Закон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнпстраница1/7
Дата22.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7

Правилник за устройството и дейността на 2 СОУ „Академик Емилиян Станев“


София, ул. „Генерал Суворов” 34, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79


Утвърждавам!

Директор:

Елеонора Лилова


ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на
2 СОУ
„Академик Емилиян Станев“Настоящият правилник е приет на заседание

на Педагогическия съвет с
Протокол №20 от 13 септември 2012 год.


  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият правилник урежда устройството, дейността и управлението на 2 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Академик Емилиян Станев“.

 2. Правилникът урежда отношенията между всички членове на училищния екип, родителите и външни лица на територията на училището, техните права и задължения, основаващи се на взаимно уважение, хуманност, демократичност, зачитане на личността и нейната свобода на изява, ненакърняващи достойнството и здравето на всеки един и утвърждаващи доброто име на 2 СОУ „Академик Емилиян Станев“, директора, помощник-директорите, учителите, учениците и всички служители в училището.

2 СОУ „Академик Емилиян Станев“ се изгражда и развива съгласно разпоредбите на Закон за народната просвета /ЗНП/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ППЗНП/.


Настоящият правилник може да бъде допълван и изменян с решение на Педагогическия съвет /ПС/.


  1. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА 2 СОУ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“

 1. Права и задължения на училището.


 1. Училището е общинско, с постоянен адрес:
  1618 гр. София ул. “Генерал Суворов“ №36.

 2. Училището има следните права и задължения:

 1. притежава собствен печат;

 2. издава документи за завършен клас и степен на образование ;

 3. допуска контролни органи на Министерството на образованието и науката, предоставя им всички необходими документи за извършване на проверки, както и изпълнява техните предписания.

 1. Дейността на 2 СОУ „Академик Емилиян Станев“ е свързана с осигуряване двете степени на образование - основно и средно.

 1. Основното образование се осъществява на два етапа - начален и прогимназиален.

 2. Началният етап е от І до ІV клас включително.

 3. Прогимназиалният етап е от V до VІІІ клас включително.

 4. Средното образование е с 4-годишен срок на обучение след завършено основно образование.

 1. Възпитаниците на 2 СОУ ползват правото си на безплатно обучение съгласно ЗНП и ППЗНП.

 2. Учениците заплащат допълнителните педагогически услуги.

 1. Средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база на училищата се осигуряват от държавния бюджет, от бюджетите на общините, от източници, предвидени в други закони и актове на Министерския съвет, и от собствени приходи.

 2. Собствените приходи се набират от:

 1. наем от имоти - държавна или общинска собственост;

 2. наем от учебна и спортна база, машини и съоръжения - собственост на училището;

 3. земеделски земи и гори;

 4. реализация на поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи;

 5. реализация на продукция и услуги от практическо обучение;

 6. квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги,определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;

 7. дарения, завещания, такси и други източници.

 1. Директорът на училището съставя бюджет.

 2. Средствата по ал. 1 и 2 могат да се разходват само за целите на училището.

 3. За дейности извън държавните образователни изисквания в училището, както и за професионалното обучение след завършено средно образование се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

 1. В I клас се приемат ученици, навършили определената от чл. 7, ал. 2 от ЗНП възраст. Учениците постъпват с удостоверение за завършен подготвителен клас.

 2. Във 2 СОУ се осъществява ранно чуждоезиково обучение, като изучаването на втори чужд език започва в V клас.

 3. За паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство се провежда проверка на способностите, ако това е предвидено в нормативен акт.

В V клас се приемат ученици без приемен изпит, като при повече желаещи предимство се дава на училите в училището до ІV клас. Разпределението в паралелки става по желание на родителите, декларирано писмено. Класирането се извършва от училищна комисия, назначена от директора, според успеха на учениците от ІV клас и оценка от училищен тест по английски език.

Учениците могат да се преместват от едно училище в друго по ред, определен от ЗНП и ППЗНП.

 1. На учениците, завършили I клас, се издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети.

 2. На учениците, завършили ІV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас.

 3. Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка или удостоверение за завършен клас по образец на МОМН.

 4. На учениците, завършили VІІІ клас, училището издава свидетелство за основно образование съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата за народната просвета.

 5. Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуален учебен план, завършват класа с удостоверение, в което е вписана само качествена оценка.

 1. Средното образование е с четиригодишен срок на обучение и се осъществява в гимназиалните паралелки на 2 СОУ по утвърден държавен план-прием.

 2. В отделните паралелки на гимназията обучението е профилирано и се организира съгласно училищния учебен план.

 1. За учениците след VII клас се осъществява прием с конкурсен изпит, съгласно Наредба на МОМН.

 1. На учениците, завършили пълния курс на средно образование и положили предвидените в учебния план изпити, училището издава диплома за средно образование по образец, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката.

 2. За завършване на средно образование учениците полагат два ДЗИ, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети: чужд език, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика и предметите от философския цикъл. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница