Закон за храните Oбн., Дв, бр. 52 отPdf просмотр
страница7/21
Дата18.11.2023
Размер4.39 Mb.
#119331
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
закон за храните
Раздел IІІ
Транспортиране нахрани Чл. 50. (1) Бизнес оператор може да извършва транспортиране нахрани в обхвата на Приложение към Регламент (ЕО) № 853/2004 само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган,
обозначени и вписани в регистъра по чл. 24, ал. 1.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и за превозните средства, с които се извършва транспортиране на брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат за бизнес оператор, регистриран от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 51. (1) Регистрацията на превозните средства се удостоверява със стикер) Съдържанието, графичното оформление и защитните елементи, редът за издаване и подмяна на удостоверяващия регистрацията стикер се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
Чл. 52. Превозни средства, използвани за транспортиране нахрани, различни от тези по чл. 50, ал. 1 и. се обявяват от бизнес оператора в процедурата по регистрация на обект по чл. 26;
2. не подлежат на регистрация по чл. 55.
Чл. 53. Компетентен орган за регистрация на превозни средства, използвани за транспортиране нахрани по чл. 50, ал. 1 и 2, е директорът на областната дирекция по безопасност нахраните по седалището на бизнес оператора.
Чл. 54. (1) Регистрация на превозно средство може да се извърши в процедурата по чл. 26, 31 или 55.


(2) При едновременно заявяване на регистрация или одобрение на обекти регистрация на превозно средство бизнес операторът изрично посочва това обстоятелство в заявлението.
Чл. 55. (1) За регистрация на превозно средство, с което се транспортират храни по чл. 50, ал. 1 и бизнес операторът подава до компетентния орган по чл. 53 заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност нахраните. Към заявлението се прилагат копия от. регистрационния талон на превозното средство
2. документа, удостоверяващ правото на ползване на превозното средство – когато е приложимо) Заявлението съдържа най-малко:
1. име и адрес, съответно наименование на собственика или ползвателя на превозното средство,
седалище, адресна управление и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. марка, модели видна превозното средство, както и обем (за цистерните и контейнерите) и товароподемност (за останалите превозни средства. регистрационен номер на превозното средство
4. видове храни, които ще се транспортират. номер на лиценз за извършване на превозна товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превозна товари съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози – когато е приложимо) Заявлението се проверява в срок до 7 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца) При неотстраняване на нередовностите в определения срок компетентният орган издава заповед за отказ за регистрация на превозното средство.
(5) В дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите компетентният орган определя комисия, която извършва проверка на място за съответствието на превозното средство с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и на Регламент (ЕО) № 853/2004.
(6) При констатиране на несъответствие при проверката по ал. 5 комисията издава предписание и определя срок за привеждане на превозното средство в съответствие, който не може да бъде по-кратък от работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието) В срок до три работни дни от извършване на проверка за изпълнение на предписанието по ал. комисията представяна компетентния орган констативен протокол, съдържащ становище за. регистрация на превозното средство. отказ за регистрация на превозното средство) В дневен срок от представянето на протокола по ал. 7 компетентният орган издава заповед за. отказ за регистрация на превозното средство;


2. вписване в регистъра на превозното средство, като действието на регистрацията е безсрочно) Заповедта по алт съдържа данните по ал. 2, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 24, ал.
1, включително реди срок за получаване на стикера, удостоверяващ регистрацията на превозното средство.
(10) Заповедите по ал. 4 и алт се съобщават и могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедите неспира изпълнението им.
Чл. 56. (1) Бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 53 в деня на настъпване на промяна във вписани обстоятелства по чл. 58, ти, при спиране от движение и пускане в движение на превозното средство, както и привременно отнемане на регистрацията на превозното средство, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната) В дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 компетентният орган вписва промяната в регистъра по чл. 24, ал. 1.
(3) При промяна на собствеността или на правото на ползване на превозното средство се извършва нова регистрация.
Чл. 57. (1) Регистрацията на превозното средство се заличава със заповедна компетентния орган по чл.
53:
1. поискане на бизнес оператора. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи. при неизпълнение на принудителна административна мярка, приложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига. при прекратяване на регистрацията на превозното средство по смисъла на Закона за движението по пътищата) При прекратяване на регистрацията на превозното средство по алт бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган в деня на настъпване на промяната, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание алт, неспира изпълнението й.
Чл. 58. Компетентният орган по чл. 53 вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за превозните средства по чл. 50:
1. номер и дата на издаване на регистрационния стикер. име и адрес, съответно наименование, седалище и адресна управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целили еквивалентни данни на бизнес оператора, регистриран в друга държава – членка на
Европейския съюзили друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. регистрационен номер, марка, модели видна превозното средство, както и обем (за цистерните и контейнерите) и товароподемност (за останалите превозни средства);


4. видна храните, които се транспортират с превозното средство.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница