Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en


Глава пета ТЪРГОВИЯ С ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИстраница7/11
Дата03.09.2016
Размер1.04 Mb.
#8113
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Глава пета
ТЪРГОВИЯ С ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ


 

 

  

Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71 - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Търговия с жив дивеч се извършва за разселване в природата, за фермено отглеждане, за нуждите на зоокътове, зооградини и зоопаркове, за внос и износ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г., отм., бр. 91 от 2008 г.).

 

 

  

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Търговията с дивеч и дивечови продукти се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

 

  

 

Чл. 73. (1) Българските ловци, притежаващи ловни трофеи и дивечови кожи, могат да ги даряват, заменят или продават. Новите собственици на ловните трофеи в срок 14 дни след извършване на сделката ги регистрират в държавното горско стопанство по местоживеене.

(2) Падналите дивечови рога се даряват, заменят или продават, придружени с документ за платената такса.

(3) Притежателите на ловни трофеи са длъжни да ги предоставят за участие в национални и международни ловни изложби.

(4) Забраняват се сделки с нерегистрирани ловни трофеи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм., бр. 91 от 2008 г.) Лицата, извършващи дейности по обработка на ловни трофеи и дивечови продукти, се регистрират в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

 

 

  

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Износът и вносът на жив дивеч и генетичен материал се разрешават от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице след съгласуване с министъра на околната среда и водите.

(2) Ловните трофеи, падналите дивечови рога и дивечовите продукти се изнасят от страната при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.

 

 

  

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г.).

 

  

 

Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Организираният ловен туризъм включва ползване на дивеч и дивечови продукти, както и обслужващите го дейности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г.) Ежегодно министърът на земеделието и храните утвърждава минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания ловен туризъм.

(3) Дейностите по ал. 1 се организират от стопанисващите дивеча при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.

 

 

  

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., предишен текст на чл. 77, бр. 91 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на директорите на държавните предприятия категоризира базите за ловен туризъм при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) Ежегодно министърът на земеделието и храните по предложение на директорите на държавните предприятия утвърждава минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм по ал. 1.

 

 

  

Глава шеста
ЩЕТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ


 

 

  

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) Лицата, стопанисващи дивеча, изпълняват предвидените в ловностопанския план мероприятия за ограничаване на щети от дивеча.

(2) Собствениците на земи и гори изпълняват предвидените в Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за горите и в други нормативни актове мерки с цел ограничаване на щети, които може да нанесе дивечът.

 

 

  

Чл. 79. (1) (Предишен текст на чл. 79 - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Обезщетенията за щети, нанесени от дивеча в ловностопанските райони на земеделски култури, горска растителност и на домашни животни в разрешените за паша райони, се заплащат от лицата, стопанисващи дивеча.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Обезщетения за щети, нанесени от кафявата мечка и корморана, се заплащат от Министерството на околната среда и водите.

 

 

  

Чл. 80. Обезщетения за щети, нанесени от дивеча, не се изплащат в случаите, когато:

1. няма видими увреждания на горските култури и насаждения;

2. щетите, нанесени на селскостопанските култури и трайните насаждения, са до 5 на сто;

3. не са изпълнени мерките по чл. 78, ал. 2;

4. щетите са нанесени от прелетен дивеч;

5. щетите са нанесени на земеделски култури и горска растителност в райони, където се извършва паша на домашен добитък.

 

 

  

Чл. 81. (1) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча в резултат на неправилна употреба на химически средства за защита на земеделските и горските култури, или такива, забранени за употреба, се заплащат от лицата, взели решение за тяхната употреба или допуснали използването им.

(2) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча при експлоатация на горска и земеделска техника, се заплащат от извършителя.

(3) Обезщетенията за щети, нанесени на специализираната фуражна база и на ловностопанските съоръжения, се заплащат от извършителя.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2001 г.) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча, се заплащат на лицата, стопанисващи дивеча, в чиито ловностопански райони е причинена вредата.

 

 

  

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., доп., бр. 91 от 2008 г., изм., бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) Щетите, нанесени от дивеча, както и размерът на обезщетението, се установяват от комисия, назначена със заповед на директора на съответната регионална дирекция по горите при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.

 

  

 

Чл. 83. Размерът на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча, се определя с наредба, приета от Министерския съвет.

 

 

  


Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница