Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница16/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
закон за храните
Глава пета
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ХРАНИТЕ
Чл. 109. Българската агенция по безопасност нахраните осъществява. официален контрол върху храните на всички етапи на производство, преработка и/или дистрибуция с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. официален контрол за оценка на съответствието нахраните с изискванията на национални,
утвърдени или браншови стандарти, когато е заявена претенция за тяхното спазване. контрол за съответствието нахраните с изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 на Европейския парламенти на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 14 декември 2012 ги Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (OB, L 157/1 от 15 юни 2011 г) съгласно правомощията й по Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. официален контрол върху материали и предмети, предназначени за контакт с храни, на всички етапи на производство, преработка и/или дистрибуция.
Чл. 110. Регионалните здравни инспекции извършват официален контрол върху бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на всички етапи на производство, преработка и/или дистрибуция.
Чл. 111. Органите на официалния контрол върху храните се включват в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласуват при необходимост устройствени планове, участват в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или поискане на физически или юридически лица, дават становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация или участват в състава на държавните приемателни комисии за обекти за производство, преработка и/или дистрибуция нахрани, по реда на
Закона за устройство на територията.
Чл. 112. (1) За издаване на необходимите документи по закона и за извършване на официален контрол в областта нахраните се събират такси в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност нахраните) За издаване на необходимите документи по закона и за извършване на официален контрол върху бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се събират такси в размер, определен с тарифата по чл. 46 от Закона за здравето) За извършване на услуги на физически и юридически лица, осъществяващи дейности по реда на закона, извън тези по ал. 1, се заплащат цени по ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност нахраните) Всички заявления и уведомления по закона могат да се подават и изпращат лично, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
Чл. 113. (1) Официалният контрол върху храни, произведени по утвърдени, браншови или национални стандарти, и обозначаването за съответствие с тези стандарти се извършват по процедури, утвърдени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните) Българската агенция по безопасност нахраните води и поддържа публичен списък на бизнес операторите, които произвеждат храни по утвърдени, браншови или национални стандарти, който публикувана интернет страницата си.


Чл. 114. Вземането на проби, извършването на анализи и изпитвания и определянето на лаборатории за целите на официалния контрол се извършват при условията и по реда на Закона за управление на агрохранителната верига.


Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница