Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразиестраница1/3
Дата27.07.2017
Размер493.29 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3
Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на

Закона за биологичното разнообразие
(Обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., и бр. 58 от 26.07.2016 г.)
§ 1. В чл. 4, т.5 след думите „защитени територии” се добавя „и защитени зони”.
§ 2. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5 Защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 са предназначени за поддържане или възстановяване на природните местообитания, местообитанията и популациите на диви животински и растителни видове в благоприятно състояние в техния естествен район на разпространение и поддържане на популациите на птиците в състояние на сигурност.”


§ 3. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 3 думите „79/409/ЕИО“ се заменят с „2009/147/ЕО на Европейския парламент и“;

б) в т. 4 след думата „количества“ се добавя „мигриращи“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:


 1. В ал. 1, т. 5 съюзът „и“ се заменя с „и/или“;

 2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Дейностите по ал. 1 могат да се извършват и от други държавни и общински органи, научни и обществени организации.“.

 1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Министерството на земеделието и храните и Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставят на Министерството на околната среда и водите данни от Картите на възстановената собственост и Кадастралните карти и кадастралните регистри за изготвяне на данните по ал. 1, т. 5.“.
§ 5. В чл. 9 думите „и преди обявяването на защитени зони“ и „национални и регионални“ се заличават, а думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „органите по чл. 8, ал. 2“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните допълнения:

 1. В ал. 4 след думата „списъкът“ се добавя „по ал. 3“.

 2. В ал. 5 след думите „чл. 8, ал. 1“ се добавя „т. 2 и 4“;

 3. Създава се ал. 7:

„(7) Министерството на околната среда и водите организира разработването на национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, включваща мерки за поддържане или възстановяване на типове природни местообитания и/или видове в защитените зони от списъка по ал. 4 и тяхното остойностяване за нуждите на финансовата оценка за необходимото съфинансиране от Европейския съюз. След одобряване от Министерския съвет националната приоритетна рамка се изпраща на Европейската комисия.“.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 5 се отменя;

 2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Промяна по ал. 1, т. 5 се извършва само въз основа на нови научни данни, които се отразяват в стандартния формуляр по чл. 8, ал. 1, т. 4 за съответната зона, въз основа на инструкция, издадена от министъра на околната среда и водите.“;

 1. Създава се ал. 7:

„(7) Предложения за промените по ал. 1 могат да правят държавни и общински органи, научни и обществени организации, като за промените по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 към предложението се прилага мотивирано научно становище и изготвена документация по чл. 8, ал. 1, т. 2, 4 и 5.“
§ 8. Чл. 28, ал. 2 се изменя така:

„(2) Плановете за управление се разработват за срок на действие от 10 години.“.


§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 се създава т. 6:

„6. социално-икономически механизми, насърчаващи опазването на местообитанията и видовете,предмет на опазване.“

 1. Алинея 4 се отменя.


§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 11 второто изречение се заличава.

 2. В ал. 23 думите „Решението по ал. 7 губи“ се заменят с „ Решенията по ал. 7 и ал. 12, т. 1 губят“, а думите „от издаването му“ се заменят с „на влизането им в сила“.


§ 11. В чл. 38, ал 1, т. 6 и 7 думата „граница“ да се замени с „границата на Република България“, след думата „размяна“ се поставя запетая и се добавя „включително и в интернет пространството“ и се поставя запетая.
§ 12. Чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 2 се изменя така:

„2. се изпраща за лечение или отглеждане в спасителен център, зоологическа градина или регистриран център за размножаване на защитени видове животни. В случай, че преди транспортирането му е необходима спешна ветеринарномедицинска помощ, екземплярът може да се насочи към ветеринарна клиника или амбулатория. Разходите по осигуряване на спешната помощ са за сметка на съответната Регионалната инспекция по околната среда и водите.”;

б) Създава се т. 5:

„5. се унищожава по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност от институции/лица, притежаващи издадено разрешително по реда на чл. 49.”.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Разпореждането с екземпляра по ал. 2, т. 1, 4 и 5 се извършва чрез констативния протокол от извършената проверка, а в случаите на ал. 2, т. 2 и 3 се издава и разпореждане на директора на съответния регионален орган по ал. 1 или от оправомощено от него лице.“

3. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) В случаите, когато е съставен документ от регионален орган на Изпълнителната агенция по горите копие от него се изпраща на съответната Регионална инспекция по околна среда и водите.

(5) Регионална инспекция по околна среда и водите на всеки три месеца изпраща по електронен път в Министерството на околната среда и водите обобщена информация за извършените разпореждания през изминалия период, включително за тези, направени от регионалните органи на Изпълнителната агенция по горите.“
§ 13. Чл. 43а, ал. 5, т. 3 се изменя така:

„3. Единен идентификационен код /ЕИК/ или код по БУЛСТАТ.“


§ 14. В чл. 45 думите „благоприятно състояние” се заменят със „състояние на сигурност”.
§ 15. В чл. 47а накрая се добавя „или възлага изготвянето и поддържането на”.
§ 16. В чл. 48, ал. 1 след думата „благоприятно“ се добавя „природозащитно“, а на края се добавя „или в състояние на сигурност”.
§ 17. В чл. 49 се създава ал. 3:

„(3) Броят на екземплярите по ал. 2 не се определя в случаите на извършване на дейности по улавяне и маркиране на екземпляри, последвано от незабавното им връщане в природата.“.


§ 18. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашният текст става ал. 1;

 2. Създава се ал. 2:

„(2) Наредбата по ал. 1 не се прилага за видовете по чл. 37, попадащи в обхвата на чл. 70, в случаите когато ползването на изключения от забранените дейности по чл. 38, а. 1, т. 6 и 7 са предмет на регулиране съгласно Раздел II.
§ 19. Създава се чл. 51а:

„Чл. 51а. (1) При нанасяне на щети от защитени видове хищни бозайници, върху селскостопански животни и култури, пчелини и друго имущество, като алтернативно решение на изключението по чл. 48, ал. 2, т. 2, Министерство на околната среда и водите изплаща обезщетение за покриване на щетата.

(2) Редът, размерът, условията и начина на изплащане на обезщетения по ал. 1 се определя с наредба на министъра на околната среда и водите.“.
§ 20. Създава се чл. 51б:

„Чл. 51б. В случаите на чл. 48, ал. 2, т. 3 и 3а, когато при регулиране на популацията убитите животни се ползват като ловни трофеи, 20 % от стойността на трофея се превежда на Министерството на околната среда и водите, за възстановяване на разходите по чл. 51а, ал. 1.“.


§ 21. В чл. 55 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1:

а) т. 2 се изменя така:

„2. министъра на земеделието и храните”;

б) Точка 3 се отменя.


 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Органите по ал. 1 съгласуват помежду си заданията и проектите на плановете за действие.“.
§ 22. В чл. 56, ал. 2 думата „от“ се заменя с „със заповед на“, а думите „чл. 49“ се заменят с „чл. 55“.
§ 23. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 след думата „вивариуми“ се добавя „аквариуми, делфинариуми“ и се поставя запетая;

б) в т. 2 след думите „клетъчни култури“ се поставя запетая и се добавя „гъби, микроорганизми и вируси“, а думите „растителни и животински“ се заличават.
§ 24. В чл. 60, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст след думите „зоологически градини“ се поставя запетая и се добавя „аквариумите, делфинариумите“, предлогът „в“ се заличава.

б) точка 4 се изменя така:

„4. предприемат необходимите мерки за:

а) предотвратяване бягството на животни;

б) осигуряване безопасността на посетителите;

в) контрол върху размножаването на отглежданите от тях животни и недопускане на получаване на поколение, за което липсват условия за настаняване и отглеждане“.
§ 25. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:


 1. В ал. 2 думата „Министерството“ се заменя с „министърът“, в края на изречението се поставя запетая и се добавя „като определя срок за това“.

2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:

„(3) Преместването на животно в резултат на разпореждането по ал. 2 се извършва:

1. от зоологическата градина обект на принудителната мярката;

2. от Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира зоологическата градина, в случай на неизпълнение на разпореждането в срока по ал. 2.

(4) В случаите на ал. 3, т. 2, когато единственото подходящо за настаняване място е в зоологическа градина или център извън територията на Република България, екземплярът предмет на разпореждането се отнема в полза на държавата с акт на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите по ал. 3, т. 2.

(5) Разходите направени по преместването на екземплярите по ал. 3, т. 2 и по-нататъшното им отглеждане са за сметка на собственика на зоологическата градина по ал. 3, т. 1.

(6) При отказ на собственика на зоологическата градина по ал. 3, т. 1 да заплати направените разходи, по ал. 5 те се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс. Екземплярът се счита за изоставен в полза на държавата, когато собственикът не е заплатил направените разходи за отглеждане за период от два месеца.“.

§ 26. Чл. 62. се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „Министерство” се заменя с „министъра”;

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Лицензът по ал. 1 се издава или мотивирано се отказва в зависимост от изпълнението на изискванията по чл. 60, ал. 2 и 3 и наредбата по чл. 61, ал. 1, като с него се определят видовете и максималния брой диви животни от всеки вид, които могат да бъдат отглеждани при наличните условия в зоологическата градина.

(3) Нови зоологически градини или техни нови части, или такива, които кандидатстват за лиценз след прилагане на принудителна мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3 настаняват животни и отварят за посещение само след издаден лиценз по ал 1.“.

3. Алинея 4 се отменя


§ 27. Чл. 62б се изменя така:

„Чл. 62б. (1) Министерството на околната среда и водите регистрира Центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.

(2) За регистрация по ал. 1 се подава уведомление, по образец утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.“.
§ 28. В чл. 63 се създава ал. 3:

„(3) За регистрация по ал. 1 и 2 организациите и лицата, които създават и поддържат колекции подават уведомление, по образец утвърден със заповед на съответния министър.


§ 29. В чл. 64, т. 2 след първата употреба на думата „включително“ се добавя „вируси, микроорганизми, гъби, клетъчни и тъканни култури “ и се поставя запетая.
§ 30. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 думата “генетичните“ се заменя с „естествените генетични“, а думите „от естествената флора и фауна на“ се заменят с „на територията“;

 2. В ал. 2 думата „ресурсите“ се заменя с „генетични ресурси“.

 3. В ал. 3:

а) в основния текст думите „от други държави” се заличават, а думата „него” се заменя с „тях“ и се поставя запетая;

б) в т.2 думите „държавата ползвател” се заменят с „ползвателя“.


§ 31. В чл. 67, ал. 1 се изменя така:

„1. Въвеждането в природата на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети, се допускат само, ако се прецени, че няма вероятност да се навреди на видове или популации от местните флора, фауна и микота.“.


§ 32. В чл. 68, ал.1 при втората употреба на думата „състояние” се заменя със „природозащитно състояние или състояние на сигурност”.
§ 33. В чл. 72 се правят следните изменения:

1. Алинея 6:

„(6) В 15-дневен срок от вписването по ал. 5 министърът на околната среда и водите уведомява одобрените експерти за вписването в регистъра по ал. 5 и за техните отговорности съгласно този закон.“;


 1. В ал. 7 думата „Удостоверението“ се заменя с „Вписването“.

 2. Алинея 8:

„(8) Министърът на околната среда и водите изключва от регистъра по ал. 5 експерта който:

1. три пъти е представил невярна идентификация;

2. е представил невярна декларация за обстоятелствата по ал. 2 и това е доказано по съответния ред;

3. по негово желание;

4. при смърт;

5. при трайна фактическа невъзможност да работи по конкретни задачи повече от 6 месеца;

6. при системно безпричинно неявяване в срока по чл. 87, ал. 1;

7. при системно несвоевременно изготвяне на заключението.“;

4. Алинея 9 се изменя така:

„(9) Министърът на околната среда и водите уведомява изключения от регистъра по ал. 5 експерт.“


§ 34. В чл. 80 след думите „чл. 37, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 44a и 44з“, след думите „изискванията на“ се добавя „чл. 13, пар. 1“, а след „41“ се поставя запетая и се добавя „44д, 44л“.
§ 35. Член 81 се изменя така:

„Чл. 81. Към заявлението за разрешително за внос по чл. 20, параграф 1 и сертификати по чл. 32, параграф 2, чл. 39, параграф 2, чл. 44в, параграф 2 от Регламент 865/2006 се прилагат:

1. за физически лица – копие от документ за самоличност, удостоверяващ адресната регистрация в Република България, a за юридически лица ЕИК или код по БУЛСТАТ;

2. нотариално заверено пълномощно - в случай на подаване на заявление от представители на лицата по т. 1;

3. информация по чл. 4, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) 338/97, в случай на внос на живи екземпляри от видове по Приложение В към същия регламент.

4. копие от валиден документ по CITES за износ или реекспорт, Сертификат за лична собственост или Сертификат за колекция от образци, издаден от трета държава;

5. копие от валиден АТА карнет, съгласно чл. 97, ал. 2, т. 3 от Закона за митниците, в случаите на издаване на сертификат по чл. 44а във връзка с чл. 44в, параграф 2 от Регламент 865/2006;

6. други документи, различни от документите по ал. 4, издадени от компетентен орган в трета държава, в потвърждение, че екземплярът предмет на търговия е законно придобит и може да бъде издадено разрешително по CITES за внос в България.“.


§ 36. Член 82 се изменя така:

„Чл. 82. (1) Към заявлението за разрешително за износ или сертификати за реекспорт по чл. 26, параграф 1 и заявления за сертификати по чл. 34, параграф 1, чл. 41, параграф 1, 44а, 44д, 44л, и чл. 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) 865/2006 се прилагат документите изисквани по чл. 81, т. 1 и 2, отнасящите се към конкретния случай, доказващи законния произход на екземпляра:

1. за видовете по Приложение А към Регламент (ЕО) 338/97 – оригинал на валиден сертификат издаден на основание чл. 8, параграф 3 или чл. 9, параграф 2, буква „б“ от същия регламент;

2. за видовете по Приложение B към Регламент (ЕО) 338/97 – оригинал на документ за регистрация от друга държава член на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава и са отразени маркировката на екземпляра и данните за неговия произход, съотносими към данните в стандартен документ по CITES;

3. оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос издадено от държава член на Европейския съюз или „копие за вносителя“ от нотификация за внос, попълнени от съответната митническата служба на въвеждане, съгласно чл. 23 и 25 от Регламент (ЕО) 865/2006, и копие на документа по CITES, издаден от трета държава, въз основа на който е осъществен вноса;

4. копие от фитосанитарен сертификат, издаден от трета държава, когато съгласно Конвенцията такъв е използван вместо разрешително по CITES за износ;

5. оригинал на документ за регистрация на екземпляра съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 извън случаите по т. 1, когато заявителят е производител;

6. декларация от производител в случаите на видове по Приложение C към Регламент (ЕО) 338/97;

7. документ по чл. 102, ал. 3 за придобиване на диво животно от производител;

8. документ от продажба по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 3 или разпореждане по чл. 106, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 2, и ал. 3, т. 2;

9. транспортен документ, с който от друга държава членка на Европейския съюз е транспортиран хайвер от есетрови риби (Acipenseridae spp.);

10. оригинал на разрешително или друг документ, предвиден в нормативен акт, разрешаващ придобиване на екземпляра от природата;

11. копие от валиден АТА карнет в случаите на издаване на сертификати по чл. 44а във връзка с чл. 44в, параграф 2 от Регламент (ЕО) 865/2006;

12. за ловните видове съгласно приложение № 4 към този закон, които попадат в приложения А, B и C към Регламент (ЕО) 338/97:

а) разрешително за лов на името на ловеца;

б) регистрация на трофея или разплащателен протокол заверен от националната или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи, издадени по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

(2) Към заявлението по ал. 1 в зависимост от случая се прилагат:

1. документ, отразяващ законното придобиване на екземпляра в случай, че заявителя го е закупил или придобил по друг начин от юридическо лице, извън случаите по ал, 1 т. 5;

2. документ по чл. 102, ал. 3 за придобиване на диво животно от физическо лице, което не е производител;

3. документ за регистрация на екземпляра съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 или чл. 93, ал. 2 извън случаите по чл. 91, ал. 4, и копие от регистрацията на неговите родители, а когато родители са от вид по Приложение А към Регламент (ЕО) 338/97, се добавя и копие от техните сертификати съгласно ал. 1, т. 1;

4. копие от удостоверението за регистрация по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, указващо регистрационния номер на цирка.

5. при износ на хайвер от есетрови риби (Acipenseridae spp.) - опис на пратката с номерата на ползваните върху кутиите етикети;

6. платежен документ в случаите по чл. 51б.“.
§ 37. В чл. 83, ал. 3 се изменя така:

„(3) Становище по ал. 1 не се изисква:

1. при износ и внос на екземпляри, в рамките на предварително определена национална квота, публикувана от Секретариата на Конвенцията или на вече съществуващи решения за спиране на търговията с определени видове или държави, взети на Конференция на страните членки на CITES или от групата за научен преглед по чл. 17 от Регламент (ЕО) 338/97;

2. в случаите на заявление за внос на видове по чл. 70, т. 1, за които групата за научен преглед по ал. 1 е постановила, че всяко заявление за внос следва да ѝ бъде предоставено за произнасяне.“


§ 38. В чл. 85 се изменя така:

„Чл. 85. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешителните и сертификатите по чл. 80 в срока и при условията на чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕО) 865/2006 или в срок до 5 работни дни от получаването на становището по чл. 84, ал. 1 или от произнасянето на решението на групата за научен преглед по чл. 83, ал. 3, т. 1.“


§ 39. В чл. 87 се правят следните допълнения и изменения:

 1. Създава се нова ал. 2:

„(2) В случаите по ал. 1, когато определянето на видовата принадлежност на екземплярите може да стане само въз основа на генетично изследване, ветеринарната или фитосанитарната служба осигуряват вземането и съхраняването на биологични проби от екземплярите.“

 1. Досегашната ал. 2 става ал. 3, и в нея думите „живи екземпляри“ се заменят с „екземплярите“ и накрая се добавя „и/или изследването по ал. 2“.


§ 40. Чл. 88 се изменя така:

„Чл. 88. (1) При установяване на нарушение на изискванията на този закон, Регламент (ЕО) 338/97 и Регламент (ЕО) 865/2006 или в случаи на съмнение за нарушение, митническите органи задържат екземплярите и вещите, послужили за извършване на нарушението, и незабавно уведомяват директора на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, който осигурява изследването на взетите биологични проби по чл. 87, ал. 2 и прилага административно наказателните разпоредби по този закон.

(2) Разходите по изследването на пробите по ал. 1 се поемат от Регионалната инспекция по околната среда и водите, а в случай на доказване на нарушение те са за сметка на нарушителя.“.
§ 41. В чл. 89 думите „спасителни центрове“ се заменят с „експертите от списъка по чл. 72, ал. 2“.
§ 42. В чл. 90, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 90 (1) На регистрация подлежат всички живи и препарирани екземпляри от видовете гръбначни животни, включително ловни трофеи, вписани в приложения А и B към Регламент (ЕО) 338/97, с изключение на:

1. ловни трофеи придобити и регистрирани по Закона за лова и опазване на дивеча;

2. екземпляри от видовете по Приложение 9;

3. цветни мутации на видовете птици, извън видовете по т. 2, които не притежават естествената окраска на дивите форми;

4. всички видове риби.


§ 43. В чл. 91 се правят следните изменения:

1. В ал 1 думите „постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице“ се заменя с „адреса на отглеждане за живи екземпляри или в случай на мъртви екземпляри или части от екземпляри, по адреса на постоянното им съхранение“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Формата на регистрационната карта по ал. 1 и заявлението за нейното издаване се определят със заповед на Министъра на околната среда и водите.

(3) Регистрационната карта престава да бъде валидна в следните случаи:

1. когато посоченият в нея жив екземпляр е умрял;

2. когато посоченият в нея жив екземпляр е избягал;

3. когато посоченият в нея екземпляр е бил унищожен;

4. когато някое от вписванията по отношение на собственика или описанието на екземпляра не е актуално;

5. когато въз основа на нея е издаден съответен документ по чл. 80 или е заменена с друга регистрационна карта.“.

3. В ал. 4 думите „и чл. 9, ал. 2, буква „б”” се заличават.
§ 44. Член 92 се изменя така:

„Чл. 92. За регистрацията по чл. 90 собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение, внася в съответната регионална инспекция по околната среда и водите по чл. 91, ал. 1, заявление съгласно чл. 91, ал. 2, към което прилагат съответните документи по чл. 81, т. 1 и 2, и чл. 82, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 8, 10, и ал. 2, т. 1 и 3“.


§ 45. Член 93 се изменя така:

„Чл. 93. (1) Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите:

1. Възлага по своя преценка и за сметка на собственика извършването на ДНК анализ на видове по чл. 90, в лаборатории, които имат разработени и внедрени или утвърдени от министъра на околната среда и водите, генетични методики за идентификация на вида и установяване на родословие, и които използват ДНК маркери, съпоставими с изискванията на Международната общност по животинска генетика.

2. Издава или отказва издаването на регистрационната карта по чл. 91 в срок до 10 работни дни от постъпване на документацията по чл. 92 или от предоставяне на протокол от извършения ДНК анализ по т. 1 за уточняване на родството с други екземпляри, от които се твърди, че произхожда, или уточняване на други обстоятелства по придобиването на екземпляра;

3. Връща на собственика всички оригинали на документи послужили за регистрацията, които с изключение на фактурата, представена като документ по чл. 82, ал. 2 т. 1, стават неразделна част от регистрационната карта по т. 1, и задържа копия от тях.

4. Извършва последващ контрол на регистрираните екземпляри по ал. 2.

(2) Изключение от ал. 1, т. 3 може да се прави само когато документът за произход е за повече от един немаркиран екземпляр. В този случай към първата регистрационна карта се прилага оригиналния документ за произход, а към всички останали се прилага заверено копие от него. Във всяка регистрационна карта след номера на документа за произход се поставя наклонена черта и се записва поредния номер на екземпляра.

(3) Оригиналът на регистрационната карта по ал. 1, т. 2 е документ за произход за екземплярите от видове по Приложение B към Регламент (ЕО) 338/97, в случаите на сделки между физически лица с родени и отгледани на затворено на територията на Република България екземпляри и при последващата им регистрация.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница