Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 гстраница1/4
Дата28.10.2018
Размер1 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

В сила от 01.01.2001 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗКИР

Черно – запазващи се текстове

Червено – отменящи се текстове

Синьо – нови текстове

Зелено – за обсъждане

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър.

Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред.

(2) Кадастърът обхваща и:

1. данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;

2. данни за другите вещни права върху недвижимите имоти;

3. данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

4. допълнителни данни в случаите по чл. 34.

(3) Данните по ал. 1 и 2 се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри.

(4) Картата, върху която са отразени и допълнителни данни по чл. 2 32, ал. 1 4 1 а-е, е специализирана карта.

(5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.

Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.

(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.

Чл. 4. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Министърът на правосъдието упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с имотния регистър.

(3) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър.

Чл. 6. (1) Кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.

(2) Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.

(3) Двустранната връзка по ал. 1 и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си.

(2) Информационните системи по ал. 1 осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти.

(3) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях по ал. 1, както и за обмена на данни между информационните системи по ал. 1 със специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

(4) Обменът на данни между информационните системи по ал. 1 и информационните системи по ал. 2 се осъществява безвъзмездно.(5) Обменът на данни между информационната система на кадастъра и ЕСГРАОН - Национална база данни „Население”, включително относно лични данни, съдържащи се в двете системи, се осъществява безвъзмездно при условия, уредени в договор.

Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични. Данните в кадастъра и в имотния регистър са собственост на държавата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За нанасяне в кадастъра, за съобщаване на процедури по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 и за справки и услуги по чл. 52, ал. 5, чл. 55 и 56 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. За съобщаване на процедури по чл. 35б, ал. 3 и по чл.49а, ал.1 и 4, за изменения в кадастъра по чл. 51, ал. 1- 4, за услуги по чл. 32, ал. 7 и по чл. 55, ал. 1 и 2, чл. 56 и чл. 58, ал. 4 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(4) Ведомствата и общините заплащат за услугите по ал. 2 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър получава безвъзмездно данните по чл. 52, ал. 4. заплаща за предоставените й данни в случаите по чл. 52, ал. 1, 2 и 3 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) Финансирането на дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на кадастъра се осъществява чрез субсидия от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, по международни програми, проекти и споразумения.

(2) Финансирането на имотния регистър се осигурява чрез субсидия от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, по международни програми, проекти и споразумения.

Част втора.
КАДАСТЪР


Глава първа.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)


Чл. 10. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър е изпълнителна агенция, която е юридическо лице със седалище София и със служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на областите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За извършване на административното обслужване службите по геодезия, картография и кадастър могат да имат структурни подразделения в седалищата на районните съдилища.

Чл. 11. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър се ръководи от изпълнителен директор, а службата по геодезия, картография и кадастър - от началник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да предоставя на началниците на службите по геодезия, картография и кадастър свои функции, права и задължения освен тези по глава втора, по чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 49, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Изпълнителният директор може да бъде лице, което:

1. е завършило висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен "магистър";

2. има най-малко 5 години стаж по специалността;

3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

(4) Средствата, набрани от отчисления в размер 75 на сто от събраните по този закон и по Закона за геодезията и картографията такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби и имуществени санкции, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, се начисляват и разходват за кадастрални и геодезически дейности

Чл. 12. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;

2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява функциите и задачите, определени й със Закона за геодезията и картографията;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;

5. разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите и на документи и данни към тях, който се одобрява от Министерския съвет министъра на регионалното развитие и благоустройството;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява поддържането на квалификацията на служителите;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) води регистри на юридическите лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация;

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените санкции, събирани по този закон и по Закона за геодезията и картографията.

11. води регистър на създадените специализирани карти и регистри по реда на този закон;

12. съставя периодични баланси на територията.

Чл. 13. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър осъществяват дейностите по геодезия, картография и кадастър за определените им райони от територията на страната, съхраняват предоставените им първични материали и данни от геодезическите измервания и изпълняват и други функции, определени с устройствения правилник.

Чл. 14. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е длъжен да се легитимира.

Чл. 15. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на службите по геодезия, картография и кадастър се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Глава втора.
ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)


ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 16. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Дейности по кадастъра могат да изпълняват и лица, получили правоспособност по геодезия и кадастър при условията и по реда на този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.

Чл. 17.(1) Правоспособно лице по геодезия и кадастър може да бъде:

1. физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра и геодезията след дипломирането си, не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

2. Търговец, регистриран по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, за когото са налице следните условия:

а. има за предмет на дейност извършване на дейности по геодезия и кадастър;

б. на всеки 5 лица от постоянния специализиран състав има най-малко по едно лице с провоспособност по т. 1;

(2) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.

(3) Камарата на инженерите по геодезия води регистър на, правоспособните физически лица за извършване на дейности по геодезия и кадастър.

(4) Специализираните звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи се считат за правоспособни при изпълнение на дейности по кадастър за имоти, предоставени им за управление.”

Чл. 17. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде:

1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията, устройственото планиране, инвестиционното проектиране или картографията и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.

Чл. 18 (1) Физическото лице, кандидатстващо да бъде вписано в регистъра по чл. 17, ал. 3, подава заявление до Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия. Към заявлението се прилагат следните документи: копие от документ за завършено висше образование по геодезия, трудова автобиография, документ, удостоверяващ наличие на двегодишен стаж в областта на кадастъра и геодезията, свидетелство за съдимост

(2) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия избира комисия в състав председател – член на Управителния съвет и други четирима членове. Комисията разглежда в 1-месечен срок постъпилите заявления за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 3, дава предложение до Председателя на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия за вписване или отказ за вписване както и за установяване на нарушения по чл. 21 ал. 1 т. 4.

(3) Когато са налице условия по чл. 17, ал. 1 и 2 комисията по ал. 2 се произнася с предложение за вписване. Въз основа на предложението Предесдателят на Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия. се произнася с решение за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 3.

(4) Когато не са налице условията по чл. 17, ал. 1 и 2 комисията по ал. 2 се произнася с предложение за отказ. Въз основа на предложението Председателят на Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия издава отказ за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 3.

(5) Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в 14-дневен срок от получаване на съобщението може да го обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Контролния съвет на камарата.

(6) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 5 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд.

(7) Камарата на инженерите по геодезия издава на физическите лица свидетелство за правоспособност и печат за придобитата правоспособност.

(8) Измененията на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 17, ал. 3 се извършват със Заповед на Предеседателя на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия, по предложение на комисията по ал. 2.

Чл. 18. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кандидатът подава молба за вписване в съответния регистър по чл. 12, т. 8 до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) (*) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17 за вписването на кандидата в съответния регистър. В състава на комисията се включват представители на Камарата на инженерите по геодезия и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Когато не са налице законните условия, Агенцията по геодезия, картография и кадастър отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Отказът за вписване на кандидата в съответния регистър може да се обжалва и пред съответния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Чл. 18а. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Търговец, кандидат за придобиване на правоспособност по геодезия и кадастър подава заявление за вписване в регистъра по чл. 12, т. 8 до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на заявлението дали са налице условията по чл. 17 ал. 1 т. 2 за вписването на кандидата в регистъра по чл. 12, т. 8. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия и представител на геодезическите фирми, определен от съответната браншова организация. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.

(3) Когато не са налице условията по чл. 17, ал 2, Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава отказ за вписване. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред Административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодексЧл. 19. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособността да се извършват дейности по кадастър, по геодезия и кадастър или картография се придобива от момента на вписването в съответния регистъра по чл. 12, т. 8 и/или в регистъра по чл. 17 ал. 3. Регистърите са публични

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, са публични.
Чл. 19а (1) Търговец по чл. 17, ал.1, т. 2 може да извършва дейности по кадастър, без провеждане на процедурата по чл. 18а, ако притежава правоспособност или разрешение за извършване на дейности по кадастър или сходна дейност, по реда на съответното национално законодателство на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на правоспособността, придобита по реда на този закон.

(2) В случая на ал. 1, търговецът се вписва в регистъра по чл. 12, т. 8 въз основа на документ, издаден от държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с който се удостоверява придобитата правоспособност или разрешение за извършване на дейности по кадастър или сходна дейност по реда на съответното национално законодателство, съответстваща на правоспособността, придобита по реда на този закон.Чл. 20. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособното лице е длъжно:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да извършва възложените му работи по кадастър, съответно по геодезия и кадастър или картография в съответствие с нормативните изисквания;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) да защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

(2) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри лицето по ал. 1 може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова само за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 21. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособността по геодезия и кадастъра се загубва:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) по писмено искане на правоспособното лице до Камара на инженерите по геодезия, за правоспособните лица по чл. 17, ал 1, т. 1 и до Агенцията по геодезия, картография и кадастър за провоспособните лица по чл. 17, ал. 1, т. 2;

2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице по чл. 17, ал. 1, т.1 под запрещение;

3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице ;

4. когато физическото лице по чл. 17 ал. 1, т. 1 загуби българското си гражданство или бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1 от този закон или по чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията.

5. при настъпване на обстоятелство, водещо до несъответствие с някое от изискванията на чл. 17;

6. при заличаване от съответния търговски регистър за лицата по чл. 17, ал.1, т. 27. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1 от този закон или по чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 7 правоспособността се загубва за срок от една до три години.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 – 4 6 Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за заличаване на правоспособното лице от съответния регистъра по чл. 12, т. 8 ., а Председателя на Камара на инженерите по геодезия издава заповед за заличаване на провоспособност по чл. 17, ал. 3

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Нарушенията по ал. 1, т. 5 7 извършени от правоспособни лица по чл. 17, ал.1 т. 2 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, въз основа на който се издава заповед за заличаване. В заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и по ал. 1, т. 3 - 5, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 18, ал. 3 и 4.

(5) Заповедите на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите по ал. 1, т. 4-7 подлежат на обжалване в двуседмичен срок от съобщението им по реда на чл. 18а, ал. 3

.

(6) Нарушенията по ал. 1, т. 7 извършени от правоспособни лица по чл. 17, ал.1 т. 1 се установяват с акт от комисията по чл. 18. ал.2 въз основа на който Председателя на Камара на инженерите по геодезия издава заповед за заличаване. В заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра.

(7) Заповедите на Председателя на Камара на инженерите по геодезия в случаите по ал. 1, т. 4-7 подлежат на обжалване в двуседмичен срок от съобщението им по реда на чл. 18, ал. 4, ал. 5 и ал. 6
Чл. 22. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Редът за водене на регистрите по кадастър, геодезия и кадастър и картография се определя с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена при изпълнение на своите функции по кадастъра се смятат за правоспособни за извършване на дейности по кадастъра по силата на този закон.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница