Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средстваДата23.07.2016
Размер55.14 Kb.
ТипЗакон
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И Т Р Е Т О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ


На основание чл. 81, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме нечетените в Пленарна зала текстове на пленарното заседание, проведено на 17 септември 2015 г. от доклада на комисията за първо и второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 554-01-150, внесен от Димитър Николов Лазаров и група народни представители на 09.09.2015г.
Проект!

Второ гласуване


ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
(Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г.)

§ 1. В чл. 14, ал. 1, т. 1 след думите „по чл. 3, ал. 1” се добавя „включително и в случаите на чл. 4”.
§ 2. В чл. 21 ал. 1 и 2 се изменят така:

(1) Срокът за прилагане на специални разузнавателни средства е до:

1. двадесет дни в случаите на чл. 12, ал. 1, т. 4;

2. шест месеца по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност в случаите на предотвратяване на тежки умишлени престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс;

3. два месеца в останалите случаи.

(2) В случай на необходимост срокът по ал. 1 може да бъде продължен по реда на чл. 15:

1. до двадесет дни, но за не повече от шестдесет дни общо в случаите по ал. 1, т. 1.

2. за не повече от дванадесет месеца общо в случаите по ал. 1, т. 2;

3. за не повече от шест месеца общо в случаите по ал. 1, т. 3”.
§ 3. В чл. 22 се създава ал. 5:

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 и 2 органът по чл. 20 незабавно писмено уведомява органа по чл. 15, както и органа по чл. 13. Органът по чл. 15 отменя, изменя или потвърждава разрешението, изпраща своя акт на органа по чл. 20 и уведомява органа по чл. 13. След получаване на съдебния акт, с който разрешението е изменено или потвърдено, органът по чл. 20 незабавно предприема действия по прилагане на специалните разузнавателни средства”.


§ 4. В чл. 30, ал. 1 след думите „Държавна агенция „Технически операции” се добавя „или председателят на Държавна агенция „Национална сигурност”.
§ 5. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5, след думите „по ал. 3” се добавя „и 7”.

2. Алинея 6 се изменя така:

(6) Информацията по чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 се съхранява от съответнaта специализирана дирекция, териториална дирекция или самостоятелен териториален отдел на Държавна агенция „Национална сигурност”, от служба „Военна информация” към министъра на отбраната или от Националната разузнавателна служба за срок до 15 г. Срокът започва да тече от прекратяване на прилагането на специалното разузнавателно средство”.3. Създава се ал. 7:

(7) След изтичане на срока по ал. 6 информацията се унищожава от тричленна комисия в състав, определен от ръководителя на съответната структура по ал. 6, за което се изготвя протокол”.


§ 6. В чл. 34е се правят следните изменения:

  1. В ал. 5 думите „чл. 13, 15 и 20“ се заменят с „чл. 13 и 20“.

  2. В ал. 6 думите „ръководителя на съответния висшестоящ съд“ се заличават.


§ 7. В чл. 34з, ал. 1 се изменя така:

„(1) Народното събрание чрез постоянна комисия осъществява парламентарен контрол върху процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, както и върху съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация“.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 8. Сроковете за прилагане на специални разузнавателни средства по неприключилите процедури се определят по досегашния ред.
§ 9. (1) Срокът по чл. 31, ал. 6 се прилага и за информацията, получена преди влизането в сила на този закон.
§ 10. В Наказателно-процесуалния кодекс (Обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 35, ал. 2 думите „чл. 95-110“ се заличават.

2. В чл. 175:

а) Алинеи 3 и 4 се изменят така:

(3) Срокът за прилагане на специални разузнавателни средства е:

1. до двадесет дни в случаите на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за специалните разузнавателни средства;

2. до два месеца в останалите случаи.

(4) В случай на необходимост срокът по ал. 1 може да бъде продължен по реда на чл. 174:

1. до двадесет дни, но за не повече от шестдесет дни общо в случаите по ал. 3, т. 1.

2. за не повече от шест месеца общо в случаите по ал. 3, т. 2”.

б) Създава се нова ал. 5:

„(5) В случаите по ал. 4 искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства“.в) Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ


Каталог: pub -> StenD
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
StenD -> Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
StenD -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседание
StenD -> Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството на
StenD -> Закона за генетично модифицирани организми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница