Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница17/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
закон за храните
Глава шеста
ИЗНОС НАХРАНИ Чл. 115. (1) Поискане на износител Българската агенция по безопасност нахраните издава сертификат за износна произведени в Република България храни от неживотински произходи материали и предмети,
предназначени за контакт с храни, когато държавата, за която се изнасят храните, изисква това.
Сертификатът удостоверява, че продуктите са пуснати на пазара в съответствие с изискванията на българското законодателство и правото на Европейския съюзи се дистрибутират свободно на територията на Европейския съюз) Условията и редът за издаване на сертификата по ал. 1 се определят от изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност на храните.
Чл. 116. Министерството на здравеопазването издава здравен сертификат за износна бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, поискане на износителя или заинтересованото лице, по реда на чл. 37 от Закона за здравето.
Глава седма
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ХРАНИТЕ И БРАНШОВИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ И/ИЛИ
ДИСТРИБУТОРИ НАХРАНИ. ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ
Раздел I
Национален съвет по храните
Чл. 117. (1) Към министъра на земеделието, храните и горите се създава Национален съвет по храните,
наричан по-нататък "Национален съвет, като постоянен консултативен орган, който подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта нахраните) Председател на Националния съвет е министърът на земеделието, храните и горите, който със заповед определя състава му.
(3) В състава на Националния съвет влизат. министърът на здравеопазването. министърът на икономиката. министърът на околната среда и водите. министърът на труда и социалната политика. министърът на образованието и науката. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност нахраните. директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига;


8. главният държавен здравен инспектор на Република България. председателят на Националното сдружение на общините в Република България. по един представителна ректорите на Тракийския университет, Лесотехническия университет,
Селскостопанската академия и Университета по хранителни технологии. по един представителна представителните сдружения за защита на потребителите. по един представителна браншовите организации в секторите по класификация на икономическите дейности (КИД), както следва:
а) код 10.1 – Производство и преработка на месо производство на месни продукти, без готови ястия;
б) код 10.2 – Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия;
в) код 10.3 – Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия;
г) код 10.4 – Производство на растителни и животински масла и мазнини;
д) код 10.5 – Производство на мляко и млечни продукти;
е) код 10.6 – Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти;
ж) код 10.7 – Производство на хлебни и тестени изделия;
з) код 10.8 – Производство на други хранителни продукти (захар, какао, шоколадови и захарни изделия,
преработени чай и кафе, хранителни подправки и овкусители, диетични храни, хранителни добавки и други);
и) код 10.12 – Производство и преработка на месо от домашни птици;
к) код 11.0 – 11.01, 11.02, 11.03 и 11.04 – Производство на напитки (спиртни напитки, вина от грозде,
други ферментирали напитки и други);
л) код 11.05 и 11.06 – Производство на пиво и производство на малц;
м) код 11.07 – Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води;
н) код 47.2 – Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки и напитки;
о) код 56.1. и 56.2 – Ресторанти и заведения за бързо обслужване услуги по приготвяне и доставяне на храна) Националният съвет по храните избира от състава си двама заместник-председатели, единият от които е представителна браншовите организации) Право на участие в заседанията на Националния съвет със съвещателен глас при обсъждане на въпроси от тяхната компетентност имат. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите. директорът на Агенция "Митници. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;


4. председателят на Националния статистически институт. председателят на Комисията за защита на потребителите. директорът на Националния център за обществено здраве и анализи. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури;
8. директорът на Националния център по радиобиология и радиационна защита. директорът на Националния център по заразни и паразитни болести) Браншови организации извън секторите, посочени вал, т. 12, които отговарят на критериите по чл. 120, алти, имат право да участват в заседанията на Националния съвет със съвещателен глас.
(7) Сдружения на потребители, които отговарят на критериите по чл. 170, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, имат право да участват в заседанията на Националния съвет със съвещателен глас) Всеки от членовете на Националния съвет може да делегира задължението си за участие в заседанията на друг член на съвета или на друго лице чрез изрично пълномощно.
Чл. 118. Министърът на земеделието, храните и горите издава правилник, с който се определят организацията на дейността на Националния съвет, редът завземане на решения, кворумът и мнозинството,
включително редът за изборна заместник-председателите.
Чл. 119. Националният съвет по храните. прави предложения и консултира министъра на земеделието, храните и горите при провеждане на държавната политика в областта нахраните. поискане на министъра на земеделието, храните и горите изразява становище относно проекти на нормативни актове, свързани с производството, преработката и/или дистрибуцията нахрани становището е неразделна част от проекта на нормативния акт. поискане на министъра на земеделието, храните и горите изразява становище по проекти на рамкови позиции и по въпроси, свързани с производството, преработката и/или дистрибуцията на храни,
поставени или обсъждани от европейските институции. утвърждава браншови стандарти и ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики и за въвеждане, прилагане и поддържане на постоянна процедура или процедури, основаващи сена принципите на системата НАССР при производството, преработката и/или дистрибуцията нахрани, в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и приложения II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004;
5. приема ежегоден доклад за състоянието на сектор "Храни, включващ предложения за мерки при провеждане на държавната политика в областта нахраните. прави предложения и консултира министъра на земеделието, храните и горите по въпроси, свързани със:
а) привличане на млади специалисти и укрепване компетенциите на заетите в сектора;
б) подобряване информираността на потребителите. изразява становище по годишния аграрен доклади по Многогодишния национален план за контрол в частта, отнасяща се захраните, преди тяхното приемане.
Чл. 120. (1) За участие в заседанията на Националния съвет се допуска браншова организация, която

отговаря едновременно на следните критерии. представляване по-малко от 25 на сто от обема или стойността на продукцията, на дистрибуцията или на преработката на съответния продукт или продукти в секторите по КИД;
2. регистрирана е преди не по-малко от три години или е универсален правоприемник или сдружение,
в което участват браншови организации, регистрирани преди не по-малко от три години. поддържа интернет страница и е член на национално представителна работодателска организация и на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество "Хранително-вкусова промишленост" към министъра на икономиката) Браншовите организации – членове на Националния съвет, доказват пред министъра на земеделието, храните и горите съответствие с критериите по ал. 1 на всеки две години) Браншова организация – член на Националния съвет, която членува в европейска браншова организация в съответния сектор, доказва пред министъра на земеделието, храните и горите съответствието си с критериите по ал. 1 на всеки 5 години) Браншовите организации, които отговарят на критериите по ал. 1, са национално представителни и се вписват в публичен регистър на Министерството на земеделието, храните и горите, който се публикувана интернет страницата на министерството.


Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница