Закон за концесиите сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100 Правна същност и характеристика на договора за концесия сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22Дата17.10.2018
Размер61.14 Kb.
#90444
ТипЗакон
Име: доц. д-р Ивайло Иванов Стайков
Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: трудово и осигурително право

Допълнителни изследователски интереси в областта на: гражданско, търговско, данъчно право, медиация


Възможности за експертиза в областта на: трудово и осигурително право, управление на персонала, обществени отношения в сферата на социалната сигурност, медиация, управление на висшето образование

Преподавателски интереси в областта на:
трудово и осигурително право

Образование:

2003 г. – икономика, магистър по финанси във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

1994 г. – право в СУ „Св. Климент Охридски”
Членство в организации:

от 1995 г. – член на Съюза на юристите в България

от 1999 г. – член на Великотърновска адвокатска колегия

1999 – 2010 г. – Председател на Настоятелството на Студентско читалище „Григорий Цамблак”

2001 – 2007 г. – член на Управителния съвет на Българска национална асоциация на потребителите

2002 – 2010 г. – арбитър в помирителна комисия по ЗЗПП
По-важни публикации:
Понятието за концесия в новия Закон за концесиите. – сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100

Правна същност и характеристика на договора за концесия. – сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22

Представите за човешкото достойнство и правата на личността във философската и правната мисъл на XIX век. – сп. Правна мисъл, 1996, бр. 2, с. 180-183

Условия и ред за актуване на държавни недвижими имоти. – сп. Собственост и право, 1996, бр. 10, с. 14-25

Имущество на читалищата. – сп. Собственост и право, 1996, бр. 12, с. 20-28

Материалноправни предпоставки за принудително отчуждаване на недвижими имоти - частна собственост. – сп. Съвременно право, 1997, бр. 5, с. 53-63

Форма на търговската сделка. – сп. Пазар и право, 1997, бр. 4, с. 21-25

Институтът на clausula rebus sic stantibus в действащото българско търговско право. – сп. Съвременно право, 1998, бр. 1, с. 71-81

Процедура за свикване на Общо събрание на акционерите. – сп.Пазар и право, 1998, бр.3, с.5-11

Провеждане на Общо събрание на акционерите. – сп. Пазар и право, 1998, бр. 6, с. 5-13

Обществено осигуряване на работещите по чл. 114 от Кодекса на труда. – сп. Съвременно право, 2002, бр. 1, с. 56-66

Дискриминация при прекратяване на трудовото правоотношение. – сп. Съвременно право, 2003, бр. 6, с. 16-31

Защита от дискриминация при наемане на работа. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том І. Сборник в памет на доц. Елисавета Христова, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2004, с. 128-149

Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността. – сп. Съвременно право, 2004, бр. 6, с. 23-36

Задължения на работодателя за предотвратяване на дискриминационни актове на работното място. – сп. Юридически свят, 2004, бр. 1, с. 117-134

Понятие за дискриминация в трудовите отношения. – сп. Правен преглед, бр. 1, 2005, с. 22-42

Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). – сп. Правата на човека, бр. 4, 2005, с. 30-49

Забрана за дискриминация при определяне и изплащане на трудовото възнаграждение. – сп. Търговско право, 2005, бр. 5-6, с. 101-121

Контрол за спазване на законодателството за защита на правата на потребителите. – В: Сборник с коментари по прилагане на потребителското законодателство в България, Българска национална асоциация на потребителите, С., 2006, с. 21-43

Тормоз на работното място – същност, последици и правна защита. – сп. Адвокатски преглед, 2006, бр. 4-5, с. 9-19

Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. – В: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 15 години на НБУ, изд. на НБУ и Фенея, С., 2006, с. 277-293

Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2007, с. 204-220

За структурата на работната заплата и брутното трудово възнаграждение – някои въпроси относно новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата. – сп. Съвременно право, 2007, бр. 1, с. 19-30

Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. – сп. Правен преглед, бр. 1, 2007, с. 90-104

Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. – В: България в Европейския съюз: първи стъпки. Сборник с научни доклади от юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г., организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Икономически институт на БАН, Териториална организация на НТС – В. Търново, Съюз на икономистите, ГорексПрес, С., 2007, с. 391-402

Медиация по трудови спорове, изд. Авангард Прима, София, 2009, 240 с., ISBN 978-954-323-552-0

Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото право на Европейския съюз и българската правна система, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2009, с. 72-87

Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. – сп. Съвременно право, 2010, бр. 6, с. 27-54

Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. В памет на проф. Любомир Радоилски, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2010, с. 95-107

Приложима ли е разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование по отношение на едноличните органи за управление във висшето училище? – В: Научни трудове, том 49, серия 7 – правни науки, Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’10, гр. Русе, 29-30 октомври 2010 г., изд. на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, с. 61-64

Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование. – В: уеб-базирано Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), год. V, брой 1, 2010 г., на интернет адрес:http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2010/ sadarzanie%201-202010.pdf

Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с научни доклади от Националната научно-практическа конференция по случай двадесетгодишнината на сп. „Съвременно право”, 19 октомври 2010 г., гр. София, съст. Кр. Средкова, Сиби, С., 2011, с. 347-367

Относно заемането на академичната длъжност „асистент” по действащото законодателство. – В: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с научни доклади от Национална научна конференция, София, 6 декември 2010 г., организатор: УНСС – катедра „Частноправни науки”, авт. колектив, С.: УИ „Стопанство”, 2011, с. 70-80

Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. – В: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 20 години на НБУ, изд. на НБУ и Фенея, С., 2011, с. 211-227

Маловажното нарушение на трудовото законодателство след промяната на Кодекса на труда от януари 2012 г. – сп. Съвременно право, 2012, бр. 2, с. 7-27

Обща характеристика на съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – сп. Норма, 2012, бр. 5, с. 5-18

Предмет и характер на исковете за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, с. 172-181

Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопанска дейност. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. С.: Фенея, 2013, с. 235-253

Осигурителният посредник като субект на осигурителното право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІ. Българското трудово и осигурително право – мит и реалност. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2013, с. 108-123

Пенсионно правоотношение – същност и правна характеристика. – В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. С.: ИК „Труд и право”, 2014, с. 427-446

Предмет на осигурителноправния спор в държавното обществено осигуряване. – В: 100 години Върховен административен съд. Сборник доклади от научна конференция в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г., С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2014, с. 327-352

За мястото на пенсионното правоотношение в системата на осигурителните правоотношения в държавното обшествено осигуряване. – сп. Съвременно право, 2014, бр. 5, с. 11-26

Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). – В: уеб-базираното Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент “Право” на НБУ, брой 4, 2014 г., с. 18-44


Обществена и експертна дейност:
2005 – 2014 г. – юридически консултант на Ректора на Медицински университет – гр. София

2003 – 2006 г. – юридически консултант на Национален фонд „Култура” към Министерство на културата2002 – 2003 г. – юридически консултант на Център за развитие на човешките ресурси към Министерство на образованието и науката

1998 – 1999 г. – юридически консултант на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
Каталог: download -> departamenti -> pravo -> prepodateli
pravo -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
prepodateli -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
prepodateli -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжност
pravo -> Департамент „Право
pravo -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> Запишете краткото заглавие на статията, за да се появява на всяка страница
pravo -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
pravo -> Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница