Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница8/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
закон за храните
Раздел ІV
Търговия с храни от разстояние
Чл. 59. Търговия с храни от разстояние се извършва чрез средства за комуникация от разстояние при спазване на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, на Закона за защита на потребителите, на Закона за електронната търговия и на подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
Чл. 60. (1) Търговия с храни от разстояние може да се извършва от. бизнес оператор, който осъществява дейност в регистриран или одобрен по реда на закона обект,
или
2. доставчик на услуги, управляващ средство за комуникация от разстояние) Търговия с храни от разстояние се извършва след регистрация) Компетентен орган за регистрация е директорът на съответната областна дирекция по безопасност нахраните по местонахождението на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние.
Чл. 61. (1) За извършване на търговия с храни от разстояние лицата по чл. 60, ал. 1 подават до компетентния орган по чл. 60, ал. 3 заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност нахраните. Заявлението съдържа най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на лицето и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, електронна поща,
електронен адрес, телефонен номер и пощенски адрес. описание на начина на търговия с храни от разстояние, включително средствата за комуникация:
електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и други, които ще се използват. имена или наименования на бизнес операторите, с които са сключени договори за търговия с храни от разстояние и регистрационни номера или номера на одобрение на обектите. вид, брой и регистрационни номера на превозните средства, а когато се извършва транспортиране нахрани по чл. 50, ал. 1 и 2 – номер и дата на издаване на регистрационния стикер. деклариране, че се прилага план за проследимост нахраните, който е на разположение в обекта по регистрация за проверка от компетентния орган) Заявлението се подава най-малко 14 дни преди датата на започване на дейността.
(3) Заявлението се проверява в срок до 5 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца, като срокът по ал. 2 спира да тече) В срок до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите в определения срок или от изтичане на срока за отстраняването им компетентният орган. издава заповед за отказ за регистрация;


2. вписва обстоятелствата по ал. 1 в регистъра по чл. 24, ал. 1, като действието на регистрацията е безсрочно) Заповедта по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й) В срок до три работни дни от настъпването на промяна във вписани в регистъра обстоятелства лицата по чл. 60, ал. 1 подават уведомление до компетентния орган, като предоставят информация или прилагат документи, удостоверяващи промяната) В дневен срок от уведомяването по ал. 6 компетентният орган вписва промяната в регистъра.
Чл. 62. (1) В дневен срок от спиране на дейността си регистрираното по чл. 61 лице подава уведомление до компетентния орган по чл. 60, ал. 3, в което посочва периода на спиране.
(2) При промяна на периода на спиране на дейността или при възобновяване на дейността преди изтичането на периода на спиране лицето подава ново уведомление. Компетентният орган вписва промените в регистъра по чл. 24, ал. 1 в срок до три работни дни от уведомяването) Компетентният орган заличава със заповед вписването в регистъра. поискане на регистрираното лице. при заличаване на регистрираното лице от търговския регистър. при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи. при неизпълнение на принудителна административна мярка, приложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига. когато регистрираното лице не е възобновило дейността сив деня след изтичането на посочения в уведомлението по ал. 1 период на спиране. при констатирано от контролен орган спиране за повече от един месец на дейността на обекта,
считано от деня на констатиране, без уведомяване по ал. 1.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание алт, неспира изпълнението й.
Чл. 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2020 г, в сила от 21.07.2020 г) Храните може да се търгуват от разстояние, с изключение нахраните за специални медицински цели.
(2) Храните, които се търгуват от разстояние, трябва да. са произведени и/или дистрибутирани в съответствие с изискванията на закона в регистрирани или одобрени по реда на чл. 26 или 31 обектив обекти, регистрирани или одобрени от компетентен орган на друга държава членка, или да са въведени на територията на Европейския съюз при спазване на изискванията наглава шеста. са етикетирани съгласно изискванията на чл. 17 и специфичните изисквания към съответните групи храни;


3. се транспортират при спазване на разпоредбите на раздел ІІІ от тази глава.
Чл. 64. Специфичните изисквания към търговията с храни от разстояние се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница