Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница5/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
закон за храните
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И/ИЛИ
ДИСТРИБУЦИЯ НАХРАНИ Раздел I

Регистрация и одобрение при производство, преработка и/или дистрибуция нахрани Чл. 23. (1) Производство, преработка и/или дистрибуция нахрани се извършват след регистрация или одобрение по реда на закона) Компетентен орган за регистрация за целите на Регламент (ЕО) № 852/2004 е директорът на. областната дирекция по безопасност нахраните по местонахождението на обекта за производство,
преработка и/или дистрибуция нахрани. регионалната здравна инспекция – по местонахождението на обекта за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води) Компетентен орган за одобрение за целите на Регламент (ЕО) № 853/2004 е директорът на областната дирекция по безопасност нахраните по местонахождението на обекта за производство,
преработка и/или дистрибуция на храни.
Чл. 24. (1) Българската агенция по безопасност нахраните поддържана интернет страницата си публичен национален регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция нахрани и на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване) Министерството на здравеопазването поддържана интернет страницата си публични регистри на. бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. пуснатите на пазара храни по чл. 76, ал. 1;
3. лицата, извършващи дейност "обработване нахрани с йонизиращо лъчение".
Чл. 25. (1) Ръководителите на специализирани структури към Министерството на вътрешните работи,
Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието извършват регистрация или одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция нахрани, разположени в обекти със специален пропускателен режим) Редът за регистрация, одобрение и контролна обектите по ал. 1 се определя с наредби на съответните министри.
Чл. 26. (1) За регистрация на обект за производство, преработка и/или дистрибуция нахрани или за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по Регламент (ЕО) № 852/2004 бизнес операторът подава до съответния компетентен орган по чл. 23, алт или 2:
1. заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на

храните, съответно от министъра на здравеопазването. копие на:
а) удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията когато е приложимо;
б) издадено разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – за стопански и второстепенни постройки;
в) разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията – за преместваемите обекти;
г) документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация – когато е приложимо. документ за собственост, за наем или за ползване на обекта) Заявлението съдържа най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. види адресна обекта
3. номер и дата навлязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо. видове дейности, извършвани в обекта и свързаните с тях дейности – когато е приложимо. групи храни, включително подгрупи храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта
6. брой подвижни, временни, преместваеми или открити обекти, включително автомати, използвани за целите на обработка и търговия с храни, когато е приложимо, както и адресна съответните обекти. вид водоснабдяване в обекта и начин на отвеждане на отпадните води
8. средства за комуникация, които ще се използват при търговия от разстояние. данни за производствения капацитет – за обекти за производство и преработка нахрани, или данни за складов капацитет – за обекти за търговия. брой, види регистрационен номер на превозните средства, собствени и/или наети, които ще се използват за транспортиране нахрани. дата на започване на дейността, която не може да бъде по-рано от 14 дни от датата на подаване на заявлението. деклариране, че при производство нахрани в обекта ще се влагат, съответно няма да се влагат,
генетично модифицирани храни, съставки и добавки, произведени от генетично модифицирани организми
(ГМО), включително компоненти на дадена съставка и вещества, които присъстват в крайния продукт,
макар и в променена форма. деклариране, че ще се предлагат храни от биологично производство, като се ползва дерогация по

смисъла на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г) – когато е приложимо
14. деклариране, чеса изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004;
15. деклариране, че има разработен проектна система за управление на безопасността на храните,
съизмерима с вида и размера на производството, която включва добри практики за производство,
преработка и/или дистрибуция нахрани, или постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. включително технологична документация или национални, утвърдени или браншови ръководства и стандарти за групите храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта за бизнес оператори, извършващи само транспортиране нахрани или търговия с храни от наети складови площи и за търговия с храни от разстояние, се изисква само план за осигуряване на проследимост.
(3) Деклариране по алт не се изисква от бизнес оператор, извършващ търговия, и от заведения за обществено хранене.
(4) При извършване само на транспортиране нахрани. по чл. 50, ал. 1 и 2 бизнес операторът извършва регистрация на превозните средства по реда на чл.
55;
2. извън случаите, посочени в т. 1, бизнес операторът подава заявлението по ал. 1, в което посочва информацията по алти, прилага копие от регистрационен талон на превозното средство и документ, удостоверяващ правото на ползване – когато е приложимо заявлението се подава до директора на областната дирекция по безопасност нахраните по седалището на бизнес оператора.
(5) При извършване само на дейност по търговия с храни от наети складови площи в обекти,
регистрирани или одобрени по реда на този закон, в заявлението по ал. 1 се посочва информацията по алти, ветеринарният одобрителен номер на обекта и се прилага копие от договор за наем.
Заявлението се подава до директора на областната дирекция по безопасност нахраните по местонахождението на обекта.
(6) Заявлението се проверява в срок до 5 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по дълъг от 6 месеца, като срокът по алт спира да тече) В срок до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите в определения срок или от изтичане на срока за отстраняването им компетентният орган. издава заповед за пълен или частичен отказ за регистрация при неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 6;
2. вписва в съответния регистър по чл. 24 обекта за производство, преработка и/или дистрибуция нахрани за заявените дейности, като действието на регистрацията е безсрочно) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й) В дневен срок от вписването по алт за обектите за производство и преработка нахрани, и в дневен срок – за обектите за дистрибуция нахрани, комисия, определена от компетентния орган,
извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания.
(10) Алинея 9 не се прилага за бизнес оператори, извършващи дейност по ал. 4 и/или 5.
(11) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2020 г, в сила от 21.07.2020 г) При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания при проверката по ал. 9, в зависимост от тежестта на нарушенията:


1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или. компетентният орган, въз основана становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората или животните) Бизнес операторът писмено уведомява компетентния орган за отстраняване на несъответствието.
В срок до три работни дни от извършването на проверката за изпълнение на предписанието по алт. или от уведомяването комисията по ал. 9 представяна компетентния орган констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за
1. продължаване или спиране на дейността в обекта
2. възобновяване на дейността в обекта
3. заличаване на регистрацията на обекта) В дневен срок от получаване на протокола по ал. 12 компетентният орган издава заповед за спиране на дейността, за възобновяване на дейността или за заличаване на регистрацията на обекта.
Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването на заповедта неспира изпълнението й) В срок до три работни дни от настъпване на промяна във вписани обстоятелства по чл. 28, ти бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната) В дневен срок от уведомяването по ал. 14 компетентният орган вписва промяната в съответния регистър по чл. 24.
(16) При промяна на адреса на обекта и на вида на дейността, както и при правоприемство с прекъсване на дейността в обекта, се извършва нова регистрация по реда на ал. 1 – 15.
(17) При универсално правоприемство без прекъсване и промяна в дейността на обекта, декларирана и от праводателя, и от правоприемника, се извършва промяна на вписаните обстоятелства по реда на ал. 14 и
15.
Чл. 27. (1) Компетентният орган по чл. 23, алт или 2 издава заповед за заличаване на регистрацията. поискане на бизнес оператора. при заличаване на бизнес оператора от търговския регистър. при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи. при неизпълнение на принудителна административна мярка, приложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига. когато бизнес операторът не е възобновил дейността на обекта в деня след изтичане на посочения в уведомлението по чл. 29 период на спиране;


8. при констатирано от контролен орган спиране за повече от един месец на дейността на обекта,
считано от деня на констатиране, без уведомяване по чл. 29.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание алт, неспира изпълнението й.
Чл. 28. Компетентният орган по чл. 23, алт или 2 вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 или следната информация за обектите. име или наименование на бизнес оператора, извършващ дейност по чл. 26, ал. 1, 4 и 5, адресна управление и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентни данни на бизнес оператора, регистриран в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. види адресна обекта. видна дейността в обекта или дейността по чл. 26, ал. 4 и 5;
4. информацията по чл. 26, алти. информацията по чл. 69, ал. 1 и 2 – когато е приложимо. информацията по чл. 61, алт когато е приложимо. дата на започване на дейността. дата и период на спиране и дата на възобновяване на дейността.
Чл. 29. (1) В дневен срок от спиране на дейността в обект, регистриран по реда на чл. 26, бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 23, алт или 2, в което посочва периода на спиране.
(2) При промяна на периода на спиране на дейността или при възобновяване на дейността преди изтичането на периода на спиране бизнес операторът подава ново уведомление. Компетентният орган по ал. 1 вписва промените в регистъра по чл. 24, ал. 1 или 2 в срок до три работни дни от уведомяването.
Чл. 30. (1) Аптеки и дрогерии, извършващи търговия на дребно с хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и малки деца, подлежат на контрол по реда на този закон) Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно регионалните здравни инспекции, уведомяват ежемесечно до о число областната дирекция по безопасност нахраните по местонахождението на съответната аптека и дрогерия зарегистрираните през предходния месец аптеки и дрогерии, в които се извършва търговия на дребно с хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и малки деца) Въз основана уведомлението по ал. 2 аптеките и дрогериите по ал. 1 се вписват служебно в регистъра по чл. 24, ал. 1.
Чл. 31. (1) За одобрение на обект за производство, преработка и/или дистрибуция нахрани по
Регламент (ЕО) № 853/2004 бизнес операторът подава до компетентния орган по чл. 23, ал. 3:
1. заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните. копие на:

а) удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията когато е приложимо;
б) издадено разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – за стопански и второстепенни постройки;
в) разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията – за преместваемите обекти;
г) документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация – когато е приложимо. документи по чл. 55, ал. 1 – в случаите по чл. 50, ал. 1;
4. документ за собственост, за наем или за ползване на обекта) Заявлението съдържа най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. види адресна обекта. номер и дата навлязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо. видове дейности, извършвани в обекта, и свързаните с тях дейности – когато е приложимо
5. групи храни, включително подгрупи храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта. вид водоснабдяване в обекта и начин на отвеждане на отпадните води
7. данни за производствения капацитет – за обекти за производство и преработка нахрани. средства за комуникация, които ще се използват при търговия с храни от разстояние
9. брой, види регистрационен номер на превозните средства, собствени или наети, които ще се използват за транспортиране нахрани в случаите по чл. 50, ал. 1;
10. деклариране, че при производство нахрани в обекта ще се влагат, съответно няма да се влагат,
генетично модифицирани храни, съставки и добавки, произведени от генетично модифицирани организми
(ГМО), включително компоненти на дадена съставка и вещества, които присъстват в крайния продукт,
макар и в променена форма деклариране не се изисква от бизнес оператор, извършващ търговия, както и от заведения за обществено хранене. деклариране, че има разработен проектна система за управление на безопасността на храните,
съизмерима с вида и размера на производството, която включва добри практики за производство,
преработка и/или дистрибуция нахрани или постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. включително технологична документация или национални, утвърдени или браншови ръководства и стандарти за групите храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта. деклариране, че ще се предлагат храни от биологично производство, като се ползва дерогация по смисъла на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г) – когато е приложимо) Заявлението се проверява в срок до 5 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца) При неотстраняване на нередовностите в определения срок компетентният орган издава заповед за отказ за одобрение. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс) В дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в определения срок компетентният орган определя комисия, която извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания.
(6) При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания комисията по ал. 5 издава предписание и определя срок за привеждане на обекта в съответствие, който не може да бъде по-кратък от работни дни.
(7) В срок до три работни дни от извършване на проверка за изпълнение на предписанието по ал. комисията по ал. 5 представяна компетентния орган констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за. одобрение на обекта, или
2. условно одобрение, когато обектът отговаря само на изискванията за инфраструктура и оборудване,
или
3. отказ за одобрение) В дневен срок от получаване на протокола по ал. 7 компетентният орган. вписва обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1 и издава удостоверение за одобрение, съдържащо ветеринарен одобрителен номер на обекта, като действието на одобрението е безсрочно, или. вписва обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1 и издава удостоверение за условно одобрение, съдържащо ветеринарен одобрителен номер на обекта, със срок на действие три месеца, или. издава заповед за отказ за одобрение) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(10) При привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания за съответната дейност, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на удостоверението за условно одобрение, бизнес операторът уведомява компетентния орган за отстраняването на несъответствията) В дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 10 комисията по ал. 5 извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания.
(12) В срок до три работни дни от извършване на проверката по ал. 11 комисията по ал. 5 представяна компетентния орган констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за. одобрение на обекта,
2. удължаване срока на условното одобрение по алт за не повече от три месеца, или


3. отказ за удължаване на условното одобрение по алт) В дневен срок от получаване на протокола по ал. 12 компетентният орган издава. удостоверение за удължаване на условното одобрение на обекта. удостоверение за одобрение на обекта
3. заповед за отказ за одобрение на обекта) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(15) В дневен срок преди изтичането на срока на удостоверението по алт комисията по ал. извършва последваща проверка и представяна компетентния орган констативен протокол за съответствието на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за. одобрение на обекта. отказ за одобрение на обекта) В дневен срок от получаване на протокола по ал. 15 компетентният орган издава. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2020 г, в сила от 21.07.2020 г) заповед за отказ за одобрение на обекта
2. удостоверение за одобрение на обекта) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(18) При промяна на вписани обстоятелства по чл. 33, ти бизнес операторът незабавно подава уведомление до компетентния орган, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната) В дневен срок от уведомяването по ал. 18 компетентният орган вписва промяната в регистъра по чл. 24, ал. 1 и издава ново удостоверение за одобрение на обекта) При промяна на адреса на обекта, на вида на дейността, както и при правоприемство с прекъсване на дейността в обекта, се извършва ново одобрение по реда на ал. 1 – 17.
(21) При универсално правоприемство без прекъсване и промяна в дейността на обекта, декларирана и от праводателя, и от правоприемника, промяната се извършва по реда на ал. 18 и 19.
Чл. 32. (1) Компетентният орган по чл. 23, ал. 3 издава заповед за заличаване на вписването и обезсилва удостоверението за одобрение
1. поискане на бизнес оператора. при заличаване на бизнес оператора от търговския регистър. при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи;


6. при неизпълнение на принудителна административна мярка, приложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига. когато бизнес операторът не е възобновил дейността на обекта в деня след изтичането на периода на спиране, посочен в уведомлението по чл. 34;
8. при констатирано от контролен орган спиране за повече от един месец на дейността на обекта,
считано от деня на констатиране, без уведомяване по чл. 34.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание алт, неспира изпълнението й.
Чл. 33. Компетентният орган по чл. 23, ал. 3 вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за обектите по чл. 31:
1. номер и дата на удостоверението за одобрение на обекта. име или наименование на бизнес оператора, адресна управление, единен идентификационен код по
Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентни данни на бизнес оператор, регистриран в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. види адресна обекта. видна дейността в обекта. групи храни, които се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта, включително подгрупи храни. информацията по чл. 31, алт. информацията по чл. 61, алт когато е приложимо. ветеринарен одобрителен номер на обекта. дата на започване на дейността в обекта. дата и период на спиране и дата на възобновяване на дейността.
Чл. 34. (1) В дневен срок от спирането на дейността в обект, одобрен по реда на чл. 31, бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 23, ал. 3, в което посочва периода на спиране.
(2) При промяна на периода на спиране на дейността или при възобновяване на дейността преди изтичането на периода на спиране се подава ново уведомление. Промените се вписват в регистъра по чл.
24, ал. 1 в срок до три работни дни от уведомяването.
Чл. 35. (1) Зарегистриране на обект за комбинирано производство на бутилирани натурални минерални, изворни или трапезни води и безалкохолни напитки бизнес операторът подава заявлението и документите по чл. 26 до директора на областната дирекция по безопасност нахраните по местонахождението на обекта, който не по-късно от 24 часа от тяхното получаване изпраща копие на съответната регионална здравна инспекция) Заявлението се проверява в дневен срок от неговото подаване. При установяване на нередовности директорът на областната дирекция по безопасност нахраните уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.


(3) В дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в определения срок директорът на областната дирекция по безопасност нахраните определя съвместна комисия от представители на областната дирекция по безопасност нахраните и съответната регионална здравна инспекция, която в срок до 5 работни дни извършва проверка на място. При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания директорът на областната дирекция по безопасност нахраните издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от работни дни и по-дълъг от 6 месеца от датата на връчване на предписанието) В срок до три работни дни от извършване на проверката или след привеждането на обекта в съответствие с предписанието по ал. 3 комисията представяна директора на областната дирекция по безопасност нахраните констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за. вписване на обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1 за заявените дейности. отказ за регистрация за част или за всички заявени дейности.
(5) В дневен срок от представяне на протокола по ал. 4 или неотстраняване на нередовностите в определения срок директорът на областната дирекция по безопасност нахраните. вписва обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1 за заявените дейности, като действието на регистрацията е безсрочно. издава заповед за отказ за регистрация за част или за всички заявени дейности) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й) Директорът на областната дирекция по безопасност нахраните, извършил регистрацията, уведомява в тридневен срок директора на регионалната здравна инспекция, който вписва служебно обекта в регистъра по чл. 24, ал. 2.
(8) При започване на производство на безалкохолни напитки в регистриран обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни или трапезни води или на производство на бутилирани натурални минерални, изворни или трапезни води в регистриран обект за производство на безалкохолни напитки, както и при промяна на дейността в обекта, се извършва нова регистрация по реда на ал. 1 – 7.
Чл. 36. Бизнес оператор не може да получи нова регистрация или одобрение за дейност по закона в случаите на заличаване на регистрация по чл. 27, алти или в случаите на заличаване на вписване и обезсилване на удостоверение за одобрение по чл. 32, алти 6.
Чл. 37. (1) Директна доставка на малки количества първични продукти по чл. 1, параграф 2, буква "вот Регламент (ЕО) № 852/2004 и чл. 1, параграф 3, букви "в, гид" от Регламент (ЕО) № 853/2004 се извършва от бизнес оператор, който е ползвател, наемател или собственик на регистриран обект за първично производство нахрани) Доставка нахрани от животински произход от обекти за търговия на дребно до друг обект за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност по чл. 1, параграф 5, буква "б" (ii) от
Регламент (ЕО) № 853/2004 се извършва само от обекти за търговия на дребно, на които ползватели,
наематели или собственици са фермери или сдружение на фермери) Условията и редът за извършване на директни доставки по ал. 1 и 2 се определят със съответната наредба по чл. 6 и 7.
Чл. 38. (1) Директни доставки на малки количества първични продукти по чл. 37, ал. 1 се извършват до краен потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на

краен потребител. Доставките се извършват от бизнес оператор, вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1.
(2) Доставките по ал. 1 се извършват в административната област по вписване и във всички съседни на нея административни области.
Чл. 39. (1) За вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1 бизнес оператор по чл. 37, ал. 1 подава до областната дирекция по безопасност нахраните по местонахождението на обекта за първично производство нахрани заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните, което съдържа най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. местонахождение, адреси номер на обекта за първично производство нахрани. види наименование на първичните продукти) За вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1 ловното сдружение подава до съответната областна дирекция по безопасност нахраните по местонахождението на пункта за обработка на дивеч заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните, което съдържа. наименование на ловното сдружение и площ на ловностопанските райони на ловните дружини,
членуващи в него
2. местонахождение и капацитет на пункта за обработка на дивеч. отговорни лица за хигиената и поддръжката на пункта за обработка на дивеч, както и правила за организацията на дейността в пункта. вида на дивеча, от който ще се добива месото) Към заявлението по ал. 2 се прилагат. списък с имената на ловците, членуващи в сдружението, които са обучени в съответствие с приложение III, раздел IV, глава I от Регламент (ЕО) № 853/2004;
2. решение за изборна председатели ръководство на сдружението. договор за наем или документ за ползване на пункта за обработка на дивеч) Директорът на съответната областна дирекция по безопасност нахраните вписва бизнес операторите и ловните сдружения в регистъра по чл. 24, ал. 1:
1. в дневен срок от подаване на заявлението – при извършване на директни доставки на първични продукти по чл. 1, параграф 2, буква "вот Регламент (ЕО) № 852/2004 и чл. 1, параграф 3, буква "вот Регламент (ЕО) № 853/2004, с изключение на сурово мляко. в дневен срок от подаване на заявлението и след проверка на място – при извършване на директни доставки на сурово мляко и на продуктите по чл. 1, параграф 3, букви гид" от Регламент (ЕО)
№ 853/2004.
(5) В регистъра по чл. 24, ал. 1 се вписват данните по ала в случаите по ал. 2 – наименованието на ловното сдружение и ловностопанските райони на ловните дружини, членуващи в него, и данните по алти
Чл. 40. (1) Обработка и/или преработка нахрани от животински произход по чл. 37, ал. 2 се извършват в местни обекти за търговия на дребно, одобрени по реда на чл. 31.
(2) Ползватели, наематели или собственици на обектите по ал. 1 са бизнес оператори по чл. 37, ал. или техни сдружения) Продуктите по ал. 1 се доставят и до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност) В заявлението за одобрение на обекти по ал. 1, освен данните по чл. 31, ал. 2, се посочват видът,
адресът и регистрационният номер на животновъдния обект, от който произхождат първичните продукти.
Чл. 41. Обект за търговия на дребно по чл. 40 се вписва от компетентния орган в регистъра по чл. 24,
ал. 1 в самостоятелно обособена група, като се вписва и видът на храните.
Чл. 42. В случаите и по реда на чл. 32 компетентният орган издава заповед за заличаване на одобрението наместен обект по чл. 40, ал. 1.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница