Закон за филмовата индустриястраница1/3
Дата07.08.2018
Размер179.5 Kb.
#78324
ТипЗакон
  1   2   3
ЗАКОН за филмовата индустрия
Обн., ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 99 от 17.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на РБ от 31.03.2011 г. - бр. 31 от 15.04.2011 г.; доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 1 /2004 г., стр. 513

Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 3, № 635

(*) (Бел. ред. - относно влизането в сила на измененията на ЗФИ с ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., виж § 56 от преходните и заключителните разпоредби на ЗТР)Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие.

Чл. 2. (1) Филмова индустрия по смисъла на закона е производството, разпространението, промоцията, показът и съхранението на филми.

(2) Дейността по съхраняването на филми се осъществява от Българската национална филмотека като държавен културен институт с национално значение.Чл. 3. (1) Държавното подпомагане на филмовата индустрия цели:

1. утвърждаване на филмовото творчество като важна област на националната култура;

2. стимулиране на производството, разпространението, промоцията и показа на националната филмова продукция;

3. поощряване създаването и разпространението на високохудожествени произведения на филмовото творчество;

4. защита и съхраняване на филмовото творчество като част от европейското и световното културно наследство.

(2) Приоритети на държавната политика във филмовата индустрия са:

1. правото на обществен достъп до разнообразни форми на филмовото творчество;

2. защита на правата и интересите на зрителите;

3. подкрепа на нови таланти и млади автори;

4. представяне на българското кино в страната и в чужбина;

5. създаване на условия за работа на чуждестранни филмови продукции на територията на страната.

(3) Принципите, на които се подчинява държавното подпомагане в областта на филмовата индустрия, са:

1. защита на правото на свободно изразяване на авторите;

2. равнопоставеност на творците и организациите, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия;

3. защита на интелектуалната собственост в областта на филмовото творчество.

Чл. 4. Държавното подпомагане по този закон се осъществява в сътрудничество с професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.

Глава втора

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"
Чл. 5. Изпълнителна агенция "Национален филмов център", наричана по-нататък "агенцията", е администрация към министъра на културата - юридическо лице със седалище София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.

Чл. 6. (1) Агенцията:

1. подпомага създаването, разпространението и показа на български филми в страната и в чужбина;

2. разработва проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;

3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) поддържа и води регистър по чл. 19, ал. 1 и регистър на държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) в срок до 31 март на текущата година представя на министъра на финансите годишен доклад съгласно Закона за държавните помощи относно държавното подпомагане на филмовата индустрия въз основа на отчетените данни за предходната година, който се публикува на интернет страницата на агенцията;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни, с фондове и програми на Съвета на Европа и на Европейския съюз;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) осъществява взаимодействие с юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, с професионално-съсловните организации на кинодейците и с дружествата за колективно управление на права в областта на филмовата индустрия в страната;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) организира и подпомага фестивали, панорами и прегледи на български и чуждестранни филми в Република България и представянето на български филми в чужбина;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) извършва информационна дейност, събира и обобщава данни за производството, разпространението и показа на филми и ги прави публично достояние;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) посредничи при сключване на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) съдейства за защитата на авторските и сродните им права в областта на филмовата индустрия;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) упражнява продуцентските права върху българските филми, когато такива са й предоставени по закон или с договор;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) подпомага обучението и квалификацията на кадри във филмовата индустрия;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) осъществява други функции, свързани с прилагането на закона или възложени от министъра на културата;

14. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) подпомага дейността на Бюро МЕДИЯ - България.

(2) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.Чл. 7. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

(2) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на културата след конкурс за срок от пет години.

(3) Изпълнителен директор на агенцията може да бъде български гражданин с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направления "Социални, стопански и правни науки" или "Изкуства" и с не по-малко от 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор не може да:

1. заема друга държавна длъжност;

2. упражнява търговска дейност или да е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик;

3. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;

4. упражнява свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права.

(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.

Чл. 8. (1) Към изпълнителния директор се създават следните консултативно-експертни органи:

1. национален съвет за кино;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) национални художествени комисии по:

а) игрално кино;

б) документално кино;

в) анимационно кино;

3. национална комисия за категоризация на филми;

4. национална техническа комисия;

5. финансова комисия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Членовете на консултативно-експертните органи по ал. 1 получават възнаграждение за участието си в тях, което се определя с устройствения правилник на агенцията, освен ако в закон е предвидено друго.

(3) Дейността на органите по ал. 1 се обслужва от административните звена на агенцията.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Националният съвет за кино се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията и се състои от 12 членове - лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направления "Изкуства" или "Социални, стопански и правни науки" и най-малко 5 години стаж в областта на филмовата индустрия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Членовете на Националния съвет за кино се определят по предложение на професионалните сдружения и на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия. В състава на съвета задължително се включва един представител, определен от агенцията.

(3) Националният съвет за кино:

1. разработва и предлага на министъра на културата чрез изпълнителния директор на агенцията Национална програма за развитие на филмовата индустрия;

2. съвместно с изпълнителния директор предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;

3. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния директор на агенцията проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията ежегодна квота за създаване на български дебютни филми;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията български филми за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) (1) Националните художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино се назначават със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Всяка от комисиите се състои от 9 членове, 8 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, и един член, определен от агенцията.

(2) Националните художествени комисии по игрално, по документално и по анимационно кино разглеждат постъпилите проекти, оценяват ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класират за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 8 равнопоставени състава от по 7 членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Всеки състав на комисията по ал. 1 се състои от:

1. представител на Министерството на културата;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 68 от 2013 г. , в сила от 2.08.2013 г.) представител на Министерството на образованието и науката;

3. трима представители, определени от Националния съвет за кино;

4. представител, определен от агенцията;

5. психолог.

(3) Националната комисия за категоризация на филми предлага на изпълнителния директор на агенцията категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показ на територията на Република България.Чл. 12. (1) Националната техническа комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, от които:

1. двама експерти по изображение;

2. двама експерти по звук;

3. експерт по кино- и видеотехника.

(2) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане по реда на този закон.

Чл. 13. (1) Финансовата комисия се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя се състои от 7 членове с доказан опит в организацията и финансирането на филмопроизводството, от които:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) четирима представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;

2. представител на Българската национална телевизия;

3. представител на Министерството на културата;

4. представител на агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за филмопроизводство, за разпространение, за промоция и за кинопоказ.Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) (1) Два месеца преди изтичане на мандата на всеки от органите по чл. 8, ал. 1 министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.

(2) Едно и също лице не може да бъде предлагано в органите по чл. 10 за два последователни мандата.

(3) Правомощията на членовете на орган по чл. 8, ал. 1 могат да бъдат прекратени предсрочно с подаване на оставка или при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от три месеца, или при смърт.

(4) В случаите по ал. 3 в едномесечен срок изпълнителният директор на агенцията назначава нов член за срок до края на мандата на освободения член по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, оповестени и предложени по реда на ал. 1. В този случай сдруженията и юридическите лица по ал. 1 предлагат представител в 14-дневен срок.Чл. 15. Редът за работата на националния съвет за кино и на националните комисии се урежда с устройствения правилник на агенцията по чл. 6, ал. 2.

Глава трета

ФИНАНСИРАНЕ
Раздел I

Приходи
Чл. 16. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.).

(2) Трансферът от бюджета на Министерството на културата за агенцията се определя с ежегодния закон за държавния бюджет на Република България.

(3) Агенцията е администратор на следните приходи:

1. такси, събирани по този закон;

2. глоби и имуществени санкции по този закон;

3. отстъпени продуцентски права върху български филми, когато са й предоставени по закон или с договор;

4. приходи по изпълнението на договори за финансиране на производството, разпространението и показа на филми и други аудио-визуални произведения;

5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) средства от международни фондове и програми;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) неустойки и лихви за неизпълнение на договори, по които агенцията е страна;

7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) дарения и завещания;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) лихви по депозитите на собствени средства;

9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) други приходи, установени със закон или друг нормативен акт.Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 99 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., обявен за противоконституционен от КС на РБ - ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
————————————————————————————————
Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България при възможност се предвижда:

1. субсидия за агенцията, чийто годишен размер се определя на база сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно до 7 игрални филма, до 14 пълнометражни документални филма и до 160 минути анимация;

2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;

3. средства за издръжка на агенцията.


————————————————————————————————
Раздел II

Разходи
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане на проекти в областта на производството, промоцията, разпространението и показа на български филми и на филми, създадени при условията на копродукция с държави, страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. не по-малко от 10 на сто - за финансиране по чл. 32;

2. до 5 на сто - за финансиране по чл. 34;

3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) не по-малко от 80 на сто - за финансиране по чл. 28, ал. 1;

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) до 5 на сто - за финансиране по чл. 30а.

(3) Средствата по чл. 17, т. 2 се разходват целево и по предназначение.

Глава четвърта

РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 19. (1) Агенцията създава и поддържа единен публичен регистър на:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) филмовите продуценти;

2. разпространителите на филми в Република България;

3. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България;

4. киносалоните в Република България;

5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти;

6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България;

7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия.

(2) Продуцентът, съответно лицето, осъществяващо разпространение и/или показ, подава заявление по образец за регистрация по ал. 1, т. 1 - 5.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Регистрацията по ал. 1, т. 6 и 7 се извършва служебно от агенцията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) На регистрация по ал. 1, т. 1 - 3 подлежат лица, регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария.

Чл. 20. (1) Към заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., доп., бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява продуцентска дейност, съответно дейност по разпространение или показ на филми;

2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.);

3. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.);

4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.);

5. документ за платена такса за регистрация.

(2) Към заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 4 се прилагат:

1. декларация, удостоверяваща местонахождението, вида и режима на работа на киносалона, вид кинотехника и брой на зрителските места;

2. документ за платена такса за регистрация.

(3) Заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 5 се подава не по-късно от 14 дни преди започване на работата за реализация на продукцията в Република България. Към заявлението се прилагат:

1. професионална биография на продуцента;

2. копие от договор с български изпълнителен продуцент или копродуцент;

3. копие от договора за получени авторски права или всяко друго доказателство, позволяващо да се провери притежаването на авторски права за търговско използване на филма;

4. копие от сценария;

5. списък на основните творчески и технически лица на участващите страни;

6. календарен план на продукцията в частта й за реализация на територията на Република България;

7. план за местата на снимките;

8. проектобюджет на продукцията в частта му за територията на Република България;

9. документ за платена такса за регистрация.

Чл. 21. (1) Агенцията се произнася по искането за вписване в 7-дневен срок от подаване на заявлението и издава удостоверение за регистрация.

(2) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено в тридневен срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в едномесечен срок от уведомяването искането се смята за оттеглено.

(3) Действието на регистрацията и на удостоверението за регистрация по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 4 е безсрочно, а по чл. 19, ал. 1, т. 5 е за срока на осъществяване на регистрираната продукция.

Чл. 22. На вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1 подлежат и промени на данните, подлежащи на регистрация, в 14-дневен срок от настъпването им.

Чл. 23. (1) Регистрацията се заличава със заповед на изпълнителния директор на агенцията, а издаденото удостоверение се обезсилва:

1. по искане на регистрираното лице;

2. при смърт на регистрирания, ако той е физическо лице, или при прекратяване и ликвидация, ако е юридическо лице;

3. при установена неистинност на някои от заявените обстоятелства;

4. при влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушение по този закон.

(2) Заповедта по ал. 1, т. 3 и 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Заличаването на регистрацията и обезсилването на удостоверението се разгласяват от агенцията по подходящ начин.

Чл. 24. Редът за водене на регистъра по тази глава се определя с наредба на министъра на културата.

Чл. 25. За вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1 се събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

Глава пета

ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ
Раздел I

Общи разпоредби
Чл. 26. (1) Държавата чрез агенцията подпомага:

1. производството, разпространението и показа на български филми;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) разпространението и показа на филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия, както и на европейски филми;

3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) промоцията на български филми.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Държавното подпомагане се осъществява чрез отпускане на целеви финансови средства в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Лицата, получили държавно подпомагане, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред агенцията. Преди изплащане на последната част лицата, получили държавно подпомагане, представят финансов отчет за извършените разходи, заверен от независим финансов одитор.

(4) Лицата, които разходват получените по този закон финансови средства не по предназначението им, ги възстановяват в пълен размер съгласно сключените договори заедно със законната лихва и неустойка.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Членовете на националните художествени комисии, финансовата комисия и служителите на агенцията не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на този закон.

(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Член на орган по чл. 10 и по чл. 13, който е напуснал състава му, не може да кандидатства за финансово подпомагане по реда на този закон до изтичане на мандата на съответния орган.

(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Юридическите лица, в чиито органи на управление, контрол или надзор изпълнителният директор на агенцията участва или получава под каквато и да е форма възнаграждение от тях, не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по този закон.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) За кандидатстване на проекти за финансово подпомагане от агенцията се внася такса в размер, определен в тарифата по чл. 25.

Чл. 27. (1) Проектите, които кандидатстват за държавна субсидия, се оценяват съобразно:

1. художествения им потенциал в контекста на европейското културно разнообразие;

2. търговския им потенциал и възможността за международно признание;

3. икономическата обоснованост на предлагания бюджет;

4. пълнотата на стратегическия план, представен от продуцента относно управлението и промоцията на проекта;

5. професионалния опит на продуцента и режисьора, признанието на техни предишни произведения от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 5 не се прилага при държавно подпомагане на дебютни български филми.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница