Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница13/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
закон за храните
Раздел V
Храни, обработени с йонизиращо лъчение
Чл. 88. (1) Обработване нахрани с йонизиращо лъчение се извършва само от лица, регистрирани от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър за извършване на този вид дейност) Обработването на всеки отделен вид храна с йонизиращо лъчение се извършва след издаване на отделно разрешение от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър.
(3) Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на земеделието, храните и горите издава наредба за условията и реда за обработване нахрани с йонизиращо лъчение и за изискванията към тези храни.
Чл. 89. (1) Обработване нахрани с йонизиращо лъчение се разрешава, когато има основателна технологична необходимост затова, няма опасност за здравето на хората и е от полза за крайния потребител) С йонизиращо лъчение може да се обработват само храни, посочени в наредбата по чл. 88, ал. въвеждаща Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламенти на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно съставянето на списък на Общността захрани и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение) Обработването нахрани с йонизиращо лъчение може да бъде използвано само с цел. намаляване на опасността от хранителни заболявания чрез унищожаване на болестотворни организми. намаляване на риска от разваляне нахраните чрез забавяне или спиране на процесите на гниене и унищожаване на гнилостните микроорганизми. намаляване на загубите при съхранение нахраните чрез забавяне на зреенето, прорастването или покълването. премахване на организмите, вредни за растенията и захраните от растителен произход.
Чл. 90. (1) За регистрация за извършване на дейност "обработване нахрани с йонизиращо лъчение"
лицето подава заявление до министъра на здравеопазването. Заявлението е по образец, одобрен от министъра на здравеопазването, и съдържа най-малко:


1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на лицето и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. адресна обекта за извършване на обработването с йонизиращо лъчение
3. регистрационен номер на лицензията за използване на източници на йонизиращо лъчение по чл. алт от Закона за безопасно използване на ядрената енергия
4. информация за вида на източника на йонизиращо лъчение. стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна. списък нахраните по чл. 89, ал. 2, които ще се обработват с йонизиращо лъчение.
(2) При установяване на нередовности в предоставената информация по ал. 1 или при необходимост от представяне на допълнителна информация заявителят се уведомява в срок до 14 дни от подаване на заявлението и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.
При неотстраняване на нередовностите в определения срок заявлението не се разглежда) В дневен срок от постъпване на заявлението, съответно от изтичане на срока по ал. министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за. регистрация за извършване на дейност "обработване нахрани с йонизиращо лъчение. отказ за регистрация) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й) Регистрацията за извършване на дейност "обработване нахрани с йонизиращо лъчение" има срок на действие, равен на срока на действие на лицензията по чл. 15, алт от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. За извършената регистрация на лицето се издава удостоверение в срока по ал. 3.
(6) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за прекратяване на регистрацията и за обезсилване на издаденото удостоверение по ал. 5:
1. поискане на регистрираното лице. при заличаване на юридическото лице от търговския регистър. при отнемане, прекратяване или изтичане на срока на лицензията по алт. при системно нарушаване на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. при установяване, че регистрираното лице е предоставило невярна информация, която е послужила като основание за извършване на регистрацията. при смъртна физическото лице) Заповедта по ал. 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание алт, неспира изпълнението й.


(8) В регистъра по чл. 24, ал. 2 се вписват. данните по ал. 1;
2. срокът на регистрацията по ал. 5;
3. номерът и датата на заповедта по ал. 6.
Чл. 91. (1) За всеки конкретен случай за издаване на разрешение за обработване на храна по чл. 88, ал. и чл. 89, ал. 2 бизнес операторът подава заявление до Министерството на здравеопазването. Заявлението е по образец, одобрен от министъра на здравеопазването, и в него бизнес операторът посочва. вида и количеството на храната, която ще бъде обработвана с йонизиращо лъчение. обекта за извършване на обработването по чл. 90, алт. обосновка за необходимостта и целта на обработването. дали храната или част от нея преди това е била подлагана на обработване с йонизиращо лъчение) В дневен срок от подаване на заявлението министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед. с която разрешава обработването с йонизиращо лъчение. за отказ за издаване на разрешение) Заповедта за отказ по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й) Органът по ал. 2 уведомява министъра на земеделието, храните и горите за издадените заповеди, с които е разрешено обработване на храна с йонизиращо лъчение.


Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница