КЗП за 2013г. е в общ размер на 3 753 012 лв., а отчетените разходи за същия период са в общ размер на 3 627

692 лв.
Анализът на изпълнението на разходната част на бюджета на КЗП за 2013г. показва, че извършените разходи са в рамките на утвърдените за тази цел средства по бюджета на КЗП или изпълнението на разходите е 96,7 на сто спрямо утвърдения план за годината.

През годината са извършени 35 397 инспекции в търговски и туристически обекти на територията на България и са съставени 3 641 акта за административни нарушения, въз основа на които са издадени 3629 наказателни постановления.


Приложени са следните принудителни административни мерки:

70 заповеди за временно спиране реализацията на 88 вида стоки;

13 заповеди за отмяна на заповеди за временно спиране от реализация на 13 вида стоки, за които в хода на проверката са представени доказателства за тяхната безопасност;

195 заповеди за забрана за реализация на българския пазар на 243 вида стоки,

безспорно доказано, че представляват опасност за живота и здравето;

106 заповеди за прекратяване и забрана за прилагането на нелоялни търговски практики;

169 заповеди за налагане на принудителната административна мярка „временно затваряне на туристически обект”.

БЕЗОПАСНОСТ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

Предотвратяването вноса, разпространението и реализацията на опасни стоки и предоставянето на рискови услуги на българския пазар е основна задача и направление в контролната дейност на КЗП. За целта инспекторите извършват ежедневни проверки в търговски обекти на дистрибутори, производители и вносители на продукти като облекло, моторни превозни средства и авточасти, електроуреди, обувки, бижута, стоки за деца и стоки за бита като мебели, стълби и др. Преди всичко се следи дали търговците спазват изискванията да предлагат само безопасни стоки и извършили ли са предварително дейности по тяхното оценяване и удостоверяване на съответствието им с изискванията за безопасност. В хода на инспекциите се проверява за наличието на етикети на предлаганите за продажба стоки, както и дали те съдържат необходимата и задължителна информация съгласно ЗЗП.


Извършените през 2013 година инспекции са 5675. Те са, както съгласно годишната план-програма на институцията, така и по повод получени нотификации и сигнали от система RAPEX, налична информация за доказано опасни от КЗП стоки в минал период, постъпили уведомления от Агенция „Митници” и сигнали на потребители. За констатираните нарушения са съставени 458 акта, въз основа на които са издадени 398 наказателни постановления.

Сравнителна графика на количествените показатели по направлението за 2013 г.,

спрямо 2012 г.
Броят на проверките по това направление на намалял с 17% спрямо този през предходната година (2012г. - 6875 инспекции). Това се дължи предимно на значителното увеличение на броя на постъпилите потребителски жалби, което ангажира голяма част от административния ресурс на комисията.
Сътрудничество с Агенция „Митници”.

На основание двустранно подписана Инструкция за взаимодействие Комисията за защита на потребителите и Агенция “Митници” провеждат целогодишна съвместна кампания за предотвратяване допускането на опасни стоки на територията на България. От Агенция „Митници” са постъпили 768 уведомления за стоки, за чиято безопасност има основателни съмнения. От тях 716 са от компетенциите на КЗП,

а останалите 52 - на ДАМТН, МЗ и други институции, където са препратени за предприемане на действия по компетентност.

Във връзка с уведомленията за стоките, по които КЗП има правомощия, са извършени 306 инспекции. В резултат на тях са открити 20 вида опасни стоки сред които спални комплекти; шест модела метални стълби; детски столчета за хранене и детски облекла с връзки.

Анализът показва значителен спад в броят на получените от Агенция “Митници” уведомления. Съответно два пъти по-нисък е и броят на извършените проверки в сравнение с 2012 г., когато са постъпили 991 уведомления и са извършени

688 инспекции.

Друг открояващ се извод, е този, че не само през 2013г., но и в по-дълъг период от време назад КЗП бива уведомявана за внос на едни и същи стоки само от определени вносители. Много вносители на рискови групи стоки, никога не попадат сред проверените фирми на Митница.
Сътрудничество по система РАПЕКС.

КЗП е контактна точка за България по европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки на територията на ЕС (RAPEX). В Централното звено на КЗП се събират и обработват всички данни за откритите рискови стоки на пазара на Общността, в това число и България. В изпълнение на процедурните правила за координация между членовете на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, КЗП предоставя оригинал и превод на уведомленията – нотификация, реакция и друга информация, разменяна по системата RAPEX, на съответните компетентни органи.


Получени са 4225 уведомления (нотификации, реакции и сигнали) за опасни стоки на европейския пазар. Броят им се е увеличил в сравнение с миналта година, когато са били 3682, но следва да се отбележи, че голяма част от тях са за играчки, електроуреди и стоки и рискове, които не попадат в обхвата на компетенциите на КЗП.
Получени са 2138 нотификации, които се разделят по компетенции и групи стоки, както следва:


Разпределение на получените нотификации между институциите по компетенции


Разпределение на получените нотификации по групи стоки


Комисия за защита на потребителите - 802 броя:

Облекло - 313

Моторни превозни средства и авточасти - 167

Лазерни показалки - 49

Електроуреди – 46 (Това са електроуреди, изключени от Нисковолтовата директива, които са в т.нар. сива зона, напр. контакти за вграждане, адаптери, щепсели и т.н)

Стоки за деца – 42

Запалки – 39

Стоки, имитиращи храни – 34

Декоративни артикули - 15 (Тук попадат стоки, изключени от Директивата за играчки, които са в т.н. сива зона, напр. детски пъзелни играчки, лък и стрели, играчка за елха и т.н)

Мебели – 20

Стълби – 3

Оборудване за свободното време/хоби – 32

Бижута -2

Обувки - 9

Детектор за дим - 1

Кухненски и готварски аксесоари и пособия – 1

Защитно оборудване - 1

Други / алкохолен дрегер, плавателно средство, строителни продукти, маскараден костюм, въжета и др./ - 28

o Препратени до Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - 971броя:

Играчки - 529

Електроуреди и ел. съоръжения – 159

Осветителни вериги, тела и оборудване – 129

Експлозивно атмосферно оборудване и пиротехнически артикули – 45

Машини – 25

Комуникационно и медийно оборудване – 18

Защитно оборудване – 35

Газови уреди – 6

Кухненско оборудване -1

Стоки за деца – 11

Строителни продукти – 6

Облекло – 1

Оборудване за свободното време – 4

Канцеларски материали - 1

Други / оборудване за съдове под налягане/ - 1
o Препратени до Министерство на здравеопазването - 346 броя:

Козметика - 101

Химически продукти – 62

Облекло – 26

Бижута – 26

Обувки – 80

Канцеларски материали - 3

Модни артикули /нокти/ - 21

Стоки за деца – 6

Защитно оборудване -1

Кухненски/готварски аксесоари – 5

Оборудване за свободното време – 6

Играчки – 6

Декоративни артикули – 1

Други - 2
Изпратени на МОСВ – 16 броя

Играчки – 8

Декоративни артикули – 3

Защитно оборудване – 2

Стоки за деца – 1

Текстилни изделия - 1

Други ( тоалетна торбичка) – 1
Изпратени на Агенция Митници – 3 броя

Други / тютюн/ – 3


Китай.


По отношение страната на произход, най-голям е делът на опасните продукти от

Получените реакции са 2057 и се разпределят по компетенции и групи стоки,

както следва:Разпределение на получените реакции между институциите по компетенции

Най-голям брой реакции са получени за:Разпределение на получените реакции по групи стоки

Изпратени са 264 уведомления по системата RAPEX за стоки, които представляват сериозен или умерен риск за здравето на потребителите. От тях 257 са за открити от КЗП опасни стоки. През 2012 г. изпратените уведомления са 384, като 363 от тях са за открити от КЗП опасни стоки. Наблюдава се значително намаляване броя на изпратените уведомления, което се дължи на засиления контрол през изминалите 2011-та и 2012-та година. Резултатите личат от водещите позиции на България в RAPEX в тези периоди. Свързани са също така и с провежданите информационни кампании за повишаване потребителската култура и информираност на гражданите за техните права. Друг важен фактор, който следва да се отбележи, е промяната в компетенциите на КЗП по отношение на всички стоки с химичен риск – правомощията за контрола върху тях се вменяват на Министерството на здравеопазването.


Изпратени са 81 обратни реакции към RAPEX за откритите на българския пазар опасни стоки по получените нотификации от системата:

o 78 - от компетенциите на КЗП

o 2 - от компетенциите на ДАМТН

o 1 - от компетенциите на МЗДял на групите стоки, за които са изпратени реакции от КЗП

От КЗП са изпратени и 183 нотификации, като 179 от тях са за открити отКЗП опасни стоки и 4 за стоки, открити от ДАМТН.

От изпратените от КЗП стоки 182 са валидирани и 1 чака решение за валидиране.Дял на групите стоки, за които КЗП изпрати нотификации през 2013 г.

Изпратени са и 4 нотификации за стоки, открити от ДАМТН, които са валидирани.

От МЗ и други контролни органи не са постъпвали нотификации за открити опасни стоки.
Информираност и превенция.

През цялата година на страницата на КЗП е поддържан и актуализиран регистърът на откритите на европейския пазар опасни стоки „Мини RAPEX”. Той спомага за осигуряване на по-ефективна защита на потребителите от придобиване на опасни стоки, като от една страна дава възможност на потребителите да се запознаят с установените рискови стоки и услуги, а от друга – помага на търговците да се осведомят дали стоките, които възнамеряват да предлагат в България, отговарят на европейските изисквания за безопасност. Регистърът служи и за подобряване координацията между контролните органи, имащи отношение към потребителската защита.


В изпълнение на Секторната програма на КЗП като част от Националната програма за надзор на пазара за 2013 г., през отчетния период са извършвани проверки по кампании, заложени в план-програмите за съответните месеци и е осъществяван контрол върху безопасността на приоритетна групи стоки за реактивен контрол.
Национална кампания „Детски облекла”

Извършени са 1400 инспекции, като са съставени 84 акта за административни нарушения. Взети са 55 вида проби. За всички открити доказано опасни детски облекла с връзки са издадени заповеди за забрана реализацията им на пазара и незабавното им и ефективно изтегляне.Национална кампания „Стоки за деца”

Извършени са 390 инспекции в магазини, където се предлагат различни изделия за грижа за детето като детски колички проходилки, столчета за хранене и др. Взети са

46 проби за установяване съответствието им с изискванията за безопасност. Съставени са 14 акта за административни нарушения. В повечето случаи проверките показват, че стоките се предлагат с предварителна информация на български език за производител, вносител и състав на текстилните продукти. Тази информация е предоставена съгласно изискванията на ЗЗП - чрез етикети на български език или и на български език, поставени от производителите, вносителите и търговците.
КЗП участва в ЕК проект „Съвместна дейност”, специфичната дейност

Изделия, грижа за децата”. Проектът бе фокусиран върху определени приоритетни групи стоки - детски колички и помощни средства за къпане на бебето. Във връзка с него са проверени търговски обекти на производители, вносители и дистрибутори, като са попълвани предоставените по проекта чек листи.

Извършени са 62 инспекции на търговци, предлагащи детски колички от търговските марки: Baby Max, Chipolino, Lorelli, Bertoni, MONI, Nano, Cangaroo, Jumbo, Mothcare, Peg Prego, Coletto, Jane, Inglesina, ABC Design, Hauck, GRACO, Bebetto, Kiddo, Chicco, Recaro, Mutsy, Espiro, Dreams и различни техни модели. 53 са инспекциите при търговци, продаващи помощни средства за къпане от марките: Bertoni, Lorelli, „Sevi bebe”, CLEVER BABY „Prima Baby”, Flexi Bath, Jumbo, Mothercare, Tigex, OK Baby, Anita, Neo Nato, Hobby life, Мареа, Maltex, Buddy, CAM, CADA DE BAIL, Chipolino, PILSAN, Farlin, Jane, Tigex, Nuby, Kubus, Primi sogni, Maltex baby. Съгласно проекта са взети проби от 4 вида детски колички и 5 вида помощни средства за къпане на бебето. Пробите са изпратени в испанската лаборатория AIJU. Резултатите от анализа установиха несъответствие при 1 от ваничките и при 3 от детските колички. За тях са предприети съответните административни действия.
Национална кампания „Електроуреди и оборудване”

Извършени са 76 инспекции в специализирани магазини за електрически материали и оборудване и за промишлени стоки. Съставен е 1 акт за установено административно нарушение.


Национална кампания „Градинско оборудване”

Извършени са 115 инспекции в търговски обекти за чадъри, шезлонги, басейни, шатри, тенти, люлки и др. Установено е, че стоките се предлагат с предварителна информация на български език за производител, вносител и за състава на текстилните продукти, предоставена от производителите, вносителите и търговците чрез етикети на български език или и на български език. За пет стоки са възникнали основателни съмнения относно безопасността им. Съставни са 5 акта за констатирани административни нарушения.


Национална кампания „Детски площадки”

Извършени са 53 инспекции, при които не са установени административни нарушения. Проверени са детски площадки на открито и закрито, стопанисвани от икономически оператори. В повечето случаи за детските площадки се представят сертификати за съответствие за отделните съоръжения, но не и обобщен доклад

/сертификат от контролен орган, съгласно изискванията на чл.63 от Наредбата/.

Национална кампания „Надуваеми продукти”

Ивършени са 122 инспекции, като са съставени 8 акта за административни нарушения. Взети са 18 проби от стоки за установяване съответствието им с изискванията за безопасност.


Национална кампания „Сигнали и жалби”

Извършени са 85 инспекции, като са съставени 12 акта за административни нарушения.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница