Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница12/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
закон за храните
Раздел ІV
Генетично модифицирани храни
Чл. 82. (1) Пускане на пазара на генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, се извършва след получаване на разрешение от
Европейската комисия по реда на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламенти на Съвета от септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи, наричан по-нататък "Регламент
(ЕО) № 1829/2003", Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията от 3 април 2013 г. относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламенти на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 641/2004 и (ЕО) № 1981/2006 на Комисията (OB, L 157/1 от 8 юни 2013 г, наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 503/2013", и при спазване на определените в разрешението условия.


(2) Министърът на земеделието, храните и горите е национален компетентен орган по смисъла на чл. от Регламент (ЕО) № 1829/2003.
(3) Министерството на земеделието, храните и горите поддържана интернет страницата си информация за съдържанието на регистъра по чл. 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Чл. 83. (1) Бизнес оператор, който иска да пусне на пазара генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, подава заявление за получаване на разрешение до Министерството на земеделието, храните и горите или до национален компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз) Заявлението се изготвя и подава при спазване на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013.
(3) Заявлението може да включва и искане за пускане на генетично модифициран фураж или ГМО за използване във фураж или като фураж) Министерството на земеделието, храните и горите в дневен срок от получаване на заявлението уведомява бизнес оператора, като посочва датата на получаването. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 14 дни) В дневен срок от изтичането на сроковете по ал. 4 Министерството на земеделието, храните и горите изпраща заявлението по ал. 1 и приложените към него документи на Европейския орган по безопасност нахраните, за което информира заявителя) Приискане от Европейския орган по безопасност нахраните. Центърът за оценка на риска по хранителната верига съгласно чл. 6, параграф 3, буква "б" от
Регламент (ЕО) № 1829/2003 изготвя оценка за безопасността на храната. Министерството на земеделието, храните и горите съгласно чл. 6, параграф 3, буква "вот Регламент
(ЕО) № 1829/2003 изготвя доклад за оценка по реда на чл. 66 от Закона за генетично модифицирани организми.
Чл. 84. (1) Бизнес оператор по смисъла на чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 е длъжен да спазва освен изискванията на чл. 17 и 19 и изискванията за етикетиране на генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО,
определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
(2) Бизнес оператор по смисъла на чл. 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламенти на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването нахрани и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1830/2003", е длъжен да спазва освен изискванията на чл. 17 и 19 и на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и изискванията за проследимост и етикетиране на генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни,
съдържащи съставки, произведени от ГМО, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003.
(3) Когато храната съдържа или се състои от ГМО в съотношение над допустимата прагова норма,
определена в Регламент (ЕО) № 1830/2003, видът, количественото съдържание, уникалният идентификатор на ГМО и думите "Съдържа ГМО" задължително се изписват на опаковката с размер, не по-малък от 25 на сто от опаковката, с главни букви, с контрастен на останалата част от текста цвят) Бизнес операторите по ал. 1 са длъжни да имат въведени процедури за идентифициране на операторите, от които са закупили и на които са продали храните, с цел гарантиране на проследимостта.


(5) При етикетирането на генетично модифицирана храна, ГМО за използване в храни или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от ГМО, се спазват и изискванията на чл. 4, параграф 6 от
Регламент (ЕО) № 1830/2003 и чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.
(6) Информацията, обменяна между бизнес операторите по ал. 1 и 2 на всеки етап от дистрибуцията на генетично модифицирана храна, ГМО за използване в храни или като храна или храна, съдържаща съставки,
произведени от ГМО, се съхранява 5 години след сключването на всяка сделка.
Чл. 85. Условията и редът, при които захраните може да се използва етикет "БЕЗ ГМО", се определят в съответната наредба по чл. 5.
Чл. 86. Бизнес операторите по чл. 84 вземат проби с цел да гарантират, че произведените от тях храни отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Чл. 87. При производството нахрани, предназначени за деца, се забранява влагането на продукти и съставки, които се състоят, съдържат или са произведени от ГМО.


Сподели с приятели:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница