Закон за изминение и допълнение на закона за движението по пътищатаДата23.07.2016
Размер118 Kb.
#2014
ТипЗакон
Приложение 1

ЗАКОН ЗА ИЗМИНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА1. ЗА ЗАЩИТА НА ПЪТНИЦИТЕ

за периода 2000-2010г. - 2816 загинали и 32483 ранени пътници.

§1. Към чл.132 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.2 след края на изречението се добавя изразът:

„в това число и поставянето на обезопасителните колани, защитните каски и системите за обезопасяване на децата”

2.Създава се нова точка 6 със следното съдържание:

„6. да управлява моторното превозно средство с повишено внимание.”


§2. В чл.174 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашната алинея 4 става алинея 5.

2. Създава се алинея 4 със следното съдържание:

“(4) В случаите на ал. 1, 2 и 3, когато водачът превозва пътници, глобата се увеличава с 300лв.”

§.4 В чл.181 се правят следните допълнения:

1. Досегашният текст на чл.181 става алинея 1.

2. Създават се нови алинеи 2 и 3 със следното съдържание:

“(2) Когато пътниците не ползват обезопасителни колани, защитни каски или системи за обезопасяване на деца, водачът се наказва с глоба от 20 лв. за всеки необезопасен пътник.

(3) Когато водачът превишава разрешената скорост на движение с 31км/час или повече над ограничението и превозва пътници, глобата, която му се налага се увеличава с 30 лв. за всеки превозван пътник.»

(4) Когато водачът управлява моторно превозно средство без сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и превозва пътници, глобата която му се налага нараства с 40 лв. за всеки превозван пътникОчаквани резултати от новите текстове- намаление на жертвите

пътници с 20% годишно................................................................................ 56
2. ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ ПО ВИНА НА НОВИ ВОДАЧИ

за периода 2000-2010г. - 1225 загинали и 12046 ранени при ПТП по вина на нови водачи.
§1. Създава се нов член 151б със следното съдържание:

”Чл. 151б. (1) Нов водач е всеки, който е придобил свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В и не са изминали 2 години от датата на неговото първоначално издаване.

(2) Моторно превозно средство, управлявано от нов водач трябва да има залепен на предното стъкло горе в дясно и на задното стъкло горе в ляво предупредителен знак за нов водач по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.”
§2. Създава се чл. 158а:

„Чл. 158а. Новият водач при първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство:

1. получава 2/3 от максималния брой контролни точки;

2. 24 месеца след датата на издаване на свидетелството за управление към наличния брой контролни точки на водача, се прибавя 1/3 от максималния брой контролни точки.”


§3. Към член 184 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:

“(5) Нов водач който управлява моторно превозно средство, без да е поставил на него знака съгласно чл. 151б ал.2 се наказва с глоба от 30 лв.


Очаквани резултати намаление на жертвите по вина на нови водачи

с 30% годишно................................................................................................... 40
3. ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ ПО ВИНА НА

НЕПРАВОСПОСОБНИ ВОДАЧИ

за периода 2000-2010г. - 740 убити и 6736 ранени по вина на неправоспособни водачи.
§1. В чл.177 се правят следните изменения и допълнения:

1. В алинея 1 точки 1, 2 и 3 се заличават. Точки от 4 до 11 стават точки от 1 до 8.

2. Досегашната алинея 2 става алинея 3.

3. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

« (2) Наказва се с глоба:

1. от 300 до 800лв. лице, което управлява моторно превозно средство, ако не притежава и не е притежавало свидетелство за управление на моторно превозно средство;

2. от 200 до 600лв. и лишаване от правоуправление за срок от 1 месец, лице което е лишено от това право по административен или съдебен ред или не притежава свидетелство за управление от съответната категория;

3.от 200 до 500лв. лице, на което е отнето свидетелството за правоуправление по реда на чл.171, т.1 или т. 4 .

4.от 300 до 1000 лв., собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице по т.1 или което е под въздействието на алкохол или друго упойващо вещество.

5.Когато в случаите по т.1, 2 и 3 водачът превозва пътници, глобата се увеличава с 50лв. за всеки превозван пътник.”


4. Досегашната алинея 3 става алинея 4 със следното съдържание:

“(4) Когато нарушението по ал.2 и ал.3 е извършено повторно глобата е от 400 до 1500лв.”


§2.Към чл 171 т. 2 се добавя нова буква “з” със следното съдържание:

“з) за срок от 1 месеца, когато МПС е управлявано от лице по чл.177, ал.2, точка 1.”Очаквани резултати намаление на жертвите по вина на

неправоспособни водачи с 35% годишно..........................................................25
4. ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЖКИТЕ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ

ПРОИЗШЕСТВИЯ ПОРАДИ ПРЕВИШЕНА И НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ

за периода 2000-2009г. -4834 загинали и 36758 ранени граждани поради превишена и несъобразена скорост.
§1. В чл.21 се създават нови алинеи 3, 4 и 5 със следното съдържание:

«(3) При дъжд или снеговалеж, максимално разрешената скорост за МПС категория “В” е : по автомагистрали-110км/час, по остaнaлите пътища извън населените места - 80км/час.

(5) Максимално разрешената скорост на МПС управлявано от нов водач е : по автомагистралите - 110км/час, по останалите пътища извън населените места - 80км/час.

(6) Максимално разрешените скорости, установени с този закон се отнасят само за случаите на благоприятни атмосферни условия, ненатоварен трафик, добро техническо състояние на превозното средство и пътната инфраструктура.§2. В чл.182 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал.1 се правят следните изменения:

а) в т.3 числото “100” се заменя с “200”,

б) в т.4 числото “150” се заменя с “300”,

в) в т.5 изразът “над 51” се заменя с израза “ от 41 до 50 км/час” и числото “200” се заменя с “400”,

г) в т.6 числото “51” се заменя с числото “50”, числото“250” се заменя с числото “500” и след края на изречението се добавя изразът “и за всеки следващ 1 км/час превишение , глобата нараства с по 20лв.”

2. В алинея 2 се правят следните изменения:

а) в т.3 числото “50” се заменя с “100”,

б)в т.4 числото“100” се заменя с “200”,

в) в т.5 числото“150” се заменя с “300”,

г)в т.6 числото “51” се заменя с числото “50”, числото “200” се заменя с числото “400” и след края на изречението се добавя изразът “и за всеки следващ 1 км/час превишение , глобата нараства с по 20лв.”

3. В алинея 3 се правят слидните изменения:

а)в т.3 числото “100” се заменя с “200”,

б)в т. 4 числото “200” се заменя с “400”,

в)в т. 5 числото “300” се заменя с “600”,

г)в т.6 числото “51” се заменя с числото “50”, числото“400” се заменя с числото “800” и след края на изречението се добавя изразът “и за всеки следващ 1 км/час превишение , глобата нараства с по 20лв.”

4.Алинея 4 се заличава.

Има предложение от работната група, да отпадне този текст и да се замени с текста за чл.182 от приложение 4.
Очаквани резултати намаление на жертвите поради

превишена и несъобразена скорост ........................................??????????
5. ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЖКИТЕ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ

ПРОИЗШЕСТВИЯ ПОРАДИ НЕПРАВИЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ И

НАВЛИЗАНЕ В НАСРЕЩНАТА ЛЕНТА ЗА ДВИЖЕНИЕ В ЗОНАТА

НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ КРИВИ.

за периода 2000-2009г. 2759 убити и 21507 ранени поради направилно изпреварване и навлизане в лентата за насрещно движение.
§1. В чл.175 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:

«(3) Наказва се с лишаване от право за управление на МПС за срок от 1 месец и глоба от 100 до 300лв. водач, който:

1. Изпреварва в зона където тази маневра е забранена с пътен знак или маркировка.

2. Навлиза в лентата за насрещно движение в зоната на хоризонтална или вертикална крива.»

§2.В чл.179,ал.1 точка 5 изразът «за изпреварване» се заличава.

Очаквани резултати намаление на жертвите с 20% годишно в

следващия 3 годишен период...........................................................................55

6. КОНКРЕТИЗИРАНЕ ОТГОВОРНОСТИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ ВОДАЧИ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АЛКОХОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.
§.1. В чл.171 се правят следните допълнения и изменения:

1. В т.1, буква “б” след израза “0.5 на хиляда,” се добавя изразът “а за новите водачи и водачите на моторни превозни средства за превоз на опасни товари над 0.2 на хиляда” и изразът “, но не за повече от 6 месеца” се заличава.

2. В т. 2 се добавя нова буква “и” със следното съдържание:

“и) за срок от 2 месеца, когато МПС е управлявано от лице с коцентрация на алкохол в кръвта над 1.0 на хиляда.”


§2. В член 174 ал.1 се правят следните допълнения и изменения :

“чл.174 (1) Наказва се водач, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина под въздействие на алкохол установено с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух в зависимост от концентрацията както следва:1. Над 0.2 до 0.5 на хиляда за новите водачи и водачите на моторни превозни средства за обществен превоз на хора и опасни товари-с лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и глоба от 150 лв.

2. Над 0.5 до 0.8 на хиляда - с лишаване от право да управлява превозните средства по ал.1 от 2 до 5 месеца и глоба от 400 лв.

3. Над 0.8 до 1.0 на хиляда - с лишаване от право да управлява превозните средства по ал.1 от 6 до 10 месеца и глоба от 600лв.

4. Над 1.0 до 1.2 на хиляда - лишаване от право да управлява превозните средства по ал.1 от 11 до 12 месеца и глоба от 800лв.


7. СЪЗДАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ
А.Допълнение на Закона за административните нарушения и наказания.

§1. Създава се нов член 39а със следното съдържание:

Чл. 39а. (1) В случаите на административни нарушения, установени с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението, извършителя и/или средството за извършване на нарушението, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи съставят акт за административно нарушение. Контролният орган призовава нарушителя да се яви в съответната служба за контрол, за да му състави и предяви акта.(2) За бързина и процесуална икономия в случаите на административни нарушения, установени с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението, извършителя и/или средството за извършване на нарушението, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да предлагат на нарушителя да заплати доброволно глоба. На нарушителя се изпраща предложение за доброволно заплащане на глобата, което съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, място, време и описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока за нейното заплащане. Предлoжението се подписва от длъжностното лице, което го е издало. Заплащането на глобата се счита за съгласие с описаните в предложението факти и обстоятелства и прекратява административнонаказателното производство.

(3) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт по реда на ал. 1.”
Б. Допълнение на Закона за движението по пътищата

§1. Създава се нов чл. 186а със следното съдържание:

Чл. 186а. (1) При нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, на лицето, на което е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – на управителя му, се изпраща предложение за доброволно заплащане на предвидената в този раздел глоба. Предложението трябва да съдържа данни за самоличността на служителя, определил размера на глобата, за самоличността на адресата, за мястото, времето и другите обстоятелства на нарушението, за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, за нарушените разпоредби, за размера на глобата, за срока на добровлното заплащане и за сметката или мястото на доброволното ù заплащане. Предложението се подписва от служителя, определил размера на глобата. Заплащането на глобата в 30 дневен срок от датата на получаване на предложението се счита за съгласие с описаните факти и обстоятелства и прекратява административнонаказателното производство.(2) Ако в момента на извършване на нарушението, превозното средство е било предоставено за управление на лице, различно от адресата на предложението, последният е длъжен да се яви в съответната служба за контрол в 7 – дневен срок от датата на получаване на предложението, за да посочи с декларация това лице.

(3) Образецът на предложението за доброволно заплащане на глобата се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

(4) При отказ да се заплати доброволно глобата, адресатът на предложението по ал. 1 се задължава да се яви в съответната служба за контрол в 7 дневен срок от датата на изтичане на срока по ал. 1, за да му бъде съставен акт.”
§2. Създава се нов чл. 186б със следното съдържание:

Чл. 186б. (1) При неявяване в определения срок по чл. 186а, ал. 4 или при непосочване писмено на лицето, на което е било предоставено управлението на моторното превозно средство към момента на нарушението, на собственика или на управителя на юридическото лице – собственик на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението по чл. 186а, ал. 1, се издава акт в негово отсъствие, който се счита за връчен от датата на съставяне на акта.(2) На лице, посочено с декларация от собственика на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението по чл. 186а, ал. 1 или от управителя на юридическото лице, когато моторното превозно средство е регистрирано на юридическо лице, че му е предоставено управлението на моторното превозно средство, се изпраща предложение по реда на чл. 186а, ал. 1.”
§3. Създава се нов чл. 186в със следното съдържание:

Чл. 186в. При заплащане на глобата по реда на чл. 186а не се отнемат контролни точки и в случаите, при които е предвидено наказание “лишаване от право да се управлява моторно превозно средство”, всеки месец лишаване се заменя с глоба от 100лв.”.


Работната група предлага текстовете от този раздел да бъдат заменени с текстовете от приложение 4.
8. ФИНАНСИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

§ 1.Към параграф 1 от Допълнителните разпоредби се създава нова алинея 4 със следното съдържание:

„(4)1. Към комисията по ал. 1 се създава Национален фонд за безопасност на движението.

2. Фондът е на прякото подчинение на Председателя на комисията по ал.1.

3. Фондът осъществява дейности по финансиране на проекти за намаляване на жертвите на пътнотранспортните произшествия по пътищата на Република България.

4. Приходите на фонда се формират от:

а) средствата от наказанията за нарушения, установени с технически средства или системи за контрол.

б) дарения и помощи;

в) други приходи, предвидени в нормативен акт.

5. Разходването на средствата по т. 4 се осъществява с решение на комисията по ал. 1.

6. Ръководството,финансирането, функциите , задачите и редът за осъществяване на дейността на Фонда се определят с акт на Министерския съвет на Република България.”

Очаквани резултати: Създаване на възможност за финисиране на проекти за намаляване нажертвите по пътищата на централно и регионално ниво.
9. ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА

ДВИЖЕНИЕТО
§1. Алинея 3 от параграф 1а от Допълнителните разпоредби придобива следната редакция:

“(3) Областните и общински комисии по безопасност на движението по пътищата в рамките на съответните територии:

1. координират и контролират проблемите по безопасността на движението ;

2. подпомагат областните управители, кметовете на общините и общинските съвети при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата;

3. дават становища и разработват проекти на решения с местно значение, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;

4. анализират информацията и изготвят ежегоден доклад за извършената дейност и състоянието на безопасността на движението по пътищата;

5. изготвят областни и общински програми за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата;

6. предприемат мерки за изпълнението на националните стратегии и програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата.”Очаквани резултати: Поставяне проблема за опазване живота и здравето на хората в пътното движение на вниманието на регионалните и общински структури.


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница