Закон за геодезията и картографията


Глава седма. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИстраница3/3
Дата15.08.2018
Размер474.97 Kb.
ТипЗакон
1   2   3

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 51. (1) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което:

1. не изпълни или изпълни лошо задължения, възложени му по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и указания и предписания, основани на тях;

2. не изпълни писмено нареждане на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, издадено в рамките на неговата компетентност по този закон;

3. приеме геодезически и картографски работи, изпълнени в нарушение на нормативните актове.

(2) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:

1. без да притежава необходимата правоспособност, предава или контролира геодезически и картографски дейности;

2. като изпълнител на геодезически и картографски дейности нарушава изисквания на този закон и нормативните актове по прилагането му и указанията и предписанията въз основа на тях или не упражнява задължения за контрол върху резултатите от изпълнени геодезически и картографски дейности съобразно сключения договор.

(3) На юридическо лице или едноличен търговец, извършили нарушение по ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.

Чл. 52. (1) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание, лице, което унищожи, повреди или премести геодезически знак или наруши режима на използването му, установен със сервитутна зона.

(2) На юридическо лице или едноличен търговец, извършили нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

(3) Глобата по ал. 1, съответно имуществената санкция по ал. 2, не се налага, ако нарушителят в срок един месец от нарушението по ал. 1 и 2 възстанови със собствени средства геодезическия знак или съоръжението.

Чл. 53. (1) Наказва се с глоба от 200 до 2000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание, лице, което в нарушение на чл. 22, ал. 6 тиражира, разпространява или предоставя на трети лица материали, данни и информация, предоставени от Геокартфонда или от фонда на Министерството на отбраната, както и такива по чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4.

(2) На юридическо лице или едноличен търговец, извършили нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Чл. 54. За други нарушения на този закон, на актовете по прилагането му и на указанията и предписанията, основани на тях, наказанието е глоба от 100 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 55. При повторно извършване на нарушение по този закон глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.

Чл. 56. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, определени съответно от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) Наказателните постановления се издават съответно от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 57. (1) Установяването на нарушенията по този закон, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително, не подлежат на обжалване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Аерозаснемане" е заснемане на земната повърхност от летателен апарат.

2. "Геоинформация" е географска информация, отнасяща се до обекти и явления, пряко или непряко свързани с тяхното местоположение.

3. "Геокартфонд" е съвкупност от геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни, както и структурно звено на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, което го поддържа и управлява.

4. "Длъжностно лице" е лице по чл. 93, т. 1, буква "а" от Наказателния кодекс.

5. "Инженер по геодезия" е лице с висше образование по специалностите "Геодезия, фотограметрия и картография", "Земеустройство", "Геодезия", "Маркшайдерство" или "Геодезия и маркшайдерство", както и лице със завършено висше образование в чужбина с призната и легализирана диплома по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 и чл. 10, ал. 2, т. 4 от Закона за висшето образование, която съответства на посочените специалности.

6. "Правоспособност" е признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции въз основа на определено образование и опит, което дава право за упражняване на конкретни дейности.

7. "Повторно нарушение" е това, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.

8. "Сервитутна зона" е част от поземлен имот около геодезически точки и съоръжения, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на ползване на поземления имот.

9. "Стандартизация на географските имена" е дейност, която има за цел да постигне максимално практическо унифициране в предаването - устно и писмено, на всички географски имена, при което от компетентния орган са приети и утвърдени едно или повече имена за даден обект, точната писмена форма и условията за тяхната употреба.

10. "Тематична карта" е карта, която отразява една тема (обект, явление или отрасъл) или съчетание от теми.

11. "Топографски бази данни" са набори от геодезически (пространствени), атрибутни и други данни за обектите от съдържанието на топографска карта.

12. "Транскрипция на чуждите географски имена" е писменото предаване на съвременния звуков състав на чужди географски имена със средствата на българския език.

13. "Топографско заснемане" е съвкупност от геодезически измервания и аерофотоснимачни дейности, предназначени за определяне по фотограметрични и геодезически методи релефа на земната повърхност и местоположението на естествените и създадените в резултат на човешка дейност обекти.

14. "Установяване на географските имена" е дейността за регистриране на имената на географските обекти в Република България, определени с акт на компетентен държавен орган или записани в държавните топографски карти.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До набирането на актуални данни чрез топографско заснемане в базата топографски данни на територията на страната могат да се включват и данни от дигитализиране на наличните издателски оригинали на едромащабната топографска карта.

§ 3. Геодезически и картографски дейности, чието извършване е възложено до влизането в сила на закона, се довършват съгласно нормативните изисквания, действали към момента на сключването на договора за възлагане.

§ 4. Материалите и данните, създадени в резултат от изпълнение на дейностите по геодезия, картография и кадастър, не се смятат за активи по смисъла на Закона за счетоводството.

§ 5. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на националното учредително събрание на Камарата на инженерите по геодезия се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в "Държавен вестник" в двумесечен срок от влизането в сила на закона.

(2) Участници в областните събрания за избор на делегати на националното учредително събрание на Камарата на инженерите по геодезия могат да бъдат всички инженери по геодезия, които са български граждани и са подали заявление за участие в областните събрания в двумесечен срок от влизането в сила на закона.

(3) Лицата по ал. 2 с постоянен адрес на територията на съответната област подават заявления до областните управители, придружени от копие от документа за самоличност и от дипломата за завършено висше образование.

(4) В двумесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 областните управители организират, насрочват и провеждат областните събрания за избор на делегати за националното учредително събрание на Камарата на инженерите по геодезия.

(5) Областните събрания избират делегати за националното учредително събрание на Камарата на инженерите по геодезия при норма на представителство по един представител за всеки пет подали заявление.

(6) В 14-дневен срок от провеждането на областните събрания за избор на делегати областните управители изпращат протоколите с резултатите от изборите на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 6. (1) В едномесечен срок от изтичането на срока по § 5, ал. 6 министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава временна комисия за подготовка на проектоустава на Камарата на инженерите по геодезия и насрочва датата за провеждане на националното учредително събрание. Членовете на временната комисия трябва да бъдат инженери по геодезия, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон и да не са народни представители, министри и членове на политически кабинети на министри.

(2) Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди датата за провеждане на националното учредително събрание.

(3) Националното учредително събрание се председателства от най-възрастния делегат.

(4) Националното учредително събрание приема устава на Камарата на инженерите по геодезия и избира ръководните й органи.

§ 7. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието на глава първа се изменя така: "Агенция по геодезия, картография и кадастър".

2. В чл. 11, ал. 4, изречение първо думите "25 на сто от събраните по този закон" се заменят със "75 на сто от събраните по този закон и по Закона за геодезията и картографията", думата "само" се заменя със "за създаване на кадастъра и геодезически измервания, както и" и изречение второ се заличава.

3. В чл. 12:

а) създава се нова т. 2:

"2. осъществява функциите и задачите, определени й със Закона за геодезията и картографията;";

б) досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7;

в) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:

"8. води регистри на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;";

г) досегашната т. 8 става т. 9;

д) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея накрая се добавя "и по Закона за геодезията и картографията".

4. Член 13 се изменя така:

"Чл. 13. Службите по геодезия, картография и кадастър осъществяват дейностите по геодезия, картография и кадастър за определените им райони от територията на страната, съхраняват предоставените им първични материали и данни от геодезическите измервания и изпълняват и други функции, определени с устройствения правилник."

5. В наименованието на глава втора думата "кадастъра" се заменя с "геодезия, картография и кадастър".

6. В чл. 16:

а) в ал. 1 след думата "правоспособност" се добавя "по кадастър";

б) в ал. 3 текстът след думите "по чл. 35а" се заличава.

7. В чл. 17, ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите "този закон" се заменят с "геодезия, по картография или по кадастър";

б) в т. 1 след думата "кадастъра" се добавя "съответно в областта на геодезията или картографията";

в) точка 2 се изменя така:

"2. българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър."

8. В чл. 18:

а) в ал. 1 думата "регистъра" се заменя със "съответния регистър по чл. 12, т. 8";

б) (*) алинея 2 се изменя така:

"(2) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17 за вписването на кандидата в съответния регистър. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор."

9. В чл. 19:

а) в ал. 1 думата "кадастъра" се заменя с "кадастър, по геодезия или картография" и думата "регистъра" се заменя със "съответния регистър", а думите "т. 7" се заменят с "т. 8";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, са публични."

10. В чл. 20, ал. 1:

а) в т. 1 думата "кадастъра" се заменя с "кадастър, съответно по геодезия или картография";

б) създава се т. 3:

"3. да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност."

11. В чл. 21:

а) в ал. 1, т. 5 накрая се добавя "от този закон или по чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията";

б) в ал. 3 думата "регистъра" се заменя със "съответния регистър".

12. В чл. 22 думите "и съхраняване на регистъра" се заменят с "на регистрите по кадастър, геодезия и картография".

13. Създава се чл. 22а:

"Чл. 22а. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена при изпълнение на своите функции по кадастъра се смятат за правоспособни за извършване на дейности по кадастъра по силата на този закон."

14. В чл. 54, ал. 1 думите "и кадастралните регистри по тази глава" се заменят с "по чл. 53".

15. В чл. 58, ал. 1 и 3 думите "кадастрални данни" се заменят с "кадастрални, геодезически и картографски материали и данни".

16. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 14 и 15:

"14. "правоспособност по геодезия" е признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции въз основа на определено образование и опит, което дава право за създаване и поддържане на единната геодезическа основа, геодезически измервания и обработката им за създаване на държавните топографски карти, както и за извършване на специализираните дейности в областта на геодезията;

15. "правоспособност по картография" е признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции въз основа на определено образование и опит, което дава право за съставяне, редактиране и оформление на държавните топографски карти, тематични, общогеографски и учебни карти и атласи, на глобуси и на релефни карти."

17. Навсякъде в закона думите "Агенцията по кадастъра", "служба по кадастъра", "службата по кадастъра", "служби по кадастъра" и "службите по кадастъра" се заменят съответно с "Агенцията по геодезия, картография и кадастър", "служба по геодезия, картография и кадастър", "службата по геодезия, картография и кадастър", "служби по геодезия, картография и кадастър" и "службите по геодезия, картография и кадастър".

§ 8. В Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г.) в чл. 3, ал. 1 се създава т. 10:

"10. кадастрални карти и държавни топографски карти."

§ 9. В Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм., бр. 19, 77, 88, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 169, ал. 2 думата "кадастъра" се заменя с "геодезия, картография и кадастър".

2. В чл. 171, ал. 1 думата "кадастъра" се заменя с "геодезия, картография и кадастър".

§ 10. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г.) в § 123, ал. 2, т. 4 думата " кадастъра" се заменя с "геодезия, картография и кадастър".

§ 11. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Агенцията по кадастъра" се заменят с "Агенцията по геодезия, картография и кадастър".

§ 12. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г.) в чл. 58, ал. 2 думата "кадастъра" се заменя с "геодезия, картография и кадастър".

§ 13. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18 от 2006 г.) в чл. 25 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 навсякъде думите "службата по кадастъра" се заменят със "службата по геодезия, картография и кадастър".

2. В ал. 2 думите "служба по кадастъра" се заменят със "служба по геодезия, картография и кадастър".

§ 14. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г.) в чл. 155, т. 1 думата "кадастъра" се заменя с "геодезия, картография и кадастър".

§ 15. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г.) в чл. 8, ал. 3 думата "кадастъра" се заменя с "геодезия, картография и кадастър".

§ 16. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с този закон.

§ 17. Министерският съвет приема дългосрочна програма за развитието на дейностите по геодезията и картографията, кадастъра и имотния регистър по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 18. Параграф 7, т. 8, буква "б" влиза в сила след учредяването на Камарата на инженерите по геодезия.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 23 март 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2007 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г.)

§ 3. Регистрираните до влизането в сила на закона търговски марки, географски означения и наименования на юридическите лица, транслитерирани в отклонение от нормите на този закон, могат да бъдат приведени в съответствие с неговите изисквания.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница