Закон за геодезията и картографиятастраница1/3
Дата15.08.2018
Размер474.97 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3
ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА

Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Този закон урежда организацията, управлението, финансирането и изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.

(2) Законът създава условия за:

1. поддържане на единна геодезическа основа за извършване на геодезически и картографски дейности;

2. осигуряване на актуална и единна геоинформация за територията на страната чрез топографско картографиране и чрез други методи и средства;

3. осигуряване на съответна на предназначението точност на създадените чрез геодезически и картографски дейности материали и данни;

4. осъществяване на контрол върху качеството на резултатите от геодезическите и картографските дейности;

5. взаимодействие между органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, физическите и юридическите лица при изпълнението на дейности по геодезия и картография;

6. въвеждане на международни и европейски стандарти в геодезическите и картографските дейности в страната.

(3) Геодезическите и картографските дейности, осъществявани при създаването и поддържането на кадастъра, се уреждат със Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл. 2. Геодезическите и картографските дейности са основни и специализирани.

Чл. 3. (1) Основни дейности в областта на геодезията и картографията са:

1. определянето и осъвременяването на геодезическата система за територията на Република България;

2. поддържането на държавна геодезическа мрежа, на геодезически мрежи с местно предназначение и на държавна нивелачна мрежа;

3. поддържането на държавна гравиметрична мрежа и на мрежи от мареографни и магнитни станции;

4. създаването и поддържането на държавни топографски карти и ортофотопланове и на топографски бази данни, включително за осигуряване на отбраната и сигурността на държавата, както и за нуждите на навигацията за въздухоплаването и корабоплаването;

5. установяването на географските имена, регистрацията им и създаването и поддържането на база данни за тях, както и транскрипцията на чуждите географски имена;

6. организацията и поддържането на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);

7. геодезическото определяне и изработването на карти на линията на държавната граница;

8. създаването и поддържането на геоинформационна система.

(2) Условията, редът и изискванията за възлагането, създаването, поддържането, приемането и контрола по изпълнението на основните геодезически и картографски дейности се определят с наредби на:

1. министъра на регионалното развитие и благоустройството - за дейностите по чл. 7;

2. министъра на отбраната - за дейностите по чл. 9;

3. министъра на вътрешните работи - за дейностите по чл. 10.

Чл. 4. (1) Специализирани геодезически дейности при устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството са:

1. инженерно-геодезически дейности за нуждите на инвестиционното проектиране и при строителството и експлоатацията на сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

2. прилагането (трасирането) на устройствени планове;

3. създаването и поддържането на местни нивелачни мрежи и нивелационни планове;

4. създаването и поддържането на нивелетни планове и на планове за вертикално планиране;

5. геодезически дейности при изследване на свлачища и деформации на сгради и съоръжения.

(2) Специализирани геодезически и картографски дейности са и:

1. геодезическите измервания и дистанционните изследвания при търсенето, проучването и добива на природни богатства;

2. геодезически и картографски дейности при изследванията на движенията на земната кора;

3. създаването на общогеографски, тематични и други карти и атласи в графичен или цифров вид, на глобуси и на релефни карти.

(3) Условията, редът и минималните технически изисквания за извършването и контрола на специализирани геодезически и картографски дейности по ал. 1 и 2 се определят с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 5. Геодезическите и картографските дейности се възлагат, финансират и/или изпълняват от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството, от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи или от специализираните им звена, от другите ведомства, от общините, от юридически и физически лица.

Чл. 6. (1) Материалите и данните, създадени в резултат на геодезически и картографски дейности по този закон, възложени от държавни и общински органи, са публични, с изключение на тези, които съставляват класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Собствеността върху материалите и данните, създадени в резултат на геодезически и картографски дейности по този закон, е на лицето, възложило създаването им.

(3) Предоставянето на материали и данни по ал. 2 на трети лица се извършва от собственика им срещу заплащане, както следва:

1. за възложените от държавни органи - по тарифа, приета от Министерския съвет;

2. за възложените от общините - по тарифа, приета от общинските съвети.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА


Чл. 7. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. ръководи държавната политика в областта на геодезията и картографията;

2. координира извършването на геодезическите и картографските дейности, възложени от държавата и общините;

3. осигурява хармонизирането на законодателството на Република България със законодателството на Европейския съюз в областта на геодезическите и картографските дейности;

4. организира и контролира извършването на геодезическите и картографските дейности, с изключение на дейностите по чл. 9 и 10;

5. осъществява методическо ръководство на геодезическите и картографските дейности.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с правомощията си по този закон провежда дейността в областта на геодезията и картографията чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър съвместно с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, научни организации и висши училища:

1. подготвя програми за изпълнение на основните дейности в областта на геодезията и картографията, финансирани със средства от държавния бюджет, и ги внася за разглеждане в Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството;

2. подготвя предложения за определяне и осъвременяване на Българската геодезическа система.

(4) В областта на геодезията и картографията Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

1. поддържа възложените от държавата геодезически мрежи с местно предназначение;

2. поддържа държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции;

3. създава, поддържа и издава държавните топографски карти в мащаби 1:5000 и 1:10 000 и възлага аерозаснемането за тази цел, създава и поддържа топографски бази данни и геоинформационната система за територията на страната и района на българската база в Антарктика;

4. води регистър за създадените чрез геодезически и картографски дейности материали и данни;

5. организира и подпомага дейността на Съвета по стандартизация на географските имена към министъра на регионалното развитие и благоустройството;

6. осъществява техническата дейност по установяването на географските имена в Република България, води регистъра им, създава и поддържа база данни и информационна система за тях;

7. осъществява контрол върху качеството на резултатите от геодезическите и картографските дейности, с изключение на извършваните от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;

8. осъществява взаимодействие и сътрудничество с държавни органи, както и с други организации в страната и в чужбина;

9. организира разработването на концепции и насоки за развитието на геодезията, картографията, кадастъра и геоинформатиката;

10. изпълнява и други функции, определени с устройствения й правилник.

(5) Научното и научно-приложното обезпечаване на измерванията на нивото на Черно море се осъществява съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Българската академия на науките.

Чл. 8. (1) Към министъра на регионалното развитие и благоустройството се създава Съвет по геодезия, картография и кадастър, който е съвещателен орган. Съветът обсъжда основните проблеми и прави предложения по дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава поименния състав на съвета по ал. 1. Председател на съвета е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, определен от министъра.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) В състава на Съвета по геодезия, картография и кадастър се включват заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на транспорта, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на финансите, заместник-министър на земеделието и продоволствието и заместник-министър на околната среда и водите, определени от съответните министри, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", представител на Националното сдружение на общините в Република България и председателят на Камарата на инженерите по геодезия.

(4) Съветът по геодезия, картография и кадастър осъществява дейността си съгласно правилник, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 9. (1) Министърът на отбраната осигурява:

1. поддържането на държавната геодезическа мрежа;

2. създаването, осъвременяването и издаването на геодезическите и картографските материали и данни, включително информационна система за целите на отбраната и сигурността на държавата, както и за нуждите на навигацията за въздухоплаването и корабоплаването;

3. създаването, обновяването и издаването на държавните топографски карти за територията на страната и района на българската база в Антарктика в мащаб 1:25 000 и в по-дребни мащаби;

4. поддържането на основната гравиметрична мрежа и определянето на магнитната деклинация за територията на страната;

5. организирането и поддържането на геодезически и картографски фонд, които съдържат оригиналите на геодезически и картографски материали и данни за нуждите на Министерството на отбраната.

(2) Научното и научно-приложното обезпечаване на магнитните измервания се осъществява съвместно от Министерството на отбраната и Българската академия на науките.

Чл. 10. Министърът на вътрешните работи осигурява геодезическото определяне на линията на държавната граница и изработването на карти в цифров и графичен вид и на информационна система, отразяващи тази граница, създава и поддържа геодезическия и картографския фонд.

Чл. 11. Ведомствата и общините съобразно характера на своите функции осигуряват изпълнението на специализирани дейности в областта на геодезията и картографията и създаването и поддържането на специализирани информационни системи за тях.

Глава трета.
ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА


Раздел I.
Българска геодезическа система и геодезически мрежи


Чл. 12. (1) Геодезическата система за територията на Република България, наричана по-нататък "Българска геодезическа система", се определя на основата на европейската геодезическа референтна система. Българската геодезическа система включва:

1. фундаментални геодезически параметри;

2. геодезическа координатна система;

3. височинна система;

4. система от равнинни координати, основана на приетите геодезическа координатна система и картографска проекция, която се използва за граждански приложения;

5. система за разграфка и номенклатура на картните листове.

(2) Дефиницията, реализацията и поддръжката на Българската геодезическа система се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на отбраната.

(3) Определянето на Българската геодезическа система се извършва чрез:

1. изграждане и поддържане на равномерно разпределени върху цялата територия на Република България геодезически точки, които съставляват единната геодезическа основа;

2. използване на спътникови, геодезични, гравиметрични, астрономични и геомагнитни измервания с висока точност въз основа на резултатите, от които се определят геодезическите координати, надморските височини, ускорението на силата на тежестта и магнитната деклинация на точките;

3. определяне на трансформационните параметри между Българската геодезическа система и други референтни системи, прилагани в страната;

4. определяне на параметрите на земното гравитационно поле за територията на страната;

5. използване на данни от постоянно действащи станции за определяне на положение за нуждите на геодезическите и топографските измервания и за навигацията.

Чл. 13. (1) Единната геодезическа основа на територията на Република България включва следните геодезически мрежи:

1. държавната геодезическа мрежа - предназначена да материализира и разпространи на територията на страната геодезическата координатна система;

2. държавната нивелачна мрежа - предназначена да осигурява единна височинна основа за геодезическите измервания;

3. държавната гравиметрична мрежа - предназначена за определяне параметрите на гравитационното поле;

4. мрежата от мареографни станции - предназначена за регистриране колебанията на нивото на Черно море и определяне на средните му стойности;

5. мрежата от магнитни станции - предназначена за определяне деклинацията на магнитното поле.

(2) Държавната геодезическа мрежа се сгъстява с точки от геодезически мрежи с местно предназначение.

(3) Редът и техническите изисквания за създаване, приемане и поддържане на геодезическите мрежи по ал. 1, т. 1, 3 и 5 се определят с наредби на министъра на отбраната съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Редът и техническите изисквания за създаване, приемане и поддържане на геодезическите мрежи по ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на отбраната.

Раздел II.
Държавни топографски карти


Чл. 14. (1) Държавните топографски карти се изработват за цялата територия на Република България, както и за района на българската база в Антарктика, и включват:

1. едромащабна топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000;

2. средномащабни топографски карти в мащаби 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000;

3. дребномащабни топографски карти в мащаби, по-дребни от 1:100 000.

(2) Държавните топографски карти се представят съгласно системата за разграфка и номенклатура на картните листове.

(3) Държавните топографски карти се създават, обновяват, поддържат и приемат при условия и по ред, определени, както следва:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) едромащабната топографска карта - с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на отбраната, с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност";

2. средномащабната и дребномащабната топографска карта - с наредба на министъра на отбраната съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Държавните топографски карти се обновяват периодично в срок не по-дълъг от 7 години, или в срокове, определени с международни споразумения.

Чл. 15. (1) Аерозаснемане и други дистанционни методи се използват във връзка с изработването и обновяването на едромащабната топографска карта, изработването на кадастралната карта и за други цели.

(2) (Изм. и доп. ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Аерозаснемането се извършва от специализираното звено на Министерството на отбраната, както и от други физически или юридически лица след съгласуване с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

(3) Планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемането и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 16. Данни от космически снимки могат да бъдат използвани при създаването на държавните топографски карти и при създаването на тематични карти по чл. 17 при условия и по ред, определени с наредбите по чл. 14, ал. 3.

Раздел III.
Тематични и други карти


Чл. 17. (1) За специални нужди се създават и издават тематични, общогеографски, учебни и други карти и атласи, глобуси и релефни карти, които отразяват природните и обществените явления и техните взаимодействия.

(2) Данните за природни и обществени явления, нанесени върху картата в съответствие с нейната тематика, съставляват специалното й съдържание. Задължителна част от съдържанието на тематичните карти и атласи е тяхната топографска основа.

(3) Топографската основа на тематичните карти включва бреговата линия, хидрографията, границите (държавната, на административно-териториалните единици), населените места, пътната и железопътната мрежа.

Раздел IV.
Установяване и стандартизация на географските имена


Чл. 18. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава Съвет по стандартизация на географските имена и организира неговата работа.

(2) Съветът по ал. 1 извършва експертна дейност в областта на стандартизацията на географските имена.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Председател на Съвета по стандартизация на географските имена е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, а негови членове са представители на Министерството на отбраната, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на външните работи, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Института за български език и Географския институт при Българската академия на науките, предложени от съответните им ръководители.

(4) Съобразно характера на разглежданите проблеми председателят на съвета може да кани на неговите заседания и представители на други ведомства, области, общини, висши училища и други организации.

(5) Дейността на Съвета по стандартизация на географските имена се финансира със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 19. (1) Съветът по стандартизация на географските имена предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване:

1. реда и правилата за унифицирането и регистрирането на географските имена в Република България и техния правопис;

2. установените географски имена в Република България и вписването им в регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 6;

3. транскрипцията на чужди географски имена и техния правопис;

4. транслитерацията на българските географски имена на латиница.

(2) При изпълнението на функциите си по ал. 1 съветът взема под внимание и препоръките на международните организации по географски имена, както и българските традиции в тяхното изписване.

(3) Съветът осъществява дейността си съгласно правилник, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Актовете на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1 са задължителни за всички ползватели на географски имена в страната.

(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Актовете на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1, т. 4 са задължителни при изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.

Раздел V.
Държавен геодезически, картографски и кадастрален фонд


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Държавният геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съхранява геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни по реда, установен от Закона за Националния архивен фонд.

(2) Материали и данни от Геокартфонда могат да бъдат съхранявани и от териториалните звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) В Геокартфонда се предават за съхраняване:

1. копия с данни за държавната геодезическа и държавната гравиметрична мрежа;

2. оригиналните материали в цифров, графичен и писмен вид и съответните данни за геодезическите мрежи с местно предназначение, за държавната нивелачна мрежа и за нивелачните мрежи, които я сгъстяват, за мареографните станции;

3. оригиналните материали в цифров, графичен, писмен и фотографски вид и съответните данни за едромащабната топографска карта;

4. аероснимки и космически снимки, създадени и/или ползвани при изработване на едромащабната топографска карта или кадастралната карта;

5. копие от картите и списъците с геодезическите координати на точките, определящи линията на държавната граница;

6. копия от данните в цифров, графичен, писмен, фотографски и друг вид и съответните материали, създадени в резултат от специализирани дейности по чл. 4;

7. оригинали или копия на други документи, свързани с геодезическите, картографските и кадастралните дейности, възлагани по реда на чл. 3, ал. 2.

(4) Материали и данни по ал. 3, които не са възложени от държавата, могат да се предават в Геокартфонда за съхранение, ползване и предоставяне на трети лица въз основа на договор между собственика им и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(5) В Геокартфонда се съхраняват материали и данни, създадени чрез специализирани геодезически и картографски дейности, възложени от държавата, ако са за обекти с площ не по-малка от 5 ха, или за линейни обекти с дължина не по-малка от 5 км.

(6) Материалите и данните в цифров вид се съхраняват в Геокартфонда в приетия формат по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл. 21. (1) Материалите и данните, предоставени в Геокартфонда, се съхраняват безсрочно или за определен срок.

(2) На безсрочно съхраняване подлежат:

1. каталозите (регистрите) с координати, надморски височини, гравиметрични данни, данни от мареографни измервания, данни от магнитни измервания, измервания за изследване на геодинамични явления;

2. филми от аерозаснемане и контактни копия от тях, включително данни от аерозаснемане в цифров вид;

3. космически снимки;

4. оригиналите на кадастралната карта и кадастралните регистри;

5. оригинали на топографски и тематични карти, кадастрални и комасационни планове, уникални картографски произведения;

6. топографски карти, върху които са документирани установените държавна граница, административни и землищни граници;

7. геодезически и картографски материали и данни, свързани със защита на авторско право.

(3) На съхраняване за срок 50 години подлежат носителите с данни от полските измервания и изчисления, извършени при създаването на материалите по ал. 2.

(4) Геокартфондът съхранява постъпилите материали и данни, които представляват класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Унищожаване на геодезически и картографски материали и данни, съхранявани в Геокартфонда, се извършва по реда на Закона за Националния архивен фонд.

Чл. 22. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

1. извършва писмени и устни справки въз основа на материалите и данните от Геокартфонда;

2. предоставя заверени копия, включително в цифров и фотографски вид, на геодезически, картографски, топографски и кадастрални материали и данни от Геокартфонда;

3. предоставя информация в цифров вид чрез пряк достъп посредством геоинформационната система.

(2) Когато материалите и данните по ал. 1, т. 2 се предоставят в цифров вид, заверката им се осъществява с електронен подпис на длъжностно лице.

(3) За услугите по ал. 1 се заплащат такси в размери, определени с тарифата по чл. 6, ал. 3, т. 1 или по цени съгласно договорите по чл. 20, ал. 4.

(4) Справките и услугите включват правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

(5) Ведомствата и общините заплащат за справки и услуги по ал. 1, когато материалите и данните са възложени от държавата, действителните разходи, направени за създаване на копия от съответната документация.

(6) Информацията, материалите и данните, предоставени от Геокартфонда, могат да бъдат ползвани само за целите, за които са заявени. Те не могат да бъдат тиражирани, разпространявани или предоставяни на трети лица, освен ако това е уредено на основание на сключен договор с Агенцията по геодезия, картография и кадастър.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница