Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информацияДата22.07.2016
Размер120.67 Kb.
#230
ТипЗакон


УТВЪРДИЛ:

ЮЛИЯН МИТЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Технически спецификации и основни изисквания за разработване на информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в страната

I.Общи положения

1.Предназначение на документа


Документът има за цел да даде насоки и очертае основни изисквания при създаването на информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в страната.

При разработването на сайта трябва да бъдат взети предвид съвременните тенденции за ползваемост, графичен дизайн, структура, начин на представяне на информацията и функционалност, архитектура и навигация, приложими към страници на държавните администрации.


2.Нормативни актове, вътрешни актове на Р.Българя, стандарти


Разработката на страницата трябва да бъде съобразена със следните нормативни актове и стандарти:

 • Закон за електронното управление и наредбите към него;

 • Закон за достъп до обществена информация;

 • Стандарт за информационна сигурност ISO/IES 17799:2005;

 • Стандарт за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания ISO/TS 16071:2003.

II.Структура на информацията

1.Изисквания към информационната структура


Информацията в сайта за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в страната трябва да бъде разделена йерархично на нива:

 • Начална страница – I ниво във вертикалната дълбочина на структурата;

 • Начална страница на рубрика – II ниво във вертикалната дълбочина на структурата;

 • Вътрешни страници – III ниво във вертикалната дълбочина на структурата.

 • Подстраници – при необходимост IV ниво във вертикалната дълбочина на структурата.

Началната страница е единствена по рода си в структурата на сайта. Тя трябва да заема първо място във вертикалната йерархия и да е входна точка за потребителите. Страницата трябва да предоставя достъп до всички информационни рубрики и функции за потребителя.


2.Структура на страниците


Всички страници в сайта имат ширина 960 пиксела и са централно разположени в браузъра. Страниците имат еднаква структура, която се състои от следните зони:

 • Горна зона(header);

 • Основна зона - тя трябва да включва една централна зона за актуална информация; две вертикални зони за допълнителна информация;

 • Долна зона(footer)

Ширината на трите основни зони е равна на ширината на страницата.

2.1 Горната зона е еднаква за всички страници на сайта. Тя трябва да включва няколко информационни елемента: лого, бутони за смяна на език, горна лента за услуги, поле за търсене на информация, основно хоризонтално меню. Подредбата на елементи подлежи на уточняване по време на разработката на сайта.

2.2 Основната зона трябва да включва една централна зона за актуална информация и две вертикални зони за допълнителна информация – лява и дясна.

Лявата вертикална зона може да съдържа вертикално меню с връзки към отделните вътрешни страници от информационната структура на сайта. Полетата от вертикалното меню трябва да съдържат и графични елементи, подсказващи дали съответната информационна категория съдържа информационни елементи от трето ниво в своята информационна структура (рубрика – категория – елемент). Броят на елементите и тяхното съдържание се определя от СУС.

Централната зона се състои от навигационна лента, зона за представяне на информация и зона за допълнителна информация.

- навигационната лента показва пътя, по който потребителят е стигнал до определено място.

- зоната за представяне на информация, която служи да визуализиране на текстова, таблична или графична информация, навигационни връзки и др.

- зона за допълнителна информация - съдържанието, наличието или отсъствието на елементи трябва задължително да се управлява от СУС.Дясна вертикална зона може да съдържа връзки до вътрешни страници, съдържащи свързана информация, връзки към други външни страници и други елементи. Съдържанието на тази зона е динамично за всяка рубрика. Възможно е тази зона и да липсва от информационната структура. В този случай централната зона заема цялото място до пълната ширина на страницата.

2.3 Долната зона служи за спомагателна навигация и съдържа постоянни за цялата страница елементи като обратна връзка, авторски права, връзка към началото на страницата, бутон за RSS абонамент, карта на страницата и др.
Съдържанието на зоните, броят и разположението на елементите в тях задължително трябва да се определят от Системата за управление на съдържанието (СУС)
Разположение на зоните в страницата:
НОМЕР

ОПИСАНИЕ

1

Горна зона

2

Лява вертикална зона на основната зона

3

Дясна вертикална зона на основната зона

4

Долна зона

5

Централна част на основната зона

6

Основна информация

7

Допълнителна информация

8

Менюта/допълнителни информационни полета


3.Специфични изисквания


Структурата на страницата, разположението на някои елементи, допълването им с нови или отпадането на съществуващи подлежи на промяна по време на разработването на страницата.

III.Дизайн и графично оформление

1.Изисквания към дизайна и графичното оформление


Основно изискване към графичния дизайн е той да създаде визия, която трябва да е лесно разпознаваща се и приятна за аудиторията, която ще ползва сайта, като същевременно бъде запазено деловото усещане. Дизайнът на страниците трябва да се управлява от таблици със стилове (CSS), като има възможност различни страници да ползват различни таблици.

2.Специфични изисквания


Дизайнът и графичното оформление подлежат на промяна и утвърждаване по време на разработване на страницата.

IV.Функционални изисквания

1.Функционалност на общите навигационни елементи


Навигационните елементи служат за придвижване на потребителя в информационната структура на интернет сайта. Част от тези елементи трябва да са общи за почти всички страници и съдържат функционалност, достъпна за потребителя по всяко време, като например:

1.1.Лого и/или „Home” бутон


Функционалността на този навигационен елемент трябва да връща потребителя до началната страница.

1.2.Хоризонтално навигационно меню


Това меню трябва да предоставя на потребителя достъп до всички информационни рубрики, на които е структурирана представяната на сайта на информация. Конкретният брой, наименование, съдържание и структура на рубриките ще бъде уточнен в процеса на изработване на страницата.

Специфични изисквания към хоризонталното меню:

- Оптималният брой на елементите в това меню трябва да е между 4 и 9 ;

Хоризонталното меню трябва да се намира в горната зона на страницата. Постоянният достъп до него трябва да предоставя възможността потребителя да преминава от една информационна рубрика в друга.

При избор на рубрика от хоризонталното меню трябва да се отваря началната страница на тази рубрика.


1.3.Ляво вертикално навигационно меню


Това меню трябва да се появява на началните страници от рубрики и на вътрешните страници.

Неговото съдържание зависи от избраната рубрика. Може да съдържа поделементи, списъкът с които се отваря при избор на главен елемент. Когато главен елемент от вертикалното меню има поделементи, това трябва да е указано с подходящ графичен знак.Специфичните изисквания към лявото вертикално меню са като към хоризонталното меню.

1.4.Навигационна лента (breadcrumbs)


Този навигационен елемент трябва да е достъпен от всяка подстраница на интернет страницата

Навигационната лента се позиционира под хоризонталното меню, в лявата част на основния информационен екран.

В навигационното съдържание да има два типа елементи: навигационни и информационни. Навигационните елементи трябва да връщат потребителя стъпка назад в структурата на интернет страницата. Информационните елементи трябва да посочват текущата страница на потребителя. Навигационните елементи от навигационната лента трябва да се разграничават от информационните по цвят, както и ясно да се разбира, че навигационните елементи представляват връзка (например текстът да е форматиран като връзка).

Начална страница > Избраната рубрика

1.5.Дясно помощно меню


В него се визуализират връзки към рубрики и страници, съдържащи свързана информация.

1.6. Връзки в съдържанието


Самото съдържание на страниците може да съдържа препратки към други части на сайта.

2.Функционалност на информационните елементи

2.1.Обща функционалност


Важно условие за функционалността на информационните елементи е лесното им открояване и фокусиране. Тяхното оптимално позициониране на екрана трябва да позволява на потребителя да получи максимална информация с един поглед.

Информационните елементи в страниците могат да съдържат текст, таблици, графики, връзки, фотоматериали, мултимедия и др. Общ принцип при визуализирането на информацията е да се спазват общи подходи за реализирането и представянето на функционалността на еднотипните елементи. Връзките към външни страници или документи да отварят нов прозорец за визуализирането на информацията.


2.2.Търсачка


Тази функционалност трябва да съдържа панел, в който потребителят да въведе ключова дума. При визуализиране на резултатите от търсенето да се предостави и навигационния път в информационната структура, където се намира резултатът.

2.3.Навигационна структура на текстови документ


Страницата трябва да поддържа функционалност „навигатор с връзки в текста”, която да позволява на потребителя да избира определена част от текста, която да разгледа, като прескочи останалата част и отново да се върне в изходно положение, откъдето да избере друга точка от съдържанието на документа. Тази функционалност е подходяща за документи, на които информационното съдържание не може да бъде събрано в един екран.

2.4.Странициране(pagination)


Тази функционалност трябва да присъства на страниците със списъчен вид, съдържащи елементи, които не се събират на един екран. Трябва да предоставя навигационен елемент за преминаване от една страница в друга (предишна, следваща, първа, последна).

2.5.Мултимедийна информация


Тази функционалност трябва да предлага възможност за представяне на:

 • Снимков материал, организиран по подходящ начин;

 • Видео материал.

2.6.Карта на интернет страницата (Sitemap)


Тази функционалност трябва да отваря страница, която визуализира информационната структура на сайта. Страницата трябва ясно да очертава различните нива в йерархията на информационната структура. Тази карта осигурява бърз и удобен достъп до търсената страница от потребителя, като всеки елемент от нея е връзка към съответната страница от структурата.

2.7.Връзки с други електронни страници


Тази функционалност трябва да предоставя достъп на потребителя до външни интернет страници, важни за дейността относно имотите или имащи връзка с този сайт. Отварянето на такива външни страници трябва да става в нов прозорец, за да е ясно за потребителя, че отваря ново приложение, а не се намира в сайта.

2.8.Често задавани въпроси


Тази функционалност предоставя групирани по теми въпроси и отговори на потребителя.

2.9.Сваляне на документи


Връзките за изтегляне на документи трябва да се разграничават визуално от останалото съдържание на страницата.

Функционалността трябва да включва информационна част за документите като заглавие, формат, големина и др.

Да бъде включена опцията потребителят да може да изтегли цял пакет от еднотипни информационни файлове в подходящ формат, както и опцията за избор на формата на файла за сваляне, където се предлагат повече от един формат.

2.10.Абонаментни услуги


Тази функционалност трябва да предоставя достъп до наличните RSS услуги за рубриките и категориите, които позволяват представянето на информацията в такъв формат, както и връзка (линк, URL), чрез който може да се ползва такъв вид информация.

2.11.Обратна връзка


Тази функционалност трябва да включва възможности за изпращане на информация към администраторите на страницата под формата на попълване на полета в страницата за обратна връзка. Задължителните полета за попълване трябва да се отличават по подходящ начин от останалите.

2.12.Изтегляне на съдържанието на страница


Тази функционалност трябва да предоставя съдържанието на текущата страница във файл (например pdf, doc или txt, xls, csv и др.) и да включва възможността потребителят да го запише на личния си компютър.

2.13.Отпечатване на страница


Тази функционалност трябва да позволява на потребителя да отпечата съдържанието на текущата страница в подходящ формат, удобен за този случай.

2.14.Многоезичност


Страницата трябва да поддържа функционалност на два езика – български и английски, както и възможности за лесна, удобна и достъпна от всички страници функция за смяна на езиците. Трябва да има възможност за добавяне и на допълнителни езици.

При смяна на езика, потребителят трябва да се озове на версия на страницата, на която е бил.


2.15.Функционалност за хора с увреждания


Интерфейсът трябва да е удобен за работа, включително за хора с увреждания. За целта трябва да се спазят установените международни стандарти за достъпност (accessibility) на Интернет приложения.

Да се предоставят следните функционалности: • Промяна на големината (кегела) на текстовия шрифт;

 • Връщане на стандартните настройки;

Не трябва да се използват рамки (frames) в изграждането на страницата, които възпрепятстват специалните четци за хора с увреждания.

2.16.Функционалност за достъп чрез мобилни устройства


Интерфейсът трябва да има версия, удобна за четене чрез мобилни устройства (PDA, Smart Phone и други подобни).

3.Статистика за посещаемост на страницата


Приложението за интернет страницата трябва да има функционалност, достъпна за администраторите на съдържанието на страницата, за отчитане и статистика на броя посетители и извеждане в подходящ вид на тази информация.

4.Специфични изисквания


Конкретното разположение на някои навигационни и информационни елементи, допълването им с нови или отпадането на съществуващи подлежи на промяна по време на разработването на страницата.

V.Система за управление на съдържанието

1.Менюта


СУС на сайта трябва да има функционалност за добавяне, подреждане, редактиране или скриване на всички елементи от хоризонталното и вертикално менюта, предложени в структурата на страницата.

2.Допълнителни елементи


СУС трябва да има функционалност за добавяне, подреждане, редактиране или скриване на допълнителните елементи от структурата на страницата.

3.Страници

3.1.Структура


СУС на страницата на в интернет да поддържа следната функционалност:

 • Структуриране на страниците в йерархичен вид и лесен достъп до избрана страница за редакция. Това да става с лесен и удобен интерфейс на СУС;

3.2.Съдържание


Изисквания по управление на съдържанието на конкретна страница:

 • Съдържанието да може да бъде създавано и редактирано с редактор от вида „Получавате каквото виждате” (WYSIWYG HTML редактор);

 • Функционалност за създаване на таблици в страницата;

 • Функционалност за създаване и редактиране на информация на различни езици;

 • Функционалност за избор дали информацията да се визуализира, както и възможност за избор на цяла рубрика за визуализация или скриване;

 • Функционалност за избор дали информацията да се появява в различните езикови версии на страницата. Например дадена информация може да присъства в българската версия, но да не присъства в английската;

 • Функционалност за създаване на анкети в страницата;4.Правила за публикуване


СУС на страницата да има възможности за:

 • Задаване на начало и край на публикуването на дадена информация;

5.Специфични изисквания


Специфични изисквания към СУС ще бъдат уточнявани по време на разработването на страницата.

VI.Технически изисквания

1.Изисквания към софтуера


База данни: MySQLi

Скриптови езици: PHP, Javascript и/или Javascript библиотеки (напр. JQuery).


2.Браузери


Съгласно съвременните изисквания за ползваемост на електронни страници, предназначени за широка аудитория потребители препоръчително е новата страница да работи минимум с:

IE 7+;


Firefox 3+.

Изискването за браузери с по-нисък процент на използване като Opera, Google Chrom и Safari е страницата да може да се отваря достатъчно прегледно в тези браузери, но без изисквания за покриване на пълната й функционалност.


3.Изисквания за поддръжката


 • Системата да е параметризирана по отношение на основните си характеристики с цел лесна настройка от страна на администраторите. Тези параметри да са достъпни от административния модул на системата;

 • Промените и настройката на системата трябва да бъдат възможни, докато тя е активна;

 • Системната администрация трябва да е възможна от персоналния компютър на администратора на системата;

 • При констатирани проблеми те трябва да бъдат отстранени съгласно условията в договора с изпълнителя.

 • Изпълнителят осигурява пълна поддръжка за период от една година;

 • Изпълнителят осигурява обучение на служители на Агенция по вписванията за администриране на сайта.

4.Сигурност


От гледна точка на сигурността на информацията и разделянето на публичната от непубличната информация на различните структурни звена, трябва да се спазят следните изисквания:

 • Да няма възможност за неоторизиран достъп до вътрешни страници;

 • Интерфейсът на страницата в интернет трябва да е защитен срещу автоматизирано попълване и генериране на заявки (там където се изисква някаква входяща информация от потребителя);

 • При изтегляне на файлове от страницата те да съдържат информация за източника, от който са свалени.

5.Изисквания за отказоустойчивост на системата


Цялостното решение за интернет страницата и в частност Системата за управление на съдържанието трябва да бъде направено отказоустойчиво с възможност за поддържане на услугата без прекъсване (24x7) и загуба на информация. При възстановяване на системата от евентуален срив да се гарантира коректност на данните след възстановяване. Предложената схема (план) за отказоустойчивост и възстановяване след срив трябва да отговаря на съвременните технологични изисквания и да е съобразена с общия план за администриране и поддръжка на системите в организацията, която хоства сайта.


Каталог: media -> filer public
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
filer public -> Име на проекта Паралелка/Клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница