Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg enстраница1/11
Дата03.09.2016
Размер1.04 Mb.
#8113
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

  

 

ЗАКОН за лова и опазване на дивеча


(редакция от 10.10.2006 г.)

  Двуезична версия на документа: BG - EN

 

  

 

Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 26 от 20.03.2001 г., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 79 от 16.08.2002 г., доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г. 

 

  

Сборник закони - АПИС, кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., стр. 183

 

 

  

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 430

 

 

  

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 

 

  

Чл. 1. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти.

 

  

 

Чл. 2. (1) Дивечът в Република България е частна държавна собственост.

(2) Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип.

 

  

 

Чл. 3. (1) Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Опазването на дивеча е основен принцип за организация на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча, неговите местообитания, екосистеми и процеси, които протичат в тях и упражняване на правото на лов.

(3) Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражняване на правото на лов.

 

 

  

Чл. 4. Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча се осъществяват от Министерството на земеделието и горите.

 

  

 

Чл. 5. (1) Дивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с ловностопанска цел.

(2) Обект на лов са:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) бозайници и птици съгласно приложение № 1;

2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел;

3. подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.

(3) Не са обект на лов бозайниците и птиците по ал. 2, развъждани и отглеждани в зоопаркове, зооградини и зоокътове, както и тези, развъждани във ферми, до момента на разселването им в природата.

(4) Според времето на пребиваване на територията на страната дивечът се разделя на местен и мигриращ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) В зависимост от биологичните особености, режима на стопанисване и начините на ловуване дивечът се разделя на едър и дребен, посочени в приложение № 1.

ЗАКОН за лова и опазване на дивеча


Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 26 от 20.03.2001 г., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 79 от 16.08.2002 г., доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., бр. 6 от 23.01.2009 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., изм., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., в сила от 4.10.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.; Решение № 4 на КС на РБ от 4.07.2013 г. - бр. 62 от 12.07.2013 г.; изм., бр. 60 от 7.08.2015 г., в сила от 7.08.2015 г.

 

Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 

 

  

Чл. 1. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти.

 

  

 

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дивечът в Република България е частна държавна собственост с изключение на случаите, определени с този закон.

(2) Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дивечът, закупен от лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 и 5, който се отглежда във ферми и бази за интензивно стопанисване на дивеча, е тяхна собственост, докато е в оградените площи.

 

 

  

Чл. 3. (1) Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Опазването на дивеча е основен принцип за организация на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча, неговите местообитания, екосистеми и процеси, които протичат в тях и упражняване на правото на лов.

(3) Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражняване на правото на лов.

 

  

 

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча се осъществяват от министъра на земеделието и храните.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 92 от 2009 г.) При осъществяване на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от ловните сдружения по чл. 30, ал. 1.

 

  

 

Чл. 5. (1) Дивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с ловностопанска цел.

(2) Обект на лов са:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) бозайници и птици съгласно приложение № 1;

2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел;

3. подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.

(3) Не са обект на лов бозайниците и птиците по ал. 2, развъждани и отглеждани в зоопаркове, зооградини и зоокътове, както и тези, развъждани във ферми, до момента на разселването им в природата.

(4) Според времето на пребиваване на територията на страната дивечът се разделя на местен и мигриращ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) В зависимост от биологичните особености, режима на стопанисване и начините на ловуване дивечът се разделя на едър и дребен, посочени в приложение № 1.

 

  

 

Глава втора


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛОВНАТА ПЛОЩ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО


 

 

  


Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница