Закон за лечебните растениястраница1/10
Дата21.08.2016
Размер1.26 Mb.
#6964
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗАКОН за лечебните растения
Обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., доп., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 5/2000 г., стр. 135; кн. 4/2002 г., стр. 80
Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 515
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.
(2) Разпоредбите на закона се прилагат за лечебните растения по списък съгласно приложението, независимо от собствеността им.
Чл. 2. Разпоредбите на закона не се прилагат за:
1. използването на билките за лечебни и профилактични цели;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) дейността на лицата, които използват със или без преработване билките за производство на лекарствени продукти, храни и козметика, с изключение на отчитането на изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки.
Чл. 3. Проучването, разработването, добивът и използването на лечебните растения на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона се уреждат съгласно изискванията на Закона за концесиите.
Чл. 4. Лечебните растения са природен ресурс, за ползването на който се заплащат такси по реда на този закон.
Глава втора

ОПАЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
Чл. 5. (1) Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.
(2) Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси.
(3) Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете.
(4) Увреждането на лечебните растения е такова изменение на популациите им, при което се влошават биологичните им показатели или се затруднява естественото им възстановяване.
(5) Унищожаването е такова увреждане, което води до загиване на популацията.
Чл. 6. Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи популациите.
Чл. 7. (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения, предвидени от съответните планове, програми и проекти по чл. 50, т. 2, 3 и 4.
(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.
(3) В случаите по ал. 2, както и когато плановете, програмите и проектите не съдържат необходимите предвиждания за опазване на лечебните растения или когато условията на средата са се променили съществено, собственикът депозира писмено искане пред съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на мерките.
(4) Искането по ал. 3 е основание за издаване на предписание от инспекцията относно:
1. възстановяването на светлинния, топлинния или водния режим на местообитанието;
2. осъществяването на определен вид обработка и подхранване на почвата, напояване, подсяване или мерки за ограничаване разпространението на нежелани растителни видове;
3. определяне на режим за ползване на находището.
Чл. 8. Когато обектът или дейността - предмет на концесията, са различни от обекта по чл. 3, концесионерът има задълженията по чл. 7, ал. 1 и 2, когато в договора за концесия е включено правото му на ползване на лечебни растения, или задълженията по чл. 7, ал. 1, когато лечебните растения са изключени от особеното право на ползване.
Чл. 9. Забранява се ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие, както и в нарушение на наредбата по чл. 27.
Чл. 10. (1) Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.
(2) Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Специалният режим обхваща:
1. забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища;
2. определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища;
3. разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.
(4) Определените в заповедта по ал. 2 количества билки се разпределят от регионалните инспекции по околната среда и водите между билкозаготвителите от района на инспекцията.
(5) Разпределянето по ал. 4 се извършва със заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите за условията и реда за разпределение на количествата билки, която се обнародва в "Държавен вестник".
Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Събирането на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране се разрешава със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на заповедите по чл. 10, ал. 2 и 5.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Билките, събрани от лечебни растения под специален режим, се придружават до лицата, които ги използват със или без преработване за производство на лекарствени продукти, храни и козметика със следните документи:
1. заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5, когато билките са събрани от естествените им находища;
2. удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от култивирани лечебни растения;
3. позволителното за ползване на билки по чл. 21, ал. 2.
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Видовете растения, обявени за защитени съгласно приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие и обхванати в списъка по приложението към чл. 1, ал. 2 на този закон, се опазват съобразно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) За находища на лечебни растения, намиращи се в защитени територии, се прилагат режимите и нормите, установени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии, а по отношение на опазването и ползването - разпоредбите на този закон.
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) За опазване на лечебните растения в горските територии се определят превантивни и текущи мерки въз основа на дългосрочни и краткосрочни предвиждания.
(2) Мерките по ал. 1 включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро жизнено състояние и възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения.
(3) За приоритетни типове природни местообитания и видове лечебни растения, включително редки или изчезващи, за отделни райони или находища се разработват и прилагат съответни биологични, химични, физико-механични и интегрирани методи и средства за опазване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Забранява се пашата на селскостопански животни в горските територии, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебни растения.
Чл. 17. (1) За опазване на лечебните растения в земеделските земи:
1. на собствениците и ползвателите на земеделски земи се предоставя наличната информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките относно земеползването, включително използване на екологосъобразни технологии за отглеждане, свързани с лечебните растения във всяка община;
2. при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди в докладите за оценка на въздействието върху околната среда или в становището на регионалната инспекция по околната среда и водите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда, се посочва въздействието на обекта или дейността върху състоянието и развитието на лечебните растения.
(2) За лечебните растения в земеделските земи се спазват изискванията по чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) За опазване на лечебните растения в строителните граници на населените места устройствените планове включват изисквания за осигуряване опазването на лечебните растения от увреждане и унищожаване.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., отм., бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.).
Глава трета

ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
Раздел I

Общи разпоредби
Чл. 20. (1) Ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва:
1. събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;
2. придобиването на билки за първична обработка или преработка;
3. събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на лечебните растения или за възстановяване на други места в природата.
(2) Получаването на генетичен материал от култивираните лечебни растения се урежда от Закона за посевния и посадъчния материал и от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.
Чл. 21. (1) Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва съобразно изискванията на този закон, както и съобразно предвижданията на съответните планове, програми и проекти по раздел II на глава четвърта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Ползването на лечебните растения по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително.
(3) Позволително по ал. 2 не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - държавна и общинска собственост.
(4) Позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от общината.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Позволителното задължително придружава събраните билки до и в билкозаготвителния пункт и складовете към него.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:
1. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в определения им териториален обхват - когато ползването е от горски територии - държавна собственост, както и за такива, предоставени им за управление въз основа на договор - след заплащане на такса в държавното горско стопанство или в държавното ловно стопанство;
2. кмета на общината, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления фонд - частна собственост; позволително се издава на собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне;
3. областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация;
4. директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция;
5. лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на съответната община и регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии - общинска собственост, след заплащане на такса в общината, както и за такива, предоставени на общината за управление въз основа на договор;
6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горски територии, за което горско сдружение е сключило договор;
7. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 5, за които собственикът има сключен договор за конкретния имот.
Чл. 23. (1) За събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и култивирани от общината лечебни растения лицата заплащат такси за ползване.
(2) Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване, и е по вина на ползвателя.
(3) Заплатените такси се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване, и е по вина на органите, определени по чл. 22, и в случаите на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон.
Чл. 24. (1) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(2) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост, се определят от съответните общински съвети в размер не по-голям от размера на таксите по ал. 1.
Чл. 25. (1) Таксите по чл. 23, ал. 1 постъпват във:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) полза на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, когато ползването е от находища, намиращи се в горски територии - държавна собственост, както и в такива, предоставени им за управление въз основа на договор;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, когато ползването е от находища на територията на националните паркове;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г., бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) бюджета на съответната община, когато ползването е от находища, намиращи се в горски територии - общинска собственост, в земи, води и водни обекти в поземления фонд или в населените места - общинска собственост;
4. държавния бюджет, когато ползването е от находища, намиращи се в земеделски земи, води и водни обекти - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
(2) Таксите по чл. 23, ал. 1 се изразходват за:
1. плановите документи по чл. 50;
2. дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища;
3. научни изследвания и наблюдение на лечебните растения;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) изграждане и поддържане на специализираните карта, регистър и информационна система за лечебните растения;
5. култивиране и преработка на лечебните растения;
6. обучение, издаване на образователни материали, провеждане на конференции по лечебни растения;
7. други дейности, свързани с управлението и контрола по този закон.
Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Позволителното за ползване се издава на билкозаготвител - юридическо лице, или на физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни растения, и определя:
1. вида на ползването;
2. разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части;
3. района или конкретното находище;
4. начина на ползване;
5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) срока на ползване;
6. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) други условия, свързани с опазване на находището;
7. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) лицата, извършващи ползването, ако те са различни от титуляря на позволителното.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Когато позволителното е издадено на билкозаготвител - юридическо лице, в него поименно се записват физическите лица, с които той организира събирането; броят на тези лица не може да бъде по-голям от 20 души.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Позволителното се издава преди осъществяване на ползването.
Чл. 27. Начинът на ползване се определя с наредба за правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите.
Чл. 28. Забранява се издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл. 10, ал. 1.
Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Забранява се на физически лица и на юридически лица да продават, изкупуват и превозват билки или генетичен материал, за които няма издадено позволително за ползване по чл. 22 или удостоверение за отглеждане в култура по чл. 46, т. 3.
Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Забранява се ползването на лечебни растения в нарушение на определените в позволителното по чл. 26, ал. 1 вид, количество, район, начин на ползване и други условия.
Чл. 29. (1) Изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни пунктове.
(2) Съхраняването на изсушени билки се извършва в складове за билки.
(3) Изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, се определят с наредба на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите.
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Първичната обработка на билките включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и/или опаковане.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Минималната първична обработка в билкозаготвителния пункт е замразяване или изсушаване на билките.
Чл. 31. (1) Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка.
(2) Билкозаготвителят е длъжен:
1. да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях;
2. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) да изкупува само билки, за които е издадено позволително от органите и лицата по чл. 22 или удостоверение за култивиране;
3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) да съхранява позволителните и/или удостоверенията по т. 2 в срок до 31 март на следващата календарна година;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) да води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в регионалната инспекция по околната среда и водите;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) да осигурява достъп на контролните органи по този закон за проверка на наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки и на необходимата документация;
6. (предишна т. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) до 20 януари да представя в съответната регионална инспекция по околната среда и водите обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Предоставянето на информация по ал. 2, т. 1 и 6 може да се извърши на хартиен носител или по електронен път.
Чл. 31a. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) (1) Книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 се води за всеки билкозаготвителен пункт и склад за билки и се идентифицира с пореден номер, адрес на билкозаготвителния пункт и данни за билкозаготвителя - име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес, когато той е физическо лице, или наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер, когато е юридическо лице.
(2) Приключените книги се съхраняват една година от лицата по чл. 31 и 32.
(3) При прекратяване дейността на пункта или склада за билки лицата по чл. 31 и 32 са длъжни в срок до 7 дни писмено да уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите, да предоставят обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните до момента на прекратяване на дейността билки и да съхраняват книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 за срок от една година.
Чл. 32. (1) Изкупуването на неподложени на първична обработка билки може да се извършва и от лица, различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими билки в необработен вид.
(2) Лицата по ал. 1, както и тези, които съхраняват билки в складове за билки, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Билковите аптеки и търговците от фармацевтичната, парфюмерийната, козметичната и хранителната промишленост, които са изкупили билки при осъществяване на дейността си, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 6 и чл. 31а.
Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Изкупените свежи или първично обработени билки се придружават от позволително за ползване на билки, издадено по реда на чл. 21, ал. 2, и/или удостоверение за култивиране по чл. 46, т. 3.
Раздел II

Ред за издаване на позволително за ползване
Чл. 34. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Лицата, които кандидатстват за позволително, подават до органите или лицата по чл. 22 заявление, което съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес - за физическите лица;
2. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер на юридическото лице и данните по т. 1 на лицето, което го представлява - за билкозаготвител - юридическо лице, както и имената, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) вида и количеството на ползването;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) района на събирането.
Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Органите или лицата по чл. 22 издават позволителното в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението.
Чл. 36. Позволителните за ползване се издават по реда на постъпването на заявленията.
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) За определяне на количеството органите или лицата по чл. 22 отчитат предвижданията на плановите документи по този закон, включително на документите в проектна фаза.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Когато документите по ал. 1 не са влезли в сила или проектите не са разработени, размерът на разрешеното количество се определя от органите или лицата по чл. 22.
Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Органът или лицето по чл. 22 отказва издаването на позволително при изчерпване на количествата лечебни растения, определени от плановите документи, като се мотивира писмено в срока по чл. 35.
Чл. 39. Издаденото по реда на предходните членове позволително, както и отказът по чл. 38, могат да се обжалват от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 40. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Изменение на позволителното може да се извършва само от органа или лицето, който го е издал, когато титулярят изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на събиране.
Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Органът или лицето по чл. 22 отнема позволителното за ползване, когато от дейността на титуляря на позволителното за ползване или на записаните в него по чл. 26, ал. 2 лица е настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.).
Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ

Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Приложение №2 насоки


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница