Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 от


Глава третаСПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИРаздел ІPdf просмотр
страница9/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
закон за храните
Глава трета
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИ
Раздел І
Натурални минерални, изворни и трапезни води
Чл. 65. Натурални минерални, изворни и трапезни води, добивани и бутилирани на територията на
Република България, се пускат на пазара, когато. имат издаден сертификат. са включени в списъци на признатите натурални минерални, съответно изворни води, утвърдени със заповед по реда на чл. 68, ал. 1;
3. има предоставена концесия за добив по реда на Закона за концесиите и Закона заводите за минералните води, или издадено разрешително за водовземане по Закона заводите за изворните води.
Чл. 66. Признаване чрез вписване в съответния списък към заповедта по чл. 68, ал. 1 преди внос и предлагане на пазара на територията на Република България се изисква за. натурални минерални води, добивани в трети държави, които не са били признати от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюзи не са вписани в Списъка на натуралните минерални води, признати от държавите членки в съответствие с чл. 1 на Директива 2009/54/ЕО на
Европейския парламенти на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (OB, L 164/45 от 26 юни 2009 г, наричана по-нататък "Директива 2009/54/ЕО";
2. изворни води, добивани в трети държави.
Чл. 67. (1) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава сертификат за минерална или изворна вода, добита от конкретно водовземно съоръжение на територията на
Република България, който удостоверява, че по произход, състави свойства минералната, съответно изворната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели. Сертификатът се издава при спазване изискванията на съответната наредба по чл. 5.
(2) Издаването на сертификат за минерална вода се извършва при заявено искане до министъра на околната среда и водите, когато водовземането от находище на минерална вода ще се използва за бутилиране на натурална минерална вода или задруги напитки, в състава на които се включва минерална вода) Издаването на сертификат за изворна вода се извършва при заявено до директора на съответната басейнова дирекция за управление на водите искане за водовземане/водоснабдяване от подземно водно тяло, когато черпената вода ще се използва за бутилиране на изворна вода или задруги напитки, в състава на които се включва изворна вода.
(4) В срок до 10 дни от получаване на искането по ал. 2 или 3 съответните компетентни органи по
Закона заводите информират с писмо министъра на здравеопазването за постъпилото искане за издаване на сертификат, към което прилагат. резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни ресурси на находището на минерална вода и характеристиките на конкретното водовземно съоръжение;


2. информация за разполагаемите водни ресурси на подземното водно тяло и характеристиките на конкретното водовземно съоръжение.
(5) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър в срок до работни дни от предоставянето на документите по ал. 4 и на анализите и заключенията от проведените оценки за състава и свойствата на водата издава сертификат или прави мотивиран отказ.
(6) Отказът по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Сертификатът по але със срок на валидност 5 години, считано от датата на издаването му) Сертификатите за минералните и изворните води се публикуват на интернет страницата на
Министерството на здравеопазването в срок до три работни дни от тяхното издаване.
(9) Подновяване на сертификата преди изтичането на срока по ал. 7 се допуска при спазване на изискванията, определени в съответната наредба по чл. 5, като бизнес операторът, на когото е предоставена концесия – за минералните води, или е издадено разрешително за водовземане – за изворните води, подава искане за подновяване до съответния орган по ал. 2 или 3 не по-късно от 9 месеца преди изтичането на валидността на сертификата.
(10) Нов сертификат или отказ за подновяване на сертификат се издава най-късно до датата на изтичане на срока на валидност на издадения сертификат за съответната минерална или изворна вода, добита на територията на Република България.
(11) В случайна подадено искане за подновяване на сертификат за минерална или изворна вода в срока по ал. 9 и при липса на произнасяне на министъра на здравеопазването в срока по ал. 10 сертификатът се счита за валиден до издаването на нов сертификат или до постановяването на отказ за подновяване на сертификата, но за не повече от три месеца) Отказите по ал. 10 и 11 се съобщават и може да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 68. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед списък на признатите натурални минерални води от Република България и списък на признатите изворни води от Република България,
които отговарят на изискванията на закона и на съответната наредба по чл. 5. Заповедта и списъкът се обнародват в "Държавен вестник.
(2) Списъците по ал. 1 съответстват по форма на Списъка на натуралните минерални води, признати от държавите членки в съответствие с чл. 1 на Директива 2009/54/ЕО, публикуван в "Официален вестник"
на Европейския съюз) Списъците по ал. 1 се изготвят и актуализират служебно въз основана издадените заповеди по чл.
69, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 и съдържат най-малко:
1. името на находището – за минерални води, съответно идентификационен код и наименование на подземното водно тяло/извора – за изворните води. наименованието на мястото на експлоатация. търговското наименование, под което водата се предлагана пазара.
Чл. 69. (1) Признаване на натурална минерална или изворна вода, добивана и бутилирана на територията на Република България, и включване в съответния списък по чл. 68, ал. 1 се извършва със заповедна министъра на здравеопазването или на оправомощен от него заместник-министър въз основана заявление от бизнес оператор, подадено заедно със заявлението за регистрация на обект за бутилиране по

реда на чл. 26, ал. 1.
(2) Заявлението се подава лично, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператори съдържа най-малко:
1. наименование на находището – за минералните води, или идентификационен код и наименование на подземното водно тяло/извора – за изворните води, и наименованието на водовземното съоръжение, от което се добива водата. за натурални минерални води:
а) номер и дата на издадения от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър сертификат по чл. 67, ал. б) номер и/или дата на сключен със заявителя концесионен договор за добивна минерална вода с цел бутилиране, съгласно Закона за концесиите и Закона заводите. за изворни води:
а) номер и дата на издадения от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър сертификат по чл. 67, ал. б) номер и дата на разрешителното за водовземане от подземни води, издадено на заявителя по реда на
Закона заводите) Към заявлението се прилага и проектна етикета, с който водата ще се предлагана пазара) Регионалната здравна инспекция по регистрацията на обекта за бутилиране изпраща по служебен път до министъра на здравеопазването заявлението за признаване по ал. 1 с приложените към него документи и констативния протокол от извършената проверка по чл. 26, ал. 9. Предоставянето на информацията се извършва в срок до три работни дни от извършването на проверката, а в случайна издадени в резултатна нея предписания и заповеди – от издаването на протокола, съответно на заповедта по чл. 26, ал. 12 и 13. След вписване на обекта в регистъра по чл. 24, ал. 2 регионалната здравна инспекция уведомява Министерството на здравеопазването в срок до три дни от вписването.
(5) След оценка на предоставените документи по ал. 4 и при констатирано съответствие с нормативните изисквания министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед по ал. 1.
(6) При установяване на нередовности на предоставените от бизнес оператора документи по ал. 2 или констатиране на несъответствие с нормативните изисквания министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър уведомява заявителя и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 14 дни, като срокът по ал. 7 спира да тече.
(7) В срок до 20 работни дни от предоставяне на документите по ал. 4 или от отстраняване на нередовностите или несъответствията органът по ал. 6 издава заповед по ал. 1 или постановява мотивиран отказ.
(8) Отказът по ал. 7 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на отказа неспира неговото изпълнение.
(9) Заповедта по ал. 1 се публикувана интернет страницата на Министерството на здравеопазването в тридневен срок от издаването й.
Чл. 70. (1) В тридневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, посочени в заповедта за признаване на водата, бизнес операторът подава уведомление до Министерството на здравеопазването.
Към уведомлението се прилагат и документи, удостоверяващи промяната.


(2) Уведомление се подава и в случайна преустановяване на дейността по бутилиране или предлагане на водата на пазара за срок, по-дълъг от 6 месеца, и при промяна на предназначението на регистрирания по реда на чл. 26 обект за бутилиране на натурална минерална или изворна вода) Когато в уведомлението се съдържат данни за настъпила промяна в обстоятелствата, посочени в заповедта за признаване на водата, които не съответстват на нормативните изисквания, бизнес операторът се уведомява за несъответствието и се определя срок за отстраняването му, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или за отмяна на заповедта по чл. 69, ал. 1 и чл. 72, алт при. подадено уведомление по ал. 3;
2. констатирано от органа за официален контрол несъответствие между установените и посочените в заповедите по чл. 69, ал. 1 и чл. 72, алт обстоятелства
3. несъответствия с нормативните изисквания, неотстранени в срока по ал. 3.
(5) Заповедите по ал. 4 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедите неспира изпълнението им.
Чл. 71. (1) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или за отмяна на. заповедта по чл. 69, ал. 1 след уведомление от компетентен орган, че а) концесионният договор за добивна минерална вода с цел бутилиране е прекратен или издаденото разрешително за водовземане от подземни води е отнето или е с прекратено действие – за изворна вода;
б) със заповедна директора на регионалната здравна инспекция регистрацията по чл. 26 на обекта за бутилиране на натурална минерална или изворна вода е заличена или е изменена за съответния вид вода;
в) е издадена заповед от директора на регионалната здравна инспекция за забрана за предлагане на пазара на натуралната минерална или изворната вода в случайна настъпили трайни несъответствия между състава на водата и посоченото в сертификата по чл. 67, ал. 1 и/или при възникване на риск за здравето на хората. заповедта по чл. 72, алт след уведомление от компетентен орган, че е издадена заповед от директора на регионалната здравна инспекция за забрана за предлагане на пазара на натуралната минерална или изворната вода в случайна настъпили трайни несъответствия между състава на водата и установеното в сертификата по чл. 67, ал. 1 и възникване на риск за здравето на хората) Заповед за отмяна по ал. 1 се издава, когато е. постановен отказ за подновяване на сертификат по чл. 67, ал. 1;
2. преустановено предлагането на натурална минерална или изворна вода на пазара за срок, по-дълъг от 6 месеца, за което бизнес операторът е изпратил уведомление до Министерството на здравеопазването или когато е установено от орган за официален контрол) В случаите по ал. 1 и 2 и чл. 70, ал. 4 компетентният орган по регистрация на обекта извършва служебно промяна в регистрацията на обекта, като заличава от регистрираните групи храни вида вода, за която е постановена отмяна на заповедта по чл. 69, ал. 1.
(4) Заповедта за отмяна по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на


Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й.
Чл. 72. (1) За признаване на натурална минерална или изворна вода, добивана на територията на трета държава, и включването й в отделна частна съответния списък по чл. 68, ал. 1 бизнес операторът подава заявление до министъра на здравеопазването. Заявлението е по образец, одобрен от министъра на здравеопазването, и съдържа най-малко:
1. наименование на бизнес оператора, вносител на водата, седалище и адресна управление, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. наименование и адресна юридическото лице – производителна водата. държава на произходи компетентен орган за признаване) Заявлението се подава лично, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператори към него се прилагат. копие от официалния документ, издаден от компетентния орган на държавата на произход, за признаване на водата като натурална минерална или изворна. копие от официалния документ, издаден от компетентния орган на държавата на произход, за удостоверяване на съответствието на водата с изискванията на Директива 2009/54/ЕО;
3. заверена от компетентния орган на държавата на произход програма за мониторинги инспекция на условията придобива, бутилирането и транспортирането на водата. копие от етикета, с който водата ще се предлагана пазара на територията на Република България,
както и оригиналният етикет, с който се предлага в държавата на произход. декларация от производителя на натуралната минерална или изворна вода, че е уведомен от бизнес оператора по алт за започването на процедура по признаване в Република България.
(3) Документът по алт следва да е придружен със. информация за наименованието, вида и основните геоложки и хидрогеоложки характеристики на подземното водно тяло, наименование на водовземното съоръжение, от което се добива водата, и за наличие на "директна тръбопроводна връзка" с предприятието за бутилиране. протоколи от извършени анализи за физични, физико-химични, химични, радиологични и микробиологични качества на водата, с обхват, определен в съответната наредба по чл. 5; анализите следва да са извършени от лаборатории, акредитирани за обхвата на изпитванията от национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или отговаряна изискванията за признаване съгласно чл.
5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. информация за фармакологично, физиологично и клинично въздействие на минералните води (при наличие на такива данни. информация за извършвана обработка на натуралната минерална или изворна вода, включително за използваните методи) Когато бизнес операторът не може да предостави информацията по алт или по ал. министърът на здравеопазването определя реда и начина за удостоверяване на съответствие с изискванията за признаване на водата. Разходите за изпълнение на дейностите за удостоверяване на съответствието са за сметка на бизнес оператора.


(5) При установяване на нередовности на документите по ал. 1 – 4 заявителят се уведомява и се определя дневен срок за привеждане на документите в съответствие) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър може да удължи срока по ал. 5 за не повече от три месеца, считано от датата на подаване на заявлението, когато заявителят представи обосновано искане затова) В срок до 20 работни дни от подаване на заявление по ал. 1, от отстраняване на нередовностите или от изтичане на срока по ал. 5 или 6 министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава. заповед за признаване на натуралната минерална или изворната вода и включване в съответния списък по чл. 68, ал. 1, или. мотивиран отказ за признаване) Отказът по алт се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Заповедта по алт се публикувана интернет страницата на Министерството на здравеопазването в тридневен срок от издаването й.
Чл. 73. (1) Заповедта по чл. 72, алт е валидна за срок 5 години от датата на издаване, като в този срок, приискане от Министерството на здравеопазването, бизнес операторът предоставя доказателства за спазването на програмата по чл. 72, алт) Срокът по ал. 1 може да бъде подновен, когато не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока на валидност на заповедта бизнес операторът представи в Министерството на здравеопазването актуален документ по чл. 72, алти) Когато бизнес операторът не представи актуален документ в срока по ал. 2, натуралната минерална или изворната вода се заличава от съответния списък по чл. 68, ал. 1 със заповедна министъра на здравеопазването или на оправомощен от него заместник-министър.
Чл. 74. (1) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или за отмяна на заповедта за признаване въз основана. уведомление от производител или вносител на вода. уведомление от компетентния орган на държавата, в която водата се добива. несъответствие между установените и включените в заповедта по чл. 72, алт обстоятелства,
констатирано от орган за официален контрол. неотстранени в определения срок несъответствия с нормативните изисквания) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта неспира изпълнението й.
Чл. 75. (1) Министърът на здравеопазването предоставяна Европейската комисия информация за признатите от Република България натурални минерални води) Министърът на здравеопазването ежегодно предоставяна Европейската комисия актуализиран списък на признатите от Република България натурални минерални води) Приискане от Европейската комисия или от държава – членка на Европейския съюз,
Министерството на здравеопазването предоставя всяка приложима информация за признатите от

Република България натурални минерални води, включително резултати от систематичните проверки.


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница