Закон за електронното управление и наредбите към него ноември 2008 с ъ д ъ р ж а н и е закон за електронното управлениестраница1/16
Дата13.01.2017
Размер3.33 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И НАРЕДБИТЕ КЪМ НЕГО Ноември 2008

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ .......................................................... 9

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................... 11

Глава втора. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ………………………………………………………………………………………………12

Раздел I. Общи изисквания................................... ..................................................... ...... 12

Раздел II. Подаване на електронни документи .. ........................................................... 15

Раздел III. Приемане на електронни документи............................................................. 18

Раздел IV. Изпращане и съхраняване на електронни документи.................................. 19

Глава трета. ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ . ........................................... 19

Глава четвърта. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ..................................................................................................................... 20

Раздел I. Оперативна съвместимост ............................................................................. 20

Раздел II. Регистри за оперативна съвместимост ......... ............................................. 21

Раздел III. Информационна сигурност ........................................................................... 23

Раздел IV. Сертифициране за оперативна съвместимост и информационна сигурност . …………………………………………………………………………………………… .23

Глава пета. КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ............................................................. 24

Глава шеста. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ...................... 25

Допълнителни разпоредби ................................................................................................. 26

Преходни и Заключителни разпоредби ............................................................................ 28
НАРЕДБА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ................... 29

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................. 31

Глава втора. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ................................................................................... 31

Глава трета. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПОЛИТИКИ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ ЗА

ДОСТЪПА ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ......................... 32Раздел I. Интерфейси и протоколи за достъп .............................. ................................. 32

Раздел II. Дизайн на потребителския интерфейс на информационните системи за

предоставяне на електронни административни услуги ............. . ................................ 34

Раздел III. Изисквания към използваемостта на потребителския интерфейс ... ....... 37

Раздел IV. Изисквания към достъпността на потребителския интерфейс .............. 38

Глава четвърта. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ .................................................................... ........ ...... 41Раздел I. Начини за подаване на електронни документи .............................. .......... ...... 41

Раздел II. Подаване на електронни документи чрез публично достъпно уеб базирано

приложение .................................................................................................................... ..... 42

Раздел III. Подаване на електронни документи чрез единната среда за обмен на

документи ....................................................................................................................... .... 45

Раздел IV. Подаване на електронни документи чрез електронна поща и по други способи .............................................................................................................................. ... 45

Раздел V. Формати, на които трябва да отговарят електронните документи, приемани от доставчиците на електронни административни услуги ......................... 46

Раздел VI. Установяване на интегритет и авторство в случаите, когато не се изисква

електронен подпис ............................................................................................................ .. 47

Раздел VII. Начини за изпращане на електронни документи от доставчиците на

електронни административни услуги и формати на изходящите електронни документи .......................................................................................................................... 48

Раздел VIII. Изисквания към посредниците при електронни административни услуги 50

Глава пета. НАЧИНИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ .......................... ........................ 52

Глава шеста. ОТЧИТАНЕ НА ЕДИННО АСТРОНОМИЧЕСКО ВРЕМЕ ОТ

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ..................................................................................... 53

Допълнителни разпоредби ..... ............................................................................................ 54

Преходни и Заключителни разпоредби ............................................................................. 54
НАРЕДБА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И

ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ .................. 55

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................. 57

Глава втора. РАБОТА С ДАННИ .............................................. ....................................... 58

Раздел I. Задължение за използване на унифицирани данни . ........................................ 58

Раздел II. Информационни обекти в АИС ....................................................................... 58

Раздел III. Поддържане на данни за електронни документи и документи на хартиен

носител от АИС ........................................... ...................................................................... 61

Глава трета. РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ В АИС. ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТЕН РЕГИСТЪР ........................................................................... .................... 62

Глава четвърта. РАБОТА СЪС СТРУКТУРИ. ПОДДРЪЖКА НА НОМЕНКЛАТУРИ 64

Раздел I. Класификация на информационни обекти ............ ............................................ 64

Раздел II. Поддържане на преписки от документи ............ ............................................ 67

Раздел III. Ведомствена номенклатура на видовете документи .................................... 69

Раздел IV. Ведомствена номенклатура на етапи от услуги или процедури ................. 71

Раздел V. Ведомствена номенклатура на услугите и процедурите ............. ............. .... 72

Раздел VI.Ведомствена номенклатура на схемите за съхранение на документите …………………………………………………………………………………………… …73

Раздел VII. Статус на услуга или процедура .............................................. ..................... 73

Глава пета. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ .................................... 75Раздел I. Приемане на електронни документи чрез уеб базирано приложение ............ 75

Раздел II. Приемане на електронни документи чрез електронна поща ............... ......... 77

Раздел III. Приемане на електронни документи на физически носител .............. ......... 77

Раздел IV. Приемане на електронни документи чрез единната среда за обмен на

документи ................................................................................................ .......................... 78

Раздел V. Приложени документи ....................................................................................... 79

Глава шеста. ДЕЙСТВИЯ В СЪСТАВА НА ПРОЦЕДУРИ ........................... ............... 79Раздел I. Проверка за редовност .............................................................. ......................... 79

Раздел II. Обработката на получени документи, които не са заявление по услуга или

иницииращ документ по процедура ................................................................................... 80

Раздел III. Създаване на документи и начало на тяхната обработка ......................... 81

Раздел IV. Отразяване на становище по документ при извършване на обработка в

състава на услуга или процедура ....................................................................................... 82

Раздел V. Издаване на електронни документи ................................................................ 84

Раздел VI. Възлагане на задачи .............................................................. ........................... 85

Раздел VII. Контрол по изпълнението на пряко възложени задачи . . ........................... 86

Раздел VIII. Контрол на изпълнението на задачи по услуги или процедури. Анализ на

дейността ............................................................................................................................ 89

Раздел IX. Достъп до преписка през интернет ................................................................ 90

Глава седма. РАБОТА С ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ............................. 90Раздел I. Общи положения за приемане на хартиени документи .................................. 90

Раздел II. Приемане на документи на хартиен носител.................................................. 91

Раздел III. Съхранение на получените хартиени документи .......................................... 94

Раздел IV. Издаване на документи на хартиен носител ................................................. 97

Раздел V. Използване и пазене на печати .......................................................................... 98

Глава осма. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ............................................................................. 98

Преходни и Заключителни разпоредби ............................................................................. 99

Приложение към чл. 6 ............................................................................... .......................... 99

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕДИННАТА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ......................... .......................................................... 101

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................ 103

Глава втора. ПРЕНОС НА ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ ЕСОЕД .............................................. 104

Глава трета. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБМЕНА ПРЕЗ ЕСОЕД.

СИГУРНОСТ НА ОБМЕНА ПРЕЗ ЕСОЕД ..................................................................... 106

Глава четвърта. КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПРЕНАСЯНИ ПРЕЗ

ЕДИННАТА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ........................ 107

Глава пета СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЕСОЕД .................................................. 108

Глава шеста. РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБМЕНА ПРЕЗ ЕСОЕД ......................................... 111

Допълнителни разпоредби ..................................................................................... .......... 112

Заключителни разпоредби ..................... ........................................................................... 112
НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОБЕКТИ И НА

ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ .......................................................................................... 115

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ...... .......................................................................... 117

Глава втора. ИНФОРМАЦИОННИ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ..................................................................................... 117

Раздел I. Информационни обекти, подлежащи на вписване в регистъра на

информационните обекти .............................................................................................. 117

Раздел II. Електронни услуги, подлежащи на вписване в регистъра на електронните

услуги ................................................................................................................................... 121

Глава трета. РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО ............................................................. 124

Глава четвърта. СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ .............................. 126

Глава пета. СЪВЕТ ПО ВПИСВАНИЯТА ...................................................................... 127

Заключителни разпоредби ................................................................................................ 128
НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ. ...................................................................... 129

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ .......... ..................................................................... 130

Глава втора. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ .......................................................... 131

Раздел I. Изисквания за свързаност между информационните системи на

административните органи ............................................................................................. 131

Раздел II. Изисквания за оперативна съвместимост по отношение на данните....... 132

Раздел III. Изисквания за оперативна съвместимост по отношение на електронните

документи ........................................................................................................................... 133

Раздел IV. Изисквания за оперативна съвместимост по отношение на приложения за

визуализация и/или редактиране на електронни документи ......................................... 133

Раздел V. Оперативна съвместимост по отношение на информационни системи ... 134

Глава трета. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ............................................ ............ 135Раздел I. Политика за информационна сигурност .................................... .................... 135

Раздел II. Организация на мрежовата и информационната сигурност . ................... 136

Раздел III. Управление на достъпа и защита срещу неправомерен достъп. ............... 137

Раздел IV. Управление на експлоатационните процеси .............................. .. .............. 138

Раздел V. Защита срещу нежелан софтуер ................................................... ................ 138

Раздел VI. Мониторинг .................................................................................. ................... 139

Раздел VII. Физическа сигурност и защита на околната среда ............. ..................... 139

Раздел VIII. Управление на инциденти, свързани с информационната сигурност ..... 139

Раздел IX. Сигурност, свързана със служителите в администрацията ............ ........ 140

Глава четвърта. РЕГИСТЪР НА СТАНДАРТИТЕ .......................................................... 140Раздел I. Общи положения за регистъра на стандартите .............. ........................... 140

Раздел II. Подлежащи на вписване обстоятелства ...................................................... 141

Раздел III. Водене на регистъра ....................................................................................... 142

Раздел IV. Съхраняване и достъп до регистъра ............................................................. 144

Раздел V. Съвет по стандарти за оперативна съвместимост и информационна

сигурност ............................................................................................................................ 145

Глава пета. АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОВЕРЯВАЩИ ЛИЦА .............................. .......... 145Раздел I. Общи положения ................................................................................................ 145

Раздел II. Ред за акредитация на лицата, извършващи сертификация на информационни системи .................................................................................................... 146

Раздел III. Контрол ............................................................................................ ................ 148

Раздел IV. Спиране и отнемане на акредитация ............................................................. 148

Глава шеста. СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ. МЕТОДИКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ................ 149

Раздел I. Общи положения .................................................................... ............................ 149

Раздел II. Обекти на сертификация за оперативна съвместимост и информационна

сигурност .................................................................................. .......................................... 150

Раздел III. Сертификация на задания за оперативна съвместимост и информационна

сигурност ............................................................................................................................. 150

Раздел IV. Подготовка на документи, съдържащи тестови данни, за провеждане на

процедури по сертификация за оперативна съвместимост ......................................... 151

Раздел V. Сертификация за оперативна съвместимост и информационна сигурност на

приложения за визуализация или редактиране на електронни документи .................. 152

Раздел VI. Сертификация на приложения за проверка на електронни документи за

съответствие с регистрацията им в регистъра на информационните обекти......... 153

Раздел VII. Сертификация за оперативна съвместимост и информационна сигурност на информационни системи ....................................................... ...................................... 154

Раздел VIII. Промени в издаден сертификат .......................... ....................................... 155

Раздел IX. Задължение за уведомяване. Събиране на информация................................ 155

Глава седма. СПИСЪК НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ЛИЦА И СПИСЪК НА

СЕРТИФИЦИРАНИТЕ СИСТЕМИ И ПРОДУКТИ ....................................................... 156

Допълнителни разпоредби ................................................................................................ 160

Преходни и Заключителни разпоредби ........................................................................... 162

Приложение № 1 към чл. 25, ал. 2 .................................................................................... 163

Приложение № 2 към чл. 28, ал. 3 .................................................................................... 164

Приложение № 3 към чл. 31, ал. 2 .................................................................................... 165

Приложение № 4 към чл. 31, ал. 3 .................................................................................... 166

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 2 .................................................................................... 168

Приложение № 6 към чл. 35 .............................................................................................. 170

Приложение № 7 към чл. 37 .............................................................................................. 172

Приложение № 8 към чл. 37 .............................................................................................. 173

Приложение № 9 към чл. 41 .............................................................................................. 175

Приложение № 10 към чл. 43, ал. 2 .................................................................................. 176

Приложение № 11 към чл. 45 ал. 2 ................................................................................... 177

Приложение № 12 към чл. 48 ............................................................................................ 178

Приложение № 13 към чл. 51 ............................................................................................ 179
НАРЕДБА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В

АДМИНИСТРАЦИИТЕ .................................................................................................. 181

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................ .................................... 183

Глава втора. ИЗДАВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ........................................... ............. 184Раздел I. Издаване на удостоверения за електронен подпис ........................ ................ 184

Раздел II. Използване и подновяване на удостоверения за електронен подпис............ 186

Раздел III. Прекратяване .................................................................................... .............. 188

Раздел IV. Съхраняване на частните ключове и уведомяване ....................................... 189

Глава трета. ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ ............................................. 190

Допълнителни разпоредби ................................................................................................. 190

Заключителни разпоредби . ............................................................................................... 191
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

В сила от 13.06.2008 г. Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. (1) Този закон урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.

(2) Този закон се прилага и по отношение на дейността на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не e предвидено друго.

(3) Този закон не се прилага при работата с електронни документи, които съдържат

класифицирана информация.

(4) Този закон u1085 не отменя правилата за работа с документи на хартиен носител, когато закон предвижда особена форма или особен ред за извършване на определени действия.

Еднократно събиране и създаване на данни

Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и

организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.

(2) Първичният администратор на данни е административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни. Той предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за тях.

Служебно уведомяване

Чл. 3. Първичният администратор на данни изпраща служебно данните на всички

административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават.Автоматизирано предоставяне

Чл. 4. (1) Уведомяване и искане за предоставяне на данните по тази глава се извършва

автоматично по електронен път като вътрешна електронна административна услуга.

(2) При липса на технологична възможност за автоматично подаване и в случаите, когато закон предвижда регистри да се водят на ръка, данните се изискват, съответно изпращат, като електронен документ във формат с неструктурирано съдържание или се предоставят на хартиен носител.

Задължения при идентификация

Чл. 5. (1) Задълженията по тази глава възникват, ако гражданинът, съответно организацията,са посочили уникален идентификатор, установен съгласно закон.

(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да осигурят възможност на гражданите и организациите да посочват уникален идентификатор при заявяването на съответната електронна административна услуга.Единно време

Чл. 6. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и

организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да използват информационни системи, които отчитат единно време, по стандарт, определен с наредба на Министерския съвет.

(2) Времето за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита и

удостоверява с точност до година, дата, час, минута и секунда.Секторни правила

Чл. 7. (1) Министрите могат да утвърждават с наредби особени правила за предоставяне на електронни услуги в съответния сектор, обмена на електронни документи между лицата и организациите в сектора и вътрешния обмен на електронни документи в рамките на отделните ведомства в сектора. Тези наредби се издават, когато организацията на работата и процесите изискват особени правила, завишени критерии за информационна сигурност или установени специални стандарти за оперативна съвместимост.

(2) Правилата по ал. 1 не могат да противоречат на установените с този закон общи правила.

(3) Въвеждането на особени правила не освобождава задължените по този закон лица да спазват установените общи правила.

(4) Министерският съвет приема с решение обща стратегия за електронно управление.

(5) Министрите предлагат на Министерския съвет утвърждаването на секторни стратегии за електронно управление и приемат програми за изпълнението им.

Глава втора.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Каталог: bib
bib -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
bib -> Българските малцинства и тяхното образование след 1989 Г
bib -> Книгата на съдиите
bib -> Предговор към второто издание
bib -> Регионална библиотека „никола фурнаджиев” – пазарджик 5 0 ГОДИНИ регионална библиотека „никола фурнаджиев” юбилейно библиографско издание
bib -> Списък на публикациите
bib -> Членки на оиср преглед на 10 години модернизация: Перспективата на управлението на човешките ресурси
bib -> Толерантност в действие янка Р. Тоцева tolerance in action
bib -> Стратегия правила структура на играта


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница