Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница15/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
закон за храните
Глава четвърта
ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ
Чл. 95. (1) Хранителното банкиране е съвкупност от дейности, които имат за цел да осигурят безвъзмездно предоставяне нахрани на нуждаещи се лица и на лица, предоставящи социални услуги.
(2) Хранителното банкиране се извършва от лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, които са получили разрешение за операторна хранителна банка.
Чл. 96. (1) Дейностите по хранително банкиране са. безвъзмездно предоставяне нахрани от:
а) производители и търговци нахрани на операторна хранителна банка;
б) операторна хранителна банка на нуждаещи се лица и на лица, предоставящи социални услуги. складиране, съхранение и/или опаковане, и/или преопаковане нахрани, безвъзмездно предоставени на операторна хранителна банка) Списъкът нахраните, обектна хранително банкиране, се утвърждава със заповедна министъра на земеделието, храните и горите след съгласуване с министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Българската агенция по безопасност нахраните) Списъкът по ал. 2 съдържа и информация за сроковете, в които храните се предоставят безвъзмездно. Сроковете се определят въз основана срока на минимална трайност или срока на годност на съответната храна.
(4) Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на които операторите на хранителна банка може безвъзмездно да предоставят храни. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страницата на
Министерството на труда и социалната политика.


(5) При извършване на дейност по хранително банкиране лицата по чл. 95, ал. 2 са стопански субекти в хранителната промишленост по смисъла на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламенти на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта нахраните, за създаване на Европейски орган за безопасност нахраните и за определяне на процедури относно безопасността нахраните, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 178/2002".
(6) Българската агенция по безопасност нахраните осъществява контрол върху дейността на операторите на хранителни банки за безопасността на безвъзмездно предоставените храни.
Чл. 97. Операторът на хранителна банка трябва да отговаря едновременно на следните условия. да е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. да разполага със:
а) собствени или наети обекти или площи в обекти за извършване на дейностите по хранително банкиране, които отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт обекти, регистрирани по реда на чл. 26 и разположени на територията нане по-малко от на сто от областите в страната;
б) собствени и/или наети превозни средства, регистрирани по реда на чл. 55, когато това е необходимо за извършване на дейностите по хранително банкиране;
в) собствена мрежа или мрежа от партньорски организации за безвъзмездно предоставяне нахрани. да прилага изискванията за проследимост ида използва система за отчетност, която позволява органите на Българската агенция по безопасност нахраните и на Националната агенция за приходите да извършват контролна безвъзмездно предоставените на оператора на хранителна банка храни, включително на предоставилия ги производител или търговец, идентифициран с единен идентификационен код по
Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 98. (1) За издаване на разрешение за операторна хранителна банка лицата по чл. 95, ал. 2 подават заявление до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните) Заявлението е по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните, и съдържа данните по чл. 26, ал. 2, както и данни за вида нахраните, които ще се предоставят безвъзмездно) Към заявлението се прилагат
1. документ за собствености или друг документ, удостоверяващ правото на оператора на хранителна банка да ползва обекта и/или превозните средства за извършване на дейността
2. документ за използваната от оператора система за отчетност по чл. 97, т. 4;
3. план за извършване на хранително банкиране, който съдържа:
а) дейностите по хранително банкиране, които ще се извършват;
б) годишния прогнозен обемна безвъзмездно предоставените храни;
в) максималния складов капацитет за съхраняване на безвъзмездно предоставени храни – по видове храни;

г) начина на унищожаване нахраните при изтичане на срока им на годност. финансова обосновка за източниците на финансиране и за осигуряване на необходимите средства за осъществяване на дейностите по хранително банкиране и по унищожаване нахраните. декларация, че заявителят не е в производство по прекратяване по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 99. (1) Заявлението по чл. 98, ал. 1 се разглежда от оправомощени от изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност нахраните длъжностни лица) При установяване на нередовности лицата по ал. 1 уведомяват заявителя и определят дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им) Когато нередовностите не са отстранени в срока по ал. 2, заявлението се връщана заявителя и производството се прекратява с решение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните) В дневен срок от постъпване на заявлението, съответно от отстраняване на нередовностите,
изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност нахраните издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.
(5) Непроизнасянето в срока по ал. 4 се смята за мълчалив отказ) Актовете по ал. 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс) При отказ за издаване на разрешение заявителят може да подаде ново заявление не по-рано от дни от постановяването на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна. В случайна мълчалив отказ заявителят може да подаде ново заявление не по-рано от 90 дни от изтичането на срока по ал. 4.
Чл. 100. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност нахраните отказва издаването на разрешение, когато. заявителят е предоставил неверни данни или документи с невярно съдържание, които са от значение за издаване на разрешението. заявителят не отговаряна условията за издаване на разрешение.
Чл. 101. (1) Разрешението за операторна хранителна банка се издава за срок до 5 години) Разрешението съдържа. наименование на органа, който го издава. наименование и номер на акта. правни и фактически основания за издаване на акта. наименование, седалище, адресна управление и единен идентификационен код на лицето. срок на разрешението. обекти, чрез които ще се извършва дейността;


7. дата навлизане в сила на разрешението.
Чл. 102. Лице, получило разрешение за операторна хранителна банка, е длъжно да уведоми изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните за всички промени в обстоятелствата, при които е издадено разрешението, в дневен срок от настъпването им ида представи необходимите документи, удостоверяващи промяната.
Чл. 103. (1) Българската агенция по безопасност нахраните поддържана интернет страницата си публичен регистър на издадените разрешения за оператори на хранителна банка) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност нахраните определя със заповед длъжностни лица, които поддържат регистъра) Регистърът се води, като се създава електронна база данни и досиета за лицата, включващи обстоятелствата, подлежащи на вписване) На вписване подлежи информацията по чл. 104, ал. 1 и последващите промени в нея) Вписванията в регистъра се извършват въз основана решенията на изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност нахраните) Вписването на обстоятелствата за съответното лице се извършва въз основана данните, съдържащи се в документите, представени в Българската агенция по безопасност нахраните или служебно събрани от нея) За всяко подлежащо на вписване в регистъра лицев електронната база данни се създава електронно досие с уникален код, в което се извършват предвидените вписвания) За всяко подлежащо на вписване в регистъра лице се открива досие за всяко отделно разрешение, в което по реда на постъпването се подреждат всички отнасящи се до лицето документи, включително актовете на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните) Информацията, която подлежи на вписване в регистъра, се актуализира в дневен срок след постъпване на уведомлението по чл. 102.
Чл. 104. В регистъра по чл. 103, ал. 1 се вписват. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза. единният идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел. датата на постъпване на заявлението за издаване на разрешение. датата и номерът на акта, въз основана който се издава разрешението. датата и номерът на акта, с който изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност нахраните изменя или допълва издаденото разрешение. видът и адресът на обектите, чрез които ще се извършва дейността. наложените имуществени санкции и принудителните административни мерки.
Чл. 105. (1) Срокът на разрешението за операторна хранителна банка се удължава с нов срок до години, когато заявлението е подадено най-малко 6 месеца преди изтичането на срока на разрешението и лицето отговаряна изискванията по чл. 97.


(2) Удължаването на срока на разрешението се извършва по реда и в сроковете за подаване и разглеждане на заявлението за издаване на разрешение.
Чл. 106. (1) Действието на издадено разрешение за операторна хранителна банка се прекратява с решение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните. при изтичане на срока на разрешението. поискане на оператора, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява дейността по хранително банкиране. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи. когато операторът не започне да извършва дейност в срок 12 месеца от влизането в сила на разрешението. когато операторът престане да отговаряна условията, при които е издадено разрешението. когато на оператора е наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушаване на разпоредбите на този закони или на Закона за данък върху добавената стойност. при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел) Производството по прекратяване на действието на разрешението започва по мотивирано решение на компетентния орган или поискане на операторна хранителна банка) За прекратяване на действието на разрешението операторът на хранителна банка подава в
Българската агенция по безопасност нахраните заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните. Заявлението съдържа най-малко:
1. наименование на оператора на хранителна банка седалище, адресна управление и идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел. регистрационен номер на разрешението. обосновка на исканото прекратяване) Към заявлението се прилагат документи, доказващи основанието за прекратяване) Когато изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност нахраните започва производство за прекратяване на действието на издадено разрешение, на оператора на хранителна банка се изпраща съобщение, като в него се посочват основанията за прекратяване. Операторът може да представи становище по основанията за прекратяване на действието на разрешението в дневен срок от получаване на съобщението) Решението за прекратяване на действието на разрешението се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс) Лице, на което е прекратено разрешението за операторна хранителна банка, не може да подава заявление за издаване наново разрешение за същата дейност в двугодишен срок от прекратяване на разрешението.
Чл. 107. За вписване в регистъра по чл. 103 операторът на хранителна банка не заплаща такса.
Чл. 108. Министерският съвет с наредба определя специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност.
Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница