Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 гстраница1/3
Дата22.07.2016
Размер367.07 Kb.
#424
ТипЗакон
  1   2   3
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

В сила от 13.07.2007 г.
Обн. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда формирането, опазването и използването на Националния архивен фонд на Република България, организацията, управлението и дейността на архивите.

Чл. 2. Националният архивен фонд се създава за осигуряване с документална информация управлението на държавата, развитието на науката и културата и защитата на правата и законните интереси на гражданите.

Чл. 3. Националният архивен фонд е постоянно попълваща се съвкупност от ценни документи, отразяващи материалния и духовния живот на обществото.

Чл. 4. (1) Националният архивен фонд се попълва със:
1. определените за постоянно запазване документи, създадени от дейността на държавните и общинските институции и други юридически и физически лица независимо от времето, носителя, начина на създаване, мястото на съхраняване и формата на собственост;
2. документи или с копия на документи за историята на България, получени от чуждестранни архиви и от други чуждестранни юридически и/или физически лица.
(2) Документите по ал. 1 се водят на отчет в Регистър на Националния архивен фонд.

Чл. 5. Архивите са организации или структурни звена на организации, които осъществяват подбор, комплектуване, обработване, опазване на документи и ги предоставят за публично използване.

Чл. 6. (1) Архиви, които съхраняват документи на Националния архивен фонд, са:
1. държавни архиви;
2. архиви и архивни сбирки на културни и други публични институции;
3. архивни сбирки на държавни и общински музеи и библиотеки;
4. архивни сбирки на читалища и религиозни институции;
5. частни архиви.
(2) Документите от архивите по ал. 1, т. 1 се съхраняват при спазване принципа за произход и осигурено единство и недробимост на архивните фондове.

Чл. 7. (1) Държавата полага грижи за опазването на документите от Националния архивен фонд чрез:
1. регистриране и отчитане на наличността им;
2. осигуряване на съхранението им в сгради със съвременно оборудване, лаборатории за реставрация и консервация и застрахователно копиране;
3. осигуряване на квалифицирани кадри за работа с тях;
4. бюджетно финансиране.
(2) Държавата полага грижи за опазването и на документите, които са вписани в Регистъра на Националния архивен фонд и са собственост на физически лица.
(3) Държавата полага грижи за опазването и на документите, които са вписани в Регистъра на Националния архивен фонд и се намират извън територията на страната, на територията на друга държава, като спазва нейното вътрешно законодателство, както и влезлите в сила международни договори, по които Република България е страна.

Чл. 8. (1) Документите в архивите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, са държавна, съответно общинска собственост и не могат да бъдат обект на сделки.
(2) При сделки с документи - частна собственост, които са вписани в Регистъра на Националния архивен фонд, собствениците им в едномесечен срок преди извършване на сделката уведомяват Държавна агенция "Архиви" за предстоящата промяна на собствеността. Държавата има право първа да предложи чрез председателя на Държавна агенция "Архиви" придобиването на такива документи при равни други условия в едномесечен срок от уведомлението.
(3) Документите в архивите по ал. 1 и 2 не могат да бъдат изнасяни извън страната без разрешение на председателя на Държавна агенция "Архиви".
(4) Условията и редът за временен износ на документи по ал. 1 и 2 се определят с наредбата по чл. 91.

Чл. 9. (1) Документите на Националния архивен фонд в архивите по чл. 6, ал. 1 се съхраняват, обработват и използват по реда на този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) Условията и редът за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с председателя на Държавна агенция "Архиви".

Чл. 10. Архивите осигуряват публичен достъп на потребителите до документите, съхранявани от тях, като за целта създават и поддържат система на научно-справочен апарат.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД
Раздел I.
Държавна агенция "Архиви"
Чл. 11. (1) Държавната политика в областта на подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, опазването, съхраняването и използването на документите от Националния архивен фонд, както и в областта на развитието и усъвършенстването на архивното дело, се провежда от Държавна агенция "Архиви".
(2) Държавна агенция "Архиви" контролира опазването на документите в деловодните служби на държавните и общинските институции и осъществява научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви.
(3) Разпорежданията и указанията на органите на Държавна агенция "Архиви" относно документите на Националния архивен фонд са задължителни за всички организации.
(4) Държавна агенция "Архиви" създава и поддържа Регистър на Националния архивен фонд в електронен формат и поддържа автоматизирана информационна система на архивите.
(5) Държавна агенция "Архиви" осъществява издателска дейност, сътрудничи със сродни чуждестранни учреждения, институти и международни организации и членува в Международния съвет на архивите.

Чл. 12. (1) Държавна агенция "Архиви" се създава към Министерския съвет и е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Държавна агенция "Архиви" се ръководи и представлява от председател, който се назначава с решение на Министерския съвет.
(3) При осъществяване на своите функции председателят на Държавна агенция "Архиви" се подпомага от заместник-председатели.

Чл. 13. Председателят на Държавна агенция "Архиви":
1. осъществява общото ръководство, координация и контрол върху дейността по комплектуването, воденето на отчет и опазването на документите по чл. 6, ал. 1 независимо от мястото им на съхранение и организира работата с тях;
2. в рамките на своята компетентност издава методически указания и инструкции и осъществява прилагането на архивните стандарти;
3. определя критериите за експертиза на ценността на документите, в т. ч. на електронните, и определя документите за постоянно запазване;
4. утвърждава предложените срокове за временно съхранение на документите в държавните и общинските институции до предаването им в държавен архив съгласно номенклатурите на делата и списъците на видовете документи извън тези, посочени в закон;
5. контролира изработването на номенклатури на делата и списъци на документи със срокове за съхранение в държавните и общинските институции;
6. води на отчет документите на Националния архивен фонд, както и на специален отчет особено ценните и уникалните документи и документите в риск;
7. организира дейността по опазването на документите, контрола по фондовата наличност, реставрацията, консервацията и създаването на застрахователен фонд, както и на фонд от дигитални копия;
8. съставя актове и издава наказателни постановления в предвидените от закона случаи и оправомощава други длъжностни лица от Държавна агенция "Архиви" за тази дейност;
9. осигурява разработването на научно-справочен апарат по състава и съдържанието на Националния архивен фонд;
10. определя реда за използване на документите, съхранявани в архивите, и осигурява публичен достъп до тях;
11. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) представлява държавата при придобиване на ценни документи или техни копия чрез правни сделки;
12. организира и осъществява научноизследователска дейност по документалистика, архивистика и други сродни на тях науки;
13. сключва международни договори с чуждестранни партньори и осъществява международното сътрудничество в областта на архивното дело;
14. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) определя състава, задачите и правилата за работа на Централната експертно-проверочна комисия и Централната експертна оценителна комисия;
15. създава и други комисии или работни групи при необходимост за решаване на конкретни проблеми от теорията и практиката на архивното дело;
16. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
17. съгласува дейностите на държавните архиви, осъществявани по този закон.

Чл. 14. Структурата на Държавна агенция "Архиви" се определя с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 15. (1) Към Държавна агенция "Архиви" се създават:
1. Централна експертно-проверочна комисия, и
2. Централна експертна оценителна комисия.
(2) Комисията по ал. 1, т. 1 е помощен орган към председателя на Държавна агенция "Архиви" за решаване на принципни въпроси от теорията и практиката на експертизата на ценността и комплектуването на архивните документи.
(3) Комисията по ал. 1, т. 2 е помощен орган към председателя на Държавна агенция "Архиви" за определяне на ценността на документи, които се предлагат на архивите от физически или юридически лица срещу възнаграждение, и за определяне на неговия размер.

Чл. 16. Държавна агенция "Архиви" организира и провежда квалификационни курсове, семинари, конференции и други форми на обучение за постоянното повишаване на квалификацията на служителите си.

Чл. 17. Държавна агенция "Архиви" организира и провежда курсове, семинари и други форми на обучение за работещите в учрежденските архиви и за членовете на експертните комисии в държавните и общинските институции и им издава сертификати.

Раздел II.
Централни и регионални държавни архиви (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Структурата на Държавна агенция "Архиви" включва централни и регионални държавни архиви. Регионалните държавни архиви се определят с Устройствения правилник на Държавна агенция "Архиви".

Чл. 19. Централните държавни архиви са:
1. Централният държавен архив със седалище София, и
2. Държавният военноисторически архив със седалище Велико Търново.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Обект на дейността на Централния държавен архив са определените за постоянно запазване документи на централните структури на държавните органи и на други държавни и обществени институции, документалното наследство на личности от национално значение, както и документи за историята на България, съхранявани в чуждестранни архиви и други институции.

Чл. 22. Обект на дейността на Държавния военноисторически архив са определените за постоянно запазване документи на Министерството на отбраната, Българската армия и на структурите на подчинение на министъра на отбраната, както и документалното наследство на значими личности, свързани с тях.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Обект на дейността на регионалните държавни архиви са определените за постоянно запазване документи на областните администрации, на общините на територията на съответния регион, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, намиращи се на територията на региона, на органи и организации с местно значение, както и документалното наследство на значими личности от местно значение.

Чл. 25. Архивите по чл. 21 - 24 осъществяват:
1. подбор, комплектуване и обработване на документи;
2. научно-методическо ръководство и контрол на организацията на работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и опазването на документите в деловодните служби;
3. експертна помощ при изработването на номенклатури на делата и ведомствени списъци на документи със срокове за съхранение в държавните и общинските институции;
4. регистриране, водене на отчет на документите и поддържане на съответната част от Регистъра на Националния архивен фонд;
5. създаване на научно-справочен апарат към съхраняваните документи и поддържане на съответната част от автоматизираната информационна система на архивите;
6. осигуряване на достъп и предоставяне на документите за използване;
7. опазване, реставриране, консервиране и създаване на застрахователен фонд на документите.

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Превантивният, текущият и последващият контрол по изпълнението на задълженията по този закон се осъществяват от председателя на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Лицата по ал. 1 имат право:
1. на достъп до документите, включително на електронен носител, които се съхраняват в държавните и общинските институции;
2. да се запознават с докладите на вътрешните одитори, инспекторатите, Сметната палата и други контролни органи, които се съхраняват в проверяваната държавна или общинска институция, в частта им, отнасяща се до организацията и опазването на документите.
(3) При изпълнение на служебните си задължения лицата по ал. 1 са длъжни да:
1. се легитимират със служебната си карта;
2. отразяват обективно и точно резултатите от извършената контролна дейност въз основа на проверените служебно от тях факти и обстоятелства и да запознават с тях ръководителите на проверяваната организация;
3. не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при и/или по повод на изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, предвидени със закон.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., обявено за противоконституционно влизането в сила от 12.06.2010 г. с РКС № 14 от 2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Раздел III.
Финансиране
Чл. 28. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
(2) В бюджета на Държавна агенция "Архиви" постъпват приходи от:
1. държавни такси за приемане на заявления по образец, заверки на архивни документи и издаване на удостоверения; размерите на държавните такси се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет;
2. други услуги, произтичащи от дейността на Държавна агенция "Архиви", по цени, определени с акт на Министерския съвет;
3. печатни издания на агенцията;
4. постъпления за ползване на недвижимо имущество - държавна собственост, включително и на почивни бази;
5. такси и разноски по чл. 64, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс;
6. целеви средства по европейски, международни и други проекти и програми (индивидуални и съвместни);
7. дарения от физически и юридически лица;
8. наложени глоби и имуществени санкции по този закон;
9. други източници и дейности, разрешени от закона.

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Раздел IV.
Национален архивен съвет
Чл. 30. Към председателя на Държавна агенция "Архиви" се създава Национален архивен съвет за координация при осъществяването на държавната политика за развитие и усъвършенстване на архивното дело и на мерките за опазване на Националния архивен фонд.

Чл. 31. Националният архивен съвет е междуведомствен консултативен орган, който:
1. обсъжда и дава становища по проектите на стратегии, програми и нормативни актове, свързани с опазването на Националния архивен фонд и с развитието и усъвършенстването на архивното дело в страната, и прави предложения пред Министерския съвет за тяхното приемане;
2. координира взаимодействието между учрежденските архиви и държавните архиви, както и между Държавна агенция "Архиви" и държавните архиви извън нейната структура;
3. съдейства за попълването и системното водене на Регистъра на Националния архивен фонд;
4. съгласува изискванията за комплектуването, воденето на отчет и съхраняването на архивните документи в архив и за тяхната консервация и реставрация и предоставяне за използването им;
5. предлага мерки за опазване на особено ценните и уникалните документи от Националния архивен фонд и на документалното наследство в риск чрез осигуряване на съвременна материално-техническа база и съответно финансиране.

Чл. 32. (1) Националният архивен съвет се състои от 11 членове и включва представители на архивите по чл. 6, ал. 1.
(2) Съставът на Националния архивен съвет и редът за неговата работа се определят от Министерския съвет.

Раздел V.
Архиви и архивни сбирки на музеи, библиотеки, читалища, културни, религиозни и други публични институции
Чл. 33. (1) Архиви, които съхраняват документи от определен вид, период или начин на създаване, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Направление "Ръкописно-документално и книжовно наследство" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - за документи от времето на възникването на българската държава и за документи на видни общественици, писатели, културни и научни дейци до 1878 г.;
2. Научният архив на Българската академия на науките - за документи на Българското книжовно дружество и на институтите и сътрудниците на Българската академия на науките;
3. Българската национална филмотека - за българските игрални, документални, хроникални, научнопопулярни и анимационни филми и документацията по тяхното произвеждане, за популяризиране на киноизкуството и кинематографичната култура у нас;
4. Архивът на Българската национална телевизия - за кино- и телевизионни филми, видеофилми и звукозаписи;
5. Архивът на Българското национално радио - "Златен фонд" за фонодокументи;
6. Държавният геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - за геодезически, картографски и кадастрални документи;
7. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Архивът на Националния институт за недвижимото културно наследство - за Националния регистър на недвижимите културни ценности, документации за недвижими културни ценности и за обектите, свързани с българската история и култура извън страната;
8. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Архивът на Министерството на вътрешните работи - за документи, създадени в резултат от оперативно-издирвателната дейност на структурите в министерството, които се съхраняват постоянно от Министерството на вътрешните работи.
Каталог: downloads -> Edition 12 2015
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
Edition 12 2015 -> Кодекс изплащане на присъдена издръжка от държавата
Edition 12 2015 -> Кодекс основания, които изключват образуване на наказателно производство, и основания за прекратяването му


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница