Закон за Енергетиката 13 Закон за енергийната ефективност 13страница1/10
Дата31.12.2016
Размер0.94 Mb.
#11511
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

2014 - 2020г.

2014 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 5

I. Oснование за разработване 9

II. Нормативна рамка 10

1.1. Енергийна стратегия на Република България 12

1.2. Закон за Енергетиката 13

1.3. Закон за енергийната ефективност 13

1.4. Закон за устройство на териториите 14

1.5. Подзаконови нормативни актове 14

1.5.1. Наредба за енергийните характеристики на обектите 14

1.5.2. Нови наредби към Закона за енергийната ефективност 15

1.5.3. Строителство 16

1.5.4. Енергиен паспорт на сграда 17

III. Профил на община Кайнарджа 19

IV. Текущо състояние 55

V. SWOT анализ 65

VI. Цели на Европейския съюз за енергина ефективност до 2020 г. 66

VII. Цели на България за енергийна ефективност до 2020 г. 67

VIII. Цели на общинa Кайнарджа за енергийна ефективност до 2020 г. 68

1. Стратегическа цел 68

2. Приоритети 69

2.1. Приоритет 1 – Повишаване на енергийната ефективност на територията на общината 69

2.2. Приоритет 2 – Повишаване потенциала на ВЕИ в общината; 70

2.3. Приоритет 3 – Управление на енергията на територията на общината. 70

3. Цели 71

3.1. Специфична цел 1.1 – Подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради 71

3.2. Специфична цел 1.2. – Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради 72

3.3. Специфична цел 2.1. – Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в общинския сектор 72

3.4. Специфична цел 2.2 – Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор 72

3.5. Специфична цел 2.3. – Стимулиране на бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности на територията на общината 73

3.6. Специфична цел 3.1 – Повишаване капацитета на местната власт в областта на енергийната ефективност и ВЕИ 73

3.7. Специфична цел 3.2 – Повишаване информираността на гражданите и бизнеса в областта на зелената енергия; 73

3.8. Специфична цел 3.3 – Изграждане на централизирана система от база данни за енергийното потребление на общината. 74

1. Структура на програмата за енергийна ефективност 75

1.1. Реализация на Програмата за енергийна ефективност 76

1.2. Индикатори за наблюдение 77

1.3. Източници на финансиране 77

1.4. Заинтересовани страни 78

8.1. Основни заинтересовани страни 80

1.5. Очакван ефект 81

1.6. Мониторинг, оценка и отчет 81Списък на съкращенията

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

гр.

Град

ДГС

Държавно горско стопанство

дка

декар

ДКЕВР

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ЕС

Европейски съюз

ЕСМ

Мерки за енергийни спестявания

ЗЕЕ

Закон за енергийна ефективност

кв.км

Квадратни километри

КВт

Киловат

КВТч

Киловатчас

КЕП

Крайно енергийно потребление

м.

Метри

м/с

Метра в секунда

МВ

Мегават

МСП

Малки и средни предприятия

НМ

Населени места

НСИ

Национален статистически институт

ОА

Общинска администрация

ПС

(Електрическа) Подстанция

ПЧП

Публично-частно партньорство

РЗП

Разгъната застроена площ

Ср.надм.в.

Средна надморска височина

т.н.е./г.

Тонове нефтен еквивалент на година

ха

Хектар

хил. н. м3

Хиляди натурални кубически метри

MWh

MegaWatthour/ мегаватчас

kWh

KiloWatthour/ киловатчас

MW

MegaWatt/ мегават

kW

KiloWatt/ киловат

МВтч

Мегаватчас

НЕК

„Национална Електрическа Компания“ ЕООД
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница