Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 от


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИPdf просмотр
страница21/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
закон за храните
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Законът захраните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г изм., бр. 102 от 2003 г, бр. 70 от 2004 г, бр. 87, 99 и от 2005 г, бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г, бр. 31, 51 и 53 от 2007 г, бр. 36 и 69 от 2008 г, бр. 23,
41, 74, 82 и 93 от 2009 г, бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г, бр. 8 от 2011 г, бр. 54 и 77 от 2012 г, бр. 68 от г, бр. 26 от 2014 г, бр. 14 и 56 от 2015 г, бр. 28, 44 и 88 от 2016 г, бр. 58, 63 и 92 от 2017 ги бр. 59, и 106 от 2018 г) се отменя 3. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон административни производства и производства по издаване на разрешителни и удостоверения се довършват по досегашния ред 4. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по въвеждане в експлоатация на обекти за производство и търговия с храни се довършват по досегашния ред 5. Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за регистрация на обекти за производство и търговия с храни запазват действието си за срока, за който са издадени 6. В месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването служебно признава и вписва в съответния списък по чл. 68, ал. 1 всички натурални минерални и изворни води,

предлагани на пазара към датата на обнародване на закона. Предлагането на пазара за определен продукт се установява чрез проверки от компетентните органи за регистрация на бизнес операторите. Търговските наименования, използвани за натурални минерални и изворни води преди датата на обнародване на закона, може да бъдат използвани от бизнес операторите и след тази дата, при условие че етикетите съдържат информация за мястото на експлоатация и наименованието на находището, съответно – на подземното водно тяло 7. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които осъществяват търговия с храни от разстояние, привеждат дейността сив съответствие с изискванията наглава втора, раздел ІV.
§ 8. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат, съответно издават в месечен срок от влизането му в сила) Тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност нахраните се привежда в съответствие с този закон в тримесечен срок от влизането му в сила) До приемането, съответно издаването на актовете по ал. 1 се прилагат подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон захраните, доколкото не противоречат на този закон 9. (1) Образците на документи по този закон се одобряват от съответните компетентни органи в рамките на тяхната компетентност в двумесечен срок от влизането му в сила) Одобрените образци се публикуват на интернет страницата на съответния компетентен орган 10. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г изм., бр. 30, 31, 55 и от 2006 г, бр. 51 и 84 от 2007 г, бр. 13, 36 и 100 от 2008 г, бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г, бр. 25 и 41 от г, бр. 8 и 92 от 2011 г, бр. 77, 82 и 97 от 2012 г, бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г, бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г, бр. 14, 34 и 58 от 2016 г, бр. 58 и 85 от 2017 г, бр. 17 и 98 от 2018 г, бр. 24 и 101 от 2019 ги бр. 13 от 2020 г) се правят следните изменения и допълнения. В чл. 132, ала) в т. 4 след думата "писмено" се добавя "или по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. б) в та след думата "писмено" се добавя "или по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. в) в т. 5 след думата "писмено" се добавя "или по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. г) в т. 6 след думата "писмено" се добавя "или по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. д) в т. 7 след думата "писмено" се добавя "или по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3".
2. В чл. 139а:
а) вал, изречение трето след думата "изследванията" се добавя "както и отказ от получаване на разпореждане или при неизпълнение на разпореждането в срок от 10 работни дни";
б) вал след думите "ал. 1" се добавя "и ал. в) вал цифрата "1" се заменя с "3".
3. В чл. 151, т. 1 след думите "и 12" се добавя "чл. а, чл. 139б".


§ 11. В Закона заводите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г изм., бр. 81 от 2000 г, бр. 34, 41 и 108 от 2001 г.,
бр. 47, 74 и 91 от 2002 г, бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г, бр. 6 и 70 от 2004 г, бр. 18, 77 и 94 от 2005 г, бр. 29,
30, 36 и 65 от 2006 г попр., бр. 66 от 2006 г изм., бр. 105 и 108 от 2006 г, бр. 22 и 59 от 2007 г, бр. 36, 52 и от 2008 г, бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г, бр. 61 и 98 от 2010 г, бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г.,
бр. 45, 77 и 82 от 2012 г, бр. 66 и 103 от 2013 г, бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г, бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и от 2015 г, бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г, бр. 12, 58 и 96 от 2017 г, бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г, бр. 17, 25 и от 2019 ги бр. 21 и 44 от 2020 г) в чл. 21 се правят следните изменения
1. Вал думите "и/или комплексна балнеологична оценка" и "и/или стопанска оценка от
Министерството на околната среда и водите" се заличават. Алинея 2 се изменя така
"(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по реда, определен в Закона захраните. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г изм., бр. 86, 105 и 108 от г Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от г, бр. 106 от 2008 г, бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г, бр. 94 и 100 от 2010 г, бр. 19, 77 и 99 от 2011 г, бр.
54, 94 и 103 от 2012 г, бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г, бр. 1, 105 и 107 от 2014 г, бр. 41, 79, 94 и от 2015 г, бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г, бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г, бр. 24, 65 и 98 от 2018 г, бр.
24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 ги бр. 14 и 18 от 2020 г) се правят следните изменения. В чл. 6, алта) в буква "б" думите "чл. у" се заменят с "чл. б) в буква "в" думите "чл. м, ал. 4" се заменят с "чл. 96, ал. в) в буква "г" думите "чл. м, ал. 5" се заменят с "чл. 96, ал. 3".
2. В чл. 39, т. 7 думите "чл. у" се заменят с "чл. 103".
3. В чл. 170, ал. 4 думите "чл. ц, алт" се заменят с "чл. 106, алт. Вот допълнителните разпоредби:
а) в та думите "чл. м, ал. 4" се заменят с "чл. 96, ала думите "чл. м, ал. 5" се заменят с "чл. 96,
ал. б) в т. б думите "чл. п, ал. 4" се заменят среда наглава четвърта 13. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и от 2006 г, бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г, бр. 36 и 102 от 2008 г, бр. 23, 42 и 82 от 2009 г, бр. 15, 18 и 97 от г, бр. 18 от 2011 г, бр. 38 и 56 от 2012 г, бр. 15, 27 и 30 от 2013 г, бр. 61 от 2014 г, бр. 14, 57, 60 и от 2015 г, бр. 59 и 74 от 2016 г, бр. 8, 58 и 103 от 2017 г, бр. 7, 20 и 37 от 2018 г, бр. 17, 45 и 100 от 2019 ги бр. 13 от 2020 г) в чл. 82, алт думите "хранителните стоки" се заменят с "храните и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни 14. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г изм., бр. от 2008 г Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г изм., бр. 71 от 2008 г, бр. 10,
23, 41, 88 и 102 от 2009 г, бр. 59 и 98 от 2010 г, бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г, бр. 38, 60 и 102 от 2012 г, бр.
15 от 2013 г, бр. 1 и 18 от 2014 г Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г изм.,
бр. 48 от 2015 г, бр. 43 от 2016 г, бр. 85 и 103 от 2017 г, бр. 84, 91 и 102 от 2018 г, бр. 17 и 64 от 2019 ги бр. 17 от 2020 г) в чл. а, ал. 1 думите "чл. 14, ал. 1" се заменят с "чл. 24, ал. 1".
§ 15. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на

Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г изм., бр. 16 от 2008 г, бр. 10 и 82 от 2009 г, бр. 26 и 80 от г, бр. 8 от 2011 г, бр. 99 от 2013 г, бр. 12, 14 и 57 от 2015 г, бр. 19 от 2016 г, бр. 58 и 85 от 2017 г, бр.
17 и 106 от 2018 г, бр. 98 от 2019 ги бр. 13 от 2020 г) се правят следните изменения. В чл. а, ал. 1 думите "чл. 2 от" се заличават. В чл. дали думите "чл. 12" се заменят с "чл. 26", а думите "чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност" се заменят с "чл. 55 от Закона захраните. В чл. 65, ал. 3 думите "чл. 28" се заменят с "чл. 138".
§ 16. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г изм., бр. 87 от 2005 г, бр. 30 от 2006 г, бр.
51 от 2007 г, бр. 36 и 43 от 2008 г, бр. 26 от 2010 г, бр. 8 и 19 от 2011 г, бр. 61 от 2014 г, бр. 58 от 2017 ги бр. 42 от 2018 г) в чл. 30 думите "чл. 7" се заменят с "чл. 14".
§ 17. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г изм., бр. 88, 94 и 105 от г, бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г, бр. 36, 43 и 71 от 2008 г, бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г, бр. 61 и 73 от г, бр. 8 и 19 от 2011 г, бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г, бр. 15 и 109 от 2013 г, бр. 53 и 107 от 2014 г, бр.
12 и 102 от 2015 г, бр. 105 от 2016 г, бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г, бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от 2018 ги бр. 98 от 2019 г) в чл. 50, алт думите "чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност" се заменят с "чл. 55 от Закона захраните. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г изм., бр. 41 и 153 от 1998 г.,
бр. 18 от 1999 г, бр. 20 от 2000 г, бр. 41 от 2001 г, бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г, бр. 53 от 2007 г, бр. 42 и от 2009 г, бр. 18 и 97 от 2010 г, бр. 39 и 42 от 2011 г, бр. 38 и 77 от 2012 г, бр. 12 и 14 от 2015 г, бр. 85 и от 2017 ги бр. 7 от 2018 г) се правят следните изменения. В чл. вал думите "чл. 12" се заменят с "чл. 26".
2. Вот допълнителните разпоредби в т. 8 думите "Закона захраните" се заменят с "Регламент (ЕО)
№ 178/2002 на Европейския парламенти на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта нахраните, за създаване на Европейски орган за безопасност нахраните и за определяне на процедури относно безопасността нахраните. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на чл. 76, алт, която влиза в сила от 22 февруари 2021 г.
Законът е приет от то Народно събрание на 27 май 2020 ги е подпечатан с официалния печатна Народното събрание.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
(ДВ, бр. 65 от 2020 г, в сила от 21.07.2020 г)
§ 64. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които осъществяват производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, по реда на Закона за храните,
привеждат дейността сив съответствие с изискванията наглава втора, раздел II от същия закон.


Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница