Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гстраница1/6
Дата12.12.2017
Размер0.96 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

В сила от 03.10.1999 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., попр. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 30 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества;

3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005, наричани по-нататък съответно "Регламент 273/2004", "Регламент 111/2005" и "Регламент 1277/2005";

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна и на регламентите на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Законът се прилага:

1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;

2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина;

3. Списък III - Рискови вещества.

(3) (Новa - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) С наредбата по ал. 2 се определят и редът и условията за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци по ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху пускането на пазара, са посочени в Приложение I на Регламент 273/2004.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху вноса и износа, са посочени в Приложението на Регламент 111/2005.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Списъците по чл. 3, ал. 2 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови и/или наименования съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).

(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.

(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, вписани в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) лекарственият продукт да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) За наркотичните вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии и разрешения, за издаване на разрешителни, за издаване и промяна на удостоверения за регистрация и за даване на съгласия по чл. 86, ал. 2, включващи разходи за подготовката им.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Приходите от таксите се изразходват за обезпечаване на дейността по ал. 1 и контролиране изпълнението на издадените лицензии, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация. Приходите от таксите, администратор на които е министърът на икономиката, се разходват и за съхраняване и унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори, предадени за разпореждане на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването е администратор на:

1. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии и разрешения и за издаване на разрешителни за дейности с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на здравеопазването.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на икономиката е администратор на:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация за дейности и промяна на удостоверенията за регистрация, свързани с прекурсори;

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на икономиката.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните е администратор на:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) приходите от таксите за издаване на лицензии за дейности по чл. 35, ал. 1;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на земеделието и храните.

Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА


Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.

(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, трима заместник-председатели, секретар и членове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-министър на правосъдието. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета участват и представители на юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения и други организации.

Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като изготвя и предлага на Министерския съвет да приеме национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок 5 години;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) предлага на Министерския съвет да приеме национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;

4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;

5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;

6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;

7. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) определя и утвърждава националните координатори по наркотиците и националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. представлява съвета;

2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;

4. подписва протоколите от заседанията на съвета;

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя служителите на Министерството на здравеопазването, които ще изпълняват функциите на секретар и секретариат на съвета.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. организира подготовката на заседанията на съвета;

2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;

3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) координира работата на експертните групи по чл. 14;

4. координира дейността на съветите по чл. 15.

(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.

Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя становище за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от един списък в друг.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Създават се общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите и центровете се определят с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

(2) Съветите по наркотични вещества по ал. 1 разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

(3) Превантивните информационни центрове по ал. 1 осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по ал. 2.

(4) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 и превантивните информационни центрове се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности.

(5) Общинските съвети на общините, които не са административни центрове на области, могат да създават комисии по наркотичните вещества, които се финансират със собствени средства от общинските бюджети.

(6) Общинските съвети по ал. 1 могат да извършват методическа дейност за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в общините по ал. 5, в които няма създадени комисии по наркотични вещества.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл. 15, ал. 1.

(2) В края на всяка година съветите по чл. 15, ал. 1 отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.

Глава трета.
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, както и върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Контролните функции по ал. 1 и 2 се подпомагат от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката и министърът на здравеопазването осъществяват контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества.

(2) Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика осъществяват контрол върху психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.

(3) При осъществяване на контрола по ал. 1 и 2 министърът на здравеопазването се подпомага от длъжностни лица от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от инспектори по наркотичните вещества към регионалните здравни инспекции. Дирекция в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването координира и ръководи методически тяхната дейност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Инспекторите по ал. 1 са лица с образователно-квалификационна степен магистър по медицина или дентална медицина, или фармация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Контролът на територията на страната върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, се осъществява от служители на регионалните здравни инспекции с образователно-квалификационна степен магистър по медицина.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Към министъра на икономиката се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите, която е национален компетентен орган по смисъла на чл. 11 от Регламент 273/2004 и на чл. 27 от Регламент 111/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на икономиката, а членове са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенция "Митници" към министъра на финансите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 осъществява контрол върху пускането на пазара на прекурсорите от първа и втора категория на Приложение I на Регламент 273/2004, както и върху вноса и износа на прекурсори от Приложението на Регламент 111/2005.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1:

1. осъществява контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (приета от конференцията на 19 декември 1988 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 60 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; попр., бр. 58 от 2001 г.);

2. изготвя и предоставя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет по чл. 12, т. 12 от конвенцията по т. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 събира и предоставя информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и по чл. 32 от Регламент 111/2005.

(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 изпълнява задълженията по чл. 9(3) от Регламент 273/2004 и чл. 10(3) от Регламент 111/2005.

(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, както и редът за подаване на документи и информация, свързани с прилагането на Регламент 273/2004, Регламент 111/2005 и Регламент 1277/2005, се определят в наредба на министъра на икономиката.

(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на икономиката предвижда ежегодно необходимите бюджетни средства за дейността на комисията по ал. 1.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава и отказва издаване на лицензии и допълнения към тях, отнема и временно прекратява лицензии по смисъла на чл. 3(2) от Регламент 273/2004, чл. 6 от Регламент 111/2005, чл. 8, чл. 10(2 и 3) и чл. 11 от Регламент 1277/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на икономиката извършва регистрация по смисъла на чл. 3(6) от Регламент 273/2004 и чл. 7(1) от Регламент 111/2005. За извършената регистрация и за промени в регистрираните обстоятелства министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър издава в срок до 10 работни дни удостоверения за регистрация и допълнения към тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава, отказва издаване, отнема и временно прекратява разрешителни за износ и внос по смисъла на чл. 12, 15, 16, 20, 23 и 24 от Регламент 111/2005.

(4) Заявлението за регистрация и документите, прилагани към заявленията за издаване на лицензия, удостоверение за регистрация и разрешителни за износ и внос, както и съдържанието и формата на записите, водени от операторите по смисъла на чл. 5(4) от Регламент 273/2004, и формата за предоставяне на информацията по чл. 8(2) от Регламент 273/2004 и чл. 9(2) от Регламент 111/2005 се определят в наредбата по чл. 18, ал. 7.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на икономиката определя длъжностни лица от Министерството на икономиката, които подпомагат работата на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Длъжностните лица по ал. 1:

1. приемат и обработват постъпилите заявления за издаване на лицензии, удостоверения за регистрация и разрешителни за износ и внос на прекурсори;

2. осъществяват инспекции на лицензираните и регистрираните оператори, на водената от тях документация и на работните помещения; при необходимост вземат проби от веществата и от смесите, намиращи се в работните помещения;

3. осъществяват взаимодействие с администрациите на другите министерства и ведомства и с операторите във връзка с наблюдението и контрола на химически вещества, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;

4. обменят официална информация с международни организации и с администрациите в други държави във връзка с предварително уведомяване при износ на прекурсори, както и във връзка с международни операции за наблюдение на търговията с прекурсори;

5. осъществяват взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт при унищожаване на иззети прекурсори, за които Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е взела решение за унищожаване.

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби и Държавна агенция "Национална сигурност" предотвратяват, разкриват и противодействат на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита от и към трети страни на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик, както и осъществява контрол по изпълнението на чл. 29д.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., предишен текст на чл. 22 – ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Министерството на земеделието и храните осъществява контрол по изпълнението на чл. 29 и 35.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието и храните осъществява контрол върху дейностите по продажба и преработка на семената от коноп, непредназначени за посев, с цел производство на храна за животни, както и върху последващата й продажба.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерският съвет определя цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство.

Каталог: docs -> NORMATIVNI%20AKTOVE
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №2 от 5 февруари 2007 Г. За здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за администрацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №3 от 26 май 2016 Г. За реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница