Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"Дата23.07.2016
Размер57.33 Kb.
#1343
ТипЗакон

ЗАКОН
за Националния дарителски фонд "13 века България"

Обн., ДВ, бр. 12 от 9.02.2001 г.

кн. 3/2001 г., стр. 7

т. 4, р. 3, № 650


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Националният дарителски фонд "13 века България", наричан по-нататък "фонда", е юридическо лице със седалище София.

Чл. 2. Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

Чл. 3. За постигане на целите си фондът придобива безвъзмездно, управлява и се разпорежда с движими и недвижими имоти, финансови активи, права върху обекти на интелектуалната собственост, уникални и други произведения на изкуството, които се даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в полза на фонда или са резултат от дейността на фонда по чл. 13, т. 2.

Чл. 4. Националният дарителски фонд "13 века България" гарантира изпълнението на волята на дарителите.
Глава втора

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Дейността на фонда се осъществява чрез централно управление и регионални поделения.

(2) Централното управление на фонда се състои от органи на управление и администрация.

(3) Структурата и организацията на дейност на регионалните поделения на фонда се определят от управителния съвет.

Чл. 6. Органи на управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор.

Чл. 7. (1) Управителният съвет на фонда се състои от 9 членове, в това число председател и изпълнителен директор.

(2) Членовете на управителния съвет, в това число председателят и изпълнителният директор, се избират от Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

(3) Мандатът на управителния съвет е 4 години.

(4) Членовете на управителния съвет се освобождават предсрочно:

1. по тяхна писмена молба, отправена до Министерския съвет;

2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;

5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;

6. при смърт.

(5) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет в едномесечен срок от настъпване на събитието Министерският съвет избира на негово място нов член за срок до края на мандата на освободения член.

(6) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.

Чл. 8. (1) Управителният съвет:

1. управлява и се разпорежда с имуществото на фонда;

2. приема дарения и завещания или отказва такива, когато са направени с неприемливи условия или в противоречие с целите на фонда;

3. взема решения за постъпили дарения, когато дарителската воля е станала неосъществима;

4. приема годишния бюджет на фонда;

5. приема годишния отчет за дейността на фонда и го изпраща на Министерския съвет и на Сметната палата;

6. определя член на управителния съвет, който при обективна невъзможност на изпълнителния директор, продължила до 6 месеца, да изпълнява правомощията му по чл. 12, т. 1;

7. създава и закрива постоянни и временни комисии, съвети и други към фонда;

8. създава и закрива по предложение на изпълнителния директор регионални поделения на фонда и определя техния териториален обхват, седалище, функции и структура;

9. взема решение за командироване на своите членове в чужбина.

(2) Управителният съвет приема правила за организацията и дейността на фонда.

Чл. 9. (1) Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж в месеца.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание от изпълнителния директор. Председателят на управителния съвет има право да свиква заседание по своя инициатива или по инициатива на една трета от членовете му.

(3) Заседанията на управителния съвет са редовни, когато присъстват най-малко две трети от членовете му.

(4) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от най-малко 5 гласа.

Чл. 10. (1) Членовете на управителния съвет, с изключение на изпълнителния директор, получават възнаграждение за участие в заседание, равно на минималната месечна работна заплата за страната.

(2) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя от управителния съвет.

Чл. 11. Председателят на управителния съвет:

1. одобрява предложения от изпълнителния директор дневен ред за заседанията на управителния съвет;

2. председателства заседанията на управителния съвет;

3. посочва член от управителния съвет, в случай на отсъствие на председателя, да председателства заседанието;

4. сключва договор за управление с изпълнителния директор;

5. командирова членовете на управителния съвет в чужбина въз основа на решение на управителния съвет.

Чл. 12. Изпълнителният директор:

1. представлява фонда лично или чрез изрично упълномощено от него длъжностно лице;

2. организира дейността на фонда, осъществява оперативното му ръководство и управлява имуществото съгласно дадените му правомощия;

3. организира работата по получаването на дарения, съхраняването и използването им съобразно волята на дарителите и целите на фонда;

4. организира провеждането на заседанията на управителния съвет;

5. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;

6. изготвя проекта на годишния план за работата на фонда и го представя за одобряване от управителния съвет;

7. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на фонда;

8. разработва и предлага за одобряване от управителния съвет структурата на фонда;

9. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността на фонда;

10. публикува информация в централен ежедневник за годишния отчет за дейността на фонда, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него;

11. утвърждава щатното разписание на служителите на фонда;

12. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фонда;


  1. определя състава на регионалните поделения на фонда.


Глава трета

ФИНАНСИРАНЕ

Раздел I


Имущество

Чл. 13. Имуществото на фонда се образува от:

1. дарения и завещания в полза на фонда;

2. приходи от управлението на имуществото на фонда;  1. приходи от благотворителни акции, кампании за набиране на средства, спомоществователства и други пожертвования.

Раздел II

Финансиране и издръжка

Чл. 14. Фондът за постигане на целите на дейността си:

1. набира средства;

2. кандидатства с проекти пред български, чуждестранни и международни финансиращи институции.

Чл. 15. (1) Издръжката на дейността и имотите на фонда, както и разходите по изпълнението на волята на дарителите се осигуряват за сметка на приходите от управлението на имуществото на фонда, освен ако волята на дарителя или закон предвиждат друго.

(2) За издръжката на фонда могат да се използват само средства от:

1. приходи от управлението и стопанисването на имуществото, като: постъпления от лихви; реализирани приходи от държавни ценни книжа; дивиденти и ликвидационни дялове; наеми и други;

2. отчисления върху постъпили дарения в съответствие с волята на дарителя.

Чл. 16. (1) Набраните във фонда средства се разходват за:

1. изпълнение на волята на дарителите, когато тя съответства на целите на фонда;

2. администриране реализацията на даренията.

(2) Фондът не разпределя печалба.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Фондът е собственик на имуществото, придобито при условията и по реда на Постановление № 21 на Министерския съвет от 1983 г. за създаване условия за развитие и задълбочаване на идеите и целите на 13-вековния юбилей на българската държава (обн., ДВ, бр. 53 от 1983 г.; изм., бр. 17 от 1987 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 13 от 1992 г., бр. 13 и 70 от 1993 г., бр. 68 от 1994 г., бр. 1 и 24 от 1995 г.).

§ 2. (1) Министерският съвет избира нов управителен съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

(2) До избирането на нов управителен съвет неговите функции се изпълняват от назначените от министър-председателя досегашни органи.§ 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
bg -> Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница