Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница2/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
закон за храните
Раздел
Изисквания към храните
Чл. 4. (1) Храната трябва да е годна за консумация от хора по отношение на нейните физични,
химични, радиологични и микробиологични качества и състав, както ида не представлява опасност за човешкото здраве.
(2) Храната трябва да отговаряна изискванията за производство, преработка и/или дистрибуция,
предвидени в закона, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и правото на Европейския съюз в областта на храните.
Чл. 5. Специфичните изисквания към групи и подгрупи храни или определена храна от групи или подгрупи храни, тяхното производство, преработка и/или дистрибуция се определят с наредби на
Министерския съвет.
Чл. 6. Министърът на земеделието, храните и горите, съответно министърът на здравеопазването, с наредби определят национални мерки в съответствие с чл. 1, параграфи чл. 13, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 852/2004 на Европейския парламенти на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните,
наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 852/2004".
Чл. 7. (1) Министърът на земеделието, храните и горите с наредби определя национални мерки в съответствие с чл. 1, параграфи 4 и 5 и чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламенти на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила захраните от животински произход, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 853/2004".
(2) Здравните изисквания към животните, от които се добиват храни, се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите, с която се въвеждат изискванията на Директива 2002/99/ЕО на
Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински

произход за консумация от човека) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2020 г, в сила от 21.07.2020 г) Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя специфичните изисквания към безопасността и качеството нахраните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2020 г, в сила от 21.07.2020 г) Министърът на земеделието, храните и горите с наредби определя специфичните изисквания към суровото мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти, както и към други храни от животински произход) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2020 г, в сила от 21.07.2020 г) Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването с наредба определят. хигиенните изисквания към бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна, включително към бизнес операторите, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности. хигиенните изисквания при първичното производство. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция нахрани. условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.
Чл. 8. При производството, преработката и/или дистрибуцията нахрани се прилагат и браншови стандарти и ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики захраните и за въвеждане, прилагане и поддържане на постоянна процедура или процедури, основаващи сена принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и Приложения II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница