Закон за марките и географските означения. Закон за промишления дизайн. София : Аскони-Издат, 2006.Дата20.09.2017
Размер47.17 Kb.
#30630
ТипЗакон
Патентно право. Авторско право.
Абаджимаринова, Румяна Търговска марка бренд / Румяна Абаджимаринова. - София : Сиела, 2006 ; 347.77/78/А12

Аврамов, Л. и др. Авторско и издателско право върху научни и литературни произведения / Люсиен Аврамов, Витали Таджер. - София : Наука и изкуство, 1956 ; 347.77/78/А20

Аврамов, Люсиен и др. Авторско право на Народна република българия / Люсиен Аврамов, Витали Таджер. - София : Наука и изкуство, 1965 ; 347.78/А20

Борисов, Борислав и др. Нови обекти на интелектуална собственост / Борислав Борисов, Мария Маркова. - София : УИ "Стопанство", 2002 ; 347.77/Б64

Борисов, Сергей Интелектуалната собственост / Сергей Борисов. - София : ПИОР, 1996 ; 347.77/Б64

България. Закони и др. Закон за авторското право и сродните му права : в сила от 1 август 1993. - София : Аскони-издат, 1993 ; 347.78/(094.4)

България. Закони и др. пр Сборник актове по индустриална собственост / Цонка Таушанова. - София : Сиела, 2002 ; 347.77/78/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за авторското право и сродните му права : Нормативни актове: С всички изменения и допълнения към 10 април 2000 г.. - София : Сиби, 2000 ; 347.78/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за марките и географските означения. Закон за промишления дизайн. - София : Аскони-Издат, 2006. - (Българско законодателство) ; 347.77/78/(094.4)

България. Закони и др. пр. Интелектуална собственост : Сборник нормативни актове: ЗАПСП. ЗМГО. ЗПрДиз. ЗПат.. - София : Аскони-издат, 2009. - (Българско законодателство) ; 347.77/78/(094.4)

България. Закони и др. пр. Интелектуална собственост : Част Втора. - 8 изд. - София : Сиби, 2010. - (Поредица Джобни издания) ; 347.77/(094.4)

България. Закони и др. пр. Многостранни конвенции по авторско право и сродните права / съст. Костадин Манев, Валери Барух. - София : Сиби, 1993. ; 347.77/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наредба ь 9 за изчисляване икономическия ефект от внедряването на изобретения, рационализации и ефективни предложения : Извл. ДВ, ь79/8.10.1982 г.. - София : ДКНТП, 1982 ; 347.77/78/(094.4)

България. Закони и др. пр. Нормативни актове по изобретателско право на НРБ : Учебно помагало / състав. Олга Бъчварова. - София : СУ Кл. Охридски, 1979 ; 347.77/(094.4)

Гаврилов, Э.П. Комментарий к Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах" / Э.П.Гаврилов. - Москва : Экзамен, 2002 ; 347.77/78/Г14

Дацов, Пламен, П. Петров. Престъпления против интелектуалната собственост. С.: Сиела, 2011; 347.77/78/Д25

Добрева, Румяна и др. Новите сортове растения като интелектуална собственост / Румяна Добрева, Иван Иванов. - София : АйПи България, 2004. - (Библиотека "Интелектуална собственост") ; 347.77/78/Д66

Драганов, Живко Правен режим на означенията : Марки, фирми, географски означения, домейн имена / Живко Драганов;. - София : Сиела, 2006 ; 347.77/78/Д85

Еделман, Бернар Литературна и художествена собственост / Бернар Еделман. - София : УИ "Св. Кл. Охридски", 1994. ; 347.77/Е26

Идрис, Камил Интелектуалната собственост мощно средство за икономически растеж / Камил Идрис; прев. Йорданка Георгиева. - София : АйПи България, 2006 ; 347.77/78/И31

Иларионов, П. Полезни модели – права и закрила. С.: Интерпатент, 1993; 347.77/78/И51

Йосифов, Боян Спорове по Закона за изобретенията и рационализациите и Правилника за приложението му / Боян Йосифов. - София : УИ Климент Охридски, 1990 ; 347.77/78/Й84

Каменова, Цветана Авторско право : Международно и национално / Цветана Каменова. - София : Институт за правни науки - БАН, 1999 ; 347.77/78/К23

Каменова, Цветана Международно и национално авторско право / Цветана Каменова. - София : БАН, 2004. ; 347.77/78/К23

Коджабашев, М. Изобретателско право на НРБ / М. Коджабашев. - София : Техника, 1986. - (Библиотека на изобретателя и рационализатора) ; 347.77/78/К73

Коджабашев, Михаил Защита на интелектуалната собственост / Михаил Коджабашев. - София : НБУ, б.г. ; 347.77/78/К73

Костов А. Интелектуалната собственост в интернет. С.: Фенея, 2012; 347.77/78/К86

Костов, Атанас Хипотези в авторското право : Теория и практика / Атанас Костов. - София : Фенея, 2010; 347.77/78/К86

Лозев, Е. Актуални проблеми на авторското право и сродните му права. С.: Сиела, 2007; 347.77/78/Л79

Лозев, Емил Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство / Емил Лозев. - София : Фенея, 2010 ; 347.77/78/Л79

Лозев, Емил Договорите на Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълнителната и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми / Емил Лозев. - София : Марин Дринов, 1999 ; 347.78/Л79

Манева, Веселина Патентното нарушение / Веселина Манева. - София : Ромина, 2008 ; 347.77/78/М27

Манчев, А. Авторско право: Договори: Издателски договори за литературни произведения. Издателски договори за произведения на изобразителното изкуство. Издателски договори за електронни книги. Договори за компютърни програми. С.: Сиела, 2012; 347.77/78/М24

Манчев, Ангел Издателски договори за литературни произведения / Ангел Манчев. - София : Сиела, 2007 ; 347.77/78/М24

Маричков, Кирил Държавна комисия за изобразителни, приложни изкуства и архитектура / Кирил Маричков. - София : Български художник, 1985 ; 347.78/М31

Маркова, Мария Биотехнологии и биотехнологични постижения : Интелектуална собственост / Мария Маркова. - София : АйПиБългария, 1007. - (Библиотека "Интелектуална собственост") ; 347.77/78/М; 32

Минков, А.М. Международная охрана интеллектуальной собствености / А.М.Минков. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - (Закон и практик) ; 347.77/78/М62

Ненова, Анна Патентна информация и документаионното й отразяване / Анна Ненова. - София : Техника, 1985. - (Библиотека на изобретателя и рационализатора) ; 347.77/78/Н55

Ненчева, Любов Разкриване, оценка и защита на изобретенията / Любов Ненчева. - София : Техника, 1985. - (Библиотека на изобретателя и рационализатора) ; 347.77/78/Н56

Павлова, Мария Патентно право на Република България / Мария Павлова. - София : Софи-Р, 2000 ; 347.77/П13

Пенев, Пенко Изобретателското рационализаторското и патентното дело в НРБългария / Пенко Пенев. - София : Техника, 1971 ; 347.77/78/П; 34

Петровский С. В. и др. Авторское право : Библиографический указатель за 1826-2004 годы / С. В. Петровский, Е. В. Смыслина. - Москва : Статут, 2005. ; 347.77/78/П47

Попова, И.В. Авторское право / И.В.Попова. - Минск : Амалфея, 1999 ; 347.77/78/П75

Радонов, Димитър Патентен данък 2005 : Счетоводство на патентния данък. Коментар / Димитър Радонов. - София : Нова звезда, 2005 ; 347.77/78/Р16

Самюълс, Едуард Илюстрована история на авторското право / Едуард Самюълс, прев. Юлия Бучкова. - София : Слънце, 2006 ; 347.77/78/С16

Саракинов, Георги Авторско право и сродните му права в Република България / Георги Саракинов. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2001 ; 347.78/С20

Саракинов, Георги Авторско право и сродните му права в Република България / Георги Саракинов. - 3 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2002 ; 347.78/С20

Саракинов, Георги Авторско право и сродните му права в Република България / Георги Саракинов. - 4 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2005 ; 347.78/С20

Саракинов, Георги Авторско право и сродните му права в Република България / Георги Саракинов. - 6 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2009 ; 347.78/С20

Саракинов, Георги Авторското право в музиката / Георги Саракинов. - София : Сиби, 2009 ; 347.77/78/С20

Саракинов, Георги Колективно управление на авторските и сродните им права : Защо е необходимо. Как се извършва / Георги Саракинов. - София : Сиби, 2008 ; 347.77/78/С20

Саракинов, Георги Патентно право в Република България / Георги Саракинов. - 4 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2007 ; 347.77/С20

Саракинов, Георги Патентно право на Република България / Георги Саракинов. - 5 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2010 ; 347.77/78/С20

Саракинов, Георги Патентно право на Република България / Георги Саракинов. - София : Сиби, 1998 ; 347.77/С20

Саракинов, Георги Право върху търговска марка в Република България / Георги Саракинов. - София : Сиби, 2002 ; 347.77/78/С20

Сборник нормативни документи по изобретателството и рационализаторството. - София : Институт за изобретения и рационализации, 1970 ; 347.77/78/(094.4)

Скрипко, В. Охрана прав изобретателей и рационализаторов / В. Скрипко. - Москва : Московский рабочий, 1982. - (Беседы о советском законе) ; 347.78/С40

Тарифи за авторски, изпълнителски и други възнаграждения за творчески труд. - София : Наука и изкуство, 1971 ; 347.78/Т35Усъвършенствуване на правната уредба на откритията, изобретенията и рационализациите : Материали от дискусия около кръглата маса, състояла се на 10 юли 1986 г. в София. - София : Съюз на научните работници в България. Правна секция, 1987 ; 347.77/У78

IP (Intelectual Property) Overview : vol. 2. - Sofia : IP Bulgaria, 2008 ; 347.77/78/И11


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница