Закон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджетстраница1/4
Дата23.07.2016
Размер0.78 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4


Схема за помощ за българската филмова индустрияДържава членка

Република България

Референтен номер на държавата членка


Регион

Име на региона

Цялата страна

Статут по отношение на регионалните помощи - Общонационална

Предоставящ орган

Име

ИА”Национален филмов център

Адрес
Уебстраница

гр.София - 1000

бул.”Дондуков” №2-А

www.nfc.bg

Наименование на мярката за помощ

Схема за помощ за българската филмова индустрия

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Закон за филмовата индустрия

Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет

Програма № 4 „Филмово изкуство” по бюджета на Министерство на културата

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
Вид на мярката

Схема
Помощ ad hoc

Име на получателя

Изменение на съществуваща мярка за помощ
Номер на помощта, даден от Комисията

SA.30569 (NN33/2010)

Удължаване
Промяна
Продължителност[3]

Схема

от 01.01.2010г. до 31.12.2017г.

Дата на предоставяне[4]

Помощ ad hoc

дд/мм/гг

Засегнат/и икономически сектор/и


Всички икономически

субекти в областта на киноиндустрията и аудиовизията
Ограничена за определени сектори моля посочете

Няма
Вид на получателя
Регистрирано лице ИА”НФЦ” продуцент, разпространител, собственик на киносалон, организатор на фестивал

Бюджет

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата[6]

2010 г. – 10.100 нац. валута (в млн.) лв.

2011г. – 13.600 нац. валута (в млн.) лв.

2012г. - 16.600 нац. валута (в млн.) лв.

2013г. - 17.200 нац. валута (в млн.) лв.

2014г. - 18.920 нац. валута (в млн.) лв.

2015г. – 20.812 нац. валута (в млн.) лв.

2016г. - 22.893 нац. валута (в млн.) лв.

2017г. – 25.183 нац. валута (в млн.) лв.

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието[7]

…. национална валута (в млн.)

За гаранции[8]

…. национална валута (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)Грант

да

Лихвена субсидия

не

Заем

не

Позоваване на решението на

Комисията[9]

SA.30569 (NN33/2010)

Фискална мярка

не

Рисков капитал

не

Възстановяеми аванси

не

Друг (посочете)

не

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Референтен номер:
няма

Размер на финансирането

от Общността

…. национална валута

(в млн.)


Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2010г. – 9 090 000 лв.

- ПМС № 324/30.12.2009г. чл.1, ал.3 10 100 000 лв.

- ПМС № 163/03.08.2010г.-намаление -1 010 000 лв.

(писмо № 33-00-0298/11.08.2010г. на МК)
Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2011г. – 10 100 000 лв.

- ПМС № 334/29.12.2010г. чл.1, ал.3 10 100 000 лв.
Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2012г. – 12 100 000 лв.

- ПМС № 367/29.12.2011г. чл.1, ал.3 12 100 000 лв.
Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2013г. – 12 700 000 лв.

- ПМС № 1/09.01.2013г. чл.1, ал.3 12 700 000 лв.
Предоставена държавна субсидия по бюджета за 2014г. – 11 917 000 лв.

- ПМС № 3/15.01.2014г. чл.1, ал.3 12 700 000 лв.

- ЗПФ, чл.112, ал.2 - намаление -783 000 лв.

(писмо № 65-00-725/30.12.2014г. на МК)

Приложение 1

ОТЧЕТ


на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия

по бюджета на ИА “НФЦ” за 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ А
СТАНДАРТНА ФОРМА НА ДОКЛАДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
(Настоящата форма обхваща всички отрасли с изключение на отрасъл „селско стопанство”)
С оглед опростяване, рационализиране и подобряване на системата за докладване на държавните помощи като цяло, съществуващата към момента стандартна процедура за докладване ще бъде заменена с представяне на годишно актуализирана информация. Комисията ще изпраща на държавите-членки предварително форматирана форма, която съдържа подробна информация относно всички съществуващи схеми за помощ и индивидуални помощи, като това ще става в срок до 1 март всяка година. Държавите-членка ще трябва да върнат формата на Комисията в електронен вид в срок не по-късно от 30 юни на въпросната година. Това ще позволи на Комисията през годината t да публикува данни за държавните помощи за периода на отчитане t-1 (1).

По-голямата част от информация в предварително форматираната форма ще бъде предварително попълнена от страна на Комисията на базата на данните, които са били предоставени по времето на одобряването на помощта. Държавите-членки ще трябва да проверят, и където е необходимо, да променят детайлите за всяка една схема или индивидуална помощ, и да добавят годишните разходи за последната година (t-1). Освен това, държавите-членки трябва да посочат кои схеми са престанали да действат и за кои са прекратени всички плащания, и дали една схема се съ-финансира от фондове на Общността или не.

Информацията относно целта на помощта, отрасъла към който помощта е насочена, и т.н. ще се отнасят към момента, в който помощта е одобрена, а не към крайните получатели на помощта. Например, първичната цел на схема, която към момента, в който помощта е одобрена, е била насочена изключително и само за малки и средни предприятия, следва да бъде помощ за малки и средни предприятия. Обаче, друга схема, в която помощта основно е била отпусната на малки и средни предприятия, няма да се счита за такава, ако към момента, в който помощта е одобрена, схемата е била открита за всички предприятия.

Във формата ще бъдат включени следните параметри: параметри от 1 до 3 и от 6 до 12 ще бъдат предварително попълнени от Комисията, а държавите-членки ще трябва само да ги проверят; параметри 4, 5 и 13 следва да бъдат попълнени от държавите-членки.
 1. Наименование Схема за помощ за българската филмова индустрия
 1. Номер на помощта SA.30569 (NN33/2010) - България
 1. Всички предходни номера на помощта
 1. Изтичане на срока от 01.01.2010г. до 31.12.2017г.

Държавите-членки следва да посочат тези схеми, които са престанали да действат или за които са прекратени всички плащания.
 1. Съ-финансиране няма

Въпреки, че самото финансиране от страна на Общността се изключва, общите държавни помощи за всяка държава-членка следва да включват мерките за помощ, които се съ-финансират със средства на Общността. С цел да се идентифицира кои схеми се съ-финансират и да се направи експертна оценка на процента на тези помощи от общата сума на държавните помощи, държавите-членки се задължават да посочват дали схемата се съ-финансира или не, и ако отговорът е да, какъв е процентът на помощта, който се съ-финансира. Ако това не е възможно, следва да се предостави приблизителна оценка от общата сума на помощта, която се съ-финансира.
 1. Отрасъл

J.59.1. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти – производство и разпространение на филми и телевизионни предавания

59.11. – производство на филми;

59.12. – технически дейности, свързани с производството на филми (постпродукция);

59.13. – разпространение на филми;

59.14. – прожектиране на филми.
Класификацията на отраслите следва да се базира в голяма степен на класификацията на NACE (2) на ниво трицифрен код.


 1. Първична цел развитие и запазване на българската филмова култура. Основни приоритети са: предоставяне на помощ за производството, промоцията и разпространението на филми с висока артистична стойност и дебютни филмови проекти, гарантиране на правото за публичен достъп до различни форми на филмовата творческа активност, защита на правата и интересите на зрителите, подкрепа на нови таланти и млади автори, както и насърчаване на българските филми в страната и чужбина.
 1. Вторична цел развитие на отрасъла – филмова индустрия, запазване на историческото наследство

Вторична цел е тази, за която (в допълнение към първичната цел) помощта (или обособена част от нея) е била специфично насочена към момента, в който помощта е одобрена. Например, схема с първична цел научноизследователска и развойна дейност може да има за вторична цел подпомагане на малки и средни предприятия, ако помощта е насочена специално за малките и средни предприятия. Друга схема, за която първичната цел е била помощ за малки и средни предприятия може да има като вторична цел обучение и работна заетост, ако към момента, в който помощта е одобрена, помощта е била специфично насочена за х% обучение и у% работна заетост.
 1. Район(и) Всички райони на Република България

Помощта може да е насочена специално за определен район или група райони. Където е подходящо, трябва да се прави разлика между райони по член 87, ал. 3, т. „а” и райони по член 87, ал. 3, т. „в”. Ако помощта е насочена специално за един определен район, това трябва да бъде посочено на ниво ІІ на класификацията NUTS (3).
 1. Категория на инструмента (инструментите) на помощта пряка помощ (грант)
 1. Описания на инструмента на помощта на националния език държавно подпомагане под формата на преки безвъзмездни средства на проекти в областта на производството (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях), разпространението и показа на български филми и на филми, създадени при условията на копродукция с държави, страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г., промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино.

Следва да се направи разлика между шест категории (безвъзмездна помощ, намаление или освобождаване от данъци, дялово участие, заем при облекчени условия, разсрочване и отсрочване на данъци, гаранции).
 1. Вид на помощта Схема - Преки безвъзмездни средства

Следва да се направи разлика между три категории: схема, индивидуално приложение на схема, индивидуална помощ предоставена извън схема (извънредна еднократна помощ).
 1. Разходи


Разпределение на държавното подпомагане, съгласно чл.18, ал.2 на ЗФИ в изпълнение на първичната цел - развитие и запазване на българската филмова култура и основните приоритети.

2010 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2010г.

Размер на предоставената помощ през 2010г
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

8 585 000

10 416 960

7 827 666
Разпространение и кинопоказ на филми

1 010 000

376 050

444 050
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

505 000

818 925

818 925

 

Всичко – 2010 г.:

10 100 000

11 611 935

9 090 6412011 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2011г.

Размер на предоставената помощ през 2011г
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

11 560 000

6 253 500

8 863 780
Разпространение и кинопоказ на филми

1 360 000

262 500

319 500
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

680 000

916 720

916 720

 

Всичко – 2011 г.:

13 600 000

7 432 720

10 100 0002012 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2012г.

Размер на предоставената помощ през 2012г
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

14 110 000

12 074 590

10 281 735
Разпространение и кинопоказ на филми

1 660 000

668 920

691 480
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

830 000

1 126 780

1 126 780

 

Всичко – 2012 г.:

16 600 000

13 870 290

12 099 995


2013 година
Подпомагани дейности

Годишен размер на планирания бюджет по схема SA.30569 (NN/2010)

Размер на помощта по сключен договор през 2013г.

Размер на предоставената помощ през 2013г
Филмопроизводство (както и разработване на проекти, включително писането на сценарии за тях)

14 620 000

13 260 650

11 440 280
Разпространение и кинопоказ на филми

1 720 000

311 080

323 520
Промоция на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино

860 000

936 200

936 200

 

Всичко – 2013 г.:

17 200 000

14 507 930

12 700 000Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница