Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта поДата25.10.2018
Размер283.5 Kb.
#98861
ТипЗакон
Ð Å Ï Ó Á Ë È Ê À Á Ú Ë Ã À Ð È ß

Ì È Í È Ñ Ò Å Ð Ñ Ê È Ñ Ú Â Å Ò

Препис


Ð Å Ø Å Í È Å № 794
îò 12 декември 2008 ãîäèíà

ЗА одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република БългарияÌ È Í È Ñ Ò Å Ð Ñ Ê È ß Ò Ñ Ú Â Å Ò

Ð Å Ø È:

1. Одобрява проекта на Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Меглена Плугчиева
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА


МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков
Вярно,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:/Веселин Даков/

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Н


за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

(Обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г. и бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г.)§ 1. В чл. 11а ал. 3 се изменя така:

„(3) Редът и сроковете за предоставяне, ползване, съхраняване и унищожаване на информацията по ал. 1, както и заличаването й от регистъра по ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона.”


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г.), в чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) В доклада по ал. 3 се включва информация относно използването на данните по чл. 11а от Закона за мерките срещу изипирането на пари.”

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ

ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Георги Пирински)

Ì Î Ò È Â È
êúì проекта на Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Законопроектът цели доразвиване на съществуващата регламентация на задължението на лицата, които прилагат мерките срещу изпирането на пари по чл. 11а от Закона за мерките срещу изпирането на пари, да уведомяват дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент. Предлаганата нова редакция на текста на ал. 3 на чл. 11а препраща към Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари вече не само по отношение на реда и сроковете за предоставяне на тази информация, а и за нейното съхраняване и унищожаване, както и заличаването й от регистъра при дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”. Промяната цели създаване на по-добър режим за защита на данните, предоставяни по реда на чл. 11а, ал. 1 на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” от задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.В контекста на горната промяна е и предложението със заключителната разпоредба на Закона за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари да се измени и чл. 132 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, като се предвиди в ежегодния доклад на председателя на агенцията до Министерския съвет да се включи и информация относно използването на данните по чл. 11а от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Текстът се предлага с цел засилване на контрола върху използването на данните за плащания в брой, предоставяни по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”.

ЗА ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
(Меглена Плугчиева)Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….
……………………. 2008 г.


ÄÎ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ
г-н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ


ÓÂÀÆÀÅÌÈ ÃÎÑÏÎÄÈÍ ПИРИНСКИ,
Íà îñíîâàíèå ÷ë. 87, àë. 1 îò Êîíñòèòóöèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èçïðàùàì Âè îäîáðåíèÿ ñ Ðåøåíèå №................... íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 2008 ã. ïðîåêò íà Çàêîí çà изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.


ЗА ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
(Меглена Плугчиева)


мб-ÁÑ
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница