Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница6/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
закон за храните
Раздел II
Регистрация на обекти за производство и търговия на едро и изисквания за търговия на дребно с материали и предмети,
предназначени за контакт с храни
Чл. 43. (1) Производство и търговия на едро с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, се извършва след регистрация) Компетентни органи за регистрация по ал. 1 са директорите на областните дирекции по безопасност на храните.
Чл. 44. (1) За регистрация на обект за производство и търговия на едро с материали и предмети,
предназначени за контакт с храни, бизнес операторът подава до компетентния орган по чл. 43, ал. 2 по местонахождението на обекта. заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните. копие на:
а) удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията когато е приложимо;
б) издадено разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – за стопански и второстепенни постройки;
в) разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията – за преместваемите обекти.
г) документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация – когато е приложимо) Заявлението съдържа най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с

нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. види адресна обекта. номер и дата навлязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо. видна дейността, извършвана в обекта за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни. дата на започване на дейността, която не може да бъде по-рано от 14 дни от датата на подаване на заявлението. деклариране, чеса изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004, на българското законодателство и правото на Европейския съюз, което определя специфичните изисквания към определени групи материали и предмети, предназначени за контакт с храни. деклариране, че добрите производствени практики съгласно Регламент (ЕО) № 2023/2006 на
Комисията от 22 декември 2006 г. относно добра производствена практика за материали и предмети,
предназначени за контакт с храни, сана разположение на компетентния орган за проверка в обекта) Заявлението се проверява в срок до 5 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца, като срокът по алт спира да тече) В срок до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите в определения срок или от изтичане на срока за отстраняването им компетентният орган. издава заповед за пълен или за частичен отказ за регистрация – при неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 3, или. вписва обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1, за заявените дейности, като вписването е безсрочно) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2020 г, в сила от 21.07.2020 г) В дневен срок от вписването по алт. комисия, определена от компетентния орган, извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания. При констатиране на несъответствие, в зависимост от тежестта на нарушенията
1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или
2. компетентният орган, въз основана становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората) Бизнес операторът писмено уведомява компетентния орган за отстраняване на несъответствието. В
срок до три работни дни от извършването на проверката за изпълнение на предписанието по алт или от уведомяването комисията по ал. 6 представяна компетентния орган констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за
1. еднократно удължаване на срока по алт, нос не повече от три месеца. възобновяване на дейността в обекта. продължаване или спиране на дейността в обекта;


4. заличаване на регистрацията на обекта) В дневен срок от получаване на протокола по ал. 7 компетентният орган издава заповед за
1. спиране на дейността в обекта
2. възобновяване на дейността в обекта. заличаване на регистрацията на обекта.
(9) Заповедите по алти алт се съобщават и може да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедите неспира изпълнението им.
Чл. 45. (1) В срок до три работни дни от настъпването на промяна във вписани в регистъра обстоятелства бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 43, ал. 2, като предоставя информация или документи, удостоверяващи промяната) В дневен срок от уведомяването по ал. 1 компетентният орган вписва промяната в регистъра по чл. 24, ал. 1.
Чл. 46. (1) Компетентният орган по чл. 43, ал. 2 издава заповед за заличаване на регистрацията на обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1:
1. поискане на бизнес оператора. при заличаване на бизнес оператора от търговския регистър. при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи. при неизпълнение на принудителна административна мярка, приложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига. когато бизнес операторът не е възобновил дейността на обекта в деня след изтичането на посочения в уведомлението по чл. 48 период на спиране. при констатирано от контролен орган спиране за повече от един месец на дейността на обекта,
считано от деня на констатиране, без уведомяване по чл. 48.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание алт, неспира изпълнението й.
Чл. 47. Областните дирекции по безопасност нахраните вписват в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за обектите по чл. 44, ал. 1:
1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентни данни на бизнес оператора, регистриран в друга държава – членка на
Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. види адресна обекта;


3. видна дейността в обекта. дата на започване на дейността в обекта. дата и период на спиране и дата на възобновяване на дейността.
Чл. 48. (1) В дневен срок от спиране на дейността в обект, регистриран по чл. 44, бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 43, ал. 2, в което посочва периода на спиране.
(2) При промяна на периода на спиране на дейността или при възобновяване на дейността преди изтичането на периода на спиране бизнес операторът подава ново уведомление. Компетентният орган вписва промените в регистъра по чл. 24, ал. 1 в срок до три работни дни от уведомяването.
Чл. 49. (1) Бизнес операторите, извършващи производство, търговия на едро или дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, са длъжни да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004, на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му) В съответствие с чл. 15, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 информацията за материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, предлагани на територията на Република
България, се представяна български език) При търговия на едро или дребно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, се съхраняват и предлагат разделно от другите нехранителни стоки.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница