Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница11/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
закон за храните
Раздел ІІІ
Добавки, ензими и ароматизанти в храни и хранителни добавки. Храни,
предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване
Чл. 78. (1) Министърът на земеделието, храните и горите е национален компетентен орган за целите на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламенти на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ, L 354/1 от 31 декември 2008 г, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1331/2008".
(2) Добавки, ензими и ароматизанти могат да бъдат влагани или използвани във или върху храни при спазване на Регламент (ЕО) № 1331/2008.
Чл. 79. (1) Компетентен орган за регистрация на хранителни добавки и храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, е изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност нахраните) За пускане за първи пътна пазара на територията на Република България на хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, бизнес операторът подава заявление до компетентния орган) Заявлението е по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните, и съдържа най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора, и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. адресна обекта за производство, а когато дейността в обекта се извършва от бизнес оператор,
различен от този пот неговото име или наименование, седалище и адресна управление. види адресна обекта за дистрибуция, когато е различен от този пот. информацията по чл. 61, алт когато е приложимо. дата напускане на пазара на територията на Република България на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, която не може да бъде по-рано от 14 дни от подаване на заявлението. търговско наименование и качествени количествен съставна хранителната добавка или храната,
предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване. предназначение на хранителната добавка или храната) Към заявлението се прилагат. етикет, с който хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, ще бъде пусната на пазара на територията на Република България. оригинален етикет, когато продуктът не е българско производство. декларация за съответствие на състава на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, с информацията на етикета, включително за отсъствие в състава им на вещества, определени в съответните наредби по чл. 81.


(5) Заявлението се проверява в дневен срок от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни, като срокът по алт спира да тече) Компетентният орган може да изиска от бизнес оператора да представи научно изследване или данни, които установяват съответствието на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, с изискванията за нейния състав, характеристики и предназначение,
както и друга необходима информация. Когато изследванията или данните се съдържат в научна публикация, се предоставя информация за нея.
(7) Компетентният орган може да поиска от Министерството на здравеопазването, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Националния център по обществено здраве и анализи, Антидопинговия център, Изпълнителната агенция по лекарствата или от други институции и организации да предоставят становище за съответствие с нормативните изисквания на състава, количеството и вида на вложените съставки в хранителна добавка или в храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване) Институциите или организациите по ал. 7 представят становището в дневен срок от получаване на искането.
(9) В дневен срок от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите, от изтичането на срока за отстраняването им или от получаване на становище по ал. 7 компетентният орган. вписва хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, в регистъра по чл. 24, ал. 1;
2. издава заповед за отказ за вписване.
(10) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й) Хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване,
се пускана пазара на територията на Република България след вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1.
Чл. 80. (1) Компетентният орган по чл. 79, ал. 1 вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за подадените заявления за регистрация на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, пуснати на пазара на територията на Република България. номер и дата на подаденото заявление. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора. адресна обекта за производство, име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора, извършващ дейност в него. види адресна обекта за дистрибуция, когато е различен от този потили. наименование на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване. качествени количествен съставна хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване. предназначение на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване;


8. дата напускане на пазара) При промяна на вписани обстоятелства по алт бизнес операторът незабавно подава уведомление до компетентния орган, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната) При промяна на вписани обстоятелства по алти компетентният орган вписва промяната в регистъра по чл. 24, ал. 1 в дневен срок от уведомяването) Заличаване от регистъра по чл. 24, ал. 1 на хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, се извършва със заповедна компетентния орган при. прекратяване на дейността по производство и търговия с вписана в регистъра хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване – поискане на оператора. неизпълнение на принудителна административна мярка, приложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига. промяна на наименованието и/или качествения, и/или количествения съставна вписана в регистъра по чл. 24, ал. 1 хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване.
Чл. 81. Министърът на земеделието, храните и горите, съвместно с министъра на здравеопазването и след съгласуване с министъра на младежта и спорта, издава
1. наредба за хранителните добавки, въвеждаща правото на Европейския съюз относно а) хранителните вещества (витамините и минералите, които могат да се влагат при производството на хранителни добавки;
б) веществата с хранителен или физиологичен ефект, които могат да се влагат при производството на хранителни добавки;
в) критериите за чистота на хранителните вещества, предназначени за влагане в хранителни добавки;
г) информацията, която трябва да се отбелязва при етикетиране на хранителни добавки;
д) растенията и частите от растения, които не могат да се влагат в хранителни добавки;
е) веществата, които не могат да се влагат в хранителни добавки. наредба за изискванията към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница