Закон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджетстраница1/4
Дата23.07.2016
Размер0.88 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4


Държавна помощ SA.30569 (NN33/2010) – България

Схема за помощ за българската филмова индустрияДържава членка

Република България

Референтен номер на държавата членка


Регион

Име на региона

Цялата страна

Статут по отношение на регионалните помощи - Общонационална

Предоставящ орган

Име

ИА”Национален филмов център

Адрес
Уебстраница

гр.София - 1000

бул.”Дондуков” №2-А

www.nfc.bg

Наименование на мярката за помощ

Схема за помощ за българската филмова индустрия

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Закон за филмовата индустрия

Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет

Програма № 4 „Филмово изкуство” по бюджета на Министерство на културата

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
Вид на мярката

Схема
Помощ ad hoc

Име на получателя

Изменение на съществуваща мярка за помощ
Номер на помощта, даден от Комисията

SA.30569 (NN33/2010)

Удължаване
Промяна
Продължителност[3]

Схема

от 01.01.2010г. до 31.12.2017г.

Дата на предоставяне[4]

Помощ ad hoc

дд/мм/гг

Засегнат/и икономически сектор/и


Всички икономически

субекти в областта на киноиндустрията и аудиовизията
Ограничена за определени сектори моля посочете

Няма
Вид на получателя
Регистрирано лице ИА”НФЦ” продуцент, разпространител, собственик на киносалон, организатор на фестивал

Бюджет

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата[6]

2010 г. – 10.100 нац. валута (в млн.) лв.

2011г. – 13.600 нац. валута (в млн.) лв.

2012г. - 16.600 нац. валута (в млн.) лв.

2013г. - 17.200 нац. валута (в млн.) лв.

2014г. - 18.920 нац. валута (в млн.) лв.

2015г. – 20.812 нац. валута (в млн.) лв.

2016г. - 22.893 нац. валута (в млн.) лв.

2017г. – 25.183 нац. валута (в млн.) лв.

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието[7]

…. национална валута (в млн.)

За гаранции[8]

…. национална валута (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)Грант

да

Лихвена субсидия

не

Заем

не

Позоваване на решението на

Комисията[9]

SA.30569 (NN33/2010)

Фискална мярка

не

Рисков капитал

не

Възстановяеми аванси

не

Друг (посочете)

не

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Референтен номер:
няма

Размер на финансирането

от Общността

…. национална валута

(в млн.)


Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2010г. – 9 090 000 лв.

- ПМС № 324/30.12.2009г. чл.1, ал.3 10 100 000 лв.

- ПМС № 163/03.08.2010г.-намаление -1 010 000 лв.

(писмо № 33-00-0298/11.08.2010г. на МК)
Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2011г. – 10 100 000 лв.

- ПМС № 334/29.12.2010г. чл.1, ал.3 10 100 000 лв.
Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2012г. – 12 100 000 лв.

- ПМС № 367/29.12.2011г. чл.1, ал.3 12 100 000 лв.
Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2013г. – 12 700 000 лв.

- ПМС № 1/09.01.2013г. чл.1, ал.3 12 700 000 лв.
Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2014г. – 11 917 000 лв.

- ПМС № 3/15.01.2014г. чл.1, ал.3 12 700 000 лв.

- ЗПФ, чл.112, ал.2 - намаление -783 000 лв.

(писмо № 65-00-725/30.12.2014г. на МК)
Предоставено държавно подпомагане за 2015г. – 13 456 980 лв.

Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2015г. – 13 199 980 лв.

- ПМС № 6/23.01.2015г. чл.1, ал.3 13 200 000 лв.

- възстановена субсидия 257 000 лв.

(ф.п. „Мисионер” и ф.п. „България-тази вечна ерес”, финансирани през 2013г. и 2014г.)
Приложение 1

ОТЧЕТ


на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия

по бюджета на ИА “НФЦ” за 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2015/2282 В ЧАСТТА МУ НА

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ.А КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 794/2004
СТАНДАРТНА ФОРМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
(Настоящата форма обхваща всички отрасли с изключение на отрасъл „селско стопанство”)
С оглед допълнително да се опрости и подобри ежегодното докладване във връзка с държавните помощи, най-късно да 1 март всяка година Комисията осигурява на държавите-членки предварително форматирана онлайн платформа за достъп, която съдържа подробна информация за всички съществуващи схеми за помощ и индивидуална помощ. Държавите-членки трябва да проверят и попълнят тази информация до 30 юни същата година. Това ще позволи на Комисията да публикува през годината t (1) данни за държавните помощи за периода на отчитане t-1.

По-голямата част от информация в платформата се попълва предварително от Комисията въз основа на данните, които са били предоставени към момента на одобряването на помощта. Държавите-членки трябва да проверят и, където е необходимо, да променят детайлите за всяка една схема или индивидуална помощ, и да добавят годишните разходи за последната година (t-1).

Информацията като целта на помощта и сектора, към който е насочена помощта, трябва да се отнася за момента на одобряване на помощта и е свързана с правния инструмент, който представлява основанието, съгласно което се одобрява помощта.

Включва се посочената по-долу информация:
  1. Наименование Схема за помощ за българската филмова индустрия

  2. Номер на помощта SA.30569 (NN33/2010) - България

  3. Предходни номера на помощта (например след подновяване на схема) Няма

Срок за Схемата - от 01.01.2010г. до 31.12.2017г.

  1. Сектор

J.59.1. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти – производство и разпространение на филми и телевизионни предавания

59.11. – производство на филми;

59.12. – технически дейности, свързани с производството на филми (постпродукция);

59.13. – разпространение на филми;

59.14. – прожектиране на филми.

Класификацията на секторите се базира до голяма степен на класификацията на NACE2 на [ниво трицифрен код].  1. Цел

Първична цел развитие и запазване на българската филмова култура. Основни приоритети са: предоставяне на помощ за производството, промоцията и разпространението на филми с висока артистична стойност и дебютни филмови проекти, гарантиране на правото за публичен достъп до различни форми на филмовата творческа активност, защита на правата и интересите на зрителите, подкрепа на нови таланти и млади автори, както и насърчаване на българските филми в страната и чужбина.

Вторична цел развитие на отрасъла – филмова индустрия, запазване на историческото наследство  1. Регион(и) Всички райони на Република България

Помощта може да бъде предвидена изключително за специфичен регион или група региони към момента на нейното одобряване в съответствие с член 107, параграф 3, букви а) или в) от ДФЕС.

  1. Категория на инструмента(ите) на помощта Пряка помощ (грант)

Държавно подпомагане под формата на преки безвъзмездни средства на проекти в областта на производството (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях), разпространението и показа на български филми и на филми, създадени при условията на копродукция с държави, страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г., промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино.

Трябва да се прави разграничение между няколко категории (безвъзмездни средства, субсидирани услуги, лихвени субсидии, заеми, гаранции, данъчни облекчения, възстановяеми аванси, участие със собствен капитал, друго)  1. Вид на помощта Схема - Преки безвъзмездни средства

Прави се разграничение между три категории: схема, индивидуално заявление за схема, индивидуална помощ, предоставена извън схема (ad hoc помощ)

  1. Разходи

Разпределение на държавното подпомагане, съгласно чл.18, ал.2 на ЗФИ в изпълнение на първичната цел - развитие и запазване на българската филмова култура и основните приоритети.
2010 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2010г.

Размер на предоставената помощ през 2010г.
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

8 585 000

10 416 960

7 827 666
Разпространение и кинопоказ на филми

1 010 000

376 050

444 050
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

505 000

818 925

818 925

 

Всичко – 2010 г.:

10 100 000

11 611 935

9 090 6412011 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2011г.

Размер на предоставената помощ през 2011г.
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

11 560 000

6 253 500

8 863 780
Разпространение и кинопоказ на филми

1 360 000

262 500

319 500
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

680 000

916 720

916 720

 

Всичко – 2011 г.:

13 600 000

7 432 720

10 100 0002012 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2012г.

Размер на предоставената помощ през 2012г.
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

14 110 000

12 074 590

10 281 735
Разпространение и кинопоказ на филми

1 660 000

668 920

691 480
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

830 000

1 126 780

1 126 780

 

Всичко – 2012 г.:

16 600 000

13 870 290

12 099 9952013 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2013г.

Размер на предоставената помощ през 2013г.
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

14 620 000

13 260 650

11 440 280
Разпространение и кинопоказ на филми

1 720 000

311 080

323 520
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

860 000

936 200

936 200

 

Всичко – 2013 г.:

17 200 000

14 507 930

12 700 0002014 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2014г.

Размер на предоставената помощ през 2014г.
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

16 082 000

13 155 030

10 269 060
Разпространение и кинопоказ на филми

1 892 000

404 970

404 970
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

946 000

1 242 970

1 242 970

 

Всичко – 2014 г.:

18 920 000

14 802 970

11 917 000Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница