Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница10/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
закон за храните
Раздел ІІ
Храни, предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели и храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества
Чл. 76. (1) Министърът на здравеопазването е компетентен орган по регистрация на храни,
предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели и храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества, съгласно Регламент (ЕО) № 1925/2006.
(2) Бизнес операторите подават уведомление до Министерството на здравеопазването, когато пускат за първи пътна пазара на територията на Република България
1. храна за кърмачета. (в сила от 22.02.2021 г. - ДВ, бр. 52 от 2020 г) преходна храна, произведена от белтъчни хидролизати, или преходна храна, съдържаща вещества, различни от изброените в приложение ІІ на
Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 609/2013 на Европейския парламенти на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация захраните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца (ОВ, L 25/1 от 2 февруари г. храна за специални медицински цели. храна, в която са вложени витамини, минерали и някои други вещества, съгласно Регламент (ЕО) № 1925/2006.
(3) Уведомлението съдържа най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. адресна обекта за производство, а когато дейността в обекта се извършва от бизнес оператор,
различен от този пот неговото име или наименование и адресна управление. види адресна обекта за дистрибуция, когато е различен от адреса потили. дата напускане на пазара на територията на Република България на храната, която не може да бъде по-рано от 14 дни от датата на подаване на уведомлението. предназначение на храната и данни за нейното съответствие с изискванията за нейния състав,
характеристики и предназначение) Към уведомлението се прилагат. етикет, с който храната ще бъде пусната на пазара на територията на Република България. оригинален етикет, когато храната не е българско производство. данни, които установяват съответствието нахраните с изискванията относно техния състав,
характеристики и предназначение, както и друга информация, необходима за изготвяне на становището по

ал. 6.
(5) Министерството на здравеопазването може да изиска от бизнес оператора да представи научно изследване или данни, които установяват съответствието на храната с изискванията за нейния състав,
характеристики и предназначение, както и друга необходима информация. Когато изследванията или данните се съдържат в научна публикация, се предоставя информация за нея.
(6) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 или предоставяне на информацията по ал. 5 компетентният орган издава становище за съответствие или несъответствие на храната с нормативните изисквания, което се изпращана съответния бизнес оператори на Българската агенция по безопасност нахраните в дневен срок от издаването му) При изразено становище за съответствие на храната с нормативните изисквания компетентният орган вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за подадените уведомления. номер и дата на подаденото уведомление. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора. адресна обекта за производство, име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора, извършващ дейност в него. види адресна обекта за дистрибуция, когато е различен от този поти. види наименование на храната. съставна храната. предназначение на храната. дата напускане на пазара) При промяна на вписани обстоятелства по алт бизнес операторът незабавно подава уведомление до компетентния орган, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната) При промяна на вписани обстоятелства по алти компетентният орган вписва промяната в регистъра по чл. 24, ал. 1 в дневен срок от уведомяването) При издадено становище по ал. 6 за несъответствие на храната с нормативните изисквания
Българската агенция по безопасност нахраните прилага принудителни административни мерки по реда на
Закона за управление на агрохранителната верига) Заличаване от регистъра по чл. 24, ал. 1 на храна по ал. 1 се извършва със заповедна компетентния орган при. прекратяване на дейността – поискане на бизнес оператора. неизпълнение на принудителна административна мярка, приложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига. промяна на наименованието и/или качествения, и/или количествения съставна храната.
Чл. 77. Когато храна по чл. 76, але пусната за първи пътна пазара на друга държава – членка на
Европейския съюз, към уведомлението по чл. 76, ал. 2 се прилагат и документи, издадени от компетентния орган на съответната държава членка.
Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница