Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., стстраница1/3
Дата21.09.2016
Размер420.77 Kb.
#10425
ТипЗакон
  1   2   3
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 26 от 20.03.2001 г., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 79 от 16.08.2002 г.

кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., стр. 183

т. 5, р. 4, № 430


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти.

Чл. 2. (1) Дивечът в Република България е частна държавна собственост.

(2) Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип.

Чл. 3. (1) Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Опазването на дивеча е основен принцип за организация на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча, неговите местообитания, екосистеми и процеси, които протичат в тях и упражняване на правото на лов.

(3) Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражняване на правото на лов.

Чл. 4. Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча се осъществяват от Министерството на земеделието и горите.

Чл. 5. (1) Дивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с ловностопанска цел.

(2) Обект на лов са:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) бозайници и птици съгласно приложение № 1;

2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел;

3. подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.(3) Не са обект на лов бозайниците и птиците по ал. 2, развъждани и отглеждани в зоопаркове, зооградини и зоокътове, както и тези, развъждани във ферми, до момента на разселването им в природата.

(4) Според времето на пребиваване на територията на страната дивечът се разделя на местен и мигриращ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) В зависимост от биологичните особености, режима на стопанисване и начините на ловуване дивечът се разделя на едър и дребен, посочени в приложение № 1.


Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛОВНАТА ПЛОЩ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

Раздел I

Организация на ловната площ

Чл. 6. Ловната площ на страната включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани от дивеч или в които има условия за съществуването му, извън населените места, определени с общи и подробни градоустройствени планове или с околовръстни полигони.

Чл. 7. (1) Ловната площ на страната се разпределя на ловностопански райони независимо от фондовите граници и собствеността върху земите, горите и водните площи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Не се обособяват ловностопански райони върху природни резервати.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) В защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния режим и план за управление, а в обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на страната - по ред, определен със заповед от министъра на земеделието и горите и министъра на отбраната.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Площта на ловностопанските райони зависи от основния вид дивеч и се определя при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона. В землището на едно населено място - село, не се обособява повече от един ловностопански район.

(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Ловностопанските райони са:

1. ловностопански райони на ловните дружини по чл. 29;

2. ловностопански райони на държавни дивечовъдни станции;

3. ловностопански райони на бази за интензивно стопанисване на дивеча;

4. ловностопански райони на дивечовъдни участъци.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Границите на ловностопанските райони се определят по трайни теренни форми и съоръжения, съобразени със землищните граници, и се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) За увеличаване на дивечовите запаси, запазване на дивечовото разнообразие и съхраняване на генетичния фонд се създават държавни дивечовъдни станции, дивечовъдни участъци и бази за интензивно стопанисване на дивеча.

(2) Границите на държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча се определят по трайни теренни форми и съоръжения независимо от землищните и фондовите граници. Общата им площ е до 15 на сто от ловната площ на страната.

(3) Изграждането на бази за интензивно стопанисване на дивеча с площ по-голяма от 5 хектара се съгласува с министъра на околната среда и водите.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Държавните дивечовъдни станции съгласно приложение № 2 са юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(2) Основният предмет на дейност на държавните дивечовъдни станции е:

1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча;

2. изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия;

3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча;

4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча;

5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;

6. ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм;

7. ползване на горите от държавния горски фонд за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на местообитанията.(3) Началникът на Националното управление по горите със заповед определя райони на дейност на държавните дивечовъдни станции, които осъществяват дейности, свързани със:

1. възпроизводство на горите в горския фонд;

2. ползвания от горите и земите от горския фонд;

3. опазване на горите и земите в горския фонд;

4. проектиране и строителство в горския фонд;

5. управление на горите от държавния горски фонд;

6. охрана на горите и земите от горския фонд и на горите, създадени върху поземлен фонд.

(4) Държавните дивечовъдни станции могат да осъществяват и други дейности, свързани с основния им предмет на дейност.

(5) Имуществото на държавните дивечовъдни станции се състои от имущество, предоставено им по вид, обем и стойност от министъра на земеделието и горите, и от имущество, придобито от тях в резултат на дейността им.

(6) Срещу държавните дивечовъдни станции не може да се открива производство по несъстоятелност.

(7) Дейността на държавните дивечовъдни станции по ал. 2, т. 1 - 5 и по ал. 3 се подпомага от държавата чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите.

(8) Държавните дивечовъдни станции са възложители на обществени поръчки и за осъществяване на дейността си организират и провеждат процедури по Закона за обществените поръчки.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Органи на управление на държавните предприятия по чл. 9, ал. 1 са:

1. министърът на земеделието и горите;

2. началникът на Националното управление по горите;

3. директорът.Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице:

1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните дивечовъдни станции и провежда политиката на държавата в областта на организацията на ловната площ, опазването и стопанисването на дивеча;

2. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните дивечовъдни станции;

3. осъществява дадените му със закон правомощия, свързани с дейността на държавните дивечовъдни станции;

4. одобрява годишния счетоводен отчет на отделните държавни дивечовъдни станции;

5. упражнява контрол по опазване имуществото на държавните дивечовъдни станции.Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Началникът на Националното управление по горите назначава директорите на държавните дивечовъдни станции за срок 5 години и сключва с тях договори за управление.

(2) Началникът на Националното управление по горите освобождава преди изтичането на срока директор на държавна дивечовъдна станция, който:

1. нарушава условията, предвидени в договора за управление;

2. е подал писмено заявление за освобождаване;

3. е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.(3) Началникът на Националното управление по горите:

1. утвърждава годишния финансов план на държавните дивечовъдни станции;

2. утвърждава структурата, щатното разписание на длъжностите и средствата за работна заплата на държавните дивечовъдни станции в съответствие с годишния финансов план;

3. съгласува годишния счетоводен отчет на държавните дивечовъдни станции и го предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и горите;

4. назначава дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет;

5. предлага на министъра на земеделието и горите решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;

6. предлага на министъра на земеделието и горите предприемане на действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;

7. взема решения за ползване на кредити;

8. назначава проверки на дейността на държавните дивечовъдни станции;

9. взема решения за бракуване на дълготрайни материални активи, стопанисвани от държавните дивечовъдни станции;

10. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и финансовата дисциплина в държавните дивечовъдни станции;

11. изпълнява и други функции, свързани с управлението на държавните дивечовъдни станции, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на земеделието и горите.Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Директорът на държавната дивечовъдна станция:

1. представлява дивечовъдната станция пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;

2. осъществява оперативното ръководство на държавната дивечовъдна станция;

3. сключва договори за дейностите, извършвани от държавната дивечовъдна станция;

4. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в държавната дивечовъдна станция;

5. изготвя и представя за съгласуване от началника на Националното управление по горите годишния счетоводен отчет;

6. изготвя и представя на началника на Националното управление по горите годишен доклад за дейността на държавната дивечовъдна станция;

7. прави предложение до началника на Националното управление по горите за бракуване на дълготрайни материални активи;

8. взема решения за отдаване под наем на движими вещи, стопанисвани от държавната дивечовъдна станция.

(2) Директорът на държавната дивечовъдна станция може да делегира част от правомощията си по ал. 1 на други нейни служители.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Министърът на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите със заповед обособява:

1. дивечовъдните участъци и определя районите им в границите на държавните лесничейства;

2. бази за интензивно стопанисване на дивеча по предложение на лицата, които го стопанисват и без да са налице условията по чл. 7, ал. 4.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) В гори и земи от горския фонд, върху които е учредено право на ползване на научни институти и висши училища, чиято научна и образователна дейност е свързана с горското и ловното стопанство, могат да се обособят дивечовъдни участъци по реда на чл. 10 и бази за интензивно стопанисване на дивеча.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) На територията на един или повече ловностопански райони с общи граници могат да се обособяват развъдници за определен период. В тях се провеждат планираните ловностопански мероприятия, без да се ловува, с изключение на хищници.

(2) Границите на развъдниците се определят с ловоустройствения проект по предложение на комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) За ловностопанските райони се изработват ловоустройствени проекти съгласно издадени от министъра на земеделието и горите наредби за:

1. устройството на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони;

2. бонитиране на дивечовите местообитания;

3. таксиране на дивеча.(2) Ловоустройствените проекти се утвърждават от началника на Националното управление по горите след съгласуване със съответните министерства и ведомства.

Раздел II

Управление на ловното стопанство

Чл. 14. Министерството на земеделието и горите чрез Националното управление по горите управлява и контролира:

1. организацията на ловното стопанство;

2. опазването, възпроизводството, разселването и ползването на дивеча;

3. придобиването и упражняването на правото на лов;

4. провеждането на организиран ловен туризъм;

5. търговията с дивеч и дивечови продукти;

6. изпълнението на ловоустройствените проекти;

7. финансирането на дейностите в ловностопанските райони, стопанисвани от неговите органи.Чл. 15. (1) Създава се Ловен съвет към Националното управление по горите като консултативен орган по организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство, опазването, възпроизводството, разселването и ползването на дивеча в национален мащаб.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Министърът на земеделието и горите определя със заповед състава на Ловния съвет. Председател на Ловния съвет е ресорният заместник-министър на земеделието и горите.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Регионалните управления на горите осъществяват дейностите по чл. 14 в определените им райони на дейност, с изключение на районите на дейност на държавните дивечовъдни станции, в които осъществяват дейности, свързани с охраната на дивеча, както и контрол по изпълнението на лесо- и ловоустройствените проекти.

(2) Началникът на Националното управление по горите със заповед създава съвети по лова към регионалните управления на горите за обсъждане на проблеми по лова и опазване на дивеча.

(3) Председател на съвета по лова по ал. 2 е началникът на регионалното управление на горите и членове - представители на областната администрация, регионалната дирекция на вътрешните работи, районната инспекция по опазване на околната среда и водите, ловните сдружения и на други заинтересувани организации.

Чл. 17. Държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции осъществяват дейностите по чл. 14 и непосредствената охрана на дивеча в определените им райони на дейност и прилежащите им ловностопански райони.

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Създават се комисии по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции като консултативни органи по въпроси, свързани с организацията на ловните площи, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча.

(2) Началникът на регионалното управление на горите утвърждава със заповед състава на комисията по ал. 1, в която се включват представители на държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции, районните инспекции на околната среда и водите, районните полицейски управления, общинските администрации и на лицата, стопанисващи дивеча.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Председател на комисията по ловно стопанство е директорът на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, който при необходимост може да привлича други специалисти и представители на собствениците на земи и гори.

Чл. 19. Министърът на земеделието и горите издава правилник за организацията и дейността на консултативните органи по чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 1.

Чл. 20. Началникът на Националното управление по горите назначава директорите на държавните дивечовъдни станции, които трябва да отговарят на изискванията по чл. 31, ал. 1 от Закона за горите.


Глава трета

ПРАВО НА ЛОВ

Чл. 21. (1) Правото на лов включва право на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти.

(2) С правото на лов е свързано и задължението за опазване на дивеча.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Право на лов имат пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит по темите дивечознание; ловно законодателство; дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча; начини, методи и средства за ловуване; оръжезнание и ловна стрелба; ловна кинология; болести по дивеча; оказване на първа медицинска помощ. Изпитът се полага пред комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Комисията издава удостоверение на лицата, издържали изпита.

(3) Ловните и горските стражари, както и други длъжностни лица, осъществяващи контрола и охраната на дивеча, могат да упражняват правото на лов извън определените им охранителни участъци.

Чл. 23. (1) За упражняване правото на лов се издава документ - билет за лов, който е личен и правата по него не могат да се преотстъпват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Билетът за лов се издава от държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е постоянният адрес на лицето, придобило право на лов след представяне на удостоверение по чл. 22, ал. 2. Билетът за лов е по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите, и се заверява всяка календарна година в съответното държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Лицата, незаверили билета си за лов за календарната година, не могат да упражняват правото на лов през годината.

(4) На лицата, незаверили билета си за лов в продължение на три последователни години, се отнема придобитото право на лов.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции водят публичен регистър на издадените и презаверени билети за лов по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите.

Чл. 24. Завършилите висши и средни специални училища, в които се изучава дисциплината "Ловно стопанство", не полагат теоретичен изпит по чл. 22.

Чл. 25. Националното управление по горите издава на чужденци билети за лов, както следва:

1. на представители на дипломатически мисии - при условията на взаимност;

2. на чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България - след полагане на изпит по реда на чл. 22 или представяне на билет за лов, валиден за страната, чиито граждани са, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи за носене на ловно оръжие;

3. на чужденци, краткосрочно пребиваващи в Република България - за срок от един месец - след представяне на билет за лов, валиден за страната, чиито граждани са.Чл. 26. (1) Право на подборно ловуване имат лица, придобили право на лов, със стаж като ловци не по-малък от 2 години и успешно положили изпит пред комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите.

(2) На лицата, придобили права по ал. 1, се издава удостоверение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите.

(3) Право на подборно ловуване имат и лицата по чл. 25, като за тях не се прилагат ал. 1 и 2.

Чл. 27. (1) Ловни водачи са лицата, придобили права по чл. 26, ал. 1, завършили специален курс за подготовка и положили успешно изпит.

(2) Изпитите по ал. 1 се провеждат от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите. На лицата, успешно положили изпит, се издава удостоверение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Редът и начинът за придобиване на право на лов, на подборно ловуване и на ловни водачи се определят с правилника за прилагане на закона.

(2) За полагане на изпит по чл. 22, издаване на билети за лов, както и за презаверката им се заплащат такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

(3) Лицата по чл. 22 на възраст над 65 г. заплащат предвидените такси по ал. 2 с 50 на сто намаление. Инвалидите се освобождават от заплащане на такси по ал. 2.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Български граждани, придобили право на лов, се обединяват в ловна дружина с оглед на общността на техните интереси за стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район.

(2) Максималният брой на ловците на територията на едно държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция се определя със заповед на министъра на земеделието и горите въз основа на препоръчителна норма за ловна площ от 75 хектара за един ловец и съобразена със състоянието на дивеча и броя на ловците.

(3) За сформирането на ловна дружина са необходими най-малко 20 ловци.

(4) Ловните дружини се регистрират в държавното лесничейство, съответно в държавната дивечовъдна станция.

(5) Регистрацията по ал. 4 се извършва след подаване на заявление, към което се прилагат:

1. списък на членовете на дружината;2. протокол от събрание на дружината.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини със съседни ловностопански райони, учредяват ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.

(2) Ловното сдружение ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони.

(3) Ловното сдружение представлява и защитава интересите на ловците, сдружени при условията и по реда на чл. 29, пред съответните държавни и общински органи.

(4) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Ловните сдружения по чл. 30, ал. 4 могат да учредяват на доброволен принцип регионални ловни сдружения и национално ловно сдружение.

(2) Национално ловно сдружение е това сдружение, което обединява ловни сдружения, в които броят на членуващите ловци е повече от половината от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов.

(3) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Националното ловно сдружение представлява ловците, сдружени при условията на ал. 2, и защитава техните интереси на национално и международно равнище, както и осъществява дейности във връзка с обучението, повишаване на ловната култура на своите членове, популяризиране на ловния спорт, съдействие за запазване на екосистемите и обогатяване на дивечовите запаси.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Лицата по чл. 30, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 не могат да участват в търговски дружества и в други лица, регистрирани по Търговския закон.

(2) Лицата по чл. 30, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 могат да учредяват търговски дружества без право на непарична вноска в тях. Реализираната печалба от дейността на търговските дружества се разпределя за постигане на определените в устава цели на ловните сдружения.


Глава четвърта

СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

Раздел I

Стопанисване на дивеча

Чл. 33. Стопанисването на дивеча обхваща дейностите по запазване и обогатяване на видовото разнообразие, подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча, гарантиране на биологичния минимум, достигане и поддържане на допустимите запаси, осигуряване на рационално и устойчиво ползване в ловностопанските райони.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Дивечът в страната се стопанисва от държавните дивечовъдни станции, държавните лесничейства, лицата по чл. 11 и ловните сдружения по чл. 30, ал. 4 и по чл. 31, ал. 1.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Държавните дивечовъдни станции и лицата по чл. 11 стопанисват дивеча в определените им ловностопански райони и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Държавните лесничейства стопанисват дивеча в определени със заповед на началника на Националното управление по горите дивечовъдни участъци по чл. 10 и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча в района им на дейност.

(2) Държавните лесничейства предоставят стопанисването на дивеча чрез пряко договаряне на ловните сдружения по чл. 30, ал. 4 в ловностопанските райони и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча, извън тези по ал. 1 и чл. 35.

(3) Условията и редът за пряко договаряне за стопанисване на дивеча се уреждат в правилника за прилагане на закона.

Чл. 37. Лицата по чл. 34 са длъжни да:

1. организират и извършват подхранването на дивеча;

2. създават и поддържат специализирана фуражна база за дивеч;

3. изграждат ловностопански съоръжения;

4. регулират числеността на дивеча;

5. участват в таксацията на дивеча;6. опазват дивеча и участват в неговата охрана.

Чл. 38. Изграждане на ловностопански съоръжения върху земи и гори, собственост на физически и юридически лица, се извършва след сключване на договор с тях при спазване изискванията на ловоустройствените проекти.

Чл. 39. (1) За подхранването на дивеча се създава и поддържа специализирана фуражна база при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.

(2) Площи за специализирана фуражна база се предоставят безвъзмездно от държавния земеделски и горски фонд.

Чл. 40. (1) За запазване на екологичното равновесие и устойчиво развитие на популациите при доказана необходимост се регулира числеността на някои видове дивеч при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.

(2) Подивелите и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони се унищожават.

Чл. 41. (1) Аклиматизацията и реаклиматизацията на дивеча в страната се извършват по дългосрочна програма, съгласувана с Министерството на околната среда и водите и утвърдена от началника на Националното управление по горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Разселването на дивеч се извършва за опресняване на кръвта, задивечаване, поддържане на биоразнообразие и ловуване по ежегодна програма, утвърдена от началника на Националното управление по горите, при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Разселването и ползването се осъществяват под контрола на държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и ловните сдружения по чл. 30 и 31.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) За отстрела на разселения дивеч за ловуване се утвърждава допълнителен план за ползване, като лицата, които го стопанисват, не заплащат вноска за ползването му.

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Ветеринарномедицинският надзор и борбата с болестите по дивеча в национален мащаб се осъществяват от специализираните органи на Министерството на земеделието и горите - Националната ветеринарномедицинска служба и Националното управление по горите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Министърът на земеделието и горите издава наредба за условията и реда за производство на дивеч във фермерни условия и полусвободно развъждане.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Профилактиката на дивеча се извършва съгласно утвърдена от министъра на земеделието и горите държавна профилактична програма съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Началникът на Националното управление по горите създава поделение Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, което е самостоятелно юридическо лице.

(2) Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча е специализирана за научноизследователска, диагностична и консултантска дейност по:

1. ловно стопанство, биология, технологии за отглеждане и развъждане на дивеча;2. болести и мониторинг върху устойчивото развитие на дивеча и зоопрофилактика.

(3) Устройството и редът за осъществяване дейността на Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча се уреждат с правилник, издаден от началника на Националното управление по горите.


Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница