Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска целДата24.07.2016
Размер89.02 Kb.
#3918
ТипЗакон


актуално към 18.11.2011


Процедура - Подаване на Декларация по чл. 224 от ЗКПО за Данъка върху Хазартната Дейност
Подаване на Декларация по Чл. 224 от ЗКПО за Данъка Върху Хазартна Дейност от Тото и Лото и Залагане Върху Резултати от Спортни Състезания иСлучайни Събития
Статус на процедурата: актуална

Нормативна уредба

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

Закон за хазарта (ЗХ)
Юридическа характеристика

Предмет на разглежданата процедура са условията за подаване на данъчна декларация по чл. 224 ЗКПО, определянето на кръга на данъчно задължените лица, както и начинът за изчисляване и внасяне на дължимия данък.

Организаторите на хазартни игри, тото, лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития дължат данък, който е окончателен. Дължимият данък се определя на базата на стойността на направените залози за всяка игра.
Осъществяване на процедурата

1. Компетентен орган

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ, ТОТО И ЛОТО се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по мястото на регистрация на задълженото лице.

2. Данъчно задължени лица

Съгласно чл. 221 ЗКПО, данъчно задължени лица са организаторите на хазартните игри тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития, които имат разрешение от Държавната комисия по хазарта и съответно отговарят на условията, регламентирани в чл. 6 ЗХ.

Забележка: Държавната комисия по хазарта е юридическо лице към министъра на финансите, което осъществява държавен надзор над хазартната дейност (чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация).
По смисъла на чл. 6, ал. 1 ЗХ хазартни игри могат да се организират от:

- български търговски дружества, отговарящи на изискванията на ЗХ;

- търговски дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, отговарящи на изискванията на ЗХ;

- еднолични търговци - само хазартни игри с игрални автомати;

- юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по ЗЮЛНЦ в случаите, предвидени в ЗХ;

- юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, чрез клон, определен за осъществяване на общественополезна дейност - в законово предвидените случаи, с изключение на политическите партии;

- държавата - само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.

В разпоредбите на ЗКПО не съществуват определения на понятията "тото, лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития" и поради тази причина субсидиарно се прилагат нормите на ЗХ.

По смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗХ хазартът е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Залог е всяко заплащане на суми пари, пряко или под формата на жетони, талони, фишове, билети, телефонни импулси и други за участие в хазартни игри с цел получаване на печалба (§ 1, т. 1 ДР ЗХ).

Съгласно разпоредбите на чл. 39 ЗХ, тото и лото игрите са хазартни игри, при които се залага върху една или повече състезателни цифрови комбинации, изтеглят се определен брой числа и се присъжда премия на участника, който правилно е прогнозирал тези числа или комбинация от числа. Премията се изчислява по два начина:

- въз основа на възможните комбинации, на базата на играните числа и броя на реализираните комбинации;

- в сума, която точно определен брой пъти надхвърля единичния залог.

Що се отнася до игрите със залагания върху резултати от спортни състезания, това са хазартни игри, при които печалбата е обвързана с познаването на резултатите от спортни състезания, конни надбягвания и други и зависи само от вярното предвиждане на тези резултати. Печалбата при тези игри се определя чрез предварително изготвени коефициенти за осъществяване на залозите или от съотношението на броя на спечелилите играчи и размера на залаганията при предварително установен дял на печалбите.

Игрите със залагания върху случайни събития са уредени от чл. 64 ЗХ. Това са хазартни игри, при които печалбата зависи изключително от случайността, не е обвързана с периодичност и не са уредени по друг начин в закон. Трябва обаче да се направи разграничение между тези игри и игрите, уредени в чл. 65 ЗХ, свързани с познаване на факти и събития. При игрите със залагания върху случайни събития, събитието, върху което се залага, е едно бъдещо събитие и се залага върху това дали събитието ще се осъществи, или няма да се осъществи. При игрите, при които се познават факти или събития, независимо дали събитията са минали или бъдещи, целта е по определени характерни белези да бъде познато това събитие или факт от участника в играта. Независимо че това не са игри със залагания върху случайни събития, законът ги приравнява на такива. Следователно дейността от игрите, при които се познават факти или събития, се облага по реда на облагането на игрите със залагания върху случайни събития.

Това се потвърждава и от текста на чл. 65, ал. 3 ЗХ, съгласно който приравнени на игри със залагания върху случайни събития са и такива игри, свързани с познаване на факти и събития, като телефонните игри с награди или печалби, организирани чрез медиите при посредничеството на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, други телекомуникационни оператори и "Български пощи" ЕАД.

Изпълнението обаче на условието, предвидено в чл. 224 ЗКПО, според което декларацията се подава преди определяне на резултатите от хазартната игра, при тези игри ще е практически доста трудно.

3. Срок за подаване на декларацията

Декларацията, с която се определя данъкът върху хазартната дейност, се подава преди определяне на резултатите от всяка игра. Този момент може да се определи по различен начин при различните игри, но във всички случаи декларацията следва да се подаде преди определянето на резултатите от хазартната игра, т. е. преди определянето на броя спечелени награди и техния размер. Това обстоятелство е свързано и с определянето на данъчната основа, която е стойността на направените залози. Така всъщност началният момент, от който може да бъде подадена декларацията, е краят на приемането на залози, а крайният момент на подаването на декларацията е определянето на резултатите. Подаването на декларация след този момент е основание за налагане на административно наказателна отговорност, съгласно правилата на чл. 261 ЗКПО.

4. Данъчна основа и ставка на данъка

4.1. Данъчна основа

Данъчната основа по този раздел се определя по реда на чл. 222 ЗКПО, съгласно който данъчната основа за определяне на данъка върху хазартната дейност е стойността на направените залози за всяка игра. Стойността на направените залози ще бъде стойността на продадените талони, фишове и други удостоверителни знаци при тото и лото игрите или направените залози при игри със залагания на спортни състезания или случайни събития, независимо от начина, по който се определя залогът.

4.2. Данъчна ставка

Съгласно чл. 223 ЗКПО, данъчната ставка на данъка върху хазартната дейност от тото и лото и залагане на резултати от спортни състезания и случайни събития е 15 на сто от формираната по реда на чл. 222 ЗКПО данъчна основа. Този размер на данъчната ставка е в сила от 1 януари 2010 г., като преди тази промяна на ЗКПО данъчната ставка бе 10 на сто. Така се постига унификация на данъчната ставка, която при всички видове хазартни игри, при които данъкът се определя в зависимост от изчислена по реда на ЗКПО основа, става 15 на сто от определената основа. Изключение прави данъкът върху хазартните съоръжения, който се определя в постоянен размер за всяко съоръжение.

5. Внасяне на данъка

Сроковете за внасяне на данъка са регламентирани от чл. 225 ЗКПО. За разлика от повечето случаи тази разпоредба определя срокове, различни от сроковете за деклариране, като тук основните моменти, които имат значение за внасянето на данъка, са моментите на определяне на резултатите от проведените игри и цикличността на провеждането им.

Данъкът върху хазартната дейност от тото и лото и залагане на резултати от спортни състезания и случайни събития се внася:

- при ежедневно провеждане на игрите - в срок 3 работни дни след определяне на резултатите за предходните седем календарни дни;

- при провеждане на игрите с цикъл на продължителност до 7 дни - в срок три работни дни след определяне на резултатите, но преди определяне на резултатите от следващата игра;

- за игри с по-голям цикъл - в 7-дневен срок след определяне на резултатите.

Съответно данъкът ще се внесе при териториалната дирекция, където е подадена декларацията, т. е. при териториалната дирекция по регистрация, съгласно правилата на чл. 8 ДОПК.

6. Облагане на приходи от помощни и спомагателни дейности

За организаторите на тото и лото и игри със залагане на резултати от спортни състезания и случайни събития е предвиден и още един алтернативен данък - данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности.

За определяне на понятието помощни и спомагателни дейности чл. 226 ЗКПО препраща към ЗХ. Съгласно § 1, т. 5 ДР ЗХ, "помощни и спомагателни дейности" са дейностите, пряко свързани и обслужващи дейността на организаторите на хазартни игри, като поддръжка и ремонт на собствени игрални съоръжения, разрешена от ЗХ рекламна дейност и издаване на бюлетини и други печатни издания, които не са пряко рекламиране на дейността, издаване и пласиране на билети и други удостоверителни знаци за хазартни игри и други подобни. Приходите от тези дейности се облагат с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 на сто. Както бе променена данъчната ставка по основаната дейност, така бе променена ставката и за спомагателните дейности. Този размер на данъчната ставка е в сила от 1 януари 2010 г., като преди тази промяна на ЗКПО данъчната ставка бе 10 на сто. По сходен начин се налага и унифицирана ставка за спомагателните дейности, като когато те се облагат ставката е 12 на сто.

Този алтернативен данък се внася в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на приходите (чл. 226, ал. 2 ЗКПО). Данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на НАП.

7. Подаване на годишен отчет за дейността.

В сила то 1 януари 2010 г. организаторите на хазартни игри, тото, лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. Това всъщност е екземпляра, съставян за статистически цели - отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Не е направена препратка към правилото на чл. 92, ал. 4 ЗКПО – а именно с цел намаляване на административната тежест освободени от задължение за подаване на годишен отчет за дейността пред Национална агенция за приходите са лицата, за които са изпълнени едновременно следните условия:

- не са извършвали дейност през данъчната година;

- не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

Макар и това да е пропуск на закона все пак предвид спецификата на дейността такива случаи практически биха се появили изключително рядко.
Резултат от процедурата

С подаването на декларация по чл. 224 ЗКПО организаторите на хазартни игри изпълняват свои законови задължения. При наличие на така подадена декларация, по аргумент от чл. 122, ал. 1, т. 1 ДОПК, не се извършва ревизия за установяване на данъчните задължения.

За неизпълнение на данъчни задължения, свързани с неподаване на декларацията в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно преотстъпване на данък или освобождаване от данък, е предвидена административнонаказателна отговорност, изразяваща се в имуществени санкции. При повторни нарушения имуществените санкции са в двоен размер.
Примерни образци, документи и формуляри

Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл. 224; чл. 231; чл. 239, ал. 1; чл. 239, ал. 2 от ЗКПО
стр. от
Каталог: web -> files -> files
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
files -> В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
files -> Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
files -> Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
files -> Закон за Здравното Осигуряване
files -> В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница