Закон за изменение и допълнение на Закона за измерваниятаДата27.09.2016
Размер246.67 Kb.
#10869
ТипЗакон
Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията

(обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)§ 1. В чл. 4 думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“.

§ 2. В чл. 6, ал. 2 думата „наредбата“ се заменя с „приложимата наредба“.

§ 3. В чл. 7 след думите „прилагането му“ се добавя „,с изключение на прилагането на Раздел II на Глава трета,“.

§ 4. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:

„(3) Председателят на Българския институт по метрология и председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:

1. осъществяват правомощията си, като се ръководят от принципите за осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията в страната;

2. могат да издават съвместни инструкции по прилагане на закона.“§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1, б. „б“ думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“.

2. В ал. 4 думите „с трудов и/или служебен стаж“ се заменят с „професионален“, а думите „в областта на измерванията и с изявени професионални качества в областта на метрологията“ се заличават.

§ 6. В чл. 10а, ал. 2 т. 3 и 4 се изменят така:

„3. организиране на междулабораторни сравнения;

4. отпечатване или разпространение на преводи на документи на международните органи и организации по метрология или други специализирани материали в областта на измерванията;“.

§ 7. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на икономиката“.

б) точка 2 се изменя така:

„2. предлага за приемане от Министерския съвет стратегия за развитие на метрологията в Република България и дългосрочна програма за развитие на националните еталони;“

в) Точка 3 се отменя.

г) Точка 9 се изменя така:

„9. издава указания, свързани с контрола на средства за измерване“.

д) В т. 10 думите „чл. 10а, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 10а, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 10г“.

2. В ал. 2 изречение второ се заличава.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Българският институт по метрология поддържа база данни с протоколите от участията по ал. 1, т. 7.“.§8. В чл. 10в, ал. 2 се създава т.4:

„4. издава инструкции и указания, свързани с осъществяваната от ДАМТН дейност по този закон.“§9. В чл. 10г:

1. Основният текст става ал. 1 и в нея след думата „учебния” се добавя „и информационен“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Организирането, провеждането и финансирането на обучения в учебния и информационен център по метрология се определят в правила, утвърдени от председателя на Българския институт по метрология.“.§ 10. Наименованието на Раздел III в Глава втора се изменя така: "Национален съвет по метрология".

§ 11. Член 10д се изменя така:

„Чл. 10д. (1) Създава се Национален съвет по метрология като консултативен орган към председателя на Българския институт по метрология.

(2) В състава на съвета по ал. 1 се включват представители на заинтересованите от дейностите по метрология страни, в това число държавни органи и представители на организации, представляващи научната общност, работодатели, потребители и експерти в областта на метрологията.

(3) Числеността и поименният състав на съвета по ал. 1 се определят със заповед на председателя на Българския институт по метрология.“§12. Член 10е се изменя така:

„Чл. 10е. Националният съвет по метрология разглежда проекти на нормативни актове, програми, концепции и стратегии за развитие на метрологията, проекта на дългосрочна програма за развитие на националните еталони и доклада по изпълнението й и консултира председателя на Българския институт по метрология по въпроси в областта на метрологията.“§13. Член 10ж се отменя.

§14. Член 10з се изменя така:

„Чл. 10з. (1) Членовете на Националния съвет по метрология не получават възнаграждение за участието си в работата му.

(2) Съветът по чл. 10е приема правила за своята работа и заседанията му се ръководят от председателя на Българския институт по метрология.

(3) Организационно-техническото обслужване на работата на съвета по чл. 10е се осигурява от Българския институт по метрология.“§ 15. В чл. 17, ал. 1 думите „чрез Главна дирекция "Национален център по метрология" се заличават.

§ 16. В чл. 18 думите „с решение на Министерския съвет“ се заменят със „със заповед на министъра на икономиката“.

§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на икономиката“.

2. В ал. 2 думите „чл. 17, ал. 2, т. 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5“.

3. В ал. 3 думите „чрез Главна дирекция "Национален център по метрология" се заличават.§18. В чл. 20 думите „в официалния си бюлетин“ се заменят с „на официалната си електронна страница“.

§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“.

2. В ал. 3 думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“, а думите „за включване в дългосрочна програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали“ се заличават.

3. Алинея 4 се отменя.

4. Алинея 5 се изменя така:

„ (5) Проектите от дългосрочната програма за развитие на системата за производство и сертифициране на сертифицирани сравнителни референтни материали се финансират от техните заявители.“

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Председателят на Българския институт по метрология координира изпълнението на проектите за развитие на системата за сертифицирани референтни материали и организира и/или извършва сертификация на референтните материали.“

6. В ал. 7 думата „сравнителни“ се заменя с „референтни“, а думите „в официалния си бюлетин“ се заменят с „на официалната си електронна страница“.

§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:


  1. В ал. 1 думата „наредбата“ се заменя с „наредбите“.

  2. В ал. 2 думата „наредбата“ се заменя с „приложимата наредба“

§ 21. В чл. 24 след думите „тяхното съответствие с“ се добавя „одобрения тип и“

§22. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Техническите и метрологични изисквания към средствата за измерване по ал. 1 се приемат след съгласуване с председателя на Българския институт по метрология и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“§ 23. В ал. 2 на чл. 26 думата „наредбата“ се заменя с „приложимата наредба“.

§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато контролът се извършва на мястото на производство, доставка, монтаж, използване или ремонт на средства за измерване с еталони на Българския институт по метрология, лицето, което извършва контрола може да поиска от заявителя да осигури транспорта на еталоните и техническите средства, необходими за извършването му.“§25. В чл. 28 думата „наредба“ се заменя с „наредби“.

§ 26. В чл. 29 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 след думата „тип“ се поставя точка и думите „които влияят или биха могли да оказват влияние на резултатите от измерване или на условията за използване на средствата за измерване“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „измерване в наредбата“ се заменят с „измерване в наредбите“, а думите „определени в наредбата“ се заменят с „определени в приложимата наредба“.

§ 27. В чл. 30, ал. 5 накрая се добавя „и подлежат на последващ контрол съгласно изискванията на приложимата наредба по чл. 28“.

§ 28. В чл. 31 се създават ал. 3 и 4“:

„(3) Когато лицето, което заявява одобряване на типа на средство за измерване е различно от производителя, представя писмено съгласие от производителя за изпълнение на процедурата.

(4) Заявяването по ал. 1 и ал. 2 може да се осъществи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.“

§ 29. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Удостоверението за признаване на одобрения тип по ал. 3 е със срок на валидност до 10 години от датата на издаване на сертификата за съответствие.“

3. Създава се ал. 5:

„(5) Удостоверението за одобрен тип на средство за измерване се издава на името на производителя.“.§ 30. Създава се чл. 32а:

„Чл. 32а. За срока на валидност на удостоверението за одобрен тип може да се поиска вписване на изменение за името и адреса на производителя на средството за измерване след представяне на препис от съдебното решение за вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър или на копие от акта за промяна.“§ 31. В чл. 34, ал. 2 думите „в официалния бюлетин“ се заменят с „на официалната електронна страница“.

§ 32. Създава се чл. 34а:

„Чл. 34а. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО, средствата за измерване извън хармонизираното европейско законодателство, които подлежат на метрологичен контрол съгласно чл. 5, с одобрен тип по реда на националното законодателство на друга държава - членка на ЕС, или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Турция, произведени и законно пуснати на пазара й, се пускат на пазара и/или в действие, при условие че осигуряват достоверност и точност на измерванията, отговарящи на изискванията на наредбата за съответното средство за измерване, след вписване в регистъра и подлежат на последваща проверка по реда на тази наредба.“§ 33. В чл. 37 думите „в официалния бюлетин“ се заменят с „на официалната електронна страница“.

§ 34. В чл. 39, ал. 2 думата „наредбата“ се заменя с „приложимата наредба“.

§ 35. В чл. 40 след думата „проверка“ се поставя запетая и се добавя „като заявяването може да се осъществи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление“.

§ 36. Член 42 се отменя.

§ 37. В член 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка, считано от годината на нанасяне на маркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка, а на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда Закона за медицинските изделия, считано от годината на пускане в употреба.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „в официалния бюлетин“ се заменят с „на официалната електронна страница“.§ 38. Създава се чл. 43а:

„Чл. 43а. При първоначална и последваща проверка се проверява и софтуера на средствата за измерване, който е определящ за метрологичните характеристики, по ред, посочен в съответната наредба по чл. 28.“§ 39. Член 44 се изменя така:

„ Чл. 44. Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

1. да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;

2. да не променят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;

3. да не използват средства за измерване, на които грешките са по-големи от максимално допустимите;

4. да ги заявяват и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология или пред избрано от тях лице, оправомощено за проверка, не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на предходната проверка, като заявяването може да се осъществи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление;

5. да не използват средства за измерване без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 или без маркировка за съответствие и допълнителна маркировка за средствата за измерване, чието съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, е оценено и удостоверено, както и без знаците по чл. 43, ал. 1;

6. да не използват средства за измерване, които не са вписани в Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване, ако подлежат на одобряване на типа, и не е извършена първоначална проверка, или такива, чието съответствие със съществените изисквания не е оценено и удостоверено по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;.

7. да съхраняват документи по чл. 45, ал. 1, т. 3 за срок от един междупроверочен интервал за съответното средство за измерване.“

§ 40. Създава се чл. 44а:

„Чл. 44а. Лицата, които доставят вода, газ, електрическа енергия и термална енергия или лицата, упълномощени да монтират съответните средства за измерване, трябва да гарантират, че те са подходящо монтирани за точното измерване на консумацията, която е предвидена.“§ 41. Членове 45-46 се изменят така:

„Чл. 45. (1) Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта:

1. да запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;

2. да ги заявят и представят за последваща проверка в 7-дневен срок след ремонта, като заявяването може да се осъществи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление;

3. да съставят и съхраняват документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат име, седалище или адрес на управление на лицето, извършило ремонта, датата на извършване на ремонта, заявителя на ремонта, данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, броя и вида на нарушените знаци от проверка по чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 или тези поставени при оценяване на съответствието на средството за измерване, броя и вида на поставените след ремонта знаци, описание на извършения ремонт;

4. да съхраняват документи за извършения от тях ремонт за срок от един междупроверочен интервал за съответното средство за измерване;

5. да предават на лицето, заявило ремонта, копие от документите по т. 3, заедно с ремонтираното средство за измерване;

6. да поставят ремонтни пломби на средства за измерване на местата, на които липсват или е разрушил производствените пломби.

(2) Лицата, които извършват ремонт средства за измерване са длъжни да предоставят при поискване от органите по контрол и надзор информация, касаеща софтуерното управление на средствата за измерване, в това число и достъп до параметрите им.

Чл. 46. Лицата, които извършват проверка на средства за измерване, трябва:

1.да разполагат с еталони и сертифицирани референтни материали, с осигурена проследимост и в срок на годност;

2.да използват спомагателно оборудване с осигурена проследимост;

3.да разполагат с помещения и/или подвижни лаборатории с осигурени условия за прилагането на методите на проверка, определени в наредбите по чл. 28;

4.да разполагат със специалисти с образование и квалификация, подходящи за извършване на заявените проверки на средства за измерване;

5.да имат внедрена и функционираща система за управление на качеството.“

§ 42. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) т. 2 се изменя така:

„2. не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване на несъстоятелност или ликвидация;“

б) Създава се нова т. 3:

„3. не участват, включително наетият от тях персонал, в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването и ремонтирането на средствата за измерване, за проверката на които кандидатстват;“

в) Създават се т. 4-5:

„4. не участват в капитала, управлението или контрола на търговски дружества, които извършват дейностите по т. 3;

5. в капитала, управлението и контрола им не участват лица, които участват в извършването на дейностите по т. 3“.

г) досегашната т. 3 става т. 6.

2. В ал. 2 думите „Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася“ се заменят с „Изискванията по ал. 1, т. 3, 4 и 5 не се отнасят“.

§ 43. В чл. 50 ал. 1 се изменя така:

„(1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава заповед за оправомощаване, която съдържа:

1. името/наименованието, адреса/седалището на оправомощеното лице и ЕИК/БУЛСТАТ;

2. вида на проверките, за които се оправомощава лицето;

3. средствата за измерване, за проверката на които се оправомощава лицето, както и измерваната величина, обхвата на измерване и класа на точност или допустимата грешка на средствата за измерване;

4. срока на оправомощаването;

5. условията за извършване на проверката на средства за измерване и описание на оборудването;

6. списък на служителите, които ще извършват проверките и зачислените им индивидуални номера на знаците за проверка.“§ 44. Член 51 се изменя така:

„Чл. 51. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор отказва оправомощаването с мотивиран отказ, когато:

1. заявителят не отговаря на изисквания по чл. 47;

2. заявителят не отстрани несъответствията в посочения срок по чл. 49, ал. 2;

3. персоналът, с който заявителят разполага, не притежава знания и умения за прилагане на методите за проверка на средствата за измерване, за които заявителят кандидатства;

4. заявителят не представи записи, които показват внедряването на функционираща система за управление на качеството.§ 45. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. (1) Оправомощените лица са длъжни:

1. да извършват проверки на заявените средствата за измерване, за които са оправомощени, съгласно наредбите по чл. 28, условията и обхвата в заповедта за оправомощаване;

2. да издават заключения от проверка и да поставят знаци, които съответстват на резултатите от извършените проверки;

3. да имат внедрена и да поддържат функционираща системата за управление на качеството;

4. при загуба, кражба или унищожаване на зачислените знаци за проверки в 14-дневен срок да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставят данни за проверените и маркирани средства за измерване с тези знаци;

5. да отчитат пред Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършените проверки и знаците за проверки;

6. да изпълняват предписанията и указанията, дадени им от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 77, т. 1;

7. при направени промени в системата за управление в 14-дневен срок да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като приложат екземпляри на коригираните документи;

8. при промяна в обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване в 14-дневен срок да подадат заявление пред Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изменение на заповедта за оправомощаване.

(2) Знаците по ал. 1, т. 4 се обявяват за невалидни от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и информацията се публикува на официалната електронна страница на агенцията.“

§ 46. Член 53 се изменя така:

„Чл. 53. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор със заповед отнема оправомощаването, когато:

1. оправомощеното лице системно не изпълнява задълженията си, посочени в чл. 52 на този закон и наредбите по неговото прилагане;

2. оправомощеното лице престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 47, без да е уведомило за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

3. съответен компетентен орган е установил, че оправомощаването е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание.

(2) Лице, на което е отнето оправомощаването по ал. 1, т. 1 и т. 3, може да подаде заявление по чл. 48 не по-рано от една година от датата на влизане в сила на заповедта за отнемане на оправомощаването.

(3) По искане на оправомощеното лице председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор прекратява действието на заповедта по чл. 50, ал. 1.“

§ 47. Създава се чл. 53а:

„Чл. 53а. (1) По искане на оправомощеното лице председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор може със заповед да спре временно действието на заповедта за оправомощаване.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава след подаване от оправомощеното лице на уведомление за спиране на дейността за определен срок до Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и връщане на предоставените му знаци за проверка в агенцията.

(3) След изтичане на посочения в заповедта за временно спиране срок, лицето подава уведомление за възобновяване на дейността до Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което посочва актуалните условия за извършване на проверките, за които е оправомощено, или подава заявление до агенцията за изменение в заповедта за оправомощаване при настъпила промяна в обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване.“§ 48. Член 55 се изменя така:

„Чл. 55. На официалната електронна страница на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се публикува информация за оправомощените лица и списък на лицата, на които е отнето, прекратено или временно спряно действието на заповедта за оправомощаване.“§ 49. Член 58 се изменя така:

„Чл. 58. (1) Метрологичната експертиза се извършва чрез изследване и определяне състоянието на средството за измерване, включително неговите технически и метрологични характеристики, по заявление, подадено в Българския институт по метрология.

(2) Председателят на Българския институт по метрология утвърждава процедура за извършване на метрологична експертиза на средства за измерване и я публикува на официалната електронна страница на института.

(3) Когато Българският институт по метрология не разполага с лаборатории за извършване на експертиза същата се извършва в лаборатория на оправомощено по реда на Глава четвърта лице от служители на Българския институт по метрология.

(4) Сроковете за използване на лаборатория на оправомощено лице се съгласуват от председателя на Българският институт по метрология и ръководителя на оправомощената лаборатория.

(5) Служителите, извършили метрологичната експертиза, съставят констативен протокол в два екземпляра, в който вписват:

1. датата на извършване на метрологичната експертиза;

2. наименованието, типа, производителя, идентификационния номер и техническите и метрологичните характеристики на средството за измерване, лабораторията, в която е извършено изпитването;

3. използваните еталони, спомагателно оборудване и методи за изследване на средството за измерване и условията при извършване на експертизата;

4. констатациите от външния оглед на средството за измерване преди експертизата;

5. резултатите от извършеното при експертизата изследване на средството за измерване;

6. собствените си имена и длъжности.

(5) Екземпляр от констативния протокол се изпраща на лицето, поискало експертизата, в 10-дневен срок от съставянето му.“

§ 50. Създава се чл. 58а:

„Чл. 58а. За метрологична експертиза на средства за измерване, предназначени за използване в жилищни сгради, търговски помещения и сгради на предприятия от леката промишленост, доставчиците на вода, газ, електрическа енергия и термална енергия, се задължават при поискване от страна на Българския институт по метрология да предоставят софтуера за управление на средството за измерване и паролите за достъп до регистрите на събитията, свързани с неправилни състояния на работата на средството за измерване или с целенасочена намеса.“§ 51. Член 60-61 се изменят така:

„Чл. 60. (1) Лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки, осигуряват тяхното съответствие с изискванията към тях.

(2) Лицата, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти без означен върху тях производител или вносител, отговарят за тяхното съответствие с изискванията на този закон и на наредбите по чл. 72 и 73.

Чл. 61. (1) Лицата, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти, нямат право:

1. да обявяват с поставени от тях означения количества, които са различни от обявените от производителя или вносителя;

2. да предлагат за продажба предварително опакованите продукти чрез измерване на брутното им количество.

(2) Лицата, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти, пакетирани от тях на местата за съхраняване или продажба, осигуряват тяхното съответствие с изискванията към тях, определени в закона и в наредбата по чл. 72.“

§ 52. В чл. 65, ал. 1 след думите „количества или бутилки,“ се добавя „могат да“.

§ 53. В наименованието на Раздел III в глава шеста думите „и уведомяване от лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти“ се заличават.

§ 54. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „или внасят“ се заличават.

2. В ал. 2:

а) В т. 1 думите „и видът на дейността, която извършва - производство или внос“ се заличават.

б) в т. 2 след думата „БУЛСТАТ“ се добавя „или ЕИК“.

в) в т. 3 думите „или внася“ се заличават.

3. В ал. 3 изречение първо думите „а вносителят - графично изображение на поставения от производителя на бутилката идентификационен знак“ се заличават.

4. В ал. 5 цифрата „7“ се заменя с „14“.§ 55. В чл. 68 ал. 2 се изменя така:

„(2) На официалната електронна страница на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се публикува информация за одобрените идентификационни знаци.“§ 56. Член 69 се отменя.

§ 57. В чл. 71а, ал. 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1 лицето, което предлага предварително опаковани продукти на търговеца е длъжно при поискване от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да представи документи, доказващи съответствието на предлаганите продукти с изискванията към тях.“§ 58. В чл. 75, ал. 1 думите „от Главна дирекция "Метрологичен надзор“ се заличават.

§ 59. В чл. 76, ал. 2 накрая се добавя „и на надзора на пазара, извършван по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите“.

§ 60. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст става ал. 1 и думата „контрол“ в т. 2 се заменя с „контролно измерване в работни или лабораторни условия за съответствие с изискванията за максимално допустими грешки“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато при контрол на средствата за измерване по ал. 1, т. 2 се установи, че се използва средство за измерване, на което грешката е по-голяма от максимално допустимата грешка за съответното средство за измерване в употреба и е в ущърб на потребителя, лицата по чл. 75, ал. 1 предприемат действия за ограничаване използването на средството за измерване.“§ 61. Създава се чл. 77а:

„Чл. 77а. Лицата по чл. 74 са длъжни да:

1.изпълняват дадените им от лицата по чл. 75, ал. 1 задължителни предписания за предприемане на коригиращи действия;

2.изпълняват предприетите от лицата по чл. 75, ал. 1 мерки за ограничаване пускането на пазара и/или в действие и използването на средствата за измерване, които не съответстват на изискванията по глава четвърта;

3.изпълняват предприетите от лицата по чл. 75, ал. 1 мерки за ограничаване пускането на пазара или продажбата на предварително опакованите продукти и бутилките, които не отговарят на изискванията по глава шеста.“

§ 62. Член 85 се изменя така:

„Чл. 85. (1) Физическо лице, което в случаите по чл. 5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл. 44, т. 1, 2, 4, 5 и 7 се наказва с глоба от 100 до 300 лв.

(2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 300 до 1000 лв.

(3) Физическо или юридическо лице, което използва средство за измерване в случаите по чл. 44, т.3, измерващо в ущърб на потребителя, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

(4) За нарушение по ал. 3, извършено от физическо или юридическо лице, което използва средство за измерване с цел търговски плащания на течни горива и компресиран природен газ, глобата, съответно имуществената санкция, е 2000 лв.

(5) При повторно нарушение по ал. 1, 2, 3 и 4 глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер.“§ 63. Създава се чл. 85а:

„Чл. 85а (1) Физическо лице, което използва средства за измерване, неотговарящи на изискванията на чл. 44, т. 6, се наказва с глоба от 300 до 1200 лв.

(2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 и ал. 2 глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер.“§ 64. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 числото „200“ се заменя с „300“, а числото „800“ с „1000“.

2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя и „и 2“.

§ 65. Създава се чл. 87а:

„Чл.87а. (1) За неизпълнение на задълженията на оправомощените лица по чл. 52, наказанието е имуществена санкция от 500 лв. до 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал.1 имуществената санкция е в двоен размер.“

§ 66. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Едноличен търговец или юридическо лице, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти без означен върху тях производител или вносител, които не съответстват на изискванията по глава шеста и на наредбата по чл. 72, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 7000 лв.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.§ 67. Член 89 се изменя така:

„Чл. 89. (1) Едноличен търговец или юридическо лице, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти, на които са обявили с поставени от тях означения количества, които са различни от обявените от производителя или вносителя, или които предлагат за продажба предварително опаковани продукти чрез измерване на брутното им количество се наказват с имуществена санкция от 400 до 1000 лв.

(2) Имуществената санкция по ал. 1 се налага и на едноличен търговец или юридическо лице, които предлагат за продажба предварително опаковани продукти, пакетирани от тях на местата за съхраняване или продажба, които не отговарят на изискванията по глава шеста и на наредбата по чл. 72.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 имуществената санкция е в двоен размер.“§ 68. В чл. 90 думите „или вносител“ се заличават.

§ 69. В чл. 92, ал. 1 след думите „задължителни предписания“ се добавя „и наложени ограничения“.

§ 70. В чл. 94, ал. 1 думите „от Главна дирекция "Метрологичен надзор“ се заличават.

§ 71. Създава се чл. 95:

„Чл. 95. (1) Когато нарушителят не се яви за съставяне на акта за административно нарушение от надзорните органи, актът се изпраща незабавно за връчване от общината или кметството по адреса на управление на юридическото лице или едноличния търговец. Те са длъжни да уведомят нарушителя със съобщение срещу разписка за депозирания акт и в 14-дневен срок от датата на получаването му да го връчат. При неявяване на нарушителя актът се подписва от оправомощено длъжностно лице от общината или кметството и не се връчва. След връщането на акта в двумесечен срок се издава наказателно постановление, което влиза в сила от датата на издаването.

(2) В наказателните постановления се посочва, че наложената глоба или имуществена санкция, постъпват по бюджетната сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и служат като покана за доброволно изпълнение след влизането им в сила.

(3) Когато нарушителят не е открит на адреса, посочен при връчването на акта за установяване на административно нарушение, или е напуснал страната, или е посочил адрес само в чужбина, наказателното постановление не се връчва. Постановлението се смята за влязло в сила два месеца след издаването му.“§ 72. В §1. от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. "Величина" е свойство на явление, тяло или вещество, което има големина и може да се изрази с число и референтен елемент.“

2. Точка 5 се изменя така:

„5. "Единица за измерване" е реална скаларна величина, определена и приета със споразумение, чрез която всяка друга величина от същия вид може да се сравни, за да се изрази отношението на двете величини като число.“

3. Точка 7 се изменя така:

„7. "Еталон" е реализация на определението на дадена величина с обявена стойност на величината и присъединена неопределеност на измерване, използвана като референтен елемент.“

4. Точка 10 се изменя така:

„10. "Калибриране" е действие, което при определени условия, на първи етап установява зависимост между стойностите на величините с техните неопределености на измерване, получени чрез еталоните и съответстващите индикации, с присъединените неопределености на измерване, а на втория етап използва тази информация за установяване на зависимост за получаване на резултат от измерване от индикация.“

5. Точки 12-13 се изменят така:

„12. "Международен еталон" е еталон, признат от страните, подписали международно споразумение, и предназначен да служи в цял свят.

13. "Международната система единици (SI)" е система на единици, основана на Международната система на величини, техните наименования и символи, включително поредицата представки, техните наименования и символи, заедно с правилата за използването им, приети от Генералната конференция по мерки и теглилки (CGPM).“

6. Точка 23 се изменя така:

„23. „Метрологична проследимост“ е свойство на резултат от измерване, съгласно което резултатът може да бъде свързан с референтен елемент чрез документирана непрекъсната верига от калибрирания, всяко от които внася принос към неопределеността на измерване.“

7. Създава се т. 23а:

„23а. „Пускане на пазара на предварително опаковани продукти“ е съхранение в склад или търговски обект, предлагани за продажба или предоставяне на предварително опаковани продукти, безплатно или срещу заплащане.“

8. Точка 24 се изменя така:

„24. "Резултат от измерване" или „измервателен резултат“ е множество от стойности на величина, приписани на измерваната величина заедно с всяка друга налична приложима информация.“

9. Създава се т. 25а:

„25а. „Референтен материал“ е сравнителен материал, който е достатъчно хомогенен и стабилен по отношение на определени свойства и е създаден да бъде подходящ за предвиденото използване в измерване или изследване на номинални свойства.“

10. Точка 26 се изменя така:

„26. „Сертифициран референтен материал“ е референтен материал, придружен с документация, издадена от упълномощен орган и осигуряваща една или повече определени стойности на свойство с присъединени неопределености и проследимости, като се използват валидни процедури.“

11. Създава се т. 26а:

„26а. Системно неизпълнение на задълженията по чл. 52 е извършването на три или повече нарушения в рамките на две календарни години, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.“

12. Точка 27 се изменя така:

„27. "Средство за измерване" е устройство, което се използва за измерване, самостоятелно или свързано с едно или повече допълнителни устройства.“13. Точка 30 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Оправомощените лица преди влизане в сила на този закон за извършване на проверка на средства за измерване могат да извършват дейността до изтичане на срока на издадената им заповед за оправомощаване.
§ 2. Образуваните производства за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване се довършват съгласно изискванията, валидни до влизане в сила на този закон.
§ 3. Министерският съвет приема наредбите по чл. 28 в едногодишен срок от влизането на закона в сила.
§ 4. Действащата наредба по чл. 28 остава в сила до приемане на съответните наредби по чл. 28.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


Каталог: uploaded -> files
files -> Утвърдил весела неделчева
files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
files -> Христо Смирненски
files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
files -> Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа
files -> Ръководство на потребителя модул Компенсации Съдържание
files -> Тарифа за търговия на международните капиталови пазари чрез електронна платформа, предлагана от ип „Реал Финанс” ад
files -> Club hotel grand efe 2014 all inclusive programm 10. 00 – 23. 00
files -> Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол глава първа. Общи положения
files -> Инструкция за изтегляне и инсталиране на компонент Silverlight


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница