Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната средаДата25.10.2018
Размер205.5 Kb.
#98794
ТипЗакон

Проект!
Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Обн. ДВ. бр.91 от 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 2005 г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 2009г.)§ 1. Наименованието на раздел VІІІ от глава трета се изменя така: „Опазване на околната среда от замърсяване с азбест и живак”.

§ 2. Създават се чл. 59б, 59в и 59г:

„Чл. 59б. Министърът на околната среда и водите е компетентен орган от страна на Република България, отговорен за прилагането на Регламент (ЕО) № 1102/ 2008 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак (OB, L 304, стр. 304 от 14.11.2008 г), наричан по - нататък “Регламент 1102/2008”.

Чл. 59в. Информацията по чл. 5, ал. 3 от Регламент 1102/2008 се подава и до министъра на околната среда и водите в установения срок.

Чл. 59г. Лицата, извършващи дейности по чл. 2 от Регламент 1102/2008, подават информацията по чл. 6, ал. 1 или ал. 2 от Регламент 1102/2008 и до министъра на околната среда и водите съгласно сроковете, установени в чл. 6, ал. 3 от Регламент 1102/2008.”.§ 3. В чл.66 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Националният доверителен екофонд е юридическо лице със седалище София за управление на средствата, постъпващи от суапови сделки "Дълг срещу околна среда" и "Дълг срещу природа", от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, както и от правителства и международни финансови институции, и други дарители, предназначени за опазване на околната среда в Република България.”.

2. В ал.4 накрая се поставя запетая и се добавя „ както и от представители на страните - купувачи на предписани емисионни единици”.§ 4. В чл.68 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал.1 се създава т.3а:

„3а. постъпления от продажби на ПЕЕ”.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Средствата от Националния доверителен екофонд се разходват за екологични проекти и дейности в съответствие с условията на дарителите и с приоритетите на националните екологични стратегии и програми, както и с целите и приоритетите на Националната схема за зелени инвестиции. Решенията за предоставяне на финансови средства по проекти са публични и се публикуват на интернет страницата на Националния доверителен екофонд.”.

§ 5. В чл. 83, ал. 3 след думите „компетентният орган по околна среда” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.

§ 6. В чл. 89 след думите „министъра на околната среда и водите” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.

§ 7. В чл. 95, ал. 3 след думите „компетентните органи за вземане на решение по ОВОС” се добавя „или оправомощени от тях длъжностни лица”.

§ 8. В чл. 96, ал. 1, т. 7 след думите „компетентните органи за вземане на решение по ОВОС” се добавя „или оправомощени от тях длъжностни лица”.

§ 9. В чл. 96, ал. 1, т. 11 след думите „компетентния орган” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.

§ 10. В чл. 97, ал. 1 след думите „компетентния орган” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.

§ 11. В чл. 99, ал. 4 след думите „компетентният орган” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.

§ 12. В чл. 99, ал. 5 след думите „компетентният орган по ал. 1” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.

§ 13. В чл. 131а се създават ал. 3 и 4:

„(3) Компетентният орган по прилагане схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове е Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове обхваща инсталациите по чл. 131в, ал.1 и 2, и авиационните дейности по приложение №6.”.

§ 14. Член 131б се изменя така:

“Чл. 131б (1) Разпределението на квоти за емисии на парникови газове от инсталации за 2007 г. и за периода 2008 - 2012 г. се осъществява в съответствие с Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове, изготвен и приет съгласно чл. 77а.

(2) Компетентният орган по чл. 131а, ал.3 публикува и представя пред Европейската комисия най-късно до 30 септември 2011 г. списък с инсталациите на територията на страната, които попадат в обхвата на схемата за търговия с емисии на парникови газове за периода от 2013 г. нататък, както и количеството квоти, разпределени безплатно на всяка инсталация.

(3) Разпределението на квоти за емисии на парникови газове от инсталации за периода 2013 - 2020 г. и всеки следващ период се осъществява в съответствие с наредбата по чл. 131л, т.4.

(4) Разпределението на общото количество квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности се осъществява както следва:

1. за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г., общото количество квоти, които се разпределят, е равно на 97 % от историческите авиационни емисии;

2. за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г. и за всеки следващ период, количество квоти, които се разпределят, е равно на 95 % от историческите авиационни емисии, умножени по броя на годините, включени в съответния период.

(5) Разпределението на 15 % от квотите за въздухоплаване за периода по ал. 4, т. 1 и т. 2 се осъществява чрез търг.

(6) Търгът по чл. 131б, ал.5 се провежда в съответствие с процедурата, установена с приет от Европейската комисия регламент.

(7) Броят квоти, който се определят за продажба чрез търг за всеки период в страната, е пропорционален на дела ѝ от общия брой установени авиационни емисии за всички държави - членки на Европейския съюз за референтната година, докладвани и верифицирани съгласно чл. 131и, ал.1 и 2.

(8) Референтната година за периода по ал.4, т.1 е 2010 г., а за всеки следващ период по ал.4, т.2 референтната година е календарната година, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът.

(9) Приходите от продажбата на квотите чрез търг се използват за финансиране на дейностите по изменение на климата, в т.ч.

1. за намаляване емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата и за мерки за предотвратяване на обезлесяването;

2. за финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици;

3. за адаптиране, включително в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове;

4. както и за други дейности, водещи до намаляване на емисиите парникови газове и справяне с изменението на климата.

(10) За дейностите, предприети по ал. 9, компетентният орган по чл. 131а, ал. 3 информира Европейската комисия.

(11) Компетентният орган по чл. 131к издава на операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове, количеството квоти, определени за всяка година от съответния период до 28 февруари на тази година.

(12) В срок до 28 февруари 2012 г. и до същата дата на всяка следваща година, компетентният орган по чл.131к издава на всеки оператор на въздухоплавателно средство броя квоти, които са му разпределени за съответната година съгласно чл. 131о, ал.1, т.2.

(13) Квоти за нов участник в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове се отпускат от датата на влизане в сила на издаденото му Решение за ползване и количеството им не може да бъде повече от предвиденото предварително количество квоти за този участник по ал.15.

(14) Не се издават безплатно квоти съгласно ал.11 за периода от 2013 г. нататък на инсталации, на които Европейската комисия е отказала включване в списъка, посочен в ал.2.”.

(15) При инвестиционно предложение за изграждане на инсталация по чл.131в, ал.1 и 2 и участие в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове се подава искане до компетентния орган по чл.131а, ал.3 за предвиждане на предварително количество квоти от резерв нови участници в Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове по чл.77а.

(16) Съдържанието на искането и процедурата по предвиждане на предварително количество квоти от резерв за нови участници съгласно ал.15 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.

§ 15. В чл. 131в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думите “изграждането и” се заличават.

2. В ал.2 думите “изграждането и” се заличават.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Всеки оператор на въздухоплавателно средство представя на компетентния орган по чл. 131а, ал.3 план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 131л, т.1.”

§ 16. В чл. 131д се създават ал.4 и 5:

„(4) Операторите на нови инсталации подават заявлението по ал. 1 най късно 1 месец след получаване на разрешение за строеж или в срок от 6 месеца, преди извършване на промяна в характеристиката или функционирането на инсталацията, или поради нейното разширяване, при което се увеличава капацитетът на инсталацията или нейните емисии с минимум 10%.

(5) Със заявлението по ал.1 операторът представя и документи, доказващи изпълнението на изискванията на раздел ІІІ, глава шеста и раздел ІІ, глава седма от закона.”.

§ 17. В чл.131е, ал.3 се създава т.3:

„3. операторът не е представил документите по чл.131д, ал.4.”.§ 18. Член 131ж, ал.1 се изменя така:

„(1) Компетентният орган започва преразглеждане на разрешителното, в случай на промяна в работата на инсталацията, когато за разрешаването на тази промяна са спазени изискванията на раздел ІІІ, глава шеста и раздел ІІ, глава седма от закона.”.§ 19. В чл. 131з се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове и операторите на въздухоплавателни средства, са длъжни до 30 април на всяка година да предадат на компетентния орган по чл. 131к, ал.1 определен брой квоти, равняващи се на общото количество емисии, отделени от инсталацията или в резултат на авиационните дейности през предходната година, чрез представяне на верифициран доклад.” .

2. Създава се нова ал.2:

„(2) Компетентният орган по чл. 131к, ал.1 отменя предадените в съответствие с чл. ал.1 квоти.”.

3. Досегашната ал.2 става ал.3 и в нея думата „оператор” се заменя с „оператор на инсталация или оператор на въздухоплавателно средство”.

4. Досегашната ал.3 става ал.4 и се изменя така:

„(4) Квотите са валидни за емисии на парникови газове, отделени през съответния период на Европейската схема за търговия с емисии.”.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

6. Досегашната ал.5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Единици редуцирани емисии и сертифицирани единици редуцирани емисии, издадени съгласно Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото, се признават за изпълнение на задълженията на операторите на инсталации по ал.1, в размер до 12,507 % и на операторите на въздухоплавателни средства в размер до 15 %, от броя на квотите, които се изисква да върнат, с изключение на генерираните намаления на емисии в резултат на:

1. функциониране на ядрени съоръжения;

2. дейности по земеползване, промяна в земеползването и лесовъдство.”

7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) В срок от четири месеца след началото на всеки нов период на Европейската схема за търговия с емисии, квотите, издадени за предишния период, които не са върнати и отменени в съответствие с чл.131з, ал.1, се отменят от компетентния орган по чл. 131к, ал.1”.

8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и след думите „притежаващи разрешително за емисии на парникови газове” се добавя „и на операторите на въздухоплавателни средства”.

9. Досегашната ал. 8 става ал. 9.

10. Създава се ал.10:

„ (10) Изпълнителната агенция по околна среда публикува ежегодно на своята интернет страница имената на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства, които нарушават изискванията за връщане на достатъчно квоти, съответстващи на верифицираните им емисии”.

§ 20. В чл. 131и се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Операторите на инсталации по чл. 131в, ал. 1 и 2 и операторите на въздухоплавателни средства са длъжни да изготвят в съответствие с наредбата по чл.131л, т.2 годишен доклад за емисиите от въглероден диоксид, отделени от инсталацията или в резултат на авиационните дейности през предходната година, и да го представят на компетентния орган по чл. 131к, ал. 1 веднага след верификацията му.”.

2. В ал. 3 думата „Оператор” се заменя с „Оператор на инсталации или оператор на въздухоплавателни средства”;

3. Алинея 4 се изменя така:

“(4) Операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства са длъжни да информират компетентния орган по чл.131а, ал.3 за всяка промяна в работата на инсталацията или промяна в авиационната дейност.

4. Създават се ал.5, 6 и 7:

„(5) Операторите на инсталациите, извършващи дейностите, посочени в приложение 7, т.2.4, т.2.5, т.2.6, т.3.2, т.3.5, т.3.6, т.4.3, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.4,.11, т.4,12, т.4.13, които са включени в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 2013 г. нататък, следва до 30 април 2010 г. да предоставят на Компетентния орган по чл. 131а, ал.3 подкрепени с достатъчно доказателства данни за периода 2005-2008 г. за емисиите на парникови газове в съответствие с приложение 7.

(6) Компетентният орган по чл.131а, ал.3 проверява данните по ал.5 и ги докладва на Европейската комисия в срок до 30 юни 2010 г.

(7) В случай, че някои от инсталациите по ал. 5 отделят освен въглероден диоксид и други парникови газове, компетентният орган по чл.131а, ал.3 може да уведоми Европейската комисия за по-малко количество емисии съобразно възможностите за намаляване на емисиите на тези инсталации.”.§ 21. Член 131л се изменя така:

„Чл. 131л Министерският съвет издава наредби за:

1. реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове;

2. условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства;

3. реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове.

4. реда и начина на разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2013 - 2020 г. и всеки следващ период.”.§ 22. Създава се чл. 131н:

“ Чл.131н (1) Операторите на въздухоплавателни средства могат да подадат заявление до компетентния орган по чл.131а, ал.3 за безплатно разпределение на квоти най-късно 21 месеца преди началото на периода, за който се отнася и до 31 март 2011 г. за периода, посочен в чл. 131б, ал.4, т.1.

(2) Заявлението по ал.1 включва верифицирани данни за тонкилометри от авиационните дейности по приложение №6, изпълнени от оператора на въздухоплавателното средство за годината на мониторинг по ал. 3.

(3) Годината на мониторинг е календарната година, приключваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася заявлението по ал. 2 и 2010 г. за периода по чл. 131б, ал. 4, т.1.

(4) Компетентният орган по чл.131а, ал.3 изпраща на Европейската комисия получените заявления поне осемнадесет месеца преди началото на периода, за който се отнася заявлението, или във връзка с посочения в член 131б, ал.4, т.1 период - до 30 юни 2011 г. ”.

§ 23. Създава се чл. 131о:

“ Чл. 131о (1) Компетентният орган по чл.131а, ал. 3 изчислява и публикува:

1. квотите, разпределени за периода на всеки оператор на въздухоплавателно средство, изчислени като се умножат тонкилометрите, включени в заявлението, по параметъра по ал. 2, т.5;

2. квотите, разпределени за всяка година от периода на всеки оператор на въздухоплавателно средство, изчислени кaто се раздели количеството квоти по т.1 на броя години в периода, за който този оператор на въздухоплавателно средство извършва авиационна дейност в списъка по приложение № 6.

(2) Изчисляването и публикуването на данните по ал. 1 се извършва в срок от 3 месеца след взимането на решение от Европейската комисия за:

1. общото количество квоти, които да бъдат разпределени за периода;

2. броя на квотите, които да бъдат разпределени чрез търг за съответния период;

3. броя на квотите от специалния резерв за оператори на въздухоплавателни средства за периода;

4. броя на квотите, които ще бъдат разпределени безплатно;

5. параметърът, който ще се използва при безплатното разпределяне на квоти на операторите на въздухоплавателни средства.

(3) Параметърът, посочен в чл. 131о, ал.2, т.5, изразен в брой квоти за тонкилометър, се изчислява, като се раздели броят на квотите, посочени в чл. 131о, ал.2, т.4, на сбора от тонкилометрите, включени в заявленията по чл. 131н, ал.1, изпратени на Европейската комисия. ”.

§ 24. Създава се чл. 131п:

“Чл. 131п (1) Квоти в размер на 3 % от общото количество квоти, които ще се разпределят за периодите по чл. 131б, ал.4, се заделят в специален резерв за оператори на въздухоплавателни средства:

1. които започват да извършват авиационна дейност, попадаща в приложение №6, след годината на мониторинг съгласно чл.131н, ал.3, по отношение на периода, посочен в чл. 131б, ал.4, т.2 и чиято дейност не представлява изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност, извършвана преди това от друг оператор на въздухоплавателно средство, или

2. чиито тонкилометри се увеличават средно с повече от 18 % годишно във времето между годината на мониторинг съгласно чл. 131н, ал.3, по отношение на периода, посочен в чл. 131б, ал.4, т.2, и втората календарна година на този период и чийто допълнителни дейности не представляват изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност, извършвана преди това от друг оператор на въздухоплавателно средство;

(2) Всички неразпределени квоти от специалния резерв се продават на търг.”.

§ 25.Създава се чл. 131р:

“Чл. 131р (1) Оператор на въздухоплавателно средство, който отговаря на условията по чл. 131п, ал.1 може да кандидатства за безплатно разпределение на квоти от специалния резерв, като подаде заявление до компетентния орган по чл. 131а, ал.3.

(2) Заявлението се подава до 30 юни през третата година на посочения в чл. 131б, ал.4, т.2 период, за който се отнася.

(3) Разпределението на квоти за оператор на въздухоплавателно средство съгласно чл. 131 р, ал.2 не може да надвишава 1 000 000 квоти.

(4) Европейската комисия решава какъв да бъде параметърът, който ще се използва за безплатното разпределяне на квоти на операторите на въздухоплавателни средства, които са изпратили заявления.

(5) Компетентният орган по чл.131a, ал.3 изчислява и публикува:

1. количеството квоти от специалния резерв, разпределено на всеки оператор на въздухоплавателно средство, който отговаря на критериите по чл.131п, ал.1;

2. количеството квоти, разпределено на всеки оператор на въздухоплавателно средство за всяка година, което се определя, като се раздели количеството квоти по т.1 на броя пълни календарни години, оставащи за периода по чл. 131б, ал.4, т.2.

(6) Квотите по ал.5, т.1 се изчисляват, като се умножи параметърът по ал. 4.

1. по тонкилометрите, включени в заявлението - за операторите на въздухоплавателни средства, за които се прилага чл. 131п, ал.1, т.1;

2. по абсолютното увеличение в тонкилометри, надвишаващи определения в чл.131п, ал.1, т.2 процент, включени в заявлението - за операторите на въздухоплавателни средства, за които се прилага чл. 131п, ал. 1, т. 2.”.

§ 26. Създава се чл. 131с:

„Чл. 131с Изпълнителната агенция по околна среда публикува ежегодно на своята интернет страница имената на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства, които нарушават изискванията за връщане на достатъчно квоти, съответстващи на верифицираните им емисии.”.§ 27. В Глава седем след чл.142 се създава раздел ІV с чл. 142а - 142 з:

„Раздел ІV

Международна търговия с предписани емисионни единици и национална схема за зелени инвестиции

Чл. 142а (1) Този раздел урежда правилата, изискванията, правните гаранции и правоотношенията по продажбата на ПЕЕ от страна на българската държава с цел развитие и прилагане на Национална схема за зелени инвестиции в Република България.

(2) ПЕЕ са частна държавна собственост, която представлява особен вид стока, обект на международна търговия съгласно чл. 17 от Протокола от Киото.

(3) Националната схема за зелени инвестиции има за цел финансовото и институционално подпомагане на инвестиционни и други проекти, които водят до намаляване на емисиите на парникови газове на територията на страната или водят до други положителни екологични ефекти и влияние върху околната среда, включително и чрез намаляване на факторите на антропогенната дейност, свързани с климатичните промени и глобалното затопляне в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство в областта на опазване на околната среда.

(4) Българската държава гарантира чрез Националната схема за зелени инвестиции използването на средствата, получени от продажбите на ПЕЕ за целите по предходната алинея.

(5) Националната схема за зелени инвестиции включва организация на дейностите по набирането, оценката, валидацията и финансирането на проекти за зелени инвестиции чрез Националния доверителен екофонд /НДЕФ/, мониторинга и контрола по изпълнението на такива проекти и верификацията от страна на независими акредитирани организации на изпълнението и постигнатите резултати от проектите за зелени инвестиции.

(6) В Националната схема за зелени инвестиции правилното изразходване на средствата от продажбата на ПЕЕ се гарантира допълнително чрез участието на представители на страните-купувачи на ПЕЕ в състава и дейността на Консултативния съвет на НДЕФ и публичност на докладите по оценката и изпълнението на проектите за зелени инвестиции, които ще се финансират от НДЕФ.

(7) Изискванията на страните-купувачи на ПЕЕ към целите и начините за изразходване на средствата от продажбата на ПЕЕ са неразделна част от договора за продажба на ПЕЕ, сключван от българската държава и съответно от договорите за финансиране на проекти за зелени инвестиции между НДЕФ и инвеститорите, които поемат изпълнението на проектите за зелени инвестиции.

Чл. 142б (1) Участието на държавата в международната търговия с ПЕЕ се извършва чрез процедурите за продажба на ПЕЕ като особен ред, определен в този закон и подзаконовите актове по прилагането му. Държавата гарантира изпълнението на изискванията за допустимост за участие в международната търговия с ПЕЕ съгласно чл. 17 от Протокола от Киото.

(2) Продажбата включва процедура на предварителни преговори със заинтересованите страни - купувачи или надлежно упълномощени техни представители, приемане на решение на Министерския съвет за одобряване на проекто - договор с основните параметри на сделката, сключване на договора за продажба на ПЕЕ между българската държава и страната-купувач и отписване на продадените ПЕЕ от Националния регистър по чл. 131к и прехвърлянето им в регистъра на страната-купувач.

(3) Процедурата на продажбата на ПЕЕ се открива по искане на заинтересованите страни-участници в международната търговия с ПЕЕ, което е основание за началото на предварителни преговори с потенциалните купувачи. Предварителните преговори се провеждат от министъра на финансите и министъра на околната среда и водите, които закона определя като представители на държавата в процедурите за продажба на ПЕЕ.

(4) Министрите по предходната алинея внасят проекта на договор за продажба на ПЕЕ за одобрение от Министерския съвет. Основните параметри и съдържанието на договора за продажба на ПЕЕ се уреждат в Наредбата за устройството и прилагането на Националната схема за зелени инвестиции.

(5) Договорът за продажба се подписва от министъра на финансите и министъра на околната среда и съответно упълномощените представители на страната-купувач. Договорите за продажба на ПЕЕ се изменят и допълват по реда на тяхното сключване.

(6) Министърът на околната среда и водите предприема действията по отписването на съответното количество продадени ПЕЕ от Националния регистър по чл. 131к и прехвърлянето им в регистъра на страната-купувач съгласно условията на договора за продажба.

Чл. 142в (1) Министърът на финансите представлява държавата в преговорите и процедурите по продажбата на ПЕЕ и отговаря за получаването, съхраняването и контрола по изразходването на получените средства от продажбите на ПЕЕ. Министърът на финансите отговаря за поддържането на специална извънбюджетна сметка за приходите от продажбите на ПЕЕ и отпускането на средства за финансирането на проекти по Националната схема за зелени инвестиции. Министърът на финансите контролира по всяко време изпълнението на договорите за продажба на ПЕЕ и разходването на средствата, отпускани от Националния доверителен екофонд по договорите за финансиране на проектите по НСЗИ, включително и разходите за административни нужди по прилагането на НСЗИ.

(2) Министърът на околната среда и водите гарантира спазването на условията за допустимост на участието на държавата в международната търговия с ПЕЕ чрез националната система за инвентаризация на парниковите газове, поддръжката на Националния регистър по чл. 131к и ежегодната инвентаризация на емисиите на парникови газове.

(3) Министърът на околната среда, съвместно с министърът на финансите, представлява държавата в преговорите и процедурите по продажба на ПЕЕ и участва в контрола по изпълнението на договорите за продажба на ПЕЕ.

(4) Министърът на околната среда отговаря за извършването на съответните действия по отписването на количествата продадени ПЕЕ от Националния регистър по чл. 131к и прехвърлянето им в регистъра на страната - купувач.

(5) Министрите по предходните алинеи излъчват свои представители в органите на Националния доверителен екофонд и отговарят за прилагането на Националната схема за зелени инвестиции в съответствие с изискванията на закона и актовете по прилагането му.

Чл. 142г (1) Средствата по договорите за продажба на ПЕЕ са предназначени само за финансиране на проекти по НСЗИ, включително и за административни разходи за дейността и се получават в специална извънбюджетна сметка, която се управлява и контролира от министъра на финансите.

(2) Средствата от тази сметка се превеждат по сметка на НДЕФ, както следва:

а. Пет на сто от средствата се превеждат на НДЕФ за покриване на административните разходи по управлението на Националната схема за зелени инвестиции в едномесечен срок след тяхното постъпване по сметката по ал. 1;

б. Останалите средства се превеждат за финансиране на одобрените от НДЕФ проекти за зелени инвестиции на съответни траншове съгласно посоченото в договорите за тяхното изпълнение, сключени между НДЕФ и съответния инвеститор.

(3) Министерството на финансите контролира по всяко време използването на средствата от страна на НДЕФ и от инвеститорите по проектите за зелени инвестиции.

Чл. 142д (1) Изпълнението и прилагането на Националната схема за зелени инвестиции се възлага на Националния доверителен екофонд, който отговаря за набирането, одобрението и възлагането на изпълнението на проекти за зелени инвестиции, които ще се финансират от постъпленията от международната търговия с ПЕЕ съгласно изискванията на закона и условията по договорите за продажба.

(2) Критериите, на които трябва да отговарят проектите по прилагането на НСЗИ се определят в Наредбата по чл. 142б, ал. 4:

(3) Средствата от продажбата на ПЕЕ ще бъдат използвани за финансиране на проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горско стопанства, управление на отпадъците и водите, индустрията и други сектори на националната икономика, които:


 1. водят до намаление на емисиите на парникови газове или поглъщането им, посредством следните примерни мерки:

  1. повишаване на енергийната ефективност;

  2. увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, в частност използване на биомаса;

  3. улавяне и оползотворяване на метан;

  4. залесяване, презалесяване и промени в земеползването;

  5. разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират повишаването на енергийната ефективност или използването на възобновяеми енергийни източници;

  6. разработване и въвеждане на политика за смекчаване на изменението на климата с цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото;

  7. образователни мерки и научни изследвания;

  8. повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с изменението на климата;

  9. разработване и въвеждане на мерки за адаптация към изменението на климата.

2.значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата.

(4) НЗСИ се управлява съгласно насоките на ЕС за държавна помощ и международните принципи за добри практики, включително:    1. прозрачност;

    2. екологична и икономическа ефективност;

    3. надеждност;

    4. проследимост;

    5. отчетност.

(5) Изпълнението и прилагането на НСЗИ се гарантира чрез публичност на решенията за одобряването на проектите, условията на договорите по тяхното изпълнение, системите за контрол и мониторинг по изпълнението на договорите и системите за верификация на резултатите от изпълнението на проектите от независими акредитирани организации.

Чл. 142е (1) НДЕФ сключва договорите за финансиране на одобрените проекти за прилагане на НСЗИ със съответните инвеститори, които са заявители и изпълнители на проектите.

(2) Министерството на финансите осигурява средствата за одобрените от НДЕФ проекти съгласно условията по договорите между НДЕФ и изпълнителите на проектите.

(3) Отговорността за изпълнението на проектите се носи от страните по договорите съгласно принципите и правилата за прилагане на НСЗИ.

Чл. 142ж (1) Контролът и мониторингът по изпълнението на договорите и проектите за прилагане на НСЗИ се осъществява от органите на НДЕФ.

(2) Участието на страните-купувачи на ПЕЕ в системите за контрол и мониторинг се осигурява чрез включването на техни представители в Консултативния съвет на НДЕФ. Всяка страна-купувач може да посочи само един представител в Консултативния съвет, независимо от броя на лицата, които купуват ПЕЕ като нейни представители.

Чл. 142з (1) Валидацията и верификацията на изпълнението на проектите по прилагане на НСЗИ и резултатите от изпълнението на договорите, сключени от НДЕФ и изпълнителите на проекти се извършва от независими акредитирани организации, определени по реда на чл. 135 и 136 или акредитирани по реда на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

(2) Изпълнителите на проекти и органите на НДЕФ не могат да отказват достъп и предоставяне на данни на акредитираните организации, които са им необходими за оценката и верификацията на изпълнението на проектите и договорите.

(3) Министерството на финансите и министерството на околната среда и техните органи и териториални структури оказват необходимото съдействие при верификацията на проектите.”.

§ 28. В чл.144, ал.1, т.”л” се заличава.

§ 29. Създава се чл. 157г:

„Чл. 157г (1) Контролът по изпълнение на изискванията на Регламент 1102/2008 се осъществява от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица.

(2) За целите на контрола по изпълнението на Регламент 1102/2008, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и директорът на Агенция "Митници" предоставят при поискване от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица, информация съгласно чл. 5, ал. 3 от Регламент 1102/2008.”.

§. 30. В чл. 164а се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 164а (1) За неизпълнение на изискванията на чл. 131з, ал. 1на оператора на инсталацията или на оператора на въздухоплавателни средства - юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 лв. за всеки тон еквивалент въглероден диоксид, за който операторът не е предал квоти.”.

2. Създава се ал. 2:

“(2) Заплащането на имуществената санкция по ал. 1, не освобождава оператора от задължението да предаде недостигащото количество квоти през следващата календарна година.”.

§ 31. Създава се чл. 164в :

„Чл. 164в (1) В случай че оператор на въздухоплавателно средство не изпълни изискванията на чл.131в, чл.131з, чл.131и и чл.164а и спазването им не може да бъде осигурено чрез други действия, компетентният орган по чл.131а, ал.3 може да поиска Европейската комисия да вземе решение за налагане на забрана за експлоатация на съответния оператор на въздухоплавателно средство.

(2) Искането по ал. 1 включва:

1. доказателства, че операторът на въздухоплавателно средство не е спазил задълженията си по чл.131в, чл.131з, чл.131и и чл.164а;

2. данни за предприетите от компетентния орган действия по осигуряване на прилагането;

3. обосновка за налагането на забрана за експлоатация на територията на Европейски съюз;

4. препоръка за обхвата на забраната за експлоатация на територията на Европейски съюз, както и други условия, които следва да бъдат приложени.”.

§ 32. Създава се чл. 166б:

„Чл. 166б (1) Физическо или юридическо лице, което изнася метален живак и/или негови съединения и смеси по чл. 1, ал.1 от Регламент 1102/2008 или смесва метален живак с други вещества с единствена цел износ на метален живак, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.

(2) За неспазване разпоредбите или предоставяне на невярна информация по чл. 5, ал. 3 и чл. 6 от Регламент 1102/2008, физическо или юридическо лице, извършващо дейност по чл. 2 от Регламент 1102/2008 се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв. ”.

§ 33. В §1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 34 накрая след буква „ в” се добавя:

“При схемата за търговия с емисии на парникови газове, съгласно чл. 131а. понятието инсталация се отнася и за горивни инсталации с номинална топлинна мощност от 20 до 50 MW.”.

2.Точка 36 се изменя така:

„36. „Емисия” е прякото или непрякото изпускане на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове в атмосферния въздух, водите или почвите от организирани или неорганизирани източници в рамките на дадена инсталация или отделянето на парникови газове от въздухоплавателни средства, извършващи авиационна дейност, включена в приложение №6.

3. Създават се т.43а, 43б,43в, 43г, 43д, 43е, 43 ж, 43з, 43и, 43й:

„43а. „оператор на въздухоплавателно средство“ означава лице, което експлоатира въздухоплавателно средство в момента, в който то извършва авиационна дейност, включена в списъка в приложение №6 или ако това лице не е известно, или не е посочено от собственика на въздухоплавателното средство - лицето, което е собственик на въздухоплавателното средство;

43б „оператор за търговски въздушен превоз“ означава оператор, който срещу възнаграждение предоставя услуги за обществен превоз на пътници, товари или поща по редовни или нередовни въздушни линии.

43в. „Администрираща държава - членка” е:

1. държавата - членка, която е издала оперативния лиценз на съответния оператор на въздухоплавателно средство - в случай на оператор на въздухоплавателно средство с валиден оперативен лиценз, издаден му от държава-членка в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи;

2. държавата - членка с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този оператор на въздухоплавателно средство през базовата година - във всички други случаи;

43г. „базова година“ означава, по отношение на оператор на въздухоплавателно средство, който е започнал да извършва дейност в Общността след 1 януари 2006 г. - първата календарна година на дейността, а във всички останали случаи - календарната година, започваща на 1 януари 2006 г., (за целите на т. 2).

43д. „установени авиационни емисии“ означава емисиите от всички полети, попадащи в обхвата на авиационните дейности, изброени в приложение №6, които заминават от летище, разположено на територията на държава-членка, или пристигат на такова летище от трета държава;

43е. „исторически авиационни емисии“ означава средноаритметичната стойност на годишните емисии през календарните години 2004, 2005 и 2006, отделени от въздухоплавателно средство, извършващо авиационна дейност, включена в списъка в приложение №6.

43ж. „изгаряне“ означава всяко окисление на горива, независимо от начина, по който се използва топлинната, електрическата или механичната енергия, произведена чрез този процес, и всички други пряко свързани с това дейности, включително и пречистване на отпадъчните газове.

43з. „тонкилометър“ означава тон полезен товар, превозван на разстояние от един километър.

43и. „разстояние“ по смисъла на определение 43з означава разстоянието по най-късата дъга от земната сфера (ортодрома) между летището на заминаване и летището на пристигане плюс допълнителен непроменлив фактор от 95 km.

43й. „полезен товар“ по смисъла на определение 43з означава общото тегло на превозваните по време на авиационната дейност товари, поща и пътници.”.

4. Създават се т. 65, 66 и 67:

„65. „предписано количество” е общото количество емисии на парникови газове, което е определено за Република България по Протокола от Киото за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г.;

66. „предписана емисионна единица”(ПЕЕ) е търгуема единица от „предписаното количество”, равняваща се на един тон еквивалент на въглероден диоксид.

67. „валидация” е процес независима проверка и потвърждение на надеждността, достоверността и точността на проектната документация.”.§ 34. § 2а от допълнителните разпоредби се изменя така:

„Този закон въвежда разпоредбите на Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1999 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, на Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г. за изменение на Директива 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, на Директива 2008/ 101/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и на чл.1, параграфи 10 и 13 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газови на Общността.”.§ 35. В преходните и заключителни разпоредби се създава §19:

„§ 19. Когато през първите две години на всеки от периодите, посочени в член 131б, ал.4, няма установени авиационни емисии от полети, извършени от оператор на въздухоплавателно средство, които да са установени за неговата администрираща държава-членка, съгласно 43в, т.2 от допълнителните разпоредби, операторът на въздухоплавателно средство се прехвърля към друга администрираща държава-членка за следващия период. Новата администрираща държава-членка е държавата-членка с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този оператор на въздухоплавателно средство по време на първите две години от предходния период.”.§ 36. В преходните и заключителни разпоредби се създава §20:

„§ 20. Член 131з, ал.6 е в сила, по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, за периода, посочен в чл. 131б, ал.4, т.1.”§ 37. Създава се приложение № 6:
„Приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4


Дейности

Парникови газове

Въздухоплаване:

Полети, които заминават от или пристигат на летище, разположено на територията на администриращата държава-членка.


Тази дейност не включва:

1. полети, извършвани единствено за транспортиране по официален повод на управляващ монарх и най-близките му роднини, на държавни ръководители, правителствени ръководители и министри на държави, които не са държави-членки, когато това е подкрепено от съответното указание за характера на полета в летателния план;

2. военни полети, извършвани от военни въздухоплавателни средства и полети на митническите и полицейските служби;

3. полети, свързани с издирвателни и спасителни операции, полети с противопожарна цел, хуманитарни полети и полети за оказване на спешна медицинска помощ, които са разрешени от компетентния орган по чл.131а., ал.1;

4. всички полети, извършвани изключително по правилата за визуални полети, както са определени в приложение 2 към Чикагската конвенция;

5. полети, завършващи на летището, от което е излетяло въздухоплавателното средство, и по време на които не са извършвани междинни кацания;

6. тренировъчни полети, проведени изключително с цел получаване на свидетелство или на клас, когато става дума за летателен екипаж, когато това е подкрепено от съответната забележка в летателния план, при условие че полетът не служи за превоз на пътници и/или товари или за позициониране или превоз на въздухоплавателното средство;

7. полети, извършвани изключително с цел провеждане на научни изследвания или проверка, изпитване или издаване на свидетелство за въздухоплавателното средство или оборудване, независимо дали е предназначено за летене или за наземна работа;

8. полети, извършвани от въздухоплавателни средства с удостоверено максимално тегло при излитане по-малко от 5 700 kg;

9. полети, извършвани в рамките на задължения за предоставяне на обществени услуги, наложени в съответствие с Регламент (ЕИО) 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 година относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, по маршрути в най-отдалечените региони, определени в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или по маршрути, при които предложеният капацитет не надвишава 30 000 места на година; и

10. полети, които при иначе биха попаднали в тази дейност и се извършват от оператори за търговски въздушен превоз и които са или:

а) по-малко от 243 полета за период от три последователни четиримесечия, или

б) полети с общи годишни емисии под 10 000 тона на година.

Полетите, извършвани единствено за превозване по официален повод на управляващ монарх и най-близките му роднини, на държавни ръководители, правителствени ръководители и министри на държави-членки, не могат да бъдат изключени по настоящата точка.”
Въглероден диоксид

§. 38. Създава се приложение № 7:

„Приложение 7 към чл. 131и, ал.5

1. Инсталациите или частите от инсталации, които се използват за изследване, разработване и изпитване на нови продукти и процеси, и инсталации, които използват изключително биомаса, не влизат в приложното поле на схемата за търговия с парникови газове.

2. Праговите стойности, посочени по-долу, обикновено се отнасят до производствени мощности или продукция. Когато няколко дейности, попадащи в една и съща категория, се извършват в една и съща инсталация, мощностите на тези дейности се сумират.

3. Когато се изчислява общата номинална топлинна мощност на инсталация, за да се вземе решение дали да бъде включена в схемата за търговия с емисии на парникови газове, се сумират номиналните топлинни мощности на всички технически съоръжения, които са част от нея и в които горивата се изгарят в инсталацията. Тези съоръжения биха могли да включват всички видове парни котли, факелни тръби, турбини, нагреватели, топилни, инсинератори, пещи за калциниране, пещи за изпичане, пещи, сушилни, двигатели, горивни клетки, съоръжения за циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и термични или каталитични съоръжения за доизгаряне. Съоръжения с обща номинална топлинна мощност под 3 MW и съоръжения, които използват изключително биомаса, не се вземат предвид за целите на настоящото изчисление. „Съоръжения, които използват изключително биомаса“ включват съоръжения, които използват изкопаеми горива само при пускане или спиране на съоръжението.

4. Ако дадено съоръжение служи за дейност, за която праговата стойност не е изразена като обща номинална топлинна мощност, праговата стойност на тази дейност има предимство при вземането на решение за включването в схемата за търговия с емисии на парникови газове.

5. Когато се установи, че в дадена инсталация е превишена праговата стойност на мощността на която и да е дейност по настоящото приложение, всички съоръжения, в които се изгарят горива, различни от съоръженията за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци, се включват в разрешителното за емисии на парникови газове.


6. От 1 януари 2012 г. се включват всички полети, които пристигат на или заминават от летище, разположено на територията на държава - членка, за която се прилага Договорът.


Дейности

Парникови газове

 1. Енергийно стопанство

  1. Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци)

1.2 Рафиниране на минерални масла

1.3 Производство на коксВъглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид 1. Производство и обработване на метали

2.1 Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда (включително сулфидна руда)

2.2 Производство на чугун или стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене с капацитет над 2,5 тона за час.

2.3 Производство или преработка на черни метали (включително феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработката включва, inter alia, прокатни станове, междинни подгреватели, пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие и байцване.

2.4 Производство на първичен алуминий


2.5 Производство на вторичен алуминий при използването на горивнисъоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW

2.6 Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща 20 MWВъглероден диоксид


Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид и перфлуоровъглероди
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид3. Производство на продукти от нерудни минерални суровини

3.1 Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно

3.2 Производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно

3.3 Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно

3.4 Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно

3.5 Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона дневно

3.6 Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW


Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид


Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид


4. Други дейности

4.1 Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести материали

4.2 Производство на хартия или картон с производствен капацитет над 20 тона дневно

4.3 Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW

4.4 Производство на азотна киселина
4.5 Производство на адипинова киселина

4.6 Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина


4.7 Производство на амоняк
4.8 Производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ 100 тона дневно
4.9 Производство на водород (H2) и синтез-газ чрез реформинг или частично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно

4.10 Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат(NaHCO3)


4.11 Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното поле на чл.131в, ал.1 и 2, с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за съхранение на въглероден диоксид, издадено в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ ЕО, 2006/12/ ЕО и 2008/1/ ЕО, и Регламент/ЕО № 1013/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета, наричана Директива 2009/31/ЕО.

4.12 Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за съхранение на въглероден диоксид, издадено в съответствие с Директива 2009/31/ЕО.


4.13 Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за съхранение на въглероден диоксид, издадено в съответствие с Директива 2009/31/ЕО.

Въглероден диоксид


Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид и азотен оксид


Въглероден диоксид и азотен оксид
Въглероден диоксид и азотен оксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид


Въглероден диоксид


Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. (1) В шестмесечен срок от влизане в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в наредбите по чл.131 л, т.1, 2 и 3.

(2) В едногодишен срок от влизане в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл.131 л, т. 4.§ 40. В Закона за подземните богатства (Обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г., изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., изм. и доп., бр. 47 от 2002 г., изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., доп., бр. 36 от 2006 г., изм., бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., изм., бр. 19 от 2009 г., бр. 82 от 2009 год.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 22в, ал.2 след думите “министъра на околната среда и водите” се добавя “или от оправомощено от него длъжностно лице”.

2. В чл. 22г:

а) В ал.1 думите “утвърден от министъра на околната среда и водите” се заменят с “одобрен от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице”.

б) В ал.4 думата “утвърждаване” се заменя с “одобряване”.

3. В чл. 22д:

а) В ал.1 думите “утвърден от министъра на околната среда и водите” се заменят с “одобрен от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице”;

б) В ал.5 след думите “министъра на околната среда и водите” се добавя “или от оправомощено от него длъжностно лице”;

в) В ал.6 след думите “министъра на околната среда и водите” се добавя “или от оправомощено от него длъжностно лице”, а думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”;

г) В ал.7 думата “утвърждаване” се заменя с “одобряване”;

3. В чл.22е, ал.5 се изменя така:

„ (5) В 14 - дневен срок след влизане в сила на положително решение по ОВОС министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице одобрява плана за управление на минните отпадъци по ал.1, т.5, след което се издава разрешителното.”.

4. В чл.22и, ал.3 след думите “министъра на околната среда и водите” се добавя “или от оправомощено от него длъжностно лице”;

5. В чл.26, ал. 3, след думите “от органите по ал.1” се добавя “или от оправомощени от тях длъжности лица”.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница