Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гДата23.07.2016
Размер91.53 Kb.
#1962
ТипЗакон
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

/извадка/

В сила от 03.10.1999 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., попр. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г.Чл. 3. (1) Законът се прилага:

1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;

2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в приложения № 1, 2 и 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху пускането на пазара, са посочени в Приложение I на Регламент 273/2004.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху вноса и износа, са посочени в Приложението на Регламент 111/2005.

Раздел VI.
Маркировка и реклама

Чл. 68. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Върху потребителските опаковки на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно приложения № 2 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) За лекарствени продукти, съдържащи упойващи вещества, опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за лекарствени продукти, съдържащи психотропни вещества - с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.

(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

……..Чл. 70. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Забранява се пряката и непряката реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от приложения № 1, 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чл. 71. Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за научни и медицински изследвания и за образователни цели.

………….


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Аlpha-метилфентанил

Аlpha-метилтиофентанил

Амфетамин

Ацетил-alpha-метилфентанил

Ацеторфин

1-Бензил пиперазин

Beta-хидрокси-3-метилфентанил

Beta-хидроксифентанил

4 Бромо-2,5- диметоксифениламин

Броламфетамин

Дексамфетамин

Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET

Дезоморфин

DMA

DMHP


DMT

DOET


2,5-диметокси-4-йодофенетиламин (2C-I)

2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин (2C-T-2)

2,5-диметокси-4-(n)- пропилтиофенетиламин (2C-T-7)

Етиламфетамин (N-етиламфетамин)

Етициклидин

Еторфин


Етриптамин

Катинон


Кетобемидон

Кокаинов храст

Коноп (марихуана)

Концентрат от макова слама

Листа от кока

Левамфетамин

Левометамфетамин

(+)-лизергид

Макова слама

MDMA


Мезокарб

Мескалин


Метамфетамин

4-метиламинорекс

4-метилтиоамфетамин (4-MTA)

3-метилтиофентанил

3-метилфентанил

Меткатинон

MMDA

МППП (МРРР)N-етил MDA

N-хидрокси MDA

Опиев мак

Опиум


Пара-метоксиметамфетамин (PMMA)

Пара-флуорофентанил

Парахексил

Пепап (Рерар)

PMA

ПсилоцибинПсилоцин (псилотсин)

Рацемат на метамфетамин

Ролициклидин

STP (DOM)

Тенамфетамин

Теноциклидин

Тетрахидроканабинол

Тиофентанил

ТМА

2,4,5-триметоксиамфетамин (TMA-2)Фенетилин

Фенилпиперазин и неговите халогенни производни

Хашиш

Хашишово маслоХероин (диацетилморфин)

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)
Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Алилпродин

Алфамепродин

Алфаметадол

Алфапродин

Алфацетилметадол

Алфентанил

Анилеридин

Ацетилдихидрокодеин

Ацетилметадол

Безитрамид

Бензетидин

Бензилморфин

Бетамепродин

Бетаметадол

Бетапродин

Бетацетилметадол

Глутетимид

Декстроморамид

Декстропропоксифен

Диампромид

Диетилтиамбутен

Дименоксадол

Диметилтиамбутен

Димефептанол

Диоксафетил бутират

Дипипанон

Дифеноксилат

Дифеноксин

Дехидроеторфин

Дихидроморфин

Дротебанол

Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин

Етилметилтиамбутен

Етилморфин

Етонитазен

Етоксеридин

Зипепрол


Изометадон

Клонитазен

Кодеин

Кодеин-N-оксидКодоксим

Кокаин


Левометорфан

Левоморамид

Леворфанол

Левофенацилморфан

Меклоквалон

Метадон


Метадон междинен

Метаквалон

Метазоцин

Метилдезорфин

Метилдихидроморфин

Метилфенидат

Метопон

Мирофин


Морамид междинен

Морферидин

Морфин

Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати, включващи морфин-N-оксидни дериватиМорфин-N-оксид

Никодикодин

Никокодин

Никоморфин

Норациметадол

Норкодеин

Норлеворфанол

Норметадон

Норморфин

Норпипанон

Оксикодон

N-оксиморфин

Оксиморфон

Петидин


Петидин междинен А

Петидин междинен В

Петидин междинен С

Пиминодин

Пиритрамид

Проперидин

Пропирам

Прохептазин

Рацеметорфан

Рацеморамид

Рацеморфан

Ремифентанил

Секобарбитал

Суфентанил

Тебаин

Тебакон


Тилидин

Тримеперидин

Фенадоксон

Феназоцин

Фенампромид

Феноморфан

Феноперидин

Фенметразин

Фентанил

Фенциклидин

Флунитразепам

Фолкодин


Фуретидин

Хидрокодон

Хидроксипетидин

Хидроморфинол

Хидроморфон

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)Рискови вещества

Алобарбитал

Алпразолам

Аминорекс (аминоксафен)

Амобарбитал

Амфепрамон

Барбитал

Бензфетамин

Бромазепам

Бротизолам

Бупренорфин

Буталбитал

1,4-Бутандиол

Бутобарбитал

Винилбитал

Гама-бутиролактон

Гама-хидроксибутират

Гама-хидроксибутирова киселина

Делоразепам

Диазепам


Дихидрокодеин

Естазолам

Етилов лофлазепат

Етинамат


Етхлорвинол

Золпидем


Камазепам

Катин


Кетазолам

Кетамин


Клобазам

Клоксазолам

Клоназепам

Клоразепат

Клотиазепам

Лефетамин

Лопразолам

Лоразепам

Лорметазепам

Мазиндол


Медазепам

Мепробамат

Метилфенобарбитал

Метиприлон

Мефенорекс

Мидазолам

Ниметазепам

Нитразепам

Нордазепам

Оксазепам

Оксазолам

Пемолин


Пентазоцин

Пентобарбитал

Пиназепам

Пипрадрол

Пировалерон

Празепам


Секбутабарбитал

Темазепам

Тетразепам

Трамадол


Триазолам

Трихексифенидил

Фендиметразин

Фенкамфамин

Фенобарбитал

Фенпропорекс

Фентермин

Флудиазепам

Флуразепам

Халазепам

Халоксазолам

Хлорал хидрат

Хлордиазепоксид

Циклобарбитали изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
2010 -> Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
2010 -> Закон за храните /извадка
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2010 -> Предупреждението


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница