Закон за нормативните актове, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за администрацията, Закон за защита на личните данни, както и актовете по прилагането имДата22.07.2016
Размер59.63 Kb.
#654
ТипЗаконНОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

В ОТДЕЛ “ПРАВЕН И ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ”,

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” В ГД „ГВА“

Конституция на Република България

І. Кодекси:

АПК, ГПК, НПК, Кодекс на трудаІІ. Закони:

Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за държавния служител, Закон за достъпа до обществена информация, Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ЗОП, Закон за нормативните актове, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за администрацията, Закон за защита на личните данни, както и актовете по прилагането им.ІІІ. Подзаконови актове в областта на гражданското въздухоплаване:

Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Наредба РД 08-20 от 14.01.1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България.

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Наредба № 2 от 10.03.1999г. за правилата за полети

Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване

Наредба № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти

Нареба № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти

Наредба № 5 от 10.08.1999 г. за измервателните единици в гражданската авиация

Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.

Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване

Наредба № 11 от 05.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България

Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия

Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Наредба № 15 от 13.04.2011 год. за аеронавигационното информационно обслужване

Наредба № 16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и газовите емисии на авиационните двигатели

Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Наредба № 19 от от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване.

Наредба № 22 от 21.07.1999г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България

Наредба № 23 от 1.11.1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия

Наредба № 24 от 15.02.2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи

Наредба № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

Наредба № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България.

Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

Наредба № 39 от 23 април 2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

Наредба № 83 от 30 май 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг

Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане,

Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника .

Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз

Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал

Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях

Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията.

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.

ІV. Международни актове:

Конвенция за международно гражданско въздухоплаване

Спогодба за транзита по международните въздушни линии

Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети

Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация

Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата

обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.09.1971 г.,

Конвенция за маркиране на пластичните взривни вещества с цел тяхното откриване

Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз

Споразумение за търговията с граждански самолети

Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването

Виенска конвенция за правото на договоритеV. Актове на ЕС:

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО.

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета

от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

Регламент 1321/2014 от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи

Регламент 300/2008 от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002

Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на комисията

от 26 септември 2012 година за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010

Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0549) от 10 март 2004 година за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент)

Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0550) от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе ("Регламент за осигуряване на обслужване")

Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0551) от 10 март 2004 година за организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство)

Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0552) от 10 март 2004 година за оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост)Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията (2005R2150) от 23 декември 2005 година за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница