Закон за изменение и допълнение на закона за горитеДата25.07.2016
Размер99.77 Kb.
ТипЗакон
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „собственост” се заличава запетаята и думите „както и за горските територии - собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ на поземлените им имоти над 50 хектара,”.

2. В ал. 2 думите „и тези, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 хектара включително“ се заменят с „предоставени им за управление”.

3. В ал. 3 след думата „обединения” се заличава запетаята и думите „с обща площ на поземлените им имоти от 2 до 50 хектара”, а след „горскостопански” се добавя „ планове или”.

4. В ал. 7 изречение второ се заличава.

5. Алинея 14 се отменя.


§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думитеОбластните планове за развитие на горските територии, горскостопанските” се заменят с „Горскостопанските”.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Областните планове за развитие на горските територии се изработват от търговци, вписани в Търговския регистър.”


§ 3. В чл. 54, ал. 1, т. 3, буква „е” след думата „обитаване” се поставя запетая и се добавя „както и съоръжения за опазване на горите от пожари”.
§ 4. В чл. 83 се правят слените изменения и допълнения:

1. В ал.1 след думата „че” се добавя „след датата на влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”;

2. В ал. 3 думите „писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия” се заменят със „съобщава по реда на Административно-процесуалния кодекс на собствениците на съответните имоти обстоятелствата по ал. 1”;

3. В ал. 4 думите „от получаването на поканата по ал. 3” се заменят с „от съобщаването на обстоятелствата по ал. 1”;

4. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание

„(5) Когато собственикът декларира писмено пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.”;

5. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:

„(6) В случай, че в срока по ал. 5 собственикът не почисти имота си от горскодървесната растителност, се прилага редът по ал. 7 и 8.”.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) В изречение първо след думите „по ал. 4” се добавят думите „или декларира, че ще ползва имота си като горска територия,”;

б) В изречение второ думите „и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта и таксационна характеристика” се заличават.

7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5” се заменят с „ал. 7”.

8. Създава се ал. 9 със следното съдържание:

„(9) Независимо от извършването на инвентаризацията по ал. 1, негодни за земеделско ползване територии могат да бъдат включени в горските територии въз основа на писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите”.

9. Досегашната ал. 7 става ал.10 като в нея цифрата „6” се заменя с „8”.
§ 5. Член 84 се изменя така:

„(1) Извън случаите по предходния член, когато собственик на поземлени имоти в земеделски територии установи, че след датата на влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, имотите му са придобили характеристиките на гора по смисъла на този закон, но желае да ги ползва като земеделска територия, подава декларация до директора на съответната регионална дирекция по горите.

(2) Към искането се прилага документ за собственост и скица на имота.

(3) Директорът на РДГ назначава комисия, която да установи обстоятелствата по предходната алинея. Комисията включва представители на регионалната дирекция по горите, на общинска служба по земеделие и на съответното държавно горско или ловно стопанство.

(4) Комисията извършва проверка по горскостопанска карта, чрез цифровата ортофотокарта и по други налични документи за обстоятелствата по ал. 1 и съставя протокол.

(5) В случаите, при които по наличните документи по предходната алинея не може да се установи дали имотите са придобили характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 т. 1 от закона, след датата на влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи или преди това, комисията извърша проверка на място за установяване на тези обстоятелства.

(6) Когато собственикът е декларирал писмено пред директора на регионалната дирекция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия и комисията е установила, че данните от декларацията отговарят на състоянието на имота, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.

(7) В случай, че в срока по ал. 6 собственикът не почисти имота си от горскодървесната растителност, се прилага редът по ал. 7 и 8 на чл. 83.”.


§ 6. В чл. 101, ал. 3 се създава т. 7:

7. специфични изисквания при провеждане на сечи в защитни горски територии.”.


§ 5. В чл. 102 се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото „60” се заменя с „80”.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. 50 години в издънковите гори за превръщане в семенни”.


§ 7. В чл. 104 се създава ал. 3:

„(3) Забранява се извършването на добив на дървесина през тъмната част на денонощието – един час след залеза и един час преди изгрева на слънцето.”


§ 8. В чл. 148 се създава ал. 12:

„(12) Моторните превозни средства, транспортиращи дървесина и недървесни горски продукти, както и мобилните обекти по чл. 206, следва да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за GPS позициониране. Редът за предоставяне на достъп до информацията за движението на превозните средства се определя с наредбата по ал. 11. “


§ 9. В чл. 160, ал. 3 преди запетаята след думата „звено” се добавя „и посочено в устройствения му правилник”.
§ 10. В чл.191 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „горско стопанство или държавно ловно стопанство” се заменят с „предприятие, включително и извън установеното им работно време”.

2. В ал. 3 накрая се добавя „или общини, в които попадат тези територии”.
§ 11. Член 206 се изменя така:

„Чл. 206. (1) Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, са длъжни да:  1. водят дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина;

  2. притежават производствена марка и да маркират с нея експедираната от обекта дървесина;

  3. изградят и поддържат система за постоянно видео наблюдение на обекта, както и да предоставят достъп до информацията.

(2) Редът и условията за изпълнение на задълженията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.”
§ 12. Създава се чл.236а:

„236а Лицата със средно образование, които подават заявление за вписване в публичния регистър по чл. 235, както и лицата, които са отписани от регистъра на основание чл. 239, т. 4 – 9, преди подаването на заявление полагат изпит пред комисия, назначена от изпълнителнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.“.


§ 13. В чл. 237, ал. 1 се създава т. 6:

„6. документ за успешно издържан изпит в случаите по чл. 236а.“.


§ 14. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думата „два” се заменя с „три”.

2. В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „установено с влязъл в сила акт на компетентен орган”.

3. Създава се т. 9:

„9. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено някое от следните нарушения на този закон или подзаконовите актове по неговото прилагане, извършено при упражняване на дейността, за която е регистрирано:

а. изготвен е карнет-опис без насаждението да е маркирано за конкретния вид сеч;

б. извършено е маркиране или сеч извън отразените на терена граници на имота, предвиден за сеч;

в. изготвен е протокол за освидетелстване на сечището с невярно съдържание;

г. след съставянето и регистриране в информационната система на ИАГ на карнет-описа без законово основание е извършено допълнително маркиране на дървета за сеч;

д. издаден е превозен билет от временен склад, непосочен в регистрирания технологичен план за добив на дървесина.“.


§ 15. В чл. 240, ал. 2 думите „т. 5, 7 и 8” се заменят с „т. 5 – 9”.
§ 16. В чл. 241 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашната разпоредба става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Вписването в регистъра по ал. 1 не е задължително за търговци, извършващи дейностите по изработване на областни планове за развитие на горските територии.”


§ 17. В чл. 245 се създава т. 8:

„8. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено някое от следните нарушения на този закон или подзаконовите актове по неговото прилагане, извършени при осъществяването на дейностите по чл. 241:а. извършва сеч, извън границите на имота, за който е издадено позволително за сеч;

б. извършва извоз на дървесина от сечището в нарушение на изискванията на регистрирания технологичен план за добив на дървесина.”
§ 18. В чл. 246, ал. 2 думите „чл. 239, т. 5 и 6” да се заменят с „ чл. 245, т. 5, 6 и 8”.
§ 19. В чл. 272 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашната разпоредба става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и ал. 3:

„(2) В случаите, когато лице изпълни наложено му административно наказание глоба или имуществена санкция в тридесет дневен срок от издаването на наказателното постановление, то дължи 70 на сто от размера на глобата, съответно на имуществената санкция.

(3) Когато наказанието е изпълнено преди изтичането на срока за обжалване на постановлението, същото се счита за влязло в сила.”
§ 20. В чл. 274, ал.1, т. 3 след думата „общините” се допълва „или общинските горски структури”.
§ 21. В преходните и заключителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 г.) § 78 се отменя.


Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. (1) В случаите, когато заповедите на министъра на земеделието и храните по § 4, ал. 5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите не са издадени, в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава общински комисии.

(2) Комисиите по ал. 1 са в състав: председател - представител на регионалната дирекция на горите и членове: представител на общинската администрация, представител на общинска служба по земеделие, представител на служба по геодезия, картография и кадастър за землищата, за които е влязла в сила кадастрална карта, и представител на съответното държавно горско или ловно стопанство. За работата си комисиите изготвят протокол.

(3) Комисиите изготвят списъци на поземлени имоти, притежаващи характеристиката на гора, по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона. В списъците се описват видът и произходът на горите и размерът на имотите или на частта от тях, която притежава характеристика на гора.

(4) В списъците се включват имоти или части от тях, които към деня на влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения, но към датата на влизане в сила на този закон не са отразени като такива в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост. В списъците се включват и всички имоти, възстановени или придобити по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и отразени върху кадастралната карта или върху картата на възстановената собственост като земеделски територии, но представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения към датата на влизане на същия закон в сила.

(5) Общинската комисия извършва проверка по горскостопанска карта, чрез цифрова ортофотокарта, по карта на възстановената собственост, по кадастрална карта или по други съществуващи документи за наличието на имоти по ал. 3 и ал. 4 на територията на съответната община.

(6) В случаите, при които по наличните документи по предходната алинея не може да се установи дали имотите представляват гори по смисъла на чл. 2, ал. 1 т. 1 от закона, комисията извърша проверка на място за фактическото използване на имотите по смисъла на чл. 9 от Закона за устройство на територията.(7) Списъкът по ал. 3, утвърден с протокола за работата на общинската комисия, се обявява на публично място в общинската администрация и в кметствата на населените места за срок от два месеца, за запознаване на собствениците на засегнати имоти.

(8) До един месец след изтичане на срока по предходната алинея, собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията по ал. 1.

(9) В срок от 1 месец след изтичане на срока по предходната алинея, комисията по ал. 1 разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на засегнатите имоти и взема решение, утвърдено с протокол, който се обявява по реда на ал.7. Протоколът, придружен с окончателен списък на имотите, се представя на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице за одобряване.

(10) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице одобрява или връща на комисията протокола по ал. 9 в срок до три месеца от представянето му.

(11) В тримесечен срок от одобряването на протокола по ал. 9 министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка като горска територия.

(12) Заповедта по ал. 11 се съобщава по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс на собствениците на имотите и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(13) След влизането в сила на заповедта по ал. 11 копие от нея се изпраща на регионалната дирекция по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър, ако за територията има одобрена кадастрална карта, или на общинската служба по земеделие за отразяване на имотите като горска територия в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост.
§ 23. Законът влиза в сила в тридневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на:

  1. Член 148, ал. 12, която влиза в сила от 1 януари 2017 година;

  2. Член 206, ал. 1, т. 3, която влиза в сила от 1 януари 2016 година.

  3. Член 236а, който влиза в сила три месеца след обнародването.§ 24. В Закона за лова и опазване на дивеча се правят следните изменения и допълнения:

  1. Член 42а се отменя

  2. Създава се преходна разпоредба със следното съдържание

„Имуществото и архива на Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, се прехвърля на Горска семеконтролна станция – София”.
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница